КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ. Промислова фармація ДФ

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»

Освітньо-наукова програма

«ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

Освітній ступінь

 «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Кафедра промислової фармації

 

 

Контактна інформація:

Адреса: 01011 м. Київ 01011, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 1, ауд. 1-0214, 1-0213, 1-0207, 1-0209, 1-0211, 1-0216, 1-218, 1-0219, 1-0220, 1-0332

Завідувач кафедри ПФ: заслужений діяч науки і техніки  України, доктор фармацевтичних наук,  професор

СТРАШНИЙ Владислав Володимирович

Телефон для довідок:

Завідувач кафедрою

+38044-256-21-95 

Викладацька

+38044-256-21-76

e-mail: [email protected]

 

Навчально-наукова лабораторія молекулярної фармакології, хемогеноміки та біогеронтології (ННЛ МФХБ)

Науковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент кафедри промислової фармації

БЕССАРАБОВ  Володимир Іванович

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0219; 1-0234 -0236

Телефони для довідок: +38044-256-21-38

e-mail: ,

 

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (за контрактом).

Термін навчання - 4 роки (денна/вечірня або заочна форма навчання).

Вступ на навчання для отримання освітнього-наукового ступеня «доктор філософії» проводиться згідно ПРАВИЛ прийому до аспірантури Київського національного університету технологій та дизайну.

Після успішного завершення навчання і захисту дисертації випускники отримують диплом доктора філософії за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація.

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail:

 

Мета освітньої програми

Підготовка докторів філософії за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі фармації, промислової фармації та здатних продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики.

Основними цілями програми є: здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для професійної та дослідницько-інноваційній діяльності у галузі фармації, промислової фармації, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Місія кафедри:

- формування національної науково-технічної еліти, яка має креативний ресурс щодо створення та впровадження новітніх фармацевтичних препаратів та інноваційних технологій для забезпечення споживачів якісними та безпечними лікарськими засобами;

- формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі фармації, промислової фармації,  які спрямовані на здобуття аспірантом фахової підготовки на сучасному науковому рівні, необхідному для працевлаштування і самореалізації у суспільстві.

 

Особливості  освітньо-наукової програми

Акцент програми робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері науково-практичних досліджень у галузі фармації, промислової фармації та суміжних напрямках науки; вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у фармації, промисловій фармації та дослідницько-інноваційній діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності.

Програма виконується в активному дослідницькому середовищі; передбачає проведення аспірантських наукових досліджень в межах пріоритетних напрямків розвитку науки, державних програм, національних і міжнародних проєктів; базується на поєднанні сучасних хімічних, біохімічних, фармацевтичних та in silico технологій, науки і освіти, проведенні міждисциплінарних наукових досліджень в галузі розробки та удосконалення фармацевтичних препаратів, взаємодії фундаментальних і прикладних напрямків досліджень; забезпечує ефективне використання наукового потенціалу молодих учених.

З метою забезпечення високого рівня підготовки фахівців на кафедрі створена спеціалізована навчально-наукова лабораторія, в якій  аспіранти під керівництвом провідних викладачів кафедр, докторів наук. щорічно беруть участь у вітчизняних і міжнародних наукових конференціях молодих учених і студентів, публікують наукові статті, приймають участь у виконанні держбюджетної і госпдоговірної тематики.

Визнання у 2021 році наукових досліджень науковців школи фармації КНУТД на міжнародному рівні (65 місце у світовому рейтингу ТОП-100 найкращих наукових шкіл та університетів, які забезпечують випуск висококваліфікованих спеціалістів в області медицини та фармації за даними журналу  CEOWORLD Magazine)  сприяє динамічному розвитку міжнародного співробітництва в освітній та науковій галузі за участю майбутніх магістрів.

Навчання в університеті

Навчання проводять високоосвічені фахівці з науковим авторитетом та великим досвідом роботи як на виробництві, так і в науково-дослідних установах. Лабораторії факультету оснащені сучасними приладами та обладнанням, що дозволяє закріпити отримані теоретичні знання на практиці.

В університеті успішно працює «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», яке забезпечує можливість аспірантам самостійно користуватися електронними освітніми ресурсами, у тому числі навчально-методичними матеріалами з навчальних дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), здавати звіти, проходити тестування, ставити питання викладачам на форумах та отримувати на них відповіді, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого.

Працевлаштування

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в компаніях, організаціях та установах, що функціонують в фармацевтичній галузі, виконуючи відповідні функції професіонала промислової фармації; в науково-дослідних інститутах, наукових центрах і закладах вищої освіти, обіймаючи посади науково-педагогічних працівників, наукового співробітника.

Інформація про наявність гуртожитків

Всім студентам (аспірантам), які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітньо-наукову програму

«ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ»

кафедри промислової фармації

Будемо раді бачити вас серед наших аспірантів!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ!