КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ ДФ

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

Освітня програма «ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»

Освітній ступінь «доктор філософії»

Кафедра хімічних технологій та ресурсозбереження

 

Контактна інформація:

Адреса: 01011 м. Київ 01011, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 1, ауд. 1-0242, 1-0248, 1-0262, 1-0241.

Завідувач кафедри ХТР: доктор технічних наук, професор

ПЛАВАН Вікторія Петрівна

Телефон для довідок:

Завідувач кафедрою

+38044-256-84-75 

Викладацька

+38044-256-21-57

e-mail  

 

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (за контрактом).

Вступ на навчання для отримання освітнього-наукового ступеня «доктор філософії» проводиться згідно ПРАВИЛ прийому до аспірантури Київського національного університету технологій та дизайну в 2023 році.

Після успішного завершення навчання і захисту дисертації випускники отримують диплом доктора філософії за спеціальністю 161 – Хімічні технології та інженерія встановленого зразка.

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail

 

Мета освітньої програми

Мета освітньо-наукової програми «Хімічні технології та інженерія»  – підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі хімічних технологій та інженерії, що направлені на здійснення науково-дослідницької, проєктно-аналітичної і просвітницької діяльності в галузі хімічних технологій, а також викладацької роботи.

Основними цілями програми є здобуття компетентностей, необхідних для ініціювання, організації та проведення комплексних теоретичних та експериментальних досліджень в галузі хімічних технологій та інженерії, науково-дослідницької та інноваційної діяльності, оволодіння методологією науко-педагогічної роботи, а також проведення власного оригінального наукового дослідження в галузі хімічних технологій та інженерії, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Місія кафедри:

- формування національної науково-технічної еліти, яка має креативний ресурс щодо створення та впровадження нових матеріалів та інноваційних технологій для промислових та побутових споживачів;

- формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі хімічних технологій та інженерії, які направлені на здобуття аспірантом професійної підготовки на сучасному рівні, необхідному для працевлаштування і самореалізації у суспільстві.

 

Особливості  освітньо-наукової програми

Програма виконується в активному дослідницькому середовищі; передбачає проведення аспірантських наукових досліджень в межах пріоритетних напрямків розвитку науки, державних програм, національних і міжнародних проєктів; базується на поєднанні сучасних хімічних технологій, науки і освіти, проведенні міждисциплінарних наукових досліджень в галузі одержання та переробки хімічних волокон, полімерних і композиційних матеріалів, електрохімічних і фармацевтичних виробництв, взаємодії фундаментальних і прикладних напрямків досліджень; забезпечує ефективне використання наукового потенціалу молодих учених.

Програма орієнтована на підготовку фахівців здатних продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у галузі одержання та переробки хімічних волокон, полімерних і композиційних матеріалів, електрохімічних і фармацевтичних виробництв, професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрах створені спеціалізовані навчально-наукові лабораторії під керівництвом провідних викладачів кафедр, докторів наук. Студенти і аспіранти щорічно беруть участь у вітчизняних і міжнародних наукових конференціях молодих учених і студентів, публікують наукові статті, приймають участь у виконанні держбюджетної і госпдоговірної тематики.

На базі кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження функціонує університетський  Центр колективного користування науковим обладнанням «Технології адитивного виробництва» (3D-друк).

 

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з науковим авторитетом та великим досвідом роботи як на виробництві, так і в проектних організаціях. Лабораторії факультету оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує можливість студентам і аспірантам самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

 

Працевлаштування

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі хімічних технологій та інженерії; здобувачі здатні займатись викладацькою діяльністю, працювати у наукових підрозділах закладів вищої освіти, у наукових та проєктних установах суміжних галузей.

Здобувач може обіймати посаду викладача у закладах вищої освіти, наукового співробітника (хімія), інженера-хіміка, хіміка-аналітика; інженера-дослідника, інженера-технолога, аналітика-консультанта, керівника науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва хіміко-технологічного спрямування та суміжних галузей.

 

Інформація про наявність гуртожитків

Всім студентам (аспірантам), які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним графіком для студента (аспіранта), що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

Під час навчання ви будете мати можливості:

Наші студенти (аспіранти) користуються їдальнею, спортивними залами, стадіоном, бібліотекою.

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму

«ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ»

кафедри

Хімічних технологій та ресурсозбереження

Будемо раді бачити вас серед наших аспірантів!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!