КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет економіки та бізнесу

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

СКРИПНИК Маргарита Іванівна

 завідувач кафедри, д.е.н., професор

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1105

Телефони для довідок: +38044-256-21-90

e-mail

Сторінка КОА в   https://www.facebook.com/Кафедра-Обліку-і-аудиту-КНУТД-1604038903185116

Про кафедру

Сучасні ринкові умови господарювання та перехід України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і звітності загострили необхідність у підготовці кадрів нового рівня, здатних вести облік, проводити аналіз фінансово-господарської діяльності, аудит фінансової звітності та здійснювати податковий менеджмент, що, в свою чергу, підвищило вимоги до їх кваліфікації. Адже саме завдяки роботі цих фахівців керівництвом приймаються економічно обґрунтовані управлінські рішення щодо подальшого функціонування та оптимального динамічного розвитку підприємства.

Тому, стратегічною метою функціонування і розвитку кафедри є вдосконалення освітнього процесу в області якості освіти відповідно до місії і стратегії університету, а також забезпечення професійної підготовки для задоволення потреб суспільства і ринку праці в кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівцях-економістах в області бухгалтерського обліку та оподаткування з вищою освітою і в науково-педагогічних кадрах вищої кваліфікації, що володіють загальнокультурними, професійними і спеціальними компетенціями, соціально-відповідальних, та таких, що творчо здійснюють професійну діяльність.

Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах єдності освітнього, науково-дослідного та виховного процесів; безперервності освітнього процесу (забезпечення можливості реалізації основних і додаткових професійних освітніх програм кафедри в формі безперервної освіти); відкритості і корпоративності (- збереження цілісності колективу, що розділяє єдину мету на основі закріплення і розвитку традицій і соціальних цінностей, задоволеності результатами і досягненнями від виконуваної роботи; - забезпечення відкритості взаємодії з будь-якими зацікавленими сторонами - колегами, слухачами, організаціями освіти і науки, роботодавцями, державними органами); інтеграції (створення системи ефективних комунікаційних зв'язків, залучення в орбіту інтересів кафедри колишніх випускників кафедри, відомих вчених, представників державних органів); технологічності та розмаїття сучасних форм, методів, інструментів, способів і процедур здійснення навчальної, науково-дослідної та виховної діяльності.

Місія кафедри полягає в забезпеченні фундаментальними, професійними знаннями, сучасними навичками і необхідними компетенціями здобувачів вищої освіти на основі інноваційної та якісної подготовки висококваліфікованих фахівців в області бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, з метою ефективного практичного застосування їх знань на національному та міжнародному рівні для забезпечення сталого розвитку економіки України

Тактика полягає у вирішенні наступних взаємопов’язаних завдань:

 • Організація навчальних занять з дисциплін, закріплених за кафедрою і проходження студентами переддипломної практики у відповідності з основними освітніми програмами;
 • Здійснення контролю якості змісту і викладання дисциплін і їх навчально-методичного забезпечення за всіма освітніми програмами;
 • Вивчення, узагальнення та поширення досвіду роботи кращих викладачів, надання допомоги молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів кафедри;
 • Організація науково-дослідної роботи студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, проведення наукових досліджень з актуальних проблем і питань впровадження нових технологій навчання;
 • Здійснення виховної роботи зі студентами, аспірантами, співробітниками на основі освітнього потенціалу КНУТД.

Усі бажаючі удосконалити себе та свій професійний рівень освіти мають можливість:

 • паралельно опанувати дисципліни фахового спрямування іноземною мовою;
 • відвідати коуч-тренінги на тему: “Досягнення результатів у бізнесі та житті”;
 • отримати додаткову освіту та відвідати курс: “Підприємство: кроки від заснування до успіху”;
 • опанувати поглиблені курси з наступних тематичних рубрик із отриманням сертифікату:
 1. “Організація бухгалтерського обліку за МСФЗ”;
 2. “Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах”;
 3. “Організація бухгалтерського обліку банківських установ за МСФЗ”;
 4. “Податковий облік: підводні камені та новели податкового законодавства”;
 5. “Електронний документооборот в системі M.E.Dok IS: організація та методика”;
 6. “Управлінський облік: організація та методика ведення на підприємстві”.
Історія розвитку кафедри

Підготовку фахівців за спеціальністю “Облік і оподаткування” у Київському національному університеті технологій та дизайну забезпечує кафедра обліку і аудиту.

Вона була основоположною під час заснування університету. Історія її розвитку бере свій початок з 1930 року, коли до складу інженерно-економічного факультету входила кафедра Загальної економіки та обліку.

В процесі розвитку університету кафедру реорганізовано, а викладання облікових дисциплін закріплено за кафедрою Економіки, організації та планування шкіряно-взуттєвого виробництва, на якій у 1999 р. відкрито спеціальність “Облік і аудит”, а у 2004 році випущено перших фахівців-обліковців.

В подальшому кафедру Економіки, організації та планування шкіряно-взуттєвого виробництва було реорганізовано та створено кафедру Економіки, обліку і аудиту, яка стала основою заснування у 2013 році кафедри Обліку і аудиту.

Наукова та практична діяльність кафедри, насамперед, спрямована на підготовку для нашої країни фахівців вищої кваліфікації у галузях бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, а також на виявлення і вирішення проблем теорії і методології бухгалтерського обліку і контролю з метою досягнення суспільних цілей, виходячи з інтересів як власників підприємств, так і рядових працівників, враховуючи національні традиції та закономірності історичного розвитку бухгалтерської професії.

На даний час кафедра Обліку і аудиту відповідає за підготовку фахівців освітнього ступеню бакалавра та магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі обліку і аудиту працює колектив висококваліфікованих викладачів, серед яких 2 доктора економічних наук, 6 кандидатів економічних наук, доцентів. Освіта, науковий та педагогічний фах науково-педагогічних працівників кафедри обліку і аудиту повністю відповідає вимогам стандартів вищої освіти.

У даний час науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання всіх фахових дисциплін спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, а також інших економічних спеціальностей.

Науково-педагогічні працівники кафедри обліку і аудиту – фахівці високої кваліфікації, які мають науковий ступінь, вчене звання, стаж науково-педагогічної, адміністративної, виробничої діяльності, досвід роботи у фінансовій сфері сектору економіки і значну кількість наукових праць.

Завідувач кафедри, д.е.н., професор М.І. Скрипник є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій, має достатню кількість наукових праць, значний досвід науково-педагогічної, практичної, методичної та виховної роботи.

Колектив кафедри обліку і аудиту

 

СКРИПНИК Маргарита Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту.

У 1995 році закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Облік та аудит».

У 1997 році закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Професійне навчання».

У 2011 році нагороджена бронзовим дипломом в номінації «Економічні науки» за результатами участі в 2-ій Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку наукової думки», яка проводилася в Лондоні (Великобританія) та Києві (Україна) в рамках регіонального проекту Міжнародної Академії наук та Вищої освіти (Лондон, Великобританія) за кращу дослідницьку роботу на економічну тематику та кращу наукову доповідь у секції «Теорія і практика управління у 21 столітті».

У 2012 році захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості продукції».

Стажувалась: Республіка Болгарія, 2011 р.; Республіка Польща, 2018 р.

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Управлінський облік», «Облік у банках», «Облік у бюджетних установах», «Облік у зарубіжних країнах».

Вільно володіє англійською мовою (сертифікат В2).

Напрям наукової діяльності: управління витратами та доходами приватних підприємств та держаних установ, дослідження системи бюджетування на підприємствах в умовах постіндустріальної економіки.

Має понад 190  наукових праць та методичних розробок, є автором одноосібної монографії, співавтором  4 монографій, 2 навчальних посібників, 1 навчального посібника з грифом МОН України («Облік, контроль та аналіз: словник-довідник»).

  

БУНДА Ольга Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент.

У 2001 році закінчила Львівську комерційну академію за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Аналітичні процедури, моделювання та прийняття рішень в аудиті (на прикладі підприємств пивоварної промисловості України)»

З 2001-2007 роки працювала у фінансових структурах промислових підприємств України. Одночасно поєднувала наукову діяльність з бізнес-консультуванням.

Викладає дисципліни: «Аналіз господарської діяльності», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємства», «Облікова політика підприємства»,  «Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Міжнародні стандарти (МСФЗ, МСА)».

Напрям наукової діяльності: моделювання облікових, аналітичних та аудиторських процедур, дослідження договірного процесу підприємств в сучасних реаліях України, розробка аналітичного інструментарію при формуванні бізнес-моделі підприємств, міжнародні стандарти обліку і аудиту.

Є автором понад 75 наукових праць та методичних розробок та 8 монографій у співавторстві.

 

МАТЮХА Микола Миколайович, кандидат економічних наук, доцент.

У 1993 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і управління в галузях АПК»

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Зайнятість сільського населення»

У 2003 році присвоєно звання доцента кафедри «Обліку і аудиту».

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік та звітність суб’єктів малого бізнесу», «Облік міжнародних договорів»,  «Моделювання оптимізаційних процесів аудиту-консалтингу», «Трансфертне ціноутворення  в обліку».

Напрям наукової діяльності:  концепція організації управлінського обліку в умовах застосування інформаційних технологій.

Є автором понад 120 наукових та методичних праць, співавтором 5 монографій, 2 навчальних посібників з грифом МОН України («Бухгалтерський облік в галузях економіки», «Облік в зарубіжних країнах»).

  

РАДІОНОВА Наталія Йосипівна, доктор економічних наук, доцент.

У 1995 році закінчила Східноукраїнський державний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності».

У 2007 році закінчила Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля за спеціальністю «Маркетинг».

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічне забезпечення управління інноваційним розвитком машинобудівного  підприємства»

У 2013 році присвоєно звання доцента кафедри «Економіки, обліку і аудиту».

У 2020 році захистила докторську дисертацію на тему «Методологічні засади управління витратами підприємства в ринкових умовах».

Викладає дисципліни: «Аудит», «Аудит-консалтинг міжнародних договірних відносин», «Аудит транснаціональних корпорацій»,  «Обліково-інформаційні системи і технології в аналізі і аудиті», «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Обліково-аналітичне забезпечення трансфертного ціноутворення».

Вільно володіє англійською мовою (сертифікат В2)

Напрям наукової діяльності: Концепція розвитку контролю в умовах використання сучасних інформаційних технологій. Управління витратами підприємства в сучасних умовах.

Має досвід практичної роботи за спеціальністю понад 10 років на посадах старшого податкового ревізора та бухгалтера.

