КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

МЕНЕДЖМЕНТ. Бізнес-адміністрування

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 073 «Менеджмент»

Освітня програма: «Бізнес-адміністрування»

Ступінь: «МАГІСТР»

Кафедра управління та смарт інновацій

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 4, корпус 4, аудиторії 4-0610, 4-0610а

Телефон для довідок: +38044-256-21-62

e-mail:  kme@knutd.edu.ua

 

Кафедра є випускаючою та проводить підготовку студентів за спеціальностями:

073 Менеджмент (освітні ступені «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії»),

281 Публічне управління та адміністрування (освітній ступінь «Бакалавр»).

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти;

третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують магістра встановленого державного зразка за спеціальністю 073 Менеджмент:

магістр менеджменту – термін навчання 1 рік 4 місяці (денна форма навчання або заочна форма навчання).

 

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail: 

 

Характеристика освітньої програми:

Освітня програма:

Бізнес-адміністрування

Кваліфікація:

Магістр за спеціальністю 073 «Менеджмент» (за освітньою програмою «Бізнес-адміністрування»).

Термін навчання

3 семестри (1 рік 4 місяці)

Кредити ECTS

90

Форма навчання

денна/ заочна/дистанційна

Результати навчання:

Після закінчення курсу навчання магістр буде демонструвати:

знання теорії, методи і функції менеджменту, сучасні концепцій лідерства для ефективного управління організацією;

розуміння методології системних досліджень, методів дослідження та аналізу складних об'єктів та процесів, розуміти їх складність, їх різноманіття;

уміння з розв’язання прикладних завдань в галузі менеджменту та бізнес-адміністрування;

навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;

лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;

уміння організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.

Сфера працевлаштування:

Керівники підприємств, установ та організацій; керівники виробничих підрозділів; керівники функціональних підрозділів; керівники малих підприємств без апарату управління; менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; професіонали з управління проектами та програмами; помічники керівників підприємств, установ та організацій; помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів.

Випускник є придатним для працевлаштування в організаціях та установах, що функціонують в межах всіх основних видів економічної діяльності (добувної та переробної промисловості, будівництва, сільського господарства, фінансової діяльності та ін.).

 

Мета програми – забезпечити корпоративний сектор висококваліфікованими фахівцями, які володіють професійними компетентностями у сфері управління та бізнес-адміністрування, здатні вирішувати практичні управлінські проблеми й спеціалізовані задачі з бізнес-адміністрування та зорієнтовані на здобуття знань впродовж життя задля реалізації особистісного потенціалу людини.

Студенти набувають: знання про парадигми, закони, закономірності; розуміння принципів та історичних передумов розвитку менеджменту; бачення концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проектного менеджменту; уміння визначати функції, методи та технології прийняття управлінських рішень у менеджменті та бізнес-адмініструванні.

 

В результаті навчання студенти будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

 

Випускники кафедри здатні працювати:

 

Фахівець з менеджменту може займати такі посади:

 

Студенти кафедри управління та смарт-інновацій, за результатами здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за освітньо-науковою програмою (4 роки) «Менеджмент».

При факультеті управління та бізнес-дизайну КНУТД діє аспірантура за спеціальністю 073 Менеджмент. Студенти кафедри управління та смарт-інновацій мають можливість пройти навчання в аспірантурі, захистити дисертацію та отримати науковий ступень доктора філософії.

Інформація про наявність гуртожитків

Всім студентам університету, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

 

Освітня програма Бізнес-адміністрування це:

 

ЩИРО ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну на освітню програму «Бізнес-адміністрування»