КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет управління та бізнес-дизайну

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

Ірина Олексіївна ТАРАСЕНКО,

завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4,

ауд.: 4-0502; 4-0504; 4-0504А; 4-0505; 4-0506; 4-0507; 4-0508

Телефони для довідок: +38044-256-29-21

e-mail

 

Положення про кафедру фінансів та інвестицій

Програма розвитку кафедри фінансів та інвестицій

 

Сторінка в  www.facebook.com

Про кафедру
Історія

Спеціальність «Фінанси» напряму «Економіка і підприємництво» ліцензована в КНУТД рішенням ДАК Міністерства освіти України № 8 від 9.06.1999. Із 1999 р. здійснюється набір студентів на денну форму навчання, а з 2000 р. також і на заочну. Для забезпечення підготовки і випуску фахівців-фінансистів 30 червня 2004 р. у КНУТД створено випускаючу кафедру фінансів. У червні 2004 р. колективом кафедри проведено акредитацію спеціальності «Фінанси» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст», у травні 2005 р. – за рівнем «магістр».

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. № 266 з 01.09.2015р. запроваджено новий перелік спеціальностей, відповідно до якого напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» трансформовано у спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування». З 2022 року за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» впроваджено нову освітню програму «Цифрові фінанси».

Стратегічною метою розвитку кафедри фінансів та інвестицій є забезпечення на високому теоретичному, науковому, методичному та організаційному рівні освітнього процесу щодо підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» згідно з національною доктриною розвитку освіти; інтеграція у європейський і світовий освітній та науковий простори; зміцнення і розширення співпраці з освітніми та науковими установами України та зарубіжжя, всебічний розвиток наукової діяльності з урахуванням глобалізаційних процесів та особливостей становлення економіки знань; налагодження партнерських взаємозв’язків з органами та бізнес-структурами фінансової системи України; виховання і гармонійний розвиток нової генерації фахівців-фінансистів, сприяння студентам щодо набуття ними соціального досвіду, формування у молоді моральної, естетичної, правової, трудової та екологічної культури.

Умови досягнення стратегічної мети є:

 • формування та утримання конкурентних переваг у сфері підготовки компетентних та конкурентоспроможних фахівців-фінансистів;
 • забезпечення узгодження освітніх програм з потребами держави і суспільства шляхом упровадження європейських стандартів у галузі освіти, орієнтуючись на передовий міжнародний досвід у галузі вищої освіти, сучасні напрями розвитку науки та практики, тенденції розвитку ринку праці;
 • інтенсифікація та інформатизація освітнього процесу завдяки широкому використанню інформаційно-комунікаційних технологій, можливостей дистанційного навчання;
 • сприяння розвитку інтелектуального потенціалу кафедри, запровадження системи мотивації науково-педагогічних працівників до вдосконалення освітніх програм та забезпечення якості освіти;
 • формування максимально-ефективної системи відбору талановитої молоді на навчання як за рахунок підвищення ефективності профорієнтаційної роботи з випускниками шкіл, так і завдяки співпраці з коледжами;
 • забезпечення довіри ринку праці до присвоєних кваліфікацій випускникам кафедри.

 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування», освітній ступінь «Бакалавр»:

Підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування передбачає формування таких компетентностей:

 • глибокі знання та розуміння здійснення фінансових операцій за допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних методів;
 • навички оцінки фінансового стану підприємства та окремих його складників, визначення проблем та фінансового обґрунтування шляхів їх вирішення;
 • здатність ефективно застосовувати економіко-математичні методи, що використовують у сфері обґрунтування фінансових рішень;
 • експериментальні навички у сфері моделювання, прогнозування та планування фінансової діяльності суб’єктів господарювання, а також аналізу та критичного оцінювання експериментальних даних;
 • здатність до використання прикладних методик аналізу та оцінки фінансових процесів, застосовуючи сучасні методи системного аналізу;
 • уміння досліджувати та аналізувати фінансові процеси, що відбуваються на підприємстві та в країні;
 • спрямованість на подальше навчання, виявлення проблем та визначення шляхів покращення фінансових результатів діяльності підприємства.

 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Цифрові фінанси»,  освітній ступінь «Бакалавр»:

Основний акцент освітньої програми зроблено на підготовку фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі цифрових фінансів, Fintech у страхуванні та банківництві, що спрямовані на здобуття студентом умінь та навичок розв’язувати складні спеціалізовані й прикладні завдання, на сприяння самореалізації особистості протягом життя.

Основними цілями програми є: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані і прикладні завдання, які характеризуються системністю й комплексністю в умовах невизначеності та ризиків у професійній діяльності у сфері цифрових фінансів.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. № 266 з 01.09.2015 р. підготовка магістрів у сфері фінансів, банківської справи та страхування здійснюється за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінансово-інвестиційний бізнес-консалтинг» освітній ступінь «Магістр».

Метою програми є надання студентам практичних навичок щодо здійснення фінансових операцій за допомогою здобутих знань та відповідних спеціальних методів; володіння методами і технологіями роботи на фінансовому, страховому, інвестиційному, фондовому ринках та ринку фінансових послуг.

Основними цілями програми є: підготовка фахівців, здатних проводити наукові дослідження з використанням сучасних підходів, методів і технологій фінансового управління та консалтингу для вирішення наукових та прикладних завдань з урахуванням вимог динамічного середовища ведення бізнесу. 

Здатність оцінити фінансовий стан підприємства та окремих його складових (майнового стану, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності, фінансових результатів діяльності тощо), знайти проблеми та фінансово обґрунтувати шляхи їх розв’язання; здатність до виконання аналітичних, оціночних та прогнозних функцій, зокрема у сфері управління фінансовим станом підприємств, оцінки ймовірності банкрутства, розроблення інвестиційних проєктів, оцінки вартості бізнесу; уміння проводити оцінку процесу хеджування фінансових ризиків на ринку фінансових послуг, розраховувати операційну надбавку, оцінювати вартість форвардних, ф’ючерсних, опціонних, своп-контрактів. Здатність зрозуміти та уміло застосувати економіко-математичні методи, які використовуються в сфері обґрунтування фінансових рішень.

Науково-педагогічний колектив кафедри фінансів та інвестицій

Підготовку майбутніх спеціалістів з фінансів, банківської справи та страхування, а також з фінансово-економічної безпеки, здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький колектив (4 доктори наук, 6 кандидатів наук).

Структура кафедри:

 • завідувач кафедри — доктор економічних наук, професор І. О. Тарасенко;
 • у 2021–2022 н.р. професорсько-викладацький колектив кафедри — 4 доктори наук, професори;
 • 6 кандидатів наук, доцентів;
 • профорг — ст. лаборант С. В. Рибчинська.

Колектив кафедри фінансів та інвестицій

 

Ірина Олексіївна ТАРАСЕНКО, завідувач кафедри фінансів та інвестицій, доктор економічних наук, професор

У 1987 р. закінчила з відзнакою Київський інститут легкої промисловості за спеціальністю «Економіка,  організація та планування промисловості предметів широкого вжитку». У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію. У 2004 р. було присвоєно вчене звання доцента. Автор понад 140 наукових праць, з-поміж яких навчальний посібник з грифом МОН України з дисципліни «Статистика». У 2011 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». У 2013 році присвоєно вчене звання професора.

Напрям наукової діяльності: проблеми сталого розвитку підприємств легкої промисловості.

Викладає дисципліни: «Статистика», «Теорія безпеки соціальних систем», «Фінанси підприємств», «Вартісно-орієнтоване управління фінансами».

 

Олександр Миколайович АЛИМОВ, академік Академії Наук (1973 р.), доктор економічних наук, професор

У 1953 році закінчив Всесоюзний заочний фінансовий інститут (м. Москва) за спеціальністю «Економіст-фінансист». У 1965 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю «Економіка, організація та планування промисловості». Із 1984 року працює завідуючим наукового відділу промислового потенціалу Інституту економіки НАН України.  Із січня 2004 року – заввідділу міжгалузевих пропорцій і промислового потенціалу Об’єднаного інституту економіки НАН України. Нагороджений 7 орденами, 19 медалями. За особистий внесок у розвиток наукових досліджень, зміцнення науково-технічного потенціалу України у 2001 році присвоєно почесне звання «Заслуженого діяча науки і техніки України» та нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий внесок в розвиток економіки України, багаторічну наукову роботу, плідну педагогічну діяльність. Підготував 20 кандидатів та 7 докторів наук. Автор понад 454 наукових праць, з-поміж них 9 індивідуальних монографій, 38 найсучасніших наукових робіт, 38 колективних видань.

 

Дмитро Іванович КОВАЛЕНКО, кандидат економічних наук, доцент

У 1998 році закінчив Державну академію легкої промисловості України за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері». У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 – «Економіка, організація та управління підприємствами» та отримав ступінь кандидата економічних наук.  У 2010 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів. Автор понад 45 опублікованих наукових праць з-поміж яких 3 посібники  з грифом МОНМС України: «Гроші та кредит. Теорія і практика» (одноосібно), «Економічна теорія. Політекономія» (у співавторстві), «Фінанси, гроші та кредит. Теорія і практика» (у співавторстві), які пройшли сім перевидань.

Напрям наукової діяльності – реструктуризація та трансформація в умовах переходу до ринкових відносин.

Викладає дисципліни: «Гроші і кредит», «Управління системами безпеки бізнесу», «Державні та місцеві фінанси», «Фінанси».

 

Ольга Іванівна КРЕМЕНЬ, кандидат економічних наук, доцент

У 1983 р. закінчила Сумський філіал Харківського політехнічного інституту за спеціальністю «Машини і апарати хімічних виробництв». У 2002 р. закінчила з відзнакою    Українську академію банківської справи Національного банку України за спеціальністю «Облік і аудит». У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.03.01 – «Статистика». У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. Автор понад  30 наукових праць.

Напрями наукової діяльності: статистичне вивчення соціально-економічних явищ і процесів; статистична методологія.

Викладає дисципліни: «Фінанси», «Статистика»,  «Соціальне страхування», «Переддипломна практика».

  

Валентина Петрівна ЛЕВЧЕНКО, доктор економічних наук, професор

У 1980 р. закінчила з відзнакою Київський технологічний інститут легкої промисловості за спеціальністю «Економіка, організація і планування промисловості предметів широкого вжитку». У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію. Із 1994–1998 рр. заввідділу Грошово-кредитної політики, заступник керівника економічної соціальної політики при адміністрації президента України. Із 1998 р. перший заступник голови державного казначейства України. Із 2001–2003 рр. заступник державного секретаря Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах ліквідації наслідків ЧАЕС. ЗІз 2003 р. заступник голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Автор понад 60 наукових праць. Із 2015 року – директор ТОВ Вищий навчальний заклад післядипломної освіти «Статус». У 2018 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит» та отримала ступінь доктора економічних наук.

Напрям наукової діяльності – державний нагляд та регулювання фінансових ринків.

Викладає дисципліну: «Банківський менеджмент».

 

Юлія Олександрівна РУСІНА, кандидат економічних наук, доцент

У 2002 році закінчила з відзнакою Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Маркетинг». У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація та управління підприємствами». У 2013 році присвоєно вчене звання доцента. Автор понад 40 опублікованих наукових праць.

Напрям наукової діяльності – інвестиції в людський капітал на мікрорівні.

Викладає дисципліни: «Бюджетна система», «Інвестування»,  «Фінансова грамотність в бізнесі», «Банківська система», «Науково-дослідна практика».

 

Андрій Олександрович ЗОЛКОВЕР, доктор економічних наук, доцент

У 2006 році закінчив з відзнакою Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Фінанси». У 2014 році захистив кандидатську дисертацію та отримав ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством». У 2021 році захистив докторську дисертацію з теми: «Детінізація економіки України в контексті забезпечення макроекономічної стабільності» за спеціальностями: 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит». Автор понад 70 наукових публікацій. 

Напрями наукової діяльності: вивчення фінансових ринків та детінізації економіки, макроекономічна стабільність.

Викладає дисципліни: «Фінансовий ринок та біржова діяльність», «Основи національної безпеки України», «Фінансова глобалізація», «Організація та управління інформаційною безпекою», «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

 

Наталія Анатоліївна НІКОЛАЄВА, кандидат економічних наук, доцент

Закінчила з відзнакою у 2010 р. Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Фінанси та кредит». Автор понад 10 наукових праць. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Інвестиційний механізм розвитку підприємств легкої промисловості».

Напрям наукової діяльності – інвестиційний механізм економіко-технологічного розвитку підприємств легкої промисловості.

Викладає дисципліну: «Статистика».

 

Ольга Василівна ЧЕРНИШ, кандидат економічних наук, доцент

У 2005 р. закінчила з відзнакою Київський інститут інвестиційного менеджменту за спеціальністю «Фінанси». У 2007 р. закінчила з відзнакою Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Фінанси». Автор понад 30 наукових праць.  У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Напрями наукової діяльності: фінансова санація та банкрутство підприємст, економічна ефективність освітньої діяльності.

Викладає дисципліни: «Статистика», «Фінансова діагностика та аналіз», «Вартісно-орієнтоване управління фінансами».

 

Ганна Ігорівна КОНОНЕНКО, кандидат економічних наук, доцент

Закінчила у 2002 р. Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економіка підприємства». Працює у КНУТД з 2003 року. Автор понад 20 наукових праць. У 2018 році  захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та отримала ступінь кандидата економічних наук.

Напрям наукової діяльності – конкурентні переваги та конкурентоспроможність підприємств.

Викладає дисципліни: «Фінанси підприємств», «Фінансування зовнішньо-економічної діяльності», «Страхування», «Страховий менеджмент», «Фінансова діагностика та аналіз».

 

Ольга Володимирівна БАТРАК, кандидат економічних наук, доцент

У 2006 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економіка підприємства». Працює у КНУТД із 2006 року. У 2021 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Автор  понад 10 опублікованих наукових праць.

Викладає дисципліни: Статистика, Фінансовий сектор та фінансова індустрія, Фінансовий моніторинг, Комплексна безпека фінансової сфери.

 

Навчальні приміщення

Кафедра здійснює навчально-виховний процес на сучасній матеріально-технічній базі: ауд. 4-0502; 4-0504А; 4-0505; 4-0506; 4-0507; технічні засоби навчання.

Наукова діяльність

Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів та інвестицій виконує дослідження за такими напрямами досліджень:

 • Проблеми управління інвестиційним механізмом розвитку підприємств легкої промисловості.
 • Фінансове планування на промислових підприємствах.
 • Особливості інвестиційної діяльності комерційних банків.
 • Порівняльний аналіз розвитку фінансової системи України та інших країн.
 • Бюджетна стратегія як основа реформування економіки.
 • Розробка основ економіко-статистичного виміру сталого розвитку легкої промисловості України.
 • Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку України.
 • Формування сучасних засад оцінки бізнесу в Україні.
 • Фінансова безпека підприємства в умовах посткризового зростання.

Співробітниками кафедри фінансів та інвестицій у 2010-2021 рр. опубліковано понад 1800 наукових праць.

З-поміж опублікованих праць — підручники, навчальні посібники, монографії, статті у фахових виданнях з економічних наук, тези доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах з питань розвитку фінансової системи України. Провідні наукові та науково-методичні розробки кафедри:

