КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет культурних і креативних індустрій

КАФЕДРА ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Наталія Василівна БУНТОВА

завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-4-1406

Контактний телефон: +38098-048-80-15

e-mail: [email protected]

Положення про кафедру туризму та готельно-ресторанного бізнесу

Сторінки в соцмережах:

«Фейсбук» : https://www.facebook.com/groups/624645621861589

«Instaqram»: https://www.instagram.com/tgrb_fkki/

«Telegram»: https://t.me/tgrb_fkki

 

Про кафедру

Мета діяльності кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу – підготовка високопрофесійних фахівців, які на основі синергії сучасних теоретичних і практичних знань завдяки креативному підходу здатні забезпечити якість, ефективність діяльності суб’єктів господарювання та особистий успіх. 

Туризм, готельно-ресторанна справа та менеджмент соціокультурної діяльності – одні з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі розвитку економіки та креативних індустрій. Фахівці займаються організаційно-управлінською, господарською, комерційною, інвестиційною та науково-дослідною діяльністю у сфері ресторанного та готельного господарств, виставкової, туристичної та соціокультурної діяльності.

Місія кафедри полягає в підготовці конкурентоспроможних фахівців, проведення послідовної політики щодо вдосконалення якості освітньої діяльності на основі аналізу споживчих потреб і пріоритетів інноваційного розвитку сфери туризму, готельного-ресторанного бізнесу та соціокультурної діяльності.

Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу є випусковою та здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями:

  • 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності (освітня програма «Менеджмент соціокультурної діяльності»)»;
  • 241 «Готельно-ресторанна справа (освітня програма «Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі» - бакалаврат; освітня програма «Готельно-ресторанний бізнес» - магістратура)»;
  • 242 «Туризм (освітня програма «Туризм»)».
Фахівці з менеджменту соціокультурної діяльності це ініціатори та організатори соціокультурних проєктів і програм, здатні управляти іншими людьми або консолідувати їхню діяльність у єдиному напрямку, досягаючи високих результатів в управлінні арт-бізнесом. Професійна діяльність спеціалістів передбачає акумулювання вітчизняного та зарубіжного досвіду в розробленні соціальних та гуманітарних технологій, спрямованих на підтримку і розвиток сучасних культурних та креативних індустрій, PR-технологій, PR-менеджменту, логістики у сфері товарних, грошових та інформаційних потоків, криза-менеджменту в аналітичних центрах, бізнес-структурах, туристичних фірмах, закладах освіти, науково-дослідних інститутах, органах державної влади і управління, які можуть обіймати такі посади: менеджера культурно-дозвіллєвих закладів, організатора рекреаційно-розважальних заходів, режисера, продюсера, постановника театральних вистав, директора кіноконцертних організацій, PR-менеджера зірок естради, арт-менеджера, режисера-постановника заходів, керівника культурно-мистецьких центрів, гуртків, прессекретаря, аніматора, керівника туристичних фірм, прессекретаря установ-культури, PR-менеджера культурних проектів, організатора свят та розваг.
Фахівці з готельно-ресторанної справи здійснюють організаційно-управлінську, господарську, комерційну, інвестиційну та науково-дослідну діяльність у сфері ресторанного господарства, готельного господарства та організації виставок. Професійна діяльність таких фахівців полягає в організації виробництва і обслуговування у закладах ресторанного господарства, наданні готельних послуг. Вони забезпечують належний рівень якості продукції та послуг, проектують технологічний процес виробництва продукції у закладах ресторанного господарства та вдосконалюють технологічні операції. Спеціалісти з готельної і ресторанної справи спроможні очолювати роботу готельних і туристичних комплексів різних типів (мотелях, кемпінгах, ботелях, флайтелях), санаторно-курортних закладах, пансіонатах, будинках відпочинку, профілакторіях, санаторіях, у підприємствах ресторанного господарства різних типів (ресторанах, барах, кафе тощо). Працівник цієї сфери не лише має володіти глибокими професійними знаннями, а й повинен бути майстром своєї справи, дотримуватись культури надання послуг, вимог етикету, бути ерудованим, комунікабельним, дисциплінованим.
Фахівці у сфері туризму у своїй професійній діяльності вирішують питання, пов'язані із організацією відпочинку, вільно орієнтуються у величезних обсягах інформації, блискавично комбінують різноманітні варіанти відпочинку та володіють кількома іноземними мовами, уміють використовувати туристичні навігаційні програми, GPS технології та геоінформаційне забезпечення туристичної галузі, яка передбачає формування, просування, реалізацію та організацію споживання туристичного продукту, послуг суб’єктів туристичної діяльності з організації комплексного туристичного обслуговування в індустрії туризму. Фахівці туристичних фірм можуть працювати у структурних підрозділах, що здійснюють організацію, формування, продаж та обслуговування туристичного пакету.


Тактика
полягає у вирішенні таких взаємопов’язаних завдань:

  • організація навчальних занять з дисциплін, закріплених за кафедрою використовуючи найбільш ефективні форми, методи і засоби навчання, новітні педагогічні технології, що сприяють кращому засвоєнню студентами необхідних теоретичних і практичних знань за фахом, а також формуванню навичок аналітичної роботи;
  • удосконалення вже наявних навчальних робочих програм з базових і спеціалізованих курсів та практичної підготовки для узгодження зі змістовими стандартами європейського та світового освітнього простору;
  • створення сучасних навчально-методичних комплексів, що охоплюють широкий спектр методичних рекомендацій та розробок, контрольних завдань, практикумів та практичних завдань («кейсів») тощо;
  • підготовку до видання підручників та посібників з профільних навчальних дисциплін та інших публікацій з навчально-наукового спрямування кафедри;
  • удосконалення системи контролю за якістю вищої освіти (зокрема шляхом запровадження змішаного навчання) за проведенням аудиторних занять та атестацією здобувачів вищої освіти;
  • запровадження інноваційних освітніх технологій підготовки фахівців, в тому числі системи дуальної освіти та створення умов для індивідуального навчання обдарованої молоді;
  • використання комп’ютерних технологій під час викладання навчальних дисциплін, зокрема перехід на повне мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладаються кафедрою.

На кафедрі туризму та готельно-ресторанного бізнесу приділяється значна увага щодо підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. Проводяться відкриті заняття, здійснюється планове відвідування лекцій, практичних та лабораторних занять викладачів. В обов’язковому порядку здійснюється підвищення кваліфікації шляхом стажування викладачів кафедри. Бази стажування відповідають профілям дисциплін, що викладаються професорсько-викладацьким складом, а також з урахуванням специфіки кафедри.

 

Науково-педагогічні працівники

Професорсько-викладацький склад кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу сформований із високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи. Нині науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання всіх фахових дисциплін спеціальностей 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», а також інших економічних спеціальностей.

Наталія Петрівна БОРЕЦЬКА, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України

Закінчила Донецький державний університет.

У 2003 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук з теми «Соціальний захист населення в умовах трансформації економіки України». У 2005 році присвоєно вчене звання професора.

Із жовтня 1995 р. по 01.06.2016 р. працювала ректором Донецького інституту ринку та соціальної політики.

У 1999 році присвоєно звання академіка Академії економічних наук України.

Нагороди: «Почесний працівник туризму України», «Відмінник освіти України», Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, Почесний знак «За вагомий внесок у розвиток регіону» Федерації роботодавців України, Золотий знак промисловців і підприємців України «За вагомий внесок у розвиток національної освіти», інші відзнаки.

Викладає дисципліну «Інфраструктура готельно-ресторанного бізнесу».

Напрями наукової діяльності: системний аналіз теоретичних та практичних проблем  розвитку туризму та індустрії гостинності, проблеми розвитку волонтерського туризму в сучасних умовах, розробка і впровадження інноваційних форм, методів та технологій підготовки фахівців.

Автор та співавтор понад 130 наукових праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

  

Оксана Борисівна МОРГУЛЕЦЬ, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної діяльності (освітня діяльність)

У 1999 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Менеджмент організацій».

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Реструктуризація як інструмент антикризового управління підприємством» у спеціалізованій вченій раді КНУТД. У 2011 р. отримала атестат доцента кафедри менеджменту сфери послуг КНУТД.

У 2017 р. захистила докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою «Методологічні основи управління вищим навчальним закладом як суб’єктом ринку послуг». У 2021 р. отримала атестат професора кафедри підприємництва та бізнесу КНУТД.

Викладає дисципліни: «Сервіс-менеджмент», «Організація бізнесу в сфері послуг», «Менеджмент у сфері послуг»

Напрями наукової діяльності: управління в сфері послуг, економіка освіти, підприємницький університет.

Автор та співавтор понад 130 наукових праць наукового та науково–методичного спрямування, у тому числі індексованих у науко-метричних базах даних Scopus та Web of Science.

  

Сергій Миколайович ШЕВЧУК, доктор географічних наук, професор, професор кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, відмінник освіти України

У 2005 р. закінчив Полтавський державний педагогічний університет імені

В. Г. Короленка за спеціальністю «Географія, історія та основи економіки. Організація краєзнавчо-туристичної роботи». У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.13 – «Історія географії». Вчене звання доцента отримав у 2013 р.  У 2017 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – «Економічна та соціальна географія». У 2020 р. отримав атестат професора.

