КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ

КАФЕДРА ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Олена Анатоліївна СТЕПАНОВА

Завідувачка кафедри, доктор культурології, професор

Адреса: м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1406, 4-1416

Контактний телефон: +38044-256-29-34

e-mail: [email protected]

Положення про кафедру туризму та готельно-ресторанного бізнесу

Сторінки в соцмережах:

«Фейсбук» : https://www.facebook.com/groups/624645621861589

«Instaqram»: https://www.instagram.com/tgrb_fkki/

«Telegram»: https://t.me/tgrb_fkki

 

Про кафедру

Мета діяльності кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу – підготовка висококваліфікованих фахівців, які на основі синергії сучасних теоретичних і практичних знань завдяки креативному підходу здатні забезпечити якість, ефективність діяльності суб’єктів господарювання та особистий успіх. 

Туризм і рекреація та готельно-ресторанна справа – одні з найперспективніших спеціальностей на сучасному етапі розвитку економіки та креативних індустрій. Фахівці займаються організаційно-управлінською, господарською, комерційною, інвестиційною та науково-дослідною діяльністю у сфері туризму і рекреації, ресторанного та готельного господарства. 

Місія кафедри полягає в підготовці конкурентоспроможних фахівців, проведення послідовної політики щодо вдосконалення якості освітньої діяльності на основі аналізу споживчих потреб і пріоритетів інноваційного розвитку сфери туризму і рекреації та готельного-ресторанного бізнесу. 

Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу є випусковою та здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальностями:

 • 241 «Готельно-ресторанна справа (освітня програма «Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі» ‒ бакалаврат; освітня програма «Готельно-ресторанний бізнес» ‒ магістратура)»;
 • 242 «Туризм і рекреація (освітня програма «Туризм»‒ бакалаврат)».
 
Фахівці з готельно-ресторанної справи здійснюють організаційно-управлінську, господарську, комерційну, інвестиційну та науково-дослідну діяльність у сфері ресторанного господарства, готельного господарства та організації виставок. Професійна діяльність таких фахівців полягає в організації виробництва і обслуговування у закладах ресторанного господарства, наданні готельних послуг. Вони забезпечують належний рівень якості продукції та послуг, проєктують технологічний процес виробництва продукції у закладах ресторанного господарства та вдосконалюють технологічні операції. Спеціалісти з готельної і ресторанної справи спроможні очолювати роботу готельних і туристичних комплексів різних типів (мотелі, кемпінги, ботелі, флайтелі), санаторно-курортних закладах, пансіонатах, будинках відпочинку, профілакторіях, санаторіях, на підприємствах ресторанного господарства різних типів (ресторани, бари, кафе тощо). Працівник цієї сфери не лише має володіти глибокими професійними знаннями, а й повинен бути майстром своєї справи, дотримуватись культури надання послуг, вимог етикету, бути ерудованим, комунікабельним, дисциплінованим.
Фахівці у сфері туризму і рекреації у своїй професійній діяльності вирішують питання, пов'язані із організацією відпочинку, вільно орієнтуються у величезних обсягах інформації, блискавично комбінують різноманітні варіанти відпочинку та володіють кількома іноземними мовами, уміють використовувати туристичні навігаційні програми, GPS-технології та геоінформаційне забезпечення туристичної галузі, яка передбачає формування, просування, реалізацію та організацію споживання туристичного продукту, послуг суб’єктів туристичної діяльності з організації комплексного туристичного обслуговування в індустрії туризму. Фахівці туристичних фірм можуть працювати у структурних підрозділах, що здійснюють організацію, формування, продаж та обслуговування туристичного пакету.