 • Алимов О. М. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсозабезпечення. –К.: Об'єднаний інститут економіки НАН України «Передумова», 2012. –540 с.
 • Давиденко С. В., Жаліло Я. А., Базилюк Я. Б. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації. –К.: Національний інститут міжнародних досліджень, 2011. –389 с.
 • Терещенко  О. О. Управління фінансовою санацією підприємств. –К.: КНЕУ, 2009. – 540 с.
 • Тарасенко І. О. Статистика. –К.: Центр навчальної літератури, 2006. –340 с.
 • Терещенко  О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання. –К.: КНЕУ, 2009.– 476 с.
 • Венгер В. В. Регулювання діяльності природних монополій: теорія і практика. –К.: Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. –247 с.
 • Венгер В. В. Фінанси: навчальний посібник (для студентів вищих навчальних закладів).  –К.: Центр учбової літератури, 2009. –432 с.
 • Любенко Н. М. Фінанси підприємств: навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 264 с.
 • Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: навчальний посібник. 3-тє вид. доповнене та перероблене. – К.: ЦУЛ, 2011. – 352 с.
 • Семенеко В. М, Коваленко Д. І. Економічна теорія. Політекономія: навчальний посібник. 2-е вид. доповнене та перероблене. – К.: ЦУЛ, 2011. – 428 с.
 • Коваленко Д. І. Гроші та кредит: теорія і практика: навчальний посібник. 4-тє вид. доповнене та перероблене. – К.: ЦУЛ, 2012. – 360 с.
 • Тарасенко І. О., Любенко Н. М. Фінанси підприємств: підручник. – К.: КНУТД, 2015. – 360 с.
 • Костирко Л. А., Костирко Р. О., Кукса І. М., Тарасенко І. О. Стратегічний фінансовий менеджмент: навчальний посібник. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017 – 464 с.

За роки існування кафедри її аспірантами та здобувачами захищено 17 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Т. Е. Бєлялов, В. В. Пилипів, О. В. Субочев, Ю. О. Таран (Русіна), Н. О. Маслова, Д. І. Коваленко, Ю. Ю. Ямко, Н. В. Чаленко, Ю. В. Махнарилов, Л. І. Васечко, А. Ю. Рамський, А. О. Золковер, А. М. Вергун, Н. А. Ніколаєва, Г. І. Кононенко, О. В. Черниш, О. В. Батрак) та 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (І. О. Тарасенко, С. В. Захарін, В. П. Левченко, А. О. Золковер).

Викладачі, аспіранти та здобувачі кафедри регулярно виступають з доповідями на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях і круглих столах. 

У 2007–2008 рр. на кафедрі фінансів та інвестицій було створено науковий гурток «Фінансовий аналітик» на факультативній основі. Творцем та першим керівником наукового гуртка був к.т.н., доцент Ю. В. Нечаєв. Наразі керівниками гуртка, який має назву «Фінансові студії», є к.е.н., доцент Д. І. Коваленко та к.е.н., доцент О. І. Кремень.

У роботі студентського наукового гуртка «Фінансові студії» беруть участь студенти 3–4 курсів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування», 1–2 курсу магістратури спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітня програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» та 073 «Менеджмент» освітня програма «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання». 

Основний напрям наукового гуртка – стан фінансового сектору України в період 2015–2020 рр; інтеграція України до ЄС: проблеми та перспективи подальшої співпраці; економічна і фінансова безпека підприємств України в контексті сучасних економічних умов.

За цими напрямами були підготовлені наступні наукові доповіді:

 • «Зростання зовнішніх запозичень в банках України».
 • «Структура і динаміка кредитних ставок в банківській системі України».
 • «Падіння фондових індексів і стан небанківського фінансового сектора в Україні».
 • «Падіння в реальному секторі економіки України на прикладі металургійної промисловості».
 • «Шляхи і методи виходу з кризи – досвід зарубіжних країн».
 • «Управління фінансово-економічною безпекою підприємства в умовах невизначеності і ризиків».
 • «Фінансова санація підприємства. Вітчизняний та зарубіжний досвід оздоровлення підприємств».
 • «Заходи Національного Банку України в умовах фінансової кризи».

Презентація цих доповідей проводилася на студентських наукових конференціях КНУТД, а також під час проведення круглих столів із залученням студентів старших курсів кафедри фінансів та інвестицій КНУТД у Київському коледжі легкої промисловості, Київському коледжі будівництва, архітектури та дизайну.

