КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет економіки та бізнесу

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ТАРАСЕНКО Ірина Олексіївна

д.е.н., професор, завідувач кафедри

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,

ауд.: 4-0502; 4-0504; 4-0504А; 4-0505; 4-0506; 4-0507; 4-0508

Телефони для довідок: +38044-256-29-21

e-mail

Сторінка в  www.facebook.com

Про кафедру
Історія

Спеціальність «Фінанси» напряму «Економіка і підприємництво» ліцензована в КНУТД рішенням ДАК Міністерства освіти України № 8 від 9.06.99. З 1999 р. здійснюється набір студентів на денну форму навчання, а з 2000р. також і  на заочну. Для забезпечення підготовки  і випуску фахівців- фінансистів 30 червня 2004р. у КНУТД створено випускаючу кафедру фінансів. В червні 2004р. колективом кафедри проведено акредитацію спеціальності «Фінанси» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст», в травні 2005р. - за рівнем «магістр».

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. № 266 з 01.09.2015р. запроваджено новий перелік спеціальностей, відповідно до якого напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» трансформовано у спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування».

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»,  освітній ступінь «Бакалавр»:

Підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування передбачає формування таких компетентностей:

Глибокі знання та розуміння здійснення фінансових операцій за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів.

Навички оцінки фінансового стану підприємства та окремих його складових, визначення проблем та фінансового обгрунтування шляхів їх вирішення.

Здатність ефективно застосовувати економіко-математичні методи, які використовуються у сфері обгрунтування фінансових рішень.

Експериментальні навички у сфері моделювання, прогнозування та планування фінансової діяльності суб’єктів господарювання, а також аналізу та критичного оцінювання експериментальних даних.

Здатність до використання прикладних методик аналізу та оцінки фінансових процесів, застосовуючи сучасні методи системного аналізу.

Вміння досліджувати та аналізувати фінансові процеси, що відбуваються на підприємстві та в країні.

Спрямованість на подальше навчання, виявлення проблем та визначення шляхів покращення фінансових результатів діяльності підприємства.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. № 266 з 01.09.2015р. підготовка магістрів у сфері фінансів, банківської справи та страхування здійснюється за освітньою програмою «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу,  освітній ступінь «Магістр».

Метою програми є надання студентам практичних навичок щодо здійснення фінансових операцій за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів; володіння методами і технологіями роботи на фінансовому, страховому, інвестиційному, фондовому ринку та ринку фінансових послуг.

Здатність оцінити фінансовий стан підприємства та окремих його складових (майнового стану, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності, фінансових результатів діяльності тощо), знайти проблеми та фінансово обґрунтувати шляхи їх вирішення; здатність до виконання аналітичних, оціночних та прогнозних функцій, зокрема у сфері управління фінансовим станом підприємств, оцінки імовірності банкрутства, розробки інвестиційних проектів, оцінки вартості бізнесу; уміння проводити оцінку процесу хеджування фінансових ризиків на ринку фінансових послуг, розраховувати операційну надбавку, оцінювати вартість форвардних, ф’ючерсних, опціонних, своп-контрактів. Здатність зрозуміти та уміло застосувати економіко-математичні методи, які використовуються в сфері обґрунтування фінансових рішень.

З 2012 року здійснюється підготовка МАГІСТРІВ зі спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» галузі знань 1801 – "Специфічні категорії" (після бакалаврату за будь-якого напряму підготовки). Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. № 266 з 01.09.2015р. підготовка магістрів у сфері фінансово-економічної безпеки здійснюється за освітньою програмою «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання» за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Спеціальність 073 «Менеджмент», освітня програма «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання»,  освітній ступінь «Магістр».

Одним з актуальних питань сучасності є проблема фінансово-економічної безпеки як особистості, так і підприємства, галузі, регіону та держави в цілому. Ситуація, що склалася в країні, створила безліч об’єктивних та суб’єктивних небезпек і загроз економічним відносинам, що лише формуються в Україні. Все це обумовлює необхідність формування адекватної системи фінансово-економічної безпеки України. Однією з найважливіших складових економічної безпеки є безпека фінансова. Без забезпечення фінансової безпеки практично неможливо вирішити жодне із завдань, що стоять перед нашою державою. Створення ефективної системи фінансово-економічної безпеки можливе за наявності економічної освіченості громадян та майстерності професіоналів з управління фінансово-економічною безпекою.