Тактика полягає у вирішенні таких взаємопов’язаних завдань:

 • організація навчальних занять з дисциплін, закріплених за кафедрою використовуючи найефективніші форми, методи та засоби навчання, новітні педагогічні технології, що сприяють кращому засвоєнню студентами необхідних теоретичних і практичних знань за фахом, а також формуванню навичок аналітичної роботи;
 • удосконалення вже наявних освітніх робочих програм з базових і спеціалізованих курсів та практичної підготовки для узгодження зі змістовими стандартами європейського та світового освітнього простору;
 • створення сучасних навчально-методичних комплексів, що охоплюють широкий спектр методичних рекомендацій та розробок, контрольних завдань, практикумів та практичних завдань («кейсів») тощо;
 • підготовку до видання підручників та посібників з профільних навчальних дисциплін та інших публікацій  відповідно до навчально-наукового спрямування кафедри;
 • удосконалення системи контролю за якістю вищої освіти (зокрема шляхом запровадження змішаного навчання), за проведенням аудиторних занять та атестацією здобувачів вищої освіти;
 • запровадження інноваційних освітніх технологій підготовки фахівців, в тому числі системи дуальної освіти та створення умов для індивідуального навчання обдарованої молоді;
 • використання комп’ютерних технологій під час викладання навчальних дисциплін, зокрема перехід на повне мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладають на кафедрі.

На кафедрі туризму та готельно-ресторанного бізнесу приділяється значна увага підвищенню кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. В обов’язковому порядку здійснюється підвищення кваліфікації шляхом стажування викладачів кафедри. Бази стажування визначено відповідно до профілю дисциплін, що викладаються професорсько-викладацькимколективом, а також з урахуванням специфіки кафедри.

Науково-педагогічні працівники

Професорсько-викладацький колектив кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу сформований із високоосвічених фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи. Нині науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання всіх фахових дисциплін спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм і рекреація».

Олена Анатоліївна СТЕПАНОВА, завідувачка кафедри, доктор культурології, професор

Отримала дві вищі освіти в Київському національному університеті культури і мистецтв: за спеціальностями «Театральне мистецтво» (2000 р.) «Правознавство» (2006 р.)

У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат культурології на тему “Театральна сценічна мова як фактор розвитку сучасних арт-практик” за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури. 

Вчене звання доцента отримала в 2013 році.

В Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського в 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора культурології за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури за темою: «Національний культурний простір України: концептуальні засади розвитку і становлення». У 2018 р. отримала атестат професора.

Напрями наукової діяльності: дослідження проблеми національного культурного простору як соціокультурного феномена, зокрема його міфонаративний, історико-релігійний, ментальний, мовний і державницько-правовий виміри.

Автор та співавтор понад 90 публікацій, у тому числі монографії, статей у фахових виданнях та у виданнях, які індексуються у наукометричних базах Web of Science.

  

Олександра Володимирівна ОЛЬШАНСЬКА, доктор економічних наук, професор

Отримала вищу освіту у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, здобувши кваліфікацію – географ, економіко-географ, викладач. Закінчила аспірантуру в Раді з вивчення продуктивних сил України НАН України та  захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 2014 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. У 2015 році отримала вчене звання професора.

Нагороджена:  Грамотою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» («За вагомий внесок у розвиток вітчизняної готельно-туристичної галузі, підготовку висококваліфікованих працівників для індустрії гостинності»); Почесною грамотою Кабінету Міністрів України; Нагрудним знаком Міністерства освіти та науки України «Відмінник освіти», Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України,  Подякою Київського  міського голови.

Професор О. В. Ольшанська є членом редакційної колегії фахових наукових видань: «Журнал стратегічних економічних досліджень» (категорія Б), «Managment» (категорія Б), Професор О. В. Ольшанська є науковим керівником та консультантом з підготовки  бакалаврських, магістерських, кандидатських і докторських дисертацій студентів, аспірантів та докторантів кафедри.

Викладає дисципліну: «Міжнародний туристичний бізнес»

Напрями наукової діяльності: концептуальні підходи до формування та функціонування національних і регіональних соціально-економічних систем, сталий розвиток туризму; індустрія гостинності.

Отримала сертифікат, який підтверджує рівень B2 володіння англійською мовою за шкалою CEFR.

Автор понад 250 наукових та навчально-методичних публікацій, які відображають коло її дослідницьких інтересів, у яких творчо поєднуються наукові здобутки з навчальною практикою вищої школи. 

   

Оксана Борисівна МОРГУЛЕЦЬ, доктор економічних наук, професор

Отримала вищу освіту у Полтавському кооперативному інституті за спеціальністю «Менеджмент організацій». 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Реструктуризація як інструмент антикризового управління підприємством» у спеціалізованій вченій раді КНУТД. У 2011 р. отримала атестат доцента кафедри менеджменту сфери послуг КНУТД.

