КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

МЕНЕДЖМЕНТ. Бізнес-адміністрування

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня програма: «Бізнес-адміністрування»

Ступінь: «МАГІСТР»

Кафедра управління та смарт інновацій

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 4, корпус 4, аудиторії 4-0610, 4-0610а

Телефон для довідок: +38044-256-21-62

e-mail:  kme@knutd.edu.ua

 

Кафедра є випускаючою та проводить підготовку студентів за спеціальностями:

073 Менеджмент (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»),

281 Публічне управління та адміністрування (освітній ступінь «Бакалавр»).

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти;

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр»  проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують магістра встановленого державного зразка за спеціальністю 073 Менеджмент:

магістр менеджменту – термін навчання 1 рік 4 місяці (денна форма навчання або заочна форма навчання).

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail: 

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Бізнес-адміністрування

Кваліфікація:

Магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування»).

Термін навчання

3 семестри (1 рік 4 місяці)

Кредити ECTS

90

Форма навчання

денна/ заочна/дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання магістр буде демонструвати:

знання теорії, методи і функції менеджменту, сучасні концепцій лідерства для ефективного управління організацією;

розуміння методології системних досліджень, методів дослідження та аналізу складних об'єктів та процесів, розуміти їх складність, їх різноманіття;

уміння з розв’язання прикладних завдань в галузі менеджменту та бізнес-адміністрування;

навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;

лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;

уміння організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.

Сфера працевлаштування:

Керівники підприємств, установ та організацій; керівники виробничих підрозділів; керівники функціональних підрозділів; керівники малих підприємств без апарату управління; менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; професіонали з управління проектами та програмами; помічники керівників підприємств, установ та організацій; помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів.

Випускник є придатним для працевлаштування в організаціях та установах, що функціонують в межах всіх основних видів економічної діяльності (добувної та переробної промисловості, будівництва, сільського господарства, фінансової діяльності та ін.).

 

Мета програми – забезпечити корпоративний сектор висококваліфікованими фахівцями, які володіють професійними компетентностями у сфері управління та бізнес-адміністрування, здатні вирішувати практичні управлінські проблеми й спеціалізовані задачі з бізнес-адміністрування та зорієнтовані на здобуття знань впродовж життя задля реалізації особистісного потенціалу людини.

Студенти набувають: знання про парадигми, закони, закономірності; розуміння принципів та історичних передумов розвитку менеджменту; бачення концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту; уміння визначати функції, методи та технології прийняття управлінських рішень у менеджменті та бізнес-адмініструванні.

 

В результаті навчання студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

 

Випускники кафедри здатні працювати:

 

Фахівець з менеджменту може займати такі посади:

 

Студенти кафедри управління та смарт-інновацій, за результатами здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за освітньо-науковою програмою (4 роки) «Менеджмент».

При факультеті управління та бізнес-дизайну КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 073 Менеджмент. Студенти кафедри управління та смарт-інновацій мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

Інформація про наявність гуртожитків

Всім студентам університету, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

 

Освітня програма Бізнес-адміністрування це:

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну на освітню програму «Бізнес-адміністрування»