Для підготовки наукових доповідей була розроблена методика збирання та опрацювання статистичної фінансової  інформації на матеріалах Міжнародного Валютного Фонду.

Наукові статті викладачі та студенти публікують у наукових фахових виданнях, з-поміж яких: «Актуальні проблеми економіки», «Формування ринкових відносин в Україні», «Вісник КНУТД» тощо, а також у «Міжнародному науковому журналі»: http://www.inter-nauka.com/.

На фото к.е.н., доцент  Коваленко Д.І, к.е.н., доцент Бєлялов Т.Е.,
студенти груп МгУФБ-13 (Москаленко А., Юрчик І., Олійник О. ) та БФ-2-12 (Федишин Д.)

 

Кафедра фінансів та інвестицій підтримує ділові зв'язки з такими організаціями:

 • Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України (НДФІ);
 • Національна академія державної податкової служби України;
 • Інститут економіки прогнозування НАН України;
 • Об'єднаний інститут НАН України;
 • Київський національний торгово-економічний університет (КНТЕУ);
 • Київський національний економічний університет (КНЕУ);
 • Київський національний університет ім. Т. Шевченка;
 • Академія державного управління при Президентові України;
 • Києво-Могилянська академія;
 • Муніципальна академія управління персоналом (МАУП);
 • Київський національний університет харчових технологій;
 • Національний інститут реформ;
 • Національна академія управління (НАУ);
 • Хмельницький національний університет; 
 • Херсонський державний технічний університет;
 • Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова; 
 • Одеський державний економічний університет;
 • Бердянський інститут регіонального управління; 
 • Вінницький технологічний інститут;
 • Тернопільська академія народного господарства;
 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 • ТОВ Вищій навчальний заклад післядипломної освіти «Статус»;
 • Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління».                               
Дисципліни, що викладають на кафедрі

Кафедра забезпечує студентів методичними матеріалами, науковою та навчальною літературою. Усі матеріали за усіма дисциплінами представлені в електронному вигляді у модульному середовищі освітнього процесу університету. 

 

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

Для спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми: «Фінанси, банківська справа та страхування»

Кваліфікація: Бакалавр

 • Статистика;
 • Страхування;
 • Бюджетна система;
 • Фінанси підприємств;
 • Інвестування;
 • Фінансове планування;
 • Банківська система;
 • Фінансова діагностика та аналіз;
 • Гроші та кредит;
 • Фінанси;
 • Фінансовий ринок та біржова діяльність;
 • Фінансова глобалізація.

 

Для спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньої програми: «Фінансово-інвестиційний бізнес-консалтинг»

Кваліфікація: Магістр

 • Вартісно-орієнтований фінансовий менеджмент;
 • Сучасні методи і технології фінансово-інвестиційного бізнес-консалтингу;
 • Системи та методи податкового консультування;
 • Інвестиційний менеджмент та консалтинг у сфері проектного фінансування;
 • Фінансовий моніторинг, контроль та оцінка бізнесу;
 • Банківський менеджмент та інновації в банківському бізнесі;
 • Страховий менеджмент та управління ризиками.


Для інших спеціальностей:

 • Статистика;
 • Фінансовий менеджмент;
 • Банківський менеджмент;
 • Фінансова грамотність в бізнесі;
 • Фінанси.
Навчально-методичне забезпечення

Викладачами кафедри фінансів та інвестицій розроблені навчально-методичні комплекси (НМК) з фінансових дисциплін, що закріплені за кафедрою, а також програми навчальних та виробничих практик, методичні вказівки до виконання курсових і дипломних робіт. Усі дисципліни кафедри забезпечені електронними конспектами лекцій та методичними вказівками для виконання контрольних робіт студентами заочної та заочно-дистанційної форми навчання. Розроблені тестові завдання з дисциплін кафедри для роботи студентів у комп'ютерному класі.

Освітній процес здійснюється у формі лекційних (в тому числі з використанням мультимедійного обладнання), практичних та семінарських занять.