У 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою «Методологічні основи управління вищим навчальним закладом як суб’єктом ринку послуг». У 2021 р. отримала атестат професора кафедри підприємництва та бізнесу КНУТД.

Викладає дисципліни: «Менеджмент у сфері послуг», «Управління готельно-ресторанним бізнесом».

Напрями наукової діяльності: менеджмент сфери послуг, управління готельно-ресторанним бізнесом,туризм.

Автор та співавтор понад 150 публікацій наукового та науково-методичного спрямування, у тому числі індексованих у науко-метричних базах даних Scopus та Web of Science. Автор навчального посібника «Менеджмент у сфері послуг». Член спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій КНУТД. Член редакційної колегії наукового журналу «МЕНЕДЖМЕНТ».  Експерт Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

  

Поліна Володимирівна ПУЗИРЬОВА, доктор економічних наук, доцент

2003 р. – закінчила Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію магістра з економіки.

2009 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему:  «Управління фінансовим потенціалом підприємств» і отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю  08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності). 2011 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки.

2023 р. – захистила докторську дисертацію на тему «Формування та розвиток інноваційного потенціалу інтегрованих структур бізнесу» і отримала диплом доктора економічних наук за спеціальністю  08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).

2022 р. – підвищення кваліфікації у Полтавському державному аграрному університеті, Вебінар на тему: «Комунікації під час війни».

2023 р. – отримала сертифікат, який підтверджує рівень B2 володіння англійською мовою за шкалою CEFR, виданий Науково-освітнім центром інтенсивного навчання іноземних та української мов «Інтенсив» на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

2023 р. – пройшла міжнародне стажування в Міжнародній академії інформаційних наук на 180 годин (6 ECTS).

2023 р. – Голова разової спеціалізованої вченої ради ДФ7/2023 для присудження ступеня доктора філософії.

Викладає дисципліни: «Міжнародний туристичний бізнес», «Інтерактивні технології в сфері обслуговування», «Комунікаційні технології в туристичній галузі».

Напрям наукової діяльності: міжнародна туристична діяльність; євроінтеграційні процеси; розвиток туризму України; індустрія туризму; конкурентоспроможність; потенціал туристичної індустрії; зовнішньоекономічна діяльність; інноваційна діяльність.

Автор понад 250 наукових праць, у тому числі 5 монографій та 10 праць індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

   

Зорина Ярославівна ШАЦЬКА, кандидат економічних наук, доцент

У 1995 році закінчила Український транспортний університет.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Адаптивний механізм реалізації стратегії підприємств» та отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри «Економіки, обліку і аудиту».

У 2021 році пройшла стажування в Асоціації готельних об’єднань та готелів міст України.

2023 р. – Рецензент разової спеціалізованої вченої ради ДФ7/2023 для присудження ступеня доктора філософії.

Викладає дисципліни: «Туроперейтинг».

Напрями наукової діяльності: фундаментальні і прикладні дослідження у сфері туристичного бізнесу та організації туризму.

Автор понад 240 наукових праць, у тому числі співавтор18 монографій, 1 підручника та 9 праць індексованих у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

   

Тетяна Вікторівна БРОВЕНКО, кандидат технічних наук, доцент

У 1995р. закінчила Київський державний торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Технологія громадського харчування». У 2002 р. захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук у спеціалізованій вченій раді Д 26.055.02 Київського національного торговельно-економічного університету МОН України за спеціальністю 05.18.16 – Технологія харчової продукції. Вчене звання доцента отримала у 2019 р. Доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв.

Викладає дисципліни: «Індустрія гостинності», «Ресторанна справа», «Устаткування закладів готельно-ресторанного бізнесу».

Напрями наукової діяльності: фундаментальні і прикладні дослідження у сфері ресторанного та готельного бізнесу, використання інформаційних технологій в індустрії гостинності.

Автор та співавтор понад 200 наукових праць, у тому числі 7 монографій, статей у фахових виданнях  та індексованих у НМБ Scopus та Web of Science. Співавтор навчального посібника та патентів України.

Секретар Науково-методичної комісій з вищої освіти МОН України із транспорту та сервісу.

Лариса Володимирівна ГОРОДЯНСЬКА, кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України

У 1992 р. закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості. У 2001 р. закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана та здобула кваліфікацію «магістр з обліку і аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю». У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». У 2008– 2011 рр. навчалась у докторантурі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Вчене звання доцента отримала у 2012 р.

Викладає дисципліни: «Економіка туристичної індустрії», «Стандартизація та сертифікація послуг» «Міжнародна готельна індустрія».

Напрями наукової діяльності: методологія відтворення економічних ресурсів, критерії якісного та вартісного оцінювання рівня відтворення економічних ресурсів, моделі відтворення матеріальних, нематеріальних ресурсів та інтелектуального потенціалу працівників, прогнозна оцінка рівня відтворення економічних ресурсів.

Досліджує індустрію гостинності та туристичного бізнесу.

Пройшла стажування і підвищення кваліфікації в Департаменті структурної статистики та статистики фінансів підприємств Державної служби статистики України, в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Автор та співавтор понад 160 публікацій, у тому числі монографій, статей у фахових виданнях та у виданнях, які індексуються у НМБ Scopus та Web of Science.

Лариса Леонтіївна СЕМЕНЮК, кандидат географічних наук, доцент.

У 1990 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького (нині – НПУ ім. М. Драгоманова) за спеціальністю «географія та біологія». У 2005 році завершила навчання в аспірантурі цього ж університету за спеціальністю «економічна і соціальна географія», а в 2007 році в спеціалізованій ученій раді КНУ ім. Т. Шевченка захистила дисертацію на тему: «Суспільно-географічні аспекти розвитку сільської місцевості Кіровоградської області». Вчене звання доцента отримала у 2011 р.

Викладає дисципліни: «Туристичне краєзнавство та країнознавство», «Рекреаційні комплекси України і світу», «Моніторинг туристичних дестинацій».

Напрями наукової діяльності: територіальні рекреаційні системи, рекреаційний туризм, регіональні проблеми розвитку туризму, використання природнього та історико-культурного потенціалу регіонів у розвитку туристичної галузі.

Автор та співавтор семи десятків наукових праць, зокрема індексованих у НМБ Web of Science.

Дійсний член Українського географічного товариства.

 

Юлія Андріївна БІРЮКОВА, кандидат економічних наук, директор Міжнародного інституту академічної мобільності та співробітництва

У 2018 році закінчила з відзнакою Київський національний університет технологій та дизайну за спеціальністю «Менеджмент».

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) за темою «Управління розвитком туристичного готельного бізнесу в Україні».

Викладає дисципліни: «Індустрія гостинності», «Організація готельно-ресторанного бізнесу».

Напрям наукової діяльності: управління розвитком туристичного готельного бізнесу в Україні.

Автор та співавтор: понад 20 наукових праць.

 

Оксана Володимирівна БОРИСОВА, кандидат географічних наук, доцент

У 1990 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О. М. Горького, за фахом учитель географії та біології середньої школи. У 2010 році захистила дисертацію з теми «Історико-географічні етапи формування сільської поселенської мережі Поділля» за спеціальністю 11.00.13 – «Історія географії». У 2013 році отримала кваліфікацію «Екскурсовод», затверджену Інститутом туризму Федерації профспілок України. Кваліфікований туристичний гід (із 2021 р.), член громадської спілки «Всеукраїнська асоціація гідів».

Викладає дисципліни: «Курортна справа», «Культурна спадщина та історія розвитку туризму», «Активний туризм», «Екскурсійне обслуговування рекреаційних систем».

Напрями наукової діяльності: географія туризму України, курортологія, туристичне краєзнавство, топонімічні розвідки в туристсько-краєзнавчих дослідженнях, історико-географічне вивчення спадщини регіонів.

Автор та співавтор понад 50 наукових праць, у тому числі індексованих у наукометричних базах даних Scopus.

  

Олексій Григорович ТОНКИХ, кандидат економічних наук, доцент

У 2006 році закінчив Київський економічний інститут менеджменту за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». У 2013 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. У 2022 р. отримав вчене звання доцента кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу.

Пройшов стажування і підвищення кваліфікації у Кнесеті Ізраїлю, Міністерстві закордонних справ Ізраїлю, Посольстві України в Ізраїлі, Міжнародній академії інформаційних наук, Національній академій керівних кадрів культури і мистецтв.

Викладає дисципліни: «Клієнтоорієнтований сервіс», «Міжнародна готельна індустрія», «Інновації та креативні рішення в готельно-ресторанному бізнесі».

Напрями наукової діяльності: економічний інтелледженс, штучний інтелект, аналіз даних, блокчейн технології, методи та інструменти управління у соціокультурній сфері, готельно-ресторанний бізнес, міжнародна та національна конкурентоспроможність, а також туристична та готельно-ресторанна індустрія.

Автор та співавтор понад 70 публікацій, у тому числі монографій, статей у фахових виданнях та виданнях, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science.

  

Навчальні і лабораторні приміщення

Навчальні лабораторії кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу призначені для проведення практичних та лабораторних занять, тренінгів, семінарів, круглих столів, майстер-класів у галузі сфери обслуговування та сприяння підвищенню якості підготовки фахівців сфери індустрії гостинності завдяки реалізації практичного і творчого складника змісту навчання.

Матеріально-технічна база навчальних лабораторій кафедри туризму та готельно-ресторанної бізнесу охоплює аудиторії (кімнати), облаштовані для проведення практичних та лабораторних занять, семінарів, тренінгів, круглих столів, майстер-класів тощо. 

 

Навчальний центр «Студентське кафе»

 

Навчальна лабораторія кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу «Готельний номер»

З метою набуття здобувачами вищої освіти загальних, фахових компетентностей та програмних результатів навчання зі спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм та рекреація» було створено сучасну лабораторію готельного підприємства «Готельний номер».

Навчальна лабораторія «Готельний номер» є структурним підрозділом кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу Інституту культури і креативних індустрій КНУТД.

Навчальна лабораторія призначена для проведення практичних занять, тренінгів, майстер-класів у галузі туризму та сфери обслуговування. Здобувачі вищої освіти мають можливість навчитись застосовувати практичні навички на посадах: покоївки, менеджера та адміністратора готелю.

 

Метою діяльності навчальної лабораторії є  отримання та засвоєння здобувачами практичних навичок щодо організації туризму, організації та управління готельно-ресторанним бізнесом тощо.

 

Навчальна лабораторія «Готельний номер» була створена у відповідь на виклики сьогодення, пов’язані з підготовкою якісних кадрів у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу. 

Завданнями її діяльності є:

 • забезпечення умов для надання якісних освітніх послуг;
 • проведення аналітичних досліджень з питань туризму та готельно-ресторанного бізнесу;
 • адаптація міжнародного досвіду з цих питань та забезпечення на цій основі умов для поглибленої підготовки фахівців у галузі сфери обслуговування. 

 

 

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу спрямована на дослідження актуальних проблем розвитку туризму і готельно-ресторанного господарства в регіоні. Члени кафедри є авторами та співавторами монографій, статей у фахових виданнях, тез у збірниках матеріалів конференцій, присвячених різним аспектам становлення і розвитку індустрії гостинності.

Викладачі кафедри пройшли наукове стажування:

1. International Scientific and Practical Workshop «The best academic practice in Europe», Budapest, Hungary 01-21.12.2021. Сертифікат №2021-041 (Моргулець О.Б.).

2. International Scientific and Practical Internship «Education and scientific mobility in the context of the COVID-19 pandemic», Athens, Greece 12.07-22.08.2021. Сертифікат №21/16 (Моргулець О.Б.)

3. Інтенсив-курс «Бізнес компетентності в готельно-ресторанній справі», апарт-готель «Астері», 6 годин, Київ, 17- 18.07.2023 (Моргулець О.Б., Бунтова Н.В., Шевченко О.О., Бірюкова Ю.А., Тонких О.Г., Бровенко Т.В.)

4. Стажування в Пан’європейському університеті, м. Братислава, Словаччина «Сучасні навчальні методи та інноваційні технології у вищій освіті: Європейський досвід та світові тенденції» 15 – 20 квітня, 2018 р. Сертифікат №004/2 – 2018 (Вергун А.М., Бунтова Н.В.).