В процесі навчання студенти набувають високий рівень професійних знань у сфері економічної безпеки, фінансів, державного управління, антикризового управління підприємством, дослідження конкурентної ситуації та управління ризиками. Під час навчання студенти виконують аналітичні та науково-дослідні роботи, оволодівають навичками збору матеріалу, аналізу, узагальнень, обґрунтування наукових висновків. Основним завданням кафедри є підготовка професіоналів з фінансово-економічної безпеки, навчання їх аналітичному мисленню, надання сучасних знань та практичних навичок, які є необхідними у різних галузях фінансової діяльності та на фінансових ринках. Ця сучасна спеціальність дозволяє людям якнайкраще реалізувати свої творчі здібності та завоювати найвищі щаблі в управлінні суспільним життям в Україні та за її межами.

Науково-педагогічний склад кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки

Підготовку майбутніх спеціалістів з фінансів, банківської справи та страхування, а також з фінансово-економічної безпеки, здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад (4 доктори наук, 8 кандидатів наук).

Структура кафедри:

 • завідувач кафедри — д.е.н., професор Тарасенко Ірина Олексіївна;
 • у 2020-2021 н.р. професорсько-викладацький склад кафедри — 3 доктори наук, професори;
 • 9 кандидатів наук, доцентів; 2 асистенти без наукового ступеня;
 • профорг — ст. лаборант Рибчинська Світлана Владиславівна;
 • навчально-допоміжний персонал кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки  — 1 старший лаборант та 1 лаборант.

Колектив кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки

 

ТАРАСЕНКО Ірина Олексіївна, завідувач кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки, доктор економічних наук, професор.

У 1987 р. закінчила з відзнакою Київський інститут легкої промисловості за спеціальністю «Економіка,  організація та планування промисловості предметів широкого вжитку». У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію. В 2004 р. було присвоєно вчене звання доцента. Автор понад 140 наукових праць, серед яких навчальний посібник  з грифом МОН України з дисципліни «Статистика». У 2011 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». У 2013 році присвоєно вчене звання професора.

Напрям наукової діяльності - проблеми сталого розвитку підприємств легкої промисловості.

Викладає дисципліни: Статистика, Теорія безпеки соціальних систем, Фінанси підприємств, Стратегічний фінансовий менеджмент.

 

АЛИМОВ Олександр Миколайович, академік Академії Наук (1973р.), доктор економічних наук, професор.

У 1953 році закінчив Всесоюзний заочний фінансовий інститут м. Москва за спеціальністю «Економіст-фінансист». У 1965 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Економіка, організація та планування промисловості». З 1984 року працює завідуючим наукового відділу промислового потенціалу Інституту економіки НАН України. З січня 2004 року - заввідділом міжгалузевих пропорцій і промислового потенціалу Об'єднаного інституту економіки НАНУ України. Нагороджений 7 орденами, 19 медалями. За особистий внесок у розвиток наукових досліджень, зміцнення науково-технічного потенціалу України у 2001 році присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України, та нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів за вагомий внесок в розвиток економіки України, багаторічну наукову роботу, плідну педагогічну діяльність. Підготував 20 кандидатів та 7 докторів наук. Автор понад 454 наукових праць, серед них 9 індивідуальних монографій, 38 найсучасніших наукових робіт, 38 колективних видань.

 

КОВАЛЕНКО Дмитро Іванович, кандидат економічних наук, доцент.

У 1998 році закінчив Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері». У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 – «Економіка, організація та управління підприємствами» та отримав ступінь кандидата економічних наук.  У 2010р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. Автор понад 45 опублікованих наукових праць серед яких 3 посібники  з грифом МОНМС України «Гроші та кредит. Теорія і практика» (одноосібно), «Економічна теорія. Політекономія» (у співавторстві), «Фінанси, гроші та кредит. Теорія і практика» (у співавторстві), які пройшли сім перевидань.