Пройшов стажування і підвищення кваліфікації у Masarykova univerzita, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Pomeranian Academy in Slupsk, Університеті менеджменту освіти НАПН, Національному університеті біоресурсів та природокористування.

Викладає дисципліни: «Організація туризму», «Спеціалізований туризм», «Технології продажу туристичного продукту», «Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності». 

Напрями наукової діяльності: теоретико-методологічні засади суспільної географії, трансформація регіональних та локальних геосистем, сталий розвиток туризму.

Автор та співавтор понад 150 публікацій, у тому числі монографії, статей у фахових виданнях та 9 у виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Із 2019 р. експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Дійсний член Українського географічного товариства та Національної спілки краєзнавців України.

    

Наталія Василівна БУНТОВА, кандидат економічних наук, доцент

У 1998 р. закінчила з відзнакою Київський державний торговельно-економічний університет, спеціальність «Менеджмент у невиробничій сфері», кваліфікація: економіст з менеджменту.

У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Кадрове забезпечення готельного господарства України: проблеми та шляхи їх вирішення».

У 2014 році отримала вчене звання доцента кафедри готельної та ресторанної справи.

У 2018 році пройшла міжнародне наукове стажування за програмою «Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та провідні тенденції» у європейських вищих навчальних закладах (сертифікат №048/2-2018): Віденський університет (Австрія), Пан-європейский університет (Словаччина), Обудський університет (Угорщина), Кошицький технічний університет (Словаччина).

У 2022 році отримала сертифікат про проходження міжнародного стажування за програмою «Сучасні методи та тренди управління туристичними комплексами: європейський досвід» (сертифікат №383/05.03.2022).

У 2022 році взяла участь у міжнародному освітньо-науковому проекті «Зимова школа» в рамках імплементації грантового проекту Жана Монне «Соціальні та культурні аспекти Європейських Студій» (SCAES) - 620635-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR  (сертифікат WS2022-000368).

Викладає дисципліни: «Міжнародні стандарти обслуговування», «Технології продажу туристичного продукту», «Моніторінг туристичних дестинацій», «Потенціал розвитку туризму», «Проектування та дизайн об'єктів готельно-ресторанного господарства».

Напрям наукової діяльності: теоретико-методологічні та прикладні проблеми управління розвитком підприємствами туризму та індустрії гостинності.

Керівник творчого колективу по виконанню державного замовлення Міністерства культури і туризму України з розробки Концепції підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сфери туризму. Співавтор Програми розвитку туризму в м. Києві до 2010 року та Програми створення мережі малих готелів Києва в рамках співпраці з Науковим центром розвитку туризму Міністерства культури і туризму України. Авторка пропозицій до проекту Рекомендацій Парламентських слухань за темою: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України» (6 квітня 2016 року), організованих Комітетом Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

Автор та співавтор понад 90 наукових та навчально-методичних розробок, зокрема 2-х навчальних посібників («Дипломне проектування готельно-ресторанних підприємств» (2012 р.) та «Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства» (2013 р)), 30 статей у фахових виданнях, 7 колективних монографій (з них 2 міжнародні), в тому числі опублікованих мовами Європейського Союзу.

 

Антоніна Миколаївна ВЕРГУН, кандидат економічних наук, доцент

Закінчила з відзнакою у 2004 р. Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Удосконалення організаційно-економічного механізму управління фінансовою безпекою підприємств»

Викладає дисципліни: «Фінансова стабільність: глобальний, національний та європейський контексти», «Економіка туристичної індустрії».

Керівник проєкту Модуля Жан Моне в рамках грантової програми ЄС «Еразмус+ «Роль захисту споживачів фінансових послуг для фінансової стабільності в цифрову епоху: європейські підходи» № 620509-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

Напрям наукової діяльності: фінансово-економічна безпека підприємств індустрії гостинності.

Автор та співавтор: понад 70 наукових праць, а тому числі монографій, опублікованих мовами Європейського Союзу.

 

Юлія Андріївна БІРЮКОВА, кандидат економічних наук

У 2018 році закінчила з відзнакою Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Менеджмент».

У 2021 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) за темою «Управління розвитком туристичного готельного бізнесу в Україні».

Напрям наукової діяльності: управління розвитком туристичного готельного бізнесу в Україні.

Автор та співавтор: понад 20 наукових праць.

Олег Олександрович ШЕВЧЕНКО,  кандидат економічних наук, директор проєктного офісу КНУТД

У 2019 році захистив кандидатську дисертацію з теми «Механізм управління енергозбереженням в системі закладів вищої освіти» за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством».

Працює на посаді директора проєктного офісу Київського національного університету технологій та дизайну.

Викладає дисципліну «Географія туризму».

Напрям наукової діяльності: інтернаціоналізація та впровадження проєктних ініціатив.

Автор та співавтор понад 25 наукових праць.

  

Оксана Володимирівна БОРИСОВА, кандидат географічних наук

У 1990 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького, за фахом учитель географії та біології середньої школи. У 2010 році захистила дисертацію з теми «Історико-географічні етапи формування сільської поселенської мережі Поділля» за спеціальністю 11.00.13 – «Історія географії». У 2013 році отримала кваліфікацію «Екскурсовод», затверджену Інститутом туризму Федерації профспілок України. Кваліфікований туристичний гід (2021–2022 рр.), член громадської спілки «Всеукраїнська асоціація гідів»

Викладає дисципліни: «Курортна справа», «Туризмознавство», «Культурна спадщина та історія розвитку туризму», «Культурні та креативні індустрії».

Напрями наукової діяльності: географія туризму України, курортологія, туристичне краєзнавство і туристичне країнознавство, топонімічні розвідки в туристсько-краєзнавчих дослідженнях, історико-географічне вивчення спадщини регіонів.

Автор та співавтор понад 50 наукових праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus.

    

Навчальні і лабораторні приміщення

Навчальні лабораторії кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу призначені для проведення практичних та лабораторних занять, тренінгів, семінарів, круглих столів, майстер-класів у галузі сфери обслуговування та сприяння підвищенню якості підготовки фахівців сфери індустрії гостинності завдяки реалізації практичного і творчого складника змісту навчання.

Матеріально-технічна база навчальних лабораторій кафедри туризму та готельно-ресторанної бізнесу охоплює аудиторії (кімнати), облаштовані для проведення практичних та лабораторних занять, семінарів, тренінгів, круглих столів, майстер-класів тощо. 

  

Навчально-виробничий центр «Студентське кафе»

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу спрямована на дослідження актуальних проблем розвитку туризму і готельно-ресторанного господарства в регіоні. Члени кафедри є авторами та співавторами монографій, статей у фахових виданнях, тез у збірниках матеріалів конференцій, присвячених різним аспектам становлення і розвитку індустрії гостинності.

Викладачами кафедри підготовлено до друку та опубліковано:

Монографії у міжнародних виданнях:

1. Innovative development model of institutions of higher education in the system of strategic priorities of competitiveness management: Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / A Verhun, I. Tarasenko, Ju.Bondarchuk О. Tarasenko edited by M. Bezpartochnyi, in 2 vol. / ISMA University/ - Riga: «Landmark» SIA, 2019. - Vol. 1. P. 160-175/.

2. Problems concerning ensuring financial security for an individual: The potential of modern science: Monograph / Verhun A., Chernysh O. Volume 2 // Published by Sciemcee Publishing, London, 2019. - Р. 266-277.

3. Conceptual model for managing the educational efficiency of institutions of higher education: The potential of modern science: Monograph. / Verhun A., Chernysh O. // Volume 2/ Published by Sciemcee Publishing, London, 2019. - Р. 278-288.

4. Sustainable development concept under globalization: Sustainable development under the conditions of European integration: collective monograph / A Verhun, I.Tarasenko, Ju.Bondarchuk //[editiral board Darko Bele, Lidija Weis, Neveka Maher]. – Ljubljana: VSPV, 2019. - P. 371-383.

5. Methodical approach to the formation of the monitoring system for the competitiveness of institutions higher education: Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / A. Verhun, I.Tarasenko,  T. Nefedova,  I. Borolis // edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol// Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. - Vol.1. – p. 42-54.

6. Buntova N. Vectors for the development of the international market for hotel real estate and directions for improving the preparation of professionals in the domestic industry of hotels / Natalia Buntova // Strategies for Economic Development: The experience of Poland and the prospects of Ukraine - Collective monograph. – Vol.2. Poland: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – 300p. – P. 118-131

7. Modern finance instruments for institutions of higher education as a factor improving the economic security level: Trends and mechanisms providing economic security of European education under the conditions of globalization [collective scientific monograph] / Under the editing of Dr.sc.ec., prof. Gryschenko I. M., Dr.sc.ec., prof. Tarasenko I. O., Dr.sc.ec., prof. Kasych A. O., Dr.sc.ec., prof. Skrypnyk M. I. – Szczecin. 2018. – 361 p. (р. 64-72).