5. Стажування в Центральноєвропейському університеті м. Скаліце «Тенденції в освітній системі у мінливому інформаційному суспільстві Європи» 10 – 15 листопада 2019 року. Словаччина – Угорщина – Австрія. Сертифікат № 04/05 – 2019. (Моргулець О. Б., Вергун А.М.).

6. Асоціація дитячого та молодіжного туризму України, сертифікат про закінчення стажування на тему «Turkey (Antalya, Kemer, Belek, Side, Bodrum, ealth and wellness tours, excursion tours). Features of the tourist product. infrastructure of the hotel and restaurant business. Sales specifics» впродовж 04.04. – 06.05.2022 р. (Моргулець О.Б., Вергун А.М., Бунтова Н.В., Борецька Н.П., Шевченко О.О.)

7. Міжнародний сертифікований науковий курс підвищення кваліфікації (01.08.2022р. – 19. 01. 2023р.) для європейського освітнього проекту «Інноваційні методи та технології навчання: новітнє в європейській освітній практиці» Сертифікат № 779/2022/2023WNS від 19.01.2023 (Степанова Олена)

8. Стажування за програмою академічної мобільності у Wyzsza Skola Teologiczno-Humanistyczna (Польща) в Інституті соціальних наук (жовтень – лютий 2023-24 р.р.) від 12.02.2024р. (Степанова О.А., Тонких О.Г.)  
 

  

Навчально-методичне забезпечення

Відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України та вимог Київського національного університету технологій та дизайну розроблено і затверджено навчальні плани підготовки фахівців для сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу. У повній відповідності до стандартів і нормативних вимог розроблено освітні та робочі навчальні програми дисциплін. На кафедрі туризму та готельно-ресторанного бізнесу постійно вдосконалюється навчально-методичне забезпечення дисциплін, а також розроблено завдання для лабораторних, практичних робіт, підготовлено завдання для контрольних робіт та екзаменаційна документація для перевірки знань студентів. Навчальними планами передбачено теоретичну підготовку студентів, визначено час для проведення практик та виконання кваліфікаційних робіт. У тематичних планах лабораторних та практичних робіт передбачені майстер-класи відомих шеф-кухарів України та світу з кулінарного і кондитерського мистецтва, молекулярної технології, виїзні заняття до туристичних кампаній та закладів готельно-ресторанного бізнесу.

Спеціальності

Зарахування студентів здійснюється на конкурсній основі відповідно до Правил прийому до КНУТД, які розроблені відповідно до умов прийому до закладів вищої освіти України, та затверджені наказом Міністерства освіти і науки України. Із правилами прийому можна ознайомитися за покликанням: https://knutd.edu.ua/admissions_main/admissions_rules/

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ПІДПРИЄМНИЦТВО В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ»

Рівень вищої освіти – бакалавр. Термін навчання – 3р.10 міс. 

Один із найперспективніших та найцікавіших напрямів, який обирають багато студентів – це готельно-ресторанний бізнес. Із розвитком світової економіки, сфери подорожей та розваг зростає популярність цієї спеціальності.

Предметом вивчення є процес управління та функціонування підприємств сфери обслуговування, готельно-ресторанних комплексів та організацій, що надають послуги розваг та відпочинку.

Основне завдання програми: формування та розвиток комплексу аналітичних, підприємницьких прогностичних, інноваційних здібностей, професійних компетентностей у готельно-ресторанному бізнесі, який передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання. Освітня програма дає змогу ґрунтовно вивчити специфіку організації готельно-ресторанного бізнесу, а також передбачає професійне та всебічне розкриття у студентів  індивідуальності.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ТУРИЗМ»

Рівень вищої освіти – бакалавр. Термін навчання – 3р.10 міс. 

Освітньо-професійна програма передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне практико-орієнтоване навчання, забезпечуючи гнучкий підхід до організації освітнього пpoцecу, активну участь студентів в житті та розвитку туристичного центру/регіону, актуалізацію та затребуваність здобутих знань, навичок та вмінь, зокрема можливість реалізації результатів навчання в практичній діяльності та туристичному підприємництві.

Основне завдання програми: освіта в галузі туризму і рекреації з акцентом на формування