Є автором понад 150 наукових праць та методичних розробок, двох одноосібних монографій, співавтором  7 монографій, 1 навчального посібника («Бухгалтерський облік у схемах і таблицях»), 5 авторських свідоцтв.

 

ГРИГОРЕВСЬКА Олена Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 2008 році закінчила Житомирський державний технологічних університет за спеціальністю «Фінанси»

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Бухгалтерський облік і аналіз формування та використання позикового капіталу»

У 2015 році нагороджена грамотою Богунської районної адміністрації у місті Житомирі за активну наукову, педагогічну і громадську діяльність.

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит», «Облік та оподаткування валютно-кредитних операцій».

Напрям наукової діяльності: проблеми бухгалтерського обліку і контролю операцій з позиковим капіталом.

Є автором понад 100 наукових та методичних праць та співавтором 3 навчальних посібників.

  

ЗІНЧЕНКО Олена Василівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 1998 році закінчила Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)».

У 2008 році присвоєно звання доцента кафедри обліку і аудиту.

У 2009 році отримала подяку Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та зміцнення науково-технічного потенціалу столиці.

Викладає дисципліни:  «Облікова політика підприємства».

Напрямок наукової діяльності: концепція трансформації облікової системи бюджетних установ.

Є автором понад 150 наукових і 275 методичних праць та  співавтором 1 навчального посібника та 4 монографій.

  

САЮН Алла Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент.

У 1999 році закінчила ВНЗ «Черкаський інститут управління» за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему « Маркетингова діяльність транспортно-експедиційного підприємства».

У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Викладає дисципліни: «Аналіз господарської діяльності», «Облік і аудит», «Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях», «Візуалізація бізнес-інформації в системі обліку», «Облік та оподаткування валютно-кредитних операцій»,  «Облік у транснаціональних корпораціях».

Вільно володіє англійською (сертифікат В2) та польською (сертифікат В2) мовами.

Є членом Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, фахівець з міжнародних стандартів фінансової звітності за курсом ACCA DipIFR ( 2009р.).

Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за активну наукову та педагогічну діяльність(2008р.).

Напрям наукової діяльності: формування облікової системи в рамках міжнародних і національних стандартів.

Вдало поєднує наукову та практичну діяльність.

Є автором і співавтором більше 60 науково-методичних праць, зокрема, монографій та  навчально-методичних  посібників з грифом МОН України.

 

ВЕРГУН Михайло Олексійович, кандидат економічних наук, доцент.

У 2005 році закінчив «Київський національний університет технологій та дизайну» за спеціальністю «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» та у 2005 році Інститут післядипломної освіти Київського національного університету технологій та дизайну за спеціальністю «Облік та аудит».

У 2017 році захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Організаційно-економічний механізм управління інвестиційним потенціалом ВНЗ».

Викладає дисципліни: «Облік у бюджетних установах».

Напрям наукової діяльності: Розробка основних положень організації та методики управлінського обліку як інформаційної системи менеджменту підприємства.

Є автором понад  20 наукових та методичних праць, співавтором  2 монографій.

 

Навчальні і лабораторні приміщення

На кафедрі створено всі необхідні умови навчання студентської молоді. При підготовці студентів у сфері обліку та оподаткування використовуються навчальні мультимедійні аудиторії, навчальні лабораторії, спеціалізовані кабінети для підготовки бакалаврів та магістрів.

Практичні заняття з багатьох предметів проводяться в комп`ютерних класах, де студенти набувають навиків роботи з комп`ютерною технікою.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри обліку і аудиту спрямована на вдосконалення навчально-методичної, професійної та кадрової роботи.

Завданнями науково-дослідної роботи кафедри є:

 • забезпечення якості науково-дослідної роботи за критеріями: актуальність тематики, концептуальність, наукова і практична цінність, ступінь розробки наукової проблеми;
 • впровадження в практику роботи ключових показників оцінки результатів науково-дослідної діяльності;
 • проведення на регулярній основі науково-методологічних семінарів кафедри і науково-практичних конференцій, з широким охопленням учасників, включаючи випускників; опублікуванням результатів цих заходів;
 • формування стійких наукових зв'язків з профільними кафедрами України, кафедрами зарубіжних університетів, розширення участі в всеукраїнських та міжнародних проектах, виступи науковців кафедри з доповідями та повідомленнями на міжнародних, всеукраїнських та інших науково-практичних заходах.
 • інтенсифікація роботи з підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, кандидатів і докторів економічних наук;
 • залучення студентів до активної наукової діяльності, розвиток їх дослідницьких та аналітичних здібностей, шляхом залучення до участі в роботі над науковими проектами; в студентських конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах, круглих столах; отриманні грантів;
 • збільшення обсягу впроваджень в практику господарської діяльності організацій результатів теоретичних досліджень кафедри на комерційній основі.

Науково-дослідна робота проводиться за напрямом «Розвиток обліково-аналітичного та контрольного забезпечення інноваційної діяльності підприємств в умовах ризик-орієнтованого управління», що включає в себе:

 • актуалізацію та розширення предметної області досліджень, що проводяться складом кафедри, шляхом впровадження комплексного, міждисциплінарного підходу, характерного для економічної науки в цілому, з метою отримання інноваційних результатів;
 • розвиток єдності освітньої і науково-дослідної діяльності через впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес;
 • залучення студентів до активної науково-дослідницьку діяльність;
 • розширення співробітництво із зарубіжними і вітчизняними обліковими школами;
 • залучення нових стратегічних партнерів для виконання науково-прикладних досліджень на основі укладання партнерських угод; 

Науково-педагогічні працівники кафедри обліку і аудиту значну увагу приділяють фундаментальним та прикладним науковим дослідженням, виконанню господарсько-договірних тематик.

Важливим аспектом наукової діяльності кафедри є співпраця з провідними вітчизняними, зарубіжними центрами та навчальними закладами.

Резервом поповнення наукових кадрів кафедри є студенти, які проявили схильність до наукової роботи. Значний позитивний досвід наукової роботи кафедри зі студентами спрямований на їх залучення до активної наукової діяльності. Зокрема, студенти щорічно беруть участь в олімпіаді з бухгалтерського обліку, у всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях, всеукраїнських конкурсах наукових робіт, в роботі круглих столів та здійснюють публікації у фахових виданнях.

Вирішення науково-дослідних завдань дозволять постійно оновлювати навчально-методичне забезпечення дисциплін, які викладаються кафедрою обліку і аудиту.

Кафедра здійснює керівництво курсовими роботами, навчальними, виробничими, переддипломними та науково-дослідними практиками, підготовкою та захистом дипломних магістерських робіт, прийманням комплексного екзамену з фаху.

Дослідження викладачів кафедри спрямовані на розробку актуальних проблем обліку і оподаткування та присвячені вивченню концептуальних питань теорії та практики формування української податкової системи, адекватної економічної політики, орієнтованої на вирішення сучасних соціально-економічних завдань, зміцнення територіальної єдності країни, забезпечення економічного зростання, підвищення добробуту населення.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

Аналіз господарської діяльності

Аудит

Аудит транснаціональних корпорацій

Аудит-консалтинг міжнародних договірних відносин

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях

Візуалізація бізнес-інформації в системі обліку

Звітність підприємства

Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності (практичні)

Міжнародні стандарти (МСФЗ, МСА)

Моделювання оптимізаційних процесів аудиту-консалтингу

Облік і аудит

Облік і звітність в оподаткуванні

Облік міжнародних договорів

Облік та звітність суб’єктів малого бізнесу

Облік та оподаткування валютно-кредитних операцій

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами

Облік у банках

Облік у бюджетних установах

Облік у транснаціональних корпораціях

Облікова політика підприємства

Обліково-аналітичне забезпечення трансферного ціноутворення

Обліково-інформаційні системи і технології в аналізі і аудиті

Трансфертне ціноутворення в обліку

Управлінський облік

Фінансовий облік

Навчально-методичне забезпечення

Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та вимог Київського національного університету технологій та дизайну розроблені і затверджені навчальні плани підготовки фахівців в сфері обліку та оподаткування. Навчальними планами передбачено теоретичну підготовку студентів, відведений час для проведення практик та виконання кваліфікаційних робіт. У повній відповідності до стандартів і нормативних вимог розроблені навчальні та робочі навчальні програми дисциплін. Для методичного забезпечення розроблено завдання для практичних робіт, підготовлено контрольні роботи та екзаменаційна документація для перевірки знань студентів.

Завдяки цілеспрямованій роботі кафедри в бібліотеці КНУТД та у модульному середовищі зібрані підручники і навчальні посібники для 100 % забезпечення дисциплін навчального плану. Більша частина з них є власними розробками науково-педагогічних працівників КНУТД. Кафедра обліку і аудиту протягом тривалого часу передплачує фахові періодичні вітчизняні та закордонні видання.

При викладанні дисциплін навчального плану застосовується спеціалізоване програмне забезпечення, яке дозволяє студентам отримати в повній мірі базові навики ведення комп’ютеризованого бухгалтерського обліку та оподаткування. 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  «ОБЛІК  І ОПОДАТКУВАННЯ»

Ступінь вищої освіти – бакалавр. Термін навчання – 3р.10 міс.


НАША ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – ЦЕ:

 • Можливість використання своїх аналітичних навичок та досвіду для забезпечення впевненості керівників компаній, інвесторів і регулюючих органів у достовірності фінансової звітності та іншої інформації, що має найважливіше значення для бізнесу. 
 • Розширення досвіду та підвищення своєї цінності як фахівців протягом усього періоду роботи в компанії.
 • Навчання веденню обліку господарської діяльності підприємства відповідно до норм чинного законодавства;
 • Розвиток аналітичних здібностей для оперування фінансовими ресурсами підприємства; дозволить бути оперативним та грамотним у сфері розрахунків за податками та платежами.

Після закінчення навчання за бакалаврською програмою «Облік і оподаткування» випускник зможе продемонструвати

 • Можливість формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю підприємства
 • Здатність до відображення відомостей про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення
 • Експериментальні навички здійснювати контроль дотримання нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і ефективного використання ресурсів.
 • Спроможність здійснення облікових процедур із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій
 • Глибокі знання та розуміння здійснювати контроль господарської діяльності як функції управління підприємством з метою забезпечення його ефективного функціонування, оцінки результатів роботи, виконання планів, визначення порушень прийнятих норм і стандартів, підвищення відповідальності.

Напрямами професійної діяльності фахівців з обліку та оподаткування є:

 1. фахівця з бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і контролю;
 2. фінансиста;
 3. економіста підприємства;
 4. маркетолога;
 5. спеціаліста з управління персоналом;
 6. економіста зовнішньоекономічної діяльності;
 7. фахівця з банківської справи;
 8. спеціаліста державного казначейства;
 9. фахівця з оподаткування;
 10. фахівця із страхування бізнесу;
 11. спеціаліста з комерційної діяльності;
 12. фахівця з економічних питань

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МІЖНАРОДНИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ-КОНСАЛТИНГ»

Ступінь вищої освіти – магістр. Термін навчання – 1р. 4 міс.

НАША ОСВІТНЯ ПРОГРАМА – ЦЕ:

 • Відкриття для Вас нових кар'єрних висот, а також із самого початку своєї діяльності забезпечення можливості стати частиною міжнародної команди, яка прагне мислити і діяти у світових масштабах; працювати, не обмежуючись рамками певних країн або галузей промисловості.
 • Робота з найбільшими міжнародними корпораціями, швидкозростаючими компаніями і фондами прямих інвестицій у рамках масштабних проектів на світовому ринку,
 • Завчасне прийняття необхідних заходів, спрямовані на профілактику злочинів або швидке реагування на протиправні дії, є критично важливими.
 • Можливість стати фахівцем відділу аудиторських послуг та мати доступ до актуальної інформації в сфері бухгалтерського обліку і аудиту, застосовувати на практиці міжнародну методику і використовувати передові технічні інструменти.

Після закінчення навчання випускник зможе продемонструвати:

 1. Глибокі знання та розуміння здійснення обліку міжнародних операцій, системного аналізу міжнародного середовища компаній, моніторингу основних конкурентів на ринку.
 2. .Вміння стратегічного консультування (моделювання ринкових ситуацій з урахуванням міжнародної конкурентоспроможності, розробка міжнародних маркетингових стратегій компаній; розробка стратегій і програм у галузі соціальної відповідальності, розробка стратегії управління бізнесом; організація, планування і здійснення міжнародного фінансового бізнесу).
 3. Здатність управління ризиками шахрайства (розробка програм зі зниження ризиків шахрайства, комерційних та договірних суперечок і ризиків виникнення значних страхових виплат)
 4. Експериментальні навички у зниженні ризиків виникнення суперечок та максимізації вартості угод шляхом проведення судово-економічної експертизи контрактів.
 5. Здатність здійснювати комплексний аналіз міжнародного бізнесу та сприяти незалежному підтвердженню звітів компаній відповідно до міжнародних стандартів.
 6. Спроможність допомоги клієнтам вирішувати питання, пов'язані з запобіганням посадових злочинів, забезпеченням дотримання законодавчих і нормативних вимог і застосуванням правильного підходу до вирішення спірних ситуацій, які можуть негативно вплинути на ефективність діяльності.

Напрямами професійної діяльності фахівців є:

 • Працюючи за фахом отримати сертифікат аудитора та свідоцтво судового експерта в економічній сфері та працювати на відповідних посадах аудитора, керівника аудиторської фірми, керівника служби внутрішнього аудиту та незалежного судового експерта.
 • Займатися науковою діяльністю та викладацькою діяльністю, здобувши освіту в аспірантурі та отримати науковий ступінь доктора філософії.
 • Займати посади фахівця з бухгалтерського обліку, фахівця-аналітика чи аудитора в:

− організаціях і підприємствах різних форм власності, які займаються міжнародною підприємницькою діяльністю,

− юридичних компаніях, які надають послуги українським і закордонним фірмам у сфері торговельної політики;

− підрозділах державної митниці;

− установах; консульствах, посольствах; дипломатичних і торговельних представництвах України за кордоном;

− міжнародних засобах масової інформації та телекомунікаційних компаніях;

− міжнародних фінансово-кредитних установах та у міжнародних відділах українських фінансово-кредитних установ.

− міжнародних відділах страхових компаній та туристичних фірм.

Спеціальності

Прийом студентів здійснюється на конкурсній основі відповідно до Правил прийому до КНУТД, які розроблені відповідно до умов прийому до вищих навчальних закладів України, та затверджені наказом Міністерства освіти і науки України. Основні відомості можна проглянути за посиланням: http://www.knutd.com.ua/admissions_main/obrati-profesiju/

Кафедра є випусковою та проводить підготовку фахівців наступних освітніх ступенів:

Студенти навчаються як за державним замовленням, так і на контрактній основі. Після отримання освітнього ступеню “бакалавр” студенти мають змогу продовжити навчання з метою отримання освітнього ступеню “магістр”.

Термін навчання на денній та заочній формах для бакалавра становить: для студентів на основі повної загальної середньої освіти – 4 роки; для студентів на основі освітнього ступеню “Молодший спеціаліст” - 1р.10 міс. на денній та 2р.5міс. на заочній формі навчання; для магістра 1р 4міс.

Студенти

За останні роки кафедра забезпечує підготовку понад 200 студентів.

 

Наукові досягнення студентів:

Студенти кафедри обліку та аудиту проявляють високу активність у наукових змаганнях за профільними напрямами, а найактивніші з них готують завершені наукові роботи та представляють їх в рамках ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який щорічно проводиться за різними галузями знань у різних закладах вищої освіти та має на меті формування у студентів дослідницьких компетентностей.

Призове місце у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування», що проходив у Національній академії статистики, обліку та аудиту отримала студентка магістратури Катерина Сайко, яка нагороджена почесним Дипломом ІІІ ступеня (2018 рік).

 

Призове місце та диплом ІІІ ступеня серед магістерських робіт на Всеукраїнському конкурсі бакалаврських та магістерських робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціальності «Облік і оподаткування», що проходив у Житомирському державному технологічному університеті у листопаді 2018 р., отримала студентка магістратури Сайко Катерина.

У 2019 році студенти спеціальності Облік і оподаткування стали призерами багатьох Всеукраїнських олімпіад, а саме:

 • Диплом - Переможець у номінації «Знавець Фінансового обліку», сертифікат учасника - ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування», 17-19 квітня 2019 р. Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро - Шевченко Л. В., БОА-15.
 • Диплом - Переможець у номінації «Знавець Аналізу господарської діяльності», сертифікат учасника - ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Облік і оподаткування», 17-19 квітня 2019 р. Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, Вітюк Т. І., БОА-15

 

 

 

 • Диплом за креативний підхід до розв’язку завдань, сертифікат - ІІ етап  Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація і методика аудиту», 8-10 квітня 2019 р. Миколаївський аграрний національний університет, м. Миколаїв - Гайдей І. С., Мг ОА -18.
 • Сертифікат учасника - ІІ етап  Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Організація і методика аудиту», 8-10 квітня 2019 р. Миколаївський аграрний національний університет, м. Миколаїв - Вітюк Т. І., БОА-15.

 

 • Грамота за оперативність і кмітливість при вирішенні завдань та активну участь, сертифікат учасника - ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Управлінський облік», 15-17 травня 2019 р., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» м. Харків, Шевченко Л. В., БОА-15.
 • Грамота за ґрунтовну теоретичну підготовку та високі показники, сертифікат учасника - ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Управлінський облік», 15-17 травня 2019 р., Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» м. Харків, Вітюк Т. І., БОА-15.

 

 

Призери вузівського туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності Облік і оподаткування, організатором якого виступила кафедра обліку і аудиту Київського національного університету технологій та дизайну:

Вітюк Тетяна Ігорівна (І місце), Шевченко Любов Василівна (ІІ місце), Щур Карина Анатоліівна (ІІІ місце).

Призерами вузівського туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисциплін стали:

«Управлінський облік» - Вітюк Тетяна Ігорівна (І місце), Шевченко Любов Василівна (ІІ місце), Дідик Яна Володимирівна (ІІІ місце).

«Аудит» - Вітюк Тетяна Ігорівна (І місце), Гайдей Ірина Сергіівна (ІІ місце), Щур Карина Анатоліівна (ІІІ місце).

«Облік та звітність на підприємствах малого бізнесу» - Пархоменко Олена Олександрівна (І місце), Гайдей Ірина Сергіівна (ІІ місце), Шевченко Любов Василівна (ІІІ місце).

«Облік у банках» - Шевченко Любов Василівна (І місце), Вітюк Тетяна Ігорівна (ІІ місце), Щур Карина Анатоліівна (ІІІ місце).

«Аналіз господарської діяльності» - Вітюк Тетяна Ігорівна (І місце), Дідик Яна Володимирівна (ІІ місце), Шевченко Любов Василівна (ІІІ місце).

«Обліково-інформаційні системи і технології в аналізі і аудиті» - Вітюк Тетяна Ігорівна (І місце), Шевченко Любов Василівна (ІІ місце), Щур Карина Анатоліівна (ІІІ місце).

«Фінансовий облік» - Дідик Яна Володимирівна (І місце), Білоус Катерина Сергіївна (ІІ місце), Крутоус Олена Олександрівна (ІІІ місце).

Призерами підсекції «Організаційні та методичні аспекти бухгалтерського обліку і аудиту інноваційної діяльності підприємств України» ХVІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів «НАУКОВІ РОЗРОБКИ МОЛОДІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ» стали: Дідик Яна Володимирівна (І місце), Щур Карина Анатоліївна (ІІ місце),  Лебедєв Марко Клаудійович (ІІІ місце).

Науково-педагогічні працівники кафедри обліку і аудиту проводять тренінги та наукові семінари зі студентами, організовують різноманітні зустрічі з видатними вченими та практиками.

Завідувач кафедри і куратори здійснюють постійний контроль за успішністю студентів, за відвідуванням ними занять, аналізують результати проміжних атестацій.

   

Перспективи для студентів

В організації освітнього процесу кафедра активно використовує інноваційні методи та інтерактивні технології навчання, включаючи аналіз кейсів, ділові ігри, прикладні програми з бухгалтерського обліку та економічного аналізу і контролю рівня знань студентів. З метою підвищення якості освітнього процесу проводиться моніторинг студентів на основі їх опитувань і анкетування.

Опрацьовано методики активізації освітньої діяльності як по лінії організації і проведення самостійної роботи студентів, так і в процесі проходження ними переддипломної практики.

Процес підготовки фахівців у вищому навчальному закладі знаходиться в нерозривному зв'язку з науково - дослідною роботою, основні напрями якої визначаються специфікою освітнього простору, в якому працює Університет і яка ставить перед науково-педагогічними працівниками серйозні завдання подальшого розвитку і самовдосконалення.

Для  підвищення рівня практико-орієнтовного навчання студентів кафедра має довгострокові угоди про співпрацю з фінансовою установою – ТДВ “Страхова компанія “Індіго” (м.Київ). Активна співпраця склалася із фінансово-кредитними кредитними установами, зокрема, АТ Ощадний банк України, ПрАТ “Приватбанк”, УкрСиббанк надають програмне забезпечення банківської діяльності для ефективного практичного навчання студентів спеціальності “Облік і оподаткування”.

З метою створення баз практичної підготовки студентів та проведення спільних наукових досліджень кафедра обліку і аудиту основний акцент спрямовує на співпрацю з підприємствами та фірмами, зокрема кафедра має тісні зв’язки з виробничими підприємствами: ПрАт Міжнародні авіаційні лінії України, ТОВ “Програма будівництва” (м.Київ), ТОВ “Остратекс” (м.Осетр), МПП “Теплоагрегат” (м.Київ), ТОВ «Інтернафта» (м. Шостка), ПП “Вєлма” (м. Київ), Городищенський райавтодор (м. Городище ), ПАТ “Спец меблі” (м. Київ), ПАТ “Аір-Поліграф” (м. Прилуки), ТОВ “ДП Магнум” (м. Кив), Обухівська центральна районна лікарня (м. Обухів), ТОВ “Алан” (м. Дніпропетровськ), ТОВ “Будинок побуту “Дарничанка” (м. Київ), ДП “Кролевецький агролісгосп” (м. Кролевець Сумської обл.), ПАТ “Київський картонно-паперовий комбінат” (м.Обухів), ПП “ЕОН ПЛЮС” (м.Київ), ТОВ “Фiрма Свiтанок” (м.Київ), ПАТ “ВТФГУ “Горлиця” (м.Київ), ТОВ “Фастівський хлібокомбінат” (м.Фастів), Київський завод шампанських вин (м.Київ), де фахівці кафедри та студенти удосконалюють обліково-аналітичне забезпечення господарської діяльності.

Здобувши освіту випускники мають наступні кар’єрні можливості:

 1. Бізнес-кар’єра в комерційних структурах − на посадах фінансового директора, головного бухгалтера, керівника аналітичного та фінансового відділу, бухгалтера, фінансиста, внутрішнього контролера, аналітика, касира тощо.
 2. Створення власного бізнесу в сфері бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів шляхом організації діяльності вітчизняних та міжнародних консалтингових, аудиторських, інвестиційних і страхових компаній.
 3. Робота на державній службі − на посадах провідних спеціалістів Національного банку України, Державної фіскальної служби, Державної фінансової інспекції України, Пенсійного фонду, Державної казначейської служби України, Митної служби, Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку та інших державних установ і організацій.
 4. Наукова діяльність − можливість продовжити навчання випускників в аспірантурі.
Студентські гуртки

Для успішного виконання та практичної реалізації концепції виховання молоді на кафедрі обліку і аудиту щорічно розробляється план виховної роботи зі студентами, де передбачені заходи, які сприяють формуванню і розвитку особистості.

Комплексний підхід до виховання включає різні напрями: громадсько-патріотичне, морально-етичне, правове, професійне і трудове, превентивно-оздоровче, художньо-естетичне.

При кафедрі обліку і аудиту працює студентський гурток «Професійна студія з обліку і оподаткування».

Метою роботи гуртка є поглиблення теоретичних та практичних знань щодо проведення аналітичних оцінок у науково-дослідних проблемах оподаткування, бухгалтерського обліку та аудиті в умовах постіндустріальної економіки, а також формування у студентів ролі фахівця-обліковця на сучасному етапі управління підприємством.

Керівник гуртка – кандидат економічних наук, доцент Бунда Ольга Миколаївна.

Студентський науковий гурток є добровільним некомерційним об’єднанням студентів, що займаються науково-дослідною роботою у поза аудиторний час.

Діяльність студентського наукового гуртка «Професійна студія з обліку і оподаткування» полягає у:

 • проведенні семінарів, круглих столів, засідань з обговорення теоретичних та практичних питань з оподаткування, обліку, аналізу і аудиту;
 • участі у студентських наукових конференціях в Україні та за кордоном, підготовці наукових публікацій.

На засіданні гуртка розглядаються наступні теми:

 1. Гарантії виробника: правовий зміст і податковий облік.
 2. Новий порядок: як змінити статутний капітал.
 3. Підходи до формування системи внутрішнього аудиту на підприємстві.
 4. Актуальні питання обліку та оподаткування виплати дивідендів.
 5. Механізм трансфертного ціноутворення в операціях між пов’язаними сторонами.
 6. Методика обліку резерву сумнівних боргів.
 7. Інвентаризація: галузеві особливості та порядок відображення її результатів в бухгалтерському обліку.
 8. Формування кар’єрних цілей, розуміння своїх можливостей та появи прагнення до змін.
 9. Наукові дослідження в обліку, оподаткуванні та аудиті, як основа підготовки магістра - обліковця.
 10. Державний бюджет України: основні показники та їх вплив на фінансовий стан установ державного сектору.
 11. Особливі застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів аудиту у вітчизняній практиці господарюючих суб’єктів.
 12. Аудитор, контролер, бухгалтер - практик: реалії сьогодення.
 13. Проблеми в методиці оцінки ефективності енергозберігаючих систем.

Діяльність гуртка базується на наукових інтересах, пов’язаних з дослідженням проблем теорії і практики бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, а саме організація бухгалтерського обліку і контролю в корпораціях, соціально орієнтований облік, бухгалтерський облік екологічної діяльності, організація внутрішнього контролю, управлінський облік, бухгалтерський облік в умовах інфляційних процесів, організація і методика економічного аналізу.

Результатом роботи гуртка є виконання конкурсних студентських наукових робіт, наукових статей та тез іноземною мовою.

Робота гуртка проводиться на основі навчальних дисциплін викладання яких забезпечує кафедра обліку і аудиту, семінарські заняття з яких проходять у формі наукових дискусій, що дозволяє сформувати та в подальшому розвинути світогляд студентів, що здобувають освітній ступінь бакалавра та магістра.

Заняття гуртка організовані таким чином, щоб надати можливість більш глибоко пізнати бухгалтерську професію, зрозуміти сучасний стан обліку, оподаткування та аудиту, визначити можливі напрями їх розвитку, навчити формувати пропозиції щодо удосконалення обліку, зрозуміти його міжнародне значення, здійснити порівняння обліку в Україні та інших країнах світу, виявити переваги та недоліки національних систем обліку, оподаткування та аудиту.

Для наближення до умов практичної діяльності студенти на заняттях гуртка «Професійна студія з обліку і оподаткування» розглядають нестандартні та проблемні ситуації з податкового законодавства, особливості ведення бухгалтерського обліку підприємств різних сфер економічної діяльності, що забезпечує формування відповідних навиків та вмінь відобразити у бухгалтерському обліку операцію від її задуму до обчислення кінцевого фінансового результату, а також прогнозування економічних наслідків при її здійсненні.

Випускники

За роки діяльності кафедрою підготовлена значна кількість висококваліфікованих фахівців з обліку, аудиту та управління, які плідно працюють у вищих навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях різних форм власності, у науково-дослідних, державних та громадських установах.

Випускники відзначаються, насамперед, глибокими професійними знаннями, державною масштабністю мислення, патріотизмом і високим рівнем національної свідомості, відповідальністю за справу.

Фахівці працюють в банківських установах, страхових компаніях, фінансових інспекціях, фіскальних службах, аудиторських та консалтингових фірмах, компаніях з часткою іноземного капіталу, на підприємствах промисловості, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, підприємствах будівництва та автотранспорту, сільського господарства, харчової та фармацевтичної галузі.

Найбільш відомі серед них:

Вергун М.О. – головний бухгалтер Київського національного університету технологій та дизайну;

Кузенний В.В. – бухгалтер 1-ї категорії Київського національного університету технологій та дизайну;

Чуприна Л.А. – податковий інспектор державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міністерства доходів у м. Києві;

Бутримас Л.І. – бухгалтер Центрального військового госпіталю “Феофанія”;

Костюшко О.В. – бухгалтер компанії “Bosch-Siemens”;

Безверхий К.В.– кандидат економічних наук, головний бухгалтер ТОВ “ТІС-ТРАНС”, ТОВ “НЬЮ-ПАРІС”;

Сайко К.І. – головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку пільг Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної державної адміністрації у м. Києві;

Йосипенко О.І. – головний спеціаліст відділу призначення та розрахунку субсидій Управління праці та соціального захисту населення Печерської районної державної адміністрації у м. Києві;

Слюсар Л.І. – головний ревізор АТ «Ощадбанк»;

Рудобаба І.Ю. – головний бухгалтер планово-фінансового департаменту Національного центру «Мала академія наук України»;

Антонец В.А. -  спеціаліст по нарахуванню заробітної плати «MD-Fashion»;

Липовенко М.О. - головний фахівець відділу врегулювання збитків, медичної експертизи. ТДВ СК «Нафтагазстрах»;

Шовтенко О.В. - спеціаліст з аудиту ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (E&Y);

Киселева А.А. – бухгалтер «Дверной Олимп Компани»;

Коляновська В.О. - заступник начальника відділу з фінансових питань ТДВ СК «Нафтагазстрах»;

Плахотнюк М.С. -  бухгалтер ТОВ «Облік-експрес»;

Лукьянова Н.Г. - бухгалтер ТОВ «ГТП».

Зарубіжне партнерство

 

 

Кафедра має досвід роботи зі студентами-громадянами інших країн.

У співпраці з зарубіжними партнерами кафедра готує фахівців для Азербайджану, Угорщини, Болгарії, Грузії, Німеччини, Монголії, Куби, В’єтнаму, Нікарагуа, Коста-Ріки, Ефіопії, Китаю, Молдови, Туркменії та інших країн.

Вся робота зі студентами-іноземцями побудована на ознайомленні з нашою країною, традиціями, історією та культурою українського народу. Під час перебування іноземних студентів на території України кафедрою обліку і аудиту організуються екскурсії по видатних місцях Києва та області, України, а також до країн ближнього зарубіжжя .

Студенти-іноземці беруть участь в науково-дослідній роботі кафедри, в суспільно-громадських акціях та заходах Київського національного університету технологій та дизайну.

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» мають можливість навчання за програмою «Подвійний диплом» та одночасне отримання диплому магістра за спеціальностями Вищої школи менеджменту у Варшаві: «Управління в банках і фінанси» (WSM), «Управління підприємством в об’єднаній Європі» (WSM).