8. Buntova N. Бизнес-планирование как фактор повышения эффективности предоставления ресторанных услуг в индустрии гостеприимства / Natalia Buntova // National Economic Development and Modernization: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol.2. Poland: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. – 348 p. - p.117-131

 

Монографії у вітчизняних виданнях:

1. Визначення та систематизація економічних особливостей і регіональних факторів економічної безпеки системи вищої освіти. Управління безпекою вищої освіти та її економічне регулювання в сучасних умовах/ колектив авторів; за заг. ред. академіка НАПН України, заслуженого працівника освіти України, д-ра екон. наук, професора І. М. Грищенка; д-ра екон. наук, професора І. О. Тарасенко. – К. : КНУТД, 2020. – 351 с., с. 145-164.

2. Розробка заходів щодо підвищення якості регіональної освіти як фактору економічної безпеки регіонів та країни в цілому. Управління безпекою вищої освіти та її економічне регулювання в сучасних умовах/ колектив авторів ; за заг. ред. академіка НАПН України, заслуженого працівника освіти України, д-ра екон. наук, професора І. М. Грищенка; д-ра екон. наук, професора І. О. Тарасенко. – К. : КНУТД, 2020. – 351с., с. 164-175.

3. Buntova N. Innovation-related aspects of the development of world hotel services market / Natalia Buntova // Innovative Trends in World Trade Development: the monograph / Edited by Prof. A.P. Rumyantsev - Kyiv: NAU. 2018. – 416 p. – P. 362-384.

4. Бунтова Н.В. Інноваційні вектори та перспективи розвитку світового ринку готельних послуг / Н.В. Бунтова // «Стратегії економічного розвитку: мікро- та макроекономічний рівні»: колективна монографія / За заг.ред. О.Л. Гальцової. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 348 c. - с. 236-255.

5. Бунтова Н.В. Особливості сучасного світового туризму в умовах глобалізації / Н. В. Бунтова // «Розвиток економіки України: трансформації та інновації»: [колективна монографія] / За заг. ред. О.Л. Гальцової. У 2 томах. – Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – Т.1. – 324 c. - с. 19-34.

6. Технологія молочно-білкових запіканок з використанням йодовміщуючих водоростевих добавок: монографія / Г.В. Дейниченко, Л.Л. Івашина, Т.О. Колісниченко. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2017. – 124 с.

7. Інноваційні технології харчової продукції: колект. монографія / [М. І. Беляєв та ін.] ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф., Заслуж. діяча науки і техніки України Г. В. Дейниченка. - Харків : Факт, 2019. - 246 с.

8. Держава, галузі, підприємства, бізнес: реалії і тенденції економічного, інформаційного та технічного розвитку: монографія /за ред. Л.М. Савчук, Л. М. Бандоріної. – Дніпро: Пороги, 2020. – 456 с.

 

Статті у базі даних Scopus та Web of Science:

1. Verhun A. (2019). Formation of a Graduate System for Assessing Professional Activities in the Entrepreneurship Education System (Scopus).

2. Verhun A. (2017). Strategic management analysis in the EU countries. Baltic Journal of Economic Studies (Web of Science).

3. T. Kolisnichenko (2019). Research of the safety indicators of berry sauces with seaweed’s raw materials / G. Deynichenko, Т. Lystopad, T. Kolisnichenko // Food Science and Technology (Web of Science).

4. Kolisnychenko T. (2019). Effect of Seed Sowing Period on Antioaxidant Protection of Basil (Ocimum basilicum L.) Under Greenhouse Conditions. O. Priss, І.Korotka, G.Simakhina, V. Koliadenco, T. Kolisnychenko //Modern Development Paths of Agricultural Production (Scopus).

5. Kolisnychenko T. (2019). Development of a policomponent composition of smuz using biotechnological and mathematical modeling and determination of its food value / N. Dzyuba, S. Poplavska, A. Palvashova, O. Yemonakova, L. Ivashina, T. Kolisnychenko, K. Sefikhanova, A. Novik, T. Sutkovich // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus).

6. T. Kolisnychenko (2019). Development of berry drinks with a high content of ascorbic acid / A. Vishnikin, K. Melnikov, T. Kolisnychenko, Т. Lystopad, D. Pidhorna // Food Science and Technology (Web of Science).

7. T. Kolisnichenko (2018). Study of the new method to intensify the process of extraction of beet pulp. /G. Deynichenko, V. Guzenko, D. Dmytrevskyi, V. Chervonyi, T. Kolisnichenko, O. Omelchenko, O. Melnik, O. Simakova, R. Nykyforov //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus).

8. T. Kolisnichenko (2020). Determining the content of macronutrients in berry sauces using a method of IR-spectroscopy. / Deynichenko, G., Lystopad, T., Novik, A., Chernushenko, L., Farisieiev, A., Matsuk, Y., & Kolisnychenko, T.  Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus).

9. T. Kolisnichenko (2022) et al. Topical Issues in the Field of Religious Tourism. Current Challenges. Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 507-514, mar. 2022. (Scopus).

10. N. Boretskaya (2019),  and T. Hilorme, L. Sokolova, O. Portna, L. Lysiak Smart Grid Concept as a Perspective for The Development of Ukrainian Energy Platform. IBIMA Business Review, DOI: 10.5171/2019.923814. (Scopus)

11. N. Boretskaya (2019) et al. Strategic Analysis of Development of Medical Tourism Macro-Destinations. Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 10, n. 4, p. 801-808, oct. 2019. (Scopus).

12. Tetiana Bludova, Nataliya Boretskaya(2020), Svіtlana Prochorchuk, Olena Lepyokhina, Galyna Kuznyetsova Formation Of The Two-Dimensional Distribution Law Of Random Variables Dependent RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 03, MARCH 2020 ISSN 2277-8616 4835-4842 223 IJSTR©2020

13. N. Boretskaya et al (2021). Experience of the Project Approach to Non-Standard Forms of Youth Employment ‘Volunteering’ and ‘Voluntourism’ (Based on the Example of Public Authorities in Mariupol)./ VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2021, T 20, Nr. 3/2021, Vol. 20, Nr. 3, p. 422-430. (Scopus).

14. N. Boretskaya et al (2022). Theoretical and Methodological Fundamentals of the Modern Paradigm of Quality Management in the Field of Tourism. Journal of Environmental Management and Tourism, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 338-345, mar. 2022. (Scopus).

 

Викладачі кафедри пройшли наукове стажування:

1. Стажування в Міжнародному університеті Шиллера (м. Париж, Франція) «Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання: досвід Міжнародного університету Шиллера» 18 – 28 квітня 2017 р Свідоцтво  № 02-17-Р14 (Вергун А. М.).

2. Стажування в Пан’європейському університеті, м. Братислава, Словаччина «Сучасні навчальні методи та інноваційні технології у вищій освіті: Європейський досвід та світові тенденції»15 – 20 квітня, 2018 р. Сертифікат №004/2 – 2018 (Вергун А.М., Бунтова Н.В.).

3. Стажування в Центральноєвропейському університеті м. Скаліце «Тенденції в освітній системі у мінливому інформаційному суспільстві Європи» 10 – 15 листопада 2019 року. Словаччина – Угорщина – Австрія. Сертифікат № 04/05 – 2019. (Моргулець О. Б., Вергун А.М.).

4. Вищий навчальний заклад післядипломної освіти «Статус», тема випускної роботи: «Удосконалення системи оподаткування суб’єктів господарювання згідно оновлених вимог законодавства» 02.04. - 17.05.2018 Свідоцтво 12СПВ 172116 від 17.05.2018 р. (Вергун А.М.).

5. Стажування в Центрі післядипломної освіти ДНУ в 2017 р,. за темою: «Контроль якості харчової продукції рослинного походження та тваринного походження» (Колісниченко Т.О.).

6. Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України, сертифікат про закінчення Тренінг-курсу на тему «Індустрія гостинності – основи готельно-ресторанної справи» впродовж 30.04.2021-03.06.2021 р. (Колісниченко Т.О.).

7. Міжнародне наукове стажування за програмою «Сучасні методи та тренди управління туристичними комплексами: Європейський досвід» впродовж 01.02.2022-05.03.2022 р. (Бунтова Н.В.).

8. Асоціація дитячого та молодіжного туризму України, сертифікат про закінчення стажування на тему «Turkey (Antalya, Kemer, Belek, Side, Bodrum, ealth and wellness tours, excursion tours). Features of the tourist product. infrastructure of the hotel and restaurant business. Sales specifics» впродовж 04.04. – 06.05.2022 р. (Моргулець О.Б., Вергун А.М., Бунтова Н.В., Борецька Н.П.)

   

  

 

  

 

Навчально-методичне забезпечення

Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та вимог Київського національного університету технологій та дизайну розроблено і затверджено навчальні плани підготовки фахівців для сфери культури, туризму та готельно-ресторанного бізнесу. У повній відповідності до стандартів і нормативних вимог розроблено навчальні та робочі навчальні програми дисциплін. На кафедрі туризму та готельно-ресторанного бізнесу постійно вдосконалюється навчально-методичне забезпечення дисциплін, а також розроблено завдання для лабораторних, практичних робіт, підготовлено завдання для контрольних робіт та екзаменаційна документація для перевірки знань студентів. Навчальними планами передбачено теоретичну підготовку студентів, визначено час для проведення практик та виконання кваліфікаційних робіт. У тематичних планах лабораторних та практичних робіт передбачені майстер-класи відомих шеф-кухарів України та світу з кулінарного і кондитерського мистецтва, молекулярної технології, виїзні заняття до туристичних кампаній та закладів готельно-ресторанного бізнесу.

 

Спеціальності

Зарахування студентів здійснюється на конкурсній основі відповідно до Правил прийому до КНУТД, які розроблені відповідно до умов прийому до закладів вищої освіти України, та затверджені наказом Міністерства освіти і науки України. Із правилами прийому можна ознайомитися за покликанням: https://knutd.edu.ua/admissions_main/admissions_rules/

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Рівень вищої освіти – бакалавр. Термін навчання – 3р.10 міс.

Освітню програму розроблено в сфері культурних і креативних індустрій, гармонійно поєднано теоретичну та практичну підготовку, що дає можливість здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців, які здатні приймати самостійні, фахові та відповідальні рішення у сфері соціокультурної діяльності.

Основні завдання програми: формування та розвиток професійних компетентностей з організації й управління соціокультурною діяльністю в її організованих формах і функціональному спрямуванні; організаціями, підприємствами, установами із соціокультурного обслуговування.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ПІДПРИЄМНИЦТВО В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ»

Рівень вищої освіти – бакалавр. Термін навчання – 3р.10 міс. 

Один з найперспективніших та найцікавіших напрямів, який обирають багато студентів – це готельно-ресторанний бізнес. Із розвитком світової економіки, сфери подорожей та розваг зростає популярність цієї спеціальності.

Предметом вивчення є процес управління та функціонування підприємств сфери обслуговування, готельно-ресторанних комплексів та організацій, що надають послуги розваг та відпочинку.

Основне завдання програми: формування та розвиток комплексу аналітичних, підприємницьких прогностичних, інноваційних здібностей, професійних компетентностей у готельно-ресторанному бізнесі, який передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання. Освітня програма дає змогу ґрунтовно вивчити специфіку організації готельно-ресторанного бізнесу, а також передбачає професійне та всебічне розкриття у студентів власної індивідуальності.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА « ТУРИЗМ»

Рівень вищої освіти – бакалавр. Термін навчання – 3р.10 міс. 

Для закріплення здобутих під час навчання теоретичних знань і навичок налагоджено тісні взаємозв’язки з провідними підприємствами сфери гостинності як в Україні, так і за кордоном, що дає змогу студентам застосувати свої знання на практиці та засвоїти здобуті навички зі спеціальності.

Основне завдання програми: здобуття і закріплення знань, умінь і навичок у сфері туризму, що передбачає успішне працевлаштування та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання. Програма дає можливість досконально вивчити специфіку організації туристичної діяльності та технологічні особливості обслуговування туристів.

Студенти

Важливим завданням для професорсько-викладацького колективу кафедри є виховання у студентської молоді високих професійних моральних, духовних і культурних якостей, активної громадянської позиції, національної свідомості та патріотизму.

Невід’ємним складником підготовки висококваліфікованих фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів. З цією метою сформовані наукові гуртки, члени яких досліджують теоретичні та практичні аспекти розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні, беруть участь у роботі наукових конференцій, семінарів, круглих столів. Результатом науково-дослідної роботи студентів є участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт, бізнес-планів та олімпіадах.

Викладачі кафедри запроваджують найбільш сучасні види навчальних занять: бінарні лекції, практичні заняття, тренінги, розбір конкретних ситуацій, мозкові штурми, ділові ігри, круглі столи, стажування, контрольні, курсові та дипломні роботи, а також різні види практик. Паралельно з освітнім процесом викладачі кафедри організовуються навчальні екскурсії та відвідування спеціалізованих виставок.

Для нас важливим є: забезпечення якісного освітнього процесу, спрямованого на використання особистісно-орієнтованих технологій навчання, всебічний розвиток особистості, врахування індивідуальних особливостей студента, його здібностей, інтересів, потреб, зосередженість на формуванні його світосприймання, професійних навичок і саморозвитку.

Студенти кафедри беруть участь у конкурсі стартап-проєктів «Інноватика в освіті, науці, бізнесі: виклики та можливості», Міжнародному конкурсі одного образу та новорічно-різдвяного декору «Сузір’я Каштан», Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм».

У рамках ІІ Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості» відбулося оголошення та представлення переможців у номінаціях «КРАЩИЙ СТАРТАП КНУТД 2021». І місцеСтартап. БЕЗКОНТАКТНИЙ СМАРТ ГОТЕЛЬ. Автори: Валерія Бойко, Оксана Кабанець, Богдан Пшеничний. Керівник: Тетяна Олександрівна Колісниченко.

   

Кафедра плідно працює над усебічним удосконаленням практичної складової підготовки студентів. Згідно з навчальним планом передбачено три види практик: навчальна, виробнича та переддипломна. Практика та екскурсії організовуються колективом кафедри спільно із партнерами, що дає змогу студентами ознайомитися з особливостями роботи сучасних підприємств готельно-ресторанного та  туристичного бізнесу, оцінити можливості подальшого працевлаштування.

 

  

Постійними партнерами і базами практики є підприємства готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, такі як: Асоціація дитячого та молодіжного туризму України, Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України, ТОВ «САД-ЛЮКС» готель ресторан «ASTERI», ТОВ «РЕЙКАРЦ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ», ДП ГК «НАЦІОНАЛЬНИЙ», готель «Турист», бутік-готель «Воздвиженський», ТОВ «Ниалтрейд», ТОВ «Сант Валентин», мережа турагенцій «Поїхали з нами», ГС «Асоціація Дитячого та Молодіжного Туризму України», ТОВ «Сверус», ТОВ «Лайт готель енд хаб», АГП «Аладін», Туристична агенція «Сто доріг», ТОВ Туристична компанія «Менитіс». 

    

    

    

Перспективи для студентів

Випускники кафедри можуть працювати на підприємствах готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, державних і приватних установ культури, туризму та відпочинку України і за кордоном. 

Опанувавши одну з освітніх програм «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі», «Туризм» випускники мають унікальну можливість щодо працевлаштування:

– в установах культури, туризму та відпочинку; рекламних агентствах та засобах масової інформації; освітніх проєктах; громадські організації, культурні та креативні індустрії; муніципалітети та органи державної влади, культурно-спортивні комплекси; соціальні та соціально-реабілітаційні центри видавництва, музеї та заклади загальної, додаткової та професійної освіти. Фахівці-початківці працюють PR-менеджерами артистів, прес-секретарями, помічниками продюсерів, адміністраторами та ін;

– на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в сфері готельно-ресторанного бізнесу обіймати такі посади: керуючий, адміністратор, директор готелю, керуючий, адміністратор, директор ресторану, кафе, бару, керуючий нічним клубом, готельним комплексом, пансіонату, базою відпочинку, маркетолог з розвитку бренду, менеджер із залученню клієнтів;

– менеджер (управитель) з туризму; туризмознавець; інструктор-методист з туризму; інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму); фахівець з розвитку сільського туризму; фахівець з туристичного обслуговування; організатор туристичної та готельної діяльності; організатор подорожей (екскурсій); фахівець із конференц-сервісу та організації дозвілля;, інспектор з туризму; агент з організації туризму, консультант з організації туристичної діяльності; фахівець-аналітик з дослідження ринку туристичних послуг, менеджер з розробки туристичних маршрутів; фахівець з методів розширення ринку збуту туристичної продукції.

 

Гуртки

Студентська наукова діяльність є пріоритетним напрямом роботи кафедри. З метою забезпечення наукової підготовки майбутніх фахівців на кафедрі діє студентський науковий гурток «Туризм та індустрія гостинності», спрямований на дослідження актуальних питань стратегічного розвитку готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в Україні та світі, а також новітніх технологій у готельно-ресторанній сфері та впливу інновацій на якість і ефективність надання готельно-ресторанних та туристичних послуг. Студенти кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу є активними учасниками не лише наукових конференцій, а й конкурсів наукових робіт, стартап-проєктів які проводяться на національному та міжнародному рівнях.

Результати студентських наукових робіт отримують апробацію у вигляді наукових статей і тез наукових доповідей, під час участі у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

 

 

Зарубіжне партнерство

Викладачами кафедри 2020–2023 рр. реалізується модуль проєкту напряму «Жан Моне» Role of Financial Consumer Protection in the Financial Stability in Digital Era: European Approaches (620509-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). Мета модуля полягає у європеїзації інституціональної, організаційної та процедурної архітектури захисту прав споживачів фінансових послуг в умовах цифрової трансформації, що в результаті сприятиме фінансовій інтеграції та фінансовій стабільності України і буде досягнута шляхом упровадження європейських студій у підготовку бакалаврів.