КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво сприяє інтеграції Університету до світового освітнього простору і охоплює як освітній процес, так організацію наукових досліджень, трансферт технологій, сприяє інноваційному розвитку Університету, підвищенню якості підготовки компетентних фахівців, створенню умов для посилення мобільності як здобувачів вищої освіти, так і науково-педагогічних працівників. Забезпечення високої якості підготовки іноземців формує міжнародний авторитет Київського національного університету технологій та дизайну, посилює його позиції на міжнародних ринках освітніх послуг.

В Україні сьогодні існує потреба в фахівцях та науковцях, які володіють не лише базовими теоретичними знаннями, а й отримали певний міжнародний практичний досвід. Саме тому розвиток міжнародної діяльності КНУТД є невід’ємною складовою успішного європейського авторитетного університету.

Важливим напрямом міжнародного співробітництва є членство КНУТД у міжнародних освітніх та виробничих асоціаціях, так Університет є членом Європейської мережі підтримки підприємств «EEN – Enterprise Europe Network» (з 2011 р.) – 600 організацій, які входять у 250 консорціумів з 40 країн, в тому числі 27 країн Європейського Союзу (9 членів від України).

На рівні Університету з представниками Великобританії, Польщі, Німеччини, Азербайджанської Республіки, Йорданії, КНР, В’єтнаму та Лівії було здійснено велику кількість переговорів, зустрічей, заходів, що сприяють підвищенню міжнародного іміджу КНУТД.

З метою регламентації академічної мобільності в Університеті розроблено та затверджено «Положення про академічну мобільність», яке встановлює загальний порядок організації академічної мобільності студентів Університету на території України та за кордоном.

Академічна мобільність у КНУТД здійснюється шляхом реалізації таких програм:

1. Подвійний диплом.

2. Вільний слухач.

3. Стажування науково-педагогічних працівників та студентів.

4. Співробітництво між вітчизняними та зарубіжними закладами вищої освіти.

Яскравою демонстрацією відносин дружби України з Польщею та Азербайджаном є функціонування в Університеті двох центрів: Українсько-Польського навчального центру та Українсько-Азербайджанського культурно-освітнього центру.

 

1. ОФІС МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

2. УКРАЇНО-АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ ЦЕНТР

3. УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР