КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ЕКОНОМІКА ДФ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 051 «Економіка»

Освітня програма: «ЕКОНОМІКА»

Ступінь: «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

 

КАФЕДРА СМАРТ-ЕКОНОМІКИ

 

ПРИСВЯТІТЬ СВОЄ ЖИТТЯ НАУЦІ!

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 10 поверх

Тел.: +38 (044) 256-21-56

Тел. кафедра смарт-економіки:  (044) 256-29-05

Приймальна комісія: (044) 256–29–75

e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри смарт-економіки

Телефони та контакти Міжнародного інституту аспірантури і докторантури

 

Загальна інформація

Шановні абітурієнти, вітаємо Вас на нашій сторінці!

Аспірантура – це основна форма підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Цей рівень вищої освіти передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення (Ст.5 Закону України "Про вищу освіту", редакція 07.12.2017).

Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою Київського національного університету технологій та дизайну в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації.

Навчаючись за нашою освітньою програмою, ви отримаєте найвищий рівень освіти та сформуєте низку дослідницьких, наукових та професійних компетентностей, які допоможуть вам у подальшій роботі та кар’єрному зростанні.

 

Освітня програма:

Економіка

Кваліфікація:

Доктор філософії

Термін навчання 

4 роки 

Кредити ECTS

48

Форма навчання 

денна / заочна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання доктор філософії буде:

знати:

- сучасні теорії та набуде емпіричного досвіду щодо економічного розвитку держави, регіону, суб’єкта господарювання;

- інформаційні технології та інструментарій для проведення системно-структурного аналізування бізнес-середовища.

вміти:

- аналізувати сучасний стан обраного об’єкту дослідження з обґрунтуванням пропозицій щодо перспектив  ефективного економічного розвитку та рівня економічної безпеки на обраному для дослідження ієрархічному рівні господарювання;

- застосовувати методологічний інструментарій економічного аналізування та прогнозування на основі дослідження матеріалів для прийняття та обґрунтування інноваційних та економічно безпечних рішень;

- оцінювати результати наукових досліджень, проведених іншими авторами та виділяти невирішену частину проблеми;

- обґрунтовувати теоретичну доцільність та практичну ефективність впровадження результатів наукового дослідження в діяльність суб’єктів господарювання;

- розробити концепцію наукового дослідження, обумовлену його метою та  завданнями.

здобувач буде також вміти:

- впроваджувати результати досліджень у викладацький процес, шляхом застосування сучасних інноваційних методів викладання та презентацій державною та іноземною мовами;

- добирати і застосовувати різноманітні типи наукових методів обробки інформації, здійснювати аналітичну інтерпретацію інформації, узагальнювати результати дослідження проєктної діяльності;

- застосовувати комплексний підхід при вирішенні концептуальних економічних задач;

- володіти сучасними інформаційними технологіями для інтерпретації результатів наукового дослідження, а також науково-практичними методами реалізації економічної інформації в науковій діяльності.

- дискутувати в іншомовному середовищі при вирішенні соціальних та професійних завдань; уміти перекладати, реферувати та анотувати економічні тексти;

- формувати сучасні уявлення про соціальну відповідальність при прийнятті економічних рішень;

- виконувати науковий пошук, досліджувати і правильно формувати ознаки новизни в об’єктах, які розробляються, оформляти заявки на авторські твори, досконало аналізувати економічні рішення з метою визначення їх патентної чистоти;

- відображати результати наукових досліджень у наукових статтях, опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних;

- брати відповідальність за результати своєї професійної діяльності, дотримуватись професійної етики та корпоративної культури.

Сфера працевлаштування: 

Доктор філософії може  працювати на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі освіти та науки, державного управління, а саме: у дослідницьких групах та освітніх підрозділах науково-виробничих об’єднань, корпораціях, банках, консалтингових фірмах, закладах вищої освіти,  підприємствах будь-якої організаційно-правої форми, центральних державних установах, а також в органах державної та місцевої влади та інших  підприємствах і організаціях.

Фахівець здатний обіймати посади: адміністративні – декана, завідувача кафедри, керівника науково-дослідних підрозділів,  вченого секретаря; наукові – молодшого наукового  співробітника;   наукового співробітника, старшого наукового співробітника; науково-педагогічні – професор, доцент, викладач закладу вищої освіти, асистент,  викладач професійно-технічного навчального закладу; управлінські – начальників департаментів міністерств і відомств,  менеджерів та інші посади.

 

Правила прийому

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ЕКОНОМІКА»

третього (освітньо-наукового) рівня

Кафедри смарт-економіки