Напрям наукової діяльності – реструктуризація та трансформація в умовах переходу до ринкових відносин.

Викладає дисципліни: Гроші і кредит, Управління системами безпеки бізнесу, Державні та місцеві фінанси.

 

КРЕМЕНЬ Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 1983 р. закінчила Сумський філіал Харківського політехнічного інституту за спеціальністю «Машини і апарати хімічних виробництв». У 2002 р. закінчила з відзнакою    Українську академію банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Облік і аудит». У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.03.01 – Статистика. У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Автор понад  30 наукових праць.

Напрям наукової діяльності – статистичне вивчення соціально-економічних явищ і процесів; статистична методологія.

Викладає дисципліни: Фінанси, Статистика, Організація та управління інформаційною безпекою,  Переддипломна практика.

  

ЛЕВЧЕНКО Валентина Петрівна, доктор економічних наук, доцент.

У 1980 р. закінчила з відзнакою Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Економіка, організація і планування промисловості предметів широкого вжитку». У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію. З 1994-1998 рр. заввідділом Грошово-кредитної політики, заступник керівника економічної соціальної політики при адміністрації президента України. З 1998 р. перший заступник голови державного казначейства України. З 2001-2003 рр. заступник державного секретаря Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах ліквідації наслідків ЧАЕС. З 2003р. заступник голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Автор понад 60 наукових праць. З 2015 року Директор ТОВ Вищій навчальний заклад післядипломної освіти "Статус". У 2018 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю  «Гроші, фінанси і кредит» та отримала ступінь доктора економічних наук.  

Напрям наукової діяльності – Державний нагляд та регулювання фінансових ринків.

Викладає дисципліни: Державне регулювання ринку фінансових послуг.

 

МАХНАРИЛОВ Юрій Васильович, кандидат економічних наук, доцент.

У 1981 році закінчив з відзнакою Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка за спеціальністю «Планування промисловості». У 2008 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав ступінь к.е.н. зі спеціальності «Економіка, організація та управління підприємствами». Автор понад 25 опублікованих наукових праць.

Напрям наукової діяльності – використання тенденцій і закономірностей функціонування внутрішніх ринків послуг для розвитку підприємництва.

Викладає дисципліни: Фінансовий менеджмент, Фінансова оцінка, Організація діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки,  Фінансовий моніторинг, Навчальна практика.

 

РУСІНА Юлія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 2002 році закінчила з відзнакою Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Маркетинг». У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами». У 2013 році присвоєно вчене звання доцента. Автор понад 40 опублікованих наукових праць.

Напрям наукової діяльності – інвестиції в людський капітал на мікрорівні.

Викладає дисципліни: Бюджетна система, Інвестування, Інвестиційна політика, Фінансова грамотність в бізнесі, Науково-дослідна практика.

 

ЗОЛКОВЕР Андрій Олександрович, кандидат економічних наук, доцент.

У 2006 році закінчив з відзнакою Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Фінанси». У 2014 році захистив кандидатську дисертацію та отримав ступінь к.е.н. за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством». Автор понад  30 опублікованих наукових праць.

Напрям наукової діяльності – фінансові аспекти інноваційної діяльності, розвиток фінансового  ринку.

Викладає дисципліни: Фінансовий ринок та біржова діяльність, Основи національної безпеки України.

 

ВЕРГУН Антоніна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила з відзнакою у 2004 р. Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Технологія переробки полімерів» та у 2004 р. Інститут післядипломної освіти КНУТД за спеціальністю «Економіка підприємства». Автор понад 45 наукових праць. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Удосконалення організаційно-економічного механізму управління фінансовою безпекою підприємства (на прикладі підприємств легкої промисловості)».

Напрям наукової діяльності - фінансова безпека підприємств.

Викладає дисципліни: Комплексна безпека фінансової сфери, Податкова система, Податковий менеджмент, Фінансово-економічна безпека, Фінансова діагностика та аналіз.

 

НІКОЛАЄВА Наталія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила з відзнакою у 2010 р. Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Фінанси та кредит». Автор понад 10 наукових праць. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Інвестиційний механізм розвитку підприємств легкої промисловості».

Напрям наукової діяльності – Інвестиційний механізм економіко-технологічного розвитку підприємств легкої промисловості.

Викладає дисципліни: Статистика.

 

ЧЕРНИШ Ольга Василівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 2005 р. закінчила з відзнакою Київський інститут інвестиційного менеджменту за спеціальністю «Фінанси». У 2007 р. закінчила з відзнакою Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Фінанси». Автор понад 30 наукових праць.  У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Напрям наукової діяльності – Фінансова санація та банкрутство підприємств. Економічна ефективність освітньої діяльності

Викладає дисципліни: Статистика, Фінансова діагностика та аналіз, Вартісно-орієнтоване управління фінансами.

 

КОНОНЕНКО Ганна Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент.

Закінчила у 2002 р. Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економіка підприємства». Працює в КНУТД з 2003 року. Автор понад 20 наукових праць. У 2018 році  захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" та отримала ступінь кандидата економічних наук.

Напрям наукової діяльності – Конкурентні переваги та конкурентоспроможність підприємств.

Викладає дисципліни: Фінанси підприємств, Теорія безпеки соціальних систем, Міжнародні стандарти та нормативне забезпечення фінансово-економічної безпеки, Фінансування зовнішньо-економічної діяльності.

 

БАТРАК Ольга Володимирівна, асистент.

У 2006 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економіка підприємства». Працює в КНУТД з 2006 року. Автор  понад 7 опублікованих наукових праць.

Викладає дисципліни: Статистика, Банківська система, Банківський менеджмент.

 

Навчальні приміщення

Кафедра здійснює навчально-виховний процес на сучасній матеріально-технічній базі: ауд. 4-0502; 4-0504А; 4-0505; 4-0506; 4-0507; технічні засоби навчання.

Наукова діяльність

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки виконує дослідження за такими напрямами досліджень:

 • Проблеми управління інвестиційним механізмом розвитку підприємств легкої промисловості.
 • Фінансове планування на промислових підприємствах.
 • Особливості інвестиційної діяльності комерційних банків.
 • Порівняльний аналіз розвитку фінансової системи України та інших країн.
 • Бюджетна стратегія як основа реформування економіки.
 • Розробка основ економіко-статистичного виміру сталого розвитку легкої промисловості України.
 • Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку України.
 • Формування сучасних засад оцінки бізнесу в Україні.
 • Фінансова безпека підприємства в умовах посткризового зростання.

Співробітниками кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки у 2008-2020 рр. опубліковано понад  1740 наукових праць.

Серед опублікованих робіт — підручники, навчальні посібники, монографії, статті у фахових виданнях з економічних наук, тези доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах з питань розвитку фінансової системи України. Провідні наукові та науково-методичні розробки кафедри:

 • Алимов О.М. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсозабезпечення.- К.: Об'єднаний інститут економіки НАН України «Передумова», 2012. - 540 с.
 • Давиденко С.В., Жаліло Я.А., Базилюк Я.Б. - Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації.-К.: Національний інститут міжнародних досліджень, 2011. - 389с.
 • Терещенко  О. О. Управління фінансовою санацією підприємств. - К.: КНЕУ, 2009.- 540 с.
 • Тарасенко І.О. Статистика. К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 340 с.
 • Терещенко  О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. - К.: КНЕУ, 2009.- 476 с.
 • Венгер В.В. Регулювання діяльності природних монополій: теорія і практика. — К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. — 247 с.
 • Венгер В.В. Фінанси: навчальний посібник (для студентів вищих навчальних закладів). — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 432 с.
 • Любенко Н.М. Фінанси підприємств – Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 264 с.
 • Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика – Навчальний посібник.3-тє вид. доповнене та перероблене. – К.: ЦУЛ, 2011. – 352 с.
 • Семенеко В.М, Коваленко Д.І. Економічна теорія.Політекономія: – Навчальний посібник. 2-е вид. доповнене та перероблене. – К.: ЦУЛ, 2011. – 428 с.
 • Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика – Навчальний посібник.4-тє вид. доповнене та перероблене. – К.: ЦУЛ, 2012. – 360 с.
 • Тарасенко І.О., Любенко Н.М. Фінанси підприємств: підручник. – К.: КНУТД, 2015 р. – 360с.
 • Костирко Л.А., Костирко Р.О., Кукса І.М., Тарасенко І.О. Стратегічний фінансовий менеджмент. – Навчальний посібник. – Северодонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2017р. – 464с.
За роки існування кафедри її аспірантами та здобувачами захищено 16 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Бєлялов Т.Е., Пилипів В.В., Субочев О.В., Таран (Русіна) Ю.О., Маслова Н.О., Коваленко Д.І., Ямко Ю.Ю., Чаленко Н.В., Махнарилов Ю.В., Васечко Л.І., Рамський А.Ю., Золковер А.О., Вергун А.М., Ніколаєва Н.А., Кононенко Г.І., Черниш О.В.) та 3 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (Тарасенко І.О., Захарін С.В., Левченко В.П.).                                

Викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри регулярно виступають з доповідями на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях і круглих столах. 

У 2007-2008 рр. на кафедрі фінансів та фінансово-економічної безпеки було створено Науковий гурток «Фінансовий аналітик» на факультативній основі, який ефективно функціонує і сьогодні. Творцем та першим керівником  Наукового гуртка був  к.т.н., доцент Нечаєв Ю.В, наразі керівниками гуртка є  к.е.н., доцент Коваленко Д.І та к.е.н., доцент Кремень О.І.

В роботі студентського Наукового гуртка «Фінансовий аналітик» приймають участь студенти 3-4 курсів спеціальністі 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування», 1-2 курсу магістратури спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» та 073 «Менеджмент» освітня програма «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання». 

Основний напрям Наукового гуртка – стан фінансового сектору України в період 2015-2020 рр; інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи подальшої співпраці; економічна і фінансова безпека підприємств України в контексті сучасних економічних умов.

За цими напрямами були підготовлені наступні наукові доповіді:

 • Зростання зовнішніх запозичень в банках України.
 • Структура і динаміка кредитних ставок в банківській системі України.
 • Падіння фондових індексів і стан небанківського фінансового сектора в Україні.
 • Падіння в реальному секторі економіки України на прикладі металургійної промисловості.
 • Шляхи і методи виходу з кризи – досвід зарубіжних країн.
 • Управління фінансово-економічною безпекою підприємства в умовах невизначеності і ризиків.
 • Фінансова санація підприємства. Вітчизняний та зарубіжний досвід оздоровлення підприємств.
 • Заходи Національного Банку України в умовах фінансової кризи.

Презентація цих доповідей проводилася на студентських наукових конференціях  КНУТД, а також при проведенні круглих столів при залученні студентів старших курсів кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки КНУТД в Київському  коледжі легкої промисловості, Київському  коледжі будівництва, архітектури та дизайну.

Для підготовки наукових доповідей була розроблена методика збору та обробки статистичної фінансової  інформації на матеріалах Міжнародного Валютного Фонду.

Дві наукові студентські роботи, підготовлені слухачами школи «Фінансовий аналітик» були представлені на всеукраїнський конкурс молодих вчених.

Наукові статті викладачі та студенти публікують у наукових фахових виданнях, серед яких: Актуальні проблеми економіки, Формування ринкових відносин в Україні, Вісник КНУТД тощо, а також в т.ч. у Міжнародному науковому журналі - http://www.inter-nauka.com/.

На фото керівник Наукового гуртка «Фінансовий аналітик» к.е.н., доцент  Коваленко Д.І, к.е.н., доцент Бєлялов Т.Е.,
студенти груп МгУФБ-13 (Москаленко А., Юрчик І., Олійник О. ) та БФ-2-12 (Федишин Д.)

