КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Центр менеджменту якості освітньої діяльності

Київського національного університету технологій та дизайну

Олена Анатоліївна СТЕПАНОВА

директор Центру, доктор культурології, професор
ПРО ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основними завданнями Центру менеджменту якості освітньої діяльності (ЦМЯОД) є: формування гарантій якості вищої освіти в Київському національному університеті технологій та дизайну. Створення та забезпечення системи моніторингу задоволеності освітнім процесом всіх його стейкхолдерів, в тому числі через механізм соціологічних досліджень. Визначення потенційних ризиків робочих процесів та розробка коригувальних заходів у сфері забезпечення якості та результатів, що підвищують рівень якості освітніх послуг (наукової та науково-технічної діяльності) в Університеті. Впроваджувати та гарантувати політику КНУТД в сфері академічної доброчесності з метою формування розуміння та забезпечення дотримання освітньої та наукової етики всіма категоріями учасників освітнього та наукового процесів та недопущення порушення норм щодо авторських прав та прав інтелектуальної власності, в тому числі процедур виявлення академічного плагіату та текстових запозичень.

ЦМЯОД забезпечується безперервний та систематичний моніторинг кількісних та якісних показників роботи науково-педагогічних, педагогічних працівників, структурних підрозділів (кафедр, факультетів, навчально-наукових інститутів), адміністративного персоналу задля створення умов, професійного та особистісного розвитку працівників, проведення аналізу результатів моніторингу з метою їх узагальнення для прийняття обґрунтованих управлінських рішень керівництвом Університету. Проведення аналізу показників якості вищої освіти, освітньої діяльності Університету та розробка програм входження Університету до міжнародних рейтингів закладів вищої освіти.

Результати моніторингу якості освіти

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти

Опитування стейкхолдерів, щодо поліпшення якості освітніх програм в КНУТД

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти, щодо практико-орінтованості освітньої програми

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти, щодо відповідності форм, методів (нових методів) навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти, щодо контрольних заходів, оцінювання здобувачів, академічної доброчесності та вивчення інформованості щодо вирішення конфліктних ситуацій у КНУТД

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти