КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

МЕХАТРОНІКА ТА РОБОТОТЕХНІКА

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність «131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» 

Освітньо-професійна програма «Мехатроніка та робототехніка»

Освітній ступінь «магістр»

КАФЕДРА МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

 

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0136

Телефони для довідок: +38044-280-55-45, +38044-256-29-94

e-mail:  [email protected]

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу для здобуття освітнього ступеня магістр вступники складають Єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови і загальних компетенцій, фаховий іспит та подають мотиваційний лист.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії  

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

Мехатроніка – галузь прикладної науки робототехніки, що об'єднує в собі знання точної механіки з електронними, комп'ютерними та електромеханічними модулями, які дозволяють створювати, експлуатувати і обслуговувати інноваційні технічні об’єкти з комп’ютерним керуванням.

Робототе́хніка  –  прикладна наука, що охоплює проєктування, розробку та використання роботів,а також комп'ютерних систем для їх контролю, сенсорного (на основі вихідних сигналів давачів) зворотного зв'язку і обробки інформації робото технічних систем (РТС). Робототехніка вважається самим затребуваним напрямком мехатроніки.

Освітньо-професійна програма Мехатроніка та робототехніка для тих, хто прагне проектувати нові зразки технічних систем з використанням найсучасніших математичних продуктів, інженерних систем автоматизованого проектування та систем 3D-моделювання, а також обслуговувати та ремонтувати обладнання і устаткування різних галузей промисловості. Надає можливість майбутньому фахівцю займатися обслуговуванням, проектуванням, дослідженням і виготовленням обладнання, верстатів, нових роботів і практично будь-якої сучасної техніки: від космічної, військової, авіаційної, автомобільної техніки до пральної та швейної машини.

Програма полягає у поглиблені теоретичної, спеціальної практичної та науково-дослідної підготовки, узагальненні результатів науково-дослідних, проєктно-конструкторських рішень і виконується в активному дослідницькому середовищі, спрямованого на проєктування, експлуатацію та обслуговування конструкцій машини, устаткування оснащених мехатронними та робототехнічними засобами, системами та комплекси, які застосовуються в галузі легкої промисловості.

Програма навчання враховує специфіку розвитку перспективних напрямів розвитку мехатроніки та роботехніки як елементи машинобудівного комплексу, технологічного логістичного обладнання так і різних технічних засобів, або керуючих елементів промислового обладнання, застосування провідних технологій проектування, розрахунків, 3D моделювання, обслуговування різних галузей машинобудівного комплексу України та за її межами.

По закінченню університету студенти отримують диплом європейського зразка.

Типові початкові посади магістрів.

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі механічної інженерії на посадах: інженера-конструктора (механіка), інженера-технолога (механіка), інженера-механіка, наукового співробітника, викладача, інженера з комплектації устаткування, інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів; інженера з механізації трудомістких процесів.

Конкурентні переваги:

Навчання в університеті.

Навчальний процес супроводжується сучасними цифровими комунікаційними засобами навчання через «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», «Електронний журнал», «Zoom», «Google Meet» та інші, які забезпечують студентам зручний доступ до електронних освітніх ресурсів, включно з навчально-методичними матеріалами з дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), можливість здавати звіти, виконувати контрольні тестування, консультуватися з викладачами на форумах, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого, що дозволяє реалізувати неперервність навчання за будь-яких умов.

Практична підготовка.

На кафедрі механічної інженерії при підготовці фахівців з прикладної механіки поглиблено вивчаються сучасні системи 3D-моделювання з використанням CAD/CAE/CAM систем SolidWorks, TopSolid, САМWorks, Creo PTC, ANSYS та Moldex 3D технології доповненої реальності Vuforia Studio PTC  тощо, при проектуванні мехатронних модулів, корпусних конструкцій та вузлів робототехнічних та логістичних пристроїв, індустріального дизайну та візуалізації.

Студентам надається можливість пройти екзамен на рівень володіння програмою SolidWorks та отримати відповідний міжнародний сертифікат компанії Dassault Systemes (CSWA: Certified SOLIDWORKS Associate). 

  

Фахові дисципліни проводяться в спеціалізованих аудиторіях, які оснащені елементами мехатроніки фірм Festo (Німеччина), Camozzi, Аrduino (Італія)) та робототехніки, промисловими та макетними мікроконтролерами фірми Arduino, різними мовами програмування (Arduino IDE, FluidSim, Freezing, Grbl, Marlin, Ladder Diagram та інші), 3D- принтерами тощо.

З метою поглиблення знань студентів з фундаментальних та загально-професійних дисциплін передбачено щорічне проходження практик на базових підприємствах та наукових установах.

Рівень підготовки студентів кафедрою механічної інженерії підтверджується дипломами, грамотами та призовими місцями на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, а також високими посадами випускників минулих років.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

Місцем професійної діяльності фахівця з галузевого машинобудування  є:

Наступний рівень вищої освіти.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про повну вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 131 Прикладна механіка:

Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму магістра  «Мехатроніка та робототехніка», можуть продовжувати навчання в аспірантурі та докторантурі за освітньо-науковою програмою «Галузеве машинобудування».

Військова підготовка

Паралельно з вищою освітою, студенти мають можливість здобути військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам  відводиться окремий час навчання.

Всім студентам факультету Мехатроніки та комп’ютерних технологій, за бажанням пропонується проживання в гуртожитках, які розташовані неподалік від навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним для студента, графіком, що дозволяє поєднувати навчання з роботою.

 

«ЩОБ БУДУВАТИ – ПОТРІБНО ЗНАТИ, ЩОБ ЗНАТИ – ПОТРІБНО ВЧИТИСЯ»