КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ. Біотехнологія

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНИХ ТА БІОФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність «БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ»

Освітня програма «БІОТЕХНОЛОГІЯ»

Освітній ступінь

«БАКАЛАВР»

Кафедра біотехнології, шкіри та хутра

 

Адреса, телефон для довідок, e-mail кафедри біотехнології, шкіри та хутра:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1,

аудиторія 1-0214

Телефон для довідок: + 38(044)2562165, +38093-652-60-70

e-mail: 

https://www.facebook.com/ 

https://www.instagram.com/biotechnology_knutd/

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Навчання проводиться за денною формою.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «Бакалавр» проводиться згідно  «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну». 

Акцент в освітній програмі робиться на адаптації та впровадженні в професійну діяльність знань та навичок для вирішення завдань в галузі біотехнологій та біоінженерії, активному залученню студентів до науково-дослідних робіт в галузі загальної біотехнології, біологічної хімії, мікробіології, вірусології.

 

Результатом навчання студентів є набуття комплексу знань і умінь

Сучасний спеціаліст-біотехнолог повинен мати не тільки відповідний обсяг теоретичних знань з мікробіології, біохімії, генетики тощо, але повинен бути орієнтованим на майбутню галузеву діяльність, вміти практично реалізовувати набуті знання у розв'язанні галузевих, загальних, локальних і регіональних технологічних проблем, вміти самостійно аналізувати, діагностувати і моделювати біотехнологічні процеси, управляти ними та запобігати еко- та техногенному впливу на навколишнє середовище. 

Матеріально-технічне забезпечення навчальних лабораторій кафедри дозволяє повністю забезпечити освітній процес впродовж усього циклу підготовки за спеціальністю. Обладнання лабораторій включає: комплексне обладнання для розробки, отримання та характеристики біотехнологічних продуктів різного походження за структурою та функціями; орбітальний термошейкер-інкубатор, мікробіологічний інкубатор з природною конвекцією, камеру для електрофорезу, ПЛР аналізатор та ПЛР-бокс, обладнання для імуноферментного аналізу, мікроскопи з відеокамерами для фото та відео досліджень мікробіологічних об’єктів, спектрофотометри для кількісного та якісного аналізу, стерилізатори, термостати, мікродозатори, центрифуги, в тому числі, необхідне технічне забезпечення, укомплектоване засобами обчислювальної та мультимедійної техніки тощо.

 

 

Фахівці, підготовлені на основі комплексного підходу, який передбачає поєднання класичних методів та сучасних технологій, зможуть не лише забезпечити реалізацію традиційних типових задач діяльності у сфері біотехнологій, але й ефективно впроваджувати в біотехнологічну діяльність новітні технологічні розробки, які сприятимуть більш ефективному використанню біотехнологічних продуктів, появі нових та вдосконаленню існуючих методів виробництва, зростанню рівня та якості розробок в Україні.

 

 

Перспективи для студентів

Для набуття та засвоєння студентами фахових компетенцій кафедра біотехнології, шкіри та хутра активно співпрацює з провідними вітчизняними біотехнологічними та фармацевтичними компаніями, науковими установами біологічного та хімічного спрямування.

Навчання на освітньо-професійній програмі передбачає можливість академічної мобільності, у тому числі міжнародної.

Для розвитку та реалізації своїх здібностей студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи, участі у студентських Олімпіадах, наукових конференціях, конкурсах та форумах, екскурсіях тощо.

Кожного року розширюється перелік баз практичної підготовки студентів:

Після отримання базової вищої освіти випускники освітньо-професійної програми можуть продовжити навчання, вступивши у магістратуру, що функціонує на кафедрі.

 

Область працевлаштування

Випускник освітньо-професійної програми є придатним для працевлаштування на підприємствах  будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні), в організаціях та установах, що функціонують в галузях біотехнологій та біоінженерії, в освітніх закладах, науково-дослідних та проєктних інститутах; контрольних, діагностичних, експертно-криміналістичних, екологічних лабораторіях; органах санітарно-гігієнічного контролю, митниці, управліннях у справах захисту прав споживачів; науково-дослідних інститутах НАН України; а також в державних установах рівня Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, профільних Державних комітетах.

Випускник освітньої програми може працювати на посадах: лаборант/технік-лаборант (хімічні, біохімічні, мікробіологічні та фізичні дослідження), технік (біотехнології), технік-лаборант (біотехнологічне виробництво), стажист-дослідник, технолог.

Всім студентам кафедри біотехнології, шкіри та хутра, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва, забезпечено проживання у гуртожитку, розташованому неподалік від навчальних корпусів Університету.

В університеті функціонує Навчально-науковий комплекс військової підготовки (Київський національний університет технологій та дизайну, Національний університет оборони України). Юнаки та дівчата паралельно з навчанням мають змогу отримати військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» та отримати військове звання молодшого лейтенанта запасу.

В Університеті активно діє студентське самоврядування, що забезпечує права і можливості студентів самостійно вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів.

ВІДКРИВАЄМО НОВІ МОЖЛИВОСТІ З БІОТЕХНОЛОГІЄЮ!