 

Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки підтримує ділові зв'язки з такими організаціями:

 • Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України (НДФІ).
 • Національна академія державної податкової служби України.
 • Інститут економіки прогнозування НАН України.
 • Об'єднаний інститут НАН України.
 • Київський національний торгово-економічний університет (КНТЕУ).
 • Київський національний економічний університет (КНЕУ).
 • Київський національний університет ім. Т. Шевченка.
 • Академія державного управління при Президентові України.
 • Києво-Могилянська академія.
 • Муніципальна академія управління персоналом (МАУП).
 • Київський національний університет харчових технологій.
 • Національний інститут реформ.
 • Національна академія управління (НАУ).
 • Хмельницький національний університет. 
 • Херсонський державний технічний університет. 
 • Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова. 
 • Одеський державний економічний університет. 
 • Бердянський інститут регіонального управління. 
 • Вінницький технологічний інститут. 
 • Тернопільська академія народного господарства. 
 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 • ТОВ Вищій навчальний заклад післядипломної освіти "Статус".
 • Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління».                               
Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Кафедра забезпечує студентів методичними матеріалами, науковою та навчальною літературою. Усі матеріали за усіма дисциплінами представлені в електронному вигляді у модульному середовищі освітнього процесу університету. 

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

Для спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми: «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кваліфікація: Бакалавр

 • Статистика
 • Податкова система
 • Страхування
 • Бюджетна система
 • Фінанси підприємств
 • Інвестування 
 • Фінансове планування
 • Банківська система
 • Фінансова діагностика та аналіз
 • Фінансово-економічна безпека
 • Гроші та кредит
 • Фінанси
 • Фінансовий ринок та біржова діяльність
 • Фінансова глобалізація

 

Для спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми: «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»

Кваліфікація: Магістр

 • Фінансовий менеджмент 
 • Фінансова оцінка
 • Державне регулювання ринку фінансових послуг
 • Страховий менеджмент
 • Методологія сучасних наукових досліджень з основами  інтелектуальної власності
 • Інвестиційна політика
 • Банківський менеджмент
 • Стратегічний фінансовий менеджмент

 

Для спеціальності: 073 «Менеджмент» освітньої програми: «Управління фінансово-економічною безпекою»

Кваліфікація: Магістр

 • Міжнародні стандарти та нормативне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 • Організація діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки
 • Теорія безпеки соціальних систем
 • Фінансовий моніторинг
 • Комплексна безпека фінансової сфери
 • Методологія сучасних наукових досліджень з елементами інтелектуальної власності
 • Основи національної безпеки України
 • Управління системами безпеки бізнесу
 • Організація та управління інформаційною безпекою


Для інших спеціальностей:

 • Статистика
 • Фінансовий менеджмент
 • Банківський менеджмент
 • Бюджетна система
 • Фінансова грамотність в бізнесі
 • Фінанси
Навчально-методичне забезпечення

Викладачами кафедри фінансів та фінансово-економічної безпеки розроблені навчально-методичні комплекси (НМК) з фінансових дисциплін, що закріплені за кафедрою, а також програми навчальних та виробничих практик, методичні вказівки до виконання курсових і дипломних робіт. Всі дисципліни кафедри забезпечені електронними конспектами лекцій та методичними вказівками для виконання контрольних робіт студентами заочної та заочно-дистанційної форми навчання. Розроблені тестові завдання з дисциплін кафедри для роботи студентів в комп'ютерному класі.

Навчальний процес проводиться у вигляді лекційних (в тому числі з використанням мультимедійного обладнання), практичних та семінарських занять.

Спеціальності

Кафедра є випусковою (профілюючою) і проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів денної/заочної/дистанційної форм навчання зі спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  освітньої програми: «Фінанси, банківська справа та страхування» кваліфікація: БАКАЛАВР та  зі спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  освітньої програми: «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» кваліфікація: МАГІСТР.

Кафедра ФФЕБ також забезпечує підготовку кваліфікаційного рівня: МАГІСТР зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми: «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання».

Кафедра забезпечує:

 • підготовку з фінансових дисциплін студентів інших спеціальностей КНУТД.

Перший випуск магістрів за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» (січень 2015 року)

Студенти

У 2020-2021 навчальному році у КНУТД на кафедрі фінансів та фінансово-економічної безпеки навчається 162 студенти, в тому числі 132 студенти денної та 30 студентів заочної (дистанційної) форм навчання.

Перспективи для студентів

Протягом періоду навчання майбутні фінансисти готуються до кваліфікованого виконання таких функцій та завдань:

1. Організаційна:

 • антикризове управління фінансовою рівновагою підприємства та запобігання його банкрутству;
 • управління оборотними та необоротними активами підприємств;
 • управління власними фінансовими ресурсами;
 • управління витратами на виробництво і реалізацію продукції;
 • управління інвестиційною діяльністю підприємства;
 • управління кредитуванням і розрахунками;
 • управління фінансовими ризиками;
 • управління грошовими доходами і прибутком;
 • організація страхування;
 • управління інвестиційною діяльністю страхової компанії;
 • організація випуску цінних паперів;
 • організація бюджетного процесу;
 • організація послуг на фінансовому ринку.

2. Обліково-аналітична:

 • фінансовий облік;
 • облік платників податків та інших платежів у бюджет;
 • облік виконання державного та місцевих бюджетів;
 • складання бюджетної звітності;
 • складання фінансової звітності підприємства;
 • аналіз показників фінансових результатів та рентабельності;
 • аналіз фінансового стану підприємства;
 • аналіз ефективності фінансових послуг;
 • аналіз виконання бюджету.

3. Планова:

 • розроблення стратегії і тактики фінансової та інвестиційної діяльності;
 • фінансування поточної діяльності підприємства;
 • фінансове планування на підприємстві;
 • планування доходів і видатків бюджетів;
 • складання та виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ;
 • планування податків;
 • складання зведених балансів фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць.

4. Контрольна:

 • контроль за використанням бюджетних коштів;
 • проведення ревізій (планування, методика, оформлення звіту);
 • виявлення резервів оптимізації видатків бюджетних установ;
 • контроль за обчисленням та сплатою податків і платежів;
 • контроль за проведенням розрахунків з бюджетом платників податків;
 • контроль за виконанням бюджетів за доходами та видатками;
 • казначейське обслуговування державного та місцевих бюджетів;
 • контроль за виконанням кошторисів бюджетних установ;
 • контроль за додержанням правил надання фінансових послуг;
 • фінансовий аудит;
 • контроль за міжбюджетними розрахунками;
 • контроль за дотриманням правил безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог.

5. Технологічна:

 • трастові операції;
 • фінансові операції з іпотекою;
 • лізингові операції;
 • факторингові операції.

Фахівець з повною вищою освітою за спеціальністю072 «Фінанси, банківська справа та страхування» може працювати на посадах:

 • керівників виробничих підприємств різноманітних форм власності;
 • керівників функціональних підрозділів: фінансовий, планово-економічний відділи, бухгалтерія та інші;
 • керівників малих підприємств;
 • спеціалістів-професіоналів у галузі фінансового та грошового посередництва, фінансового лізингу, кредитній сфері;
 • консультантів по управлінню фінансовими ринками та портфелями цінних паперів;
 • наукових співробітників з дослідження сфери фінансів в наукових установах;
 • викладачів фінансових дисциплін в освітніх закладах та на курсах підвищення кваліфікації.

Професіонал з фінансово-економічної безпеки може займати такі посади:

 • Професіонал з фінансово-економічної безпеки;
 • Професіонал з корпоративного управління;
 • Експерт з зовнішньо-економічних питань;
 • Помічник-консультант народного депутата України;
 • Радник (органи державної влади);
 • Економічний радник;
 • Консультант з економічних питань;
 • Оглядач з економічних питань;
 • Член правління акціонерного товариства;
 • Член спостережної ради;
 • Фахівець з організації майнової та особистої безпеки.
Зарубіжне партнерство

Варшавський університет;
Університет Тель-Авіву;
Університет Барселони.