Спеціальності

Кафедра є випусковою (профілюючою) і проводить підготовку бакалаврів та магістрів денної/заочної/дистанційної форм навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за  освітніми програмами: «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Цифрові фінанси» (ступінь БАКАЛАВР) та «Фінансово-інвестиційний бізнес-консалтинг» (ступінь МАГІСТР).

Кафедра забезпечує:

 • підготовку з фінансових дисциплін студентів інших спеціальностей КНУТД.

Перший випуск магістрів за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою» (січень 2015 року)

Студенти

У 2021—2022 навчальному році у КНУТД на кафедрі фінансів та інвестицій навчається 162 студенти, в тому числі 132 студенти денної та 30 студентів заочної (дистанційної) форм навчання.

Перспективи для студентів

Протягом періоду навчання майбутні фінансисти готуються до кваліфікованого виконання таких функцій та завдань:

1. Організаційна:

 • антикризове управління фінансовою рівновагою підприємства та запобігання його банкрутству;
 • управління оборотними та необоротними активами підприємств;
 • управління власними фінансовими ресурсами;
 • управління витратами на виробництво і реалізацію продукції;
 • управління інвестиційною діяльністю підприємства;
 • управління кредитуванням і розрахунками;
 • управління фінансовими ризиками;
 • управління грошовими доходами і прибутком;
 • організація страхування;
 • управління інвестиційною діяльністю страхової компанії;
 • організація випуску цінних паперів;
 • організація бюджетного процесу;
 • організація послуг на фінансовому ринку.

2. Обліково-аналітична:

 • фінансовий облік;
 • облік платників податків та інших платежів у бюджет;
 • облік виконання державного та місцевих бюджетів;
 • складання бюджетної звітності;
 • складання фінансової звітності підприємства;
 • аналіз показників фінансових результатів та рентабельності;
 • аналіз фінансового стану підприємства;
 • аналіз ефективності фінансових послуг;
 • аналіз виконання бюджету.

3. Планова:

 • розроблення стратегії і тактики фінансової та інвестиційної діяльності;
 • фінансування поточної діяльності підприємства;
 • фінансове планування на підприємстві;
 • планування доходів і видатків бюджетів;
 • складання та виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ;
 • планування податків;
 • складання зведених балансів фінансових ресурсів адміністративно-територіальних одиниць.

4. Контрольна:

 • контроль за використанням бюджетних коштів;
 • проведення ревізій (планування, методика, оформлення звіту);
 • виявлення резервів оптимізації видатків бюджетних установ;
 • контроль за обчисленням та сплатою податків і платежів;
 • контроль за проведенням розрахунків з бюджетом платників податків;
 • контроль за виконанням бюджетів за доходами та видатками;
 • казначейське обслуговування державного та місцевих бюджетів;
 • контроль за виконанням кошторисів бюджетних установ;
 • контроль за додержанням правил надання фінансових послуг;
 • фінансовий аудит;
 • контроль за міжбюджетними розрахунками;
 • контроль за дотриманням правил безпеки праці та санітарно-гігієнічних вимог.

5. Технологічна:

 • трастові операції;
 • фінансові операції з іпотекою;
 • лізингові операції;
 • факторингові операції.

Фахівець з повною вищою освітою за спеціальністю072 «Фінанси, банківська справа та страхування» може обіймати посади:

 • керівників виробничих підприємств різноманітних форм власності;
 • керівників функціональних підрозділів: фінансовий, планово-економічний відділи, бухгалтерія та інші;
 • керівників малих підприємств;
 • спеціалістів-професіоналів у галузі фінансового та грошового посередництва, фінансового лізингу, кредитній сфері;
 • консультантів по управлінню фінансовими ринками та портфелями цінних паперів;
 • наукових співробітників з дослідження сфери фінансів у наукових установах;
 • викладачів фінансових дисциплін в освітніх закладах та на курсах підвищення кваліфікації.
Зарубіжне партнерство

Варшавський університет;
Університет Тель-Авіву;
Університет Барселони.