КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК. Фінанси, банківська справа та страхування ДФ

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА БІЗНЕС-ДИЗАЙНУ

Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Освітньо-наукова програма: «Фінанси, банківська справа та страхування»

Ступінь: «Доктор філософії»

 

Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу

 

Контактна інформація:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 5 поверх

Тел.: +38 (044) 256-2921

e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри фінансів та бізнес-консалтингу

Телефони та контакти Міжнародного інституту аспірантури і докторантури

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.

Нормативний строк  підготовки доктора філософії складає 4 роки.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється в аспірантурі університету за очною (денною, вечірньою) або заочною формами здобуття освіти.

Навчання проводиться за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення), місцевих бюджетів (регіональне замовлення) або за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до КНУТД приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Для вступу на 1 курс для здобуття освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» очної (денної, вечірньої) або заочної форм здобуття освіти вступники складають вступні випробуваннязі спеціальності, з іноземної мови та готують презентацію дослідницької пропозиції. Крім того, враховуються додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступника і середній бал диплому ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Вступ на навчання для отримання освітньо-наукового ступеня «доктор-філософії» проводиться згідно з «Правилами прийому до аспірантури Київського національного університету технологій та дизайну».

Приймальна комісія:

Адреса: 01011, м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, корпус 1, к. 1-0327, к. 1-0330

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

+38044-256-29-53

e-mail: 

 

Освітньо-наукова програма «Фінанси, банківська справа та страхування» має науково-теоретичну, дослідницьку та прикладну спрямованість; сформована як оптимальне поєднання академічних та професійних вимог. Орієнтована на формування у здобувачів компетентностей щодо набуття поглиблених знань зі спеціальності, володіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, набуття універсальних навичок дослідника та представлення власних результатів досліджень в усній та письмовій формі, зокрема, іноземною мовою.

Метою програми є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у світовий та європейський освітньо-науковий простір фахівців у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, що володіють компетентностями, достатніми для розв’язання комплексних управлінських проблем шляхом реалізації дослідницько-інноваційної діяльності та продукування на цій основі нових знань.

Основними цілями програми є: оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності; набуття досвіду проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення для загальноукраїнської або світової науки.

 

ЗАПРОШУЄМО

вступати до Київського національного університету технологій та дизайну

на освітньо-наукову програму

«ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

третього (освітньо-наукового) рівня

Кафедри фінансів та бізнес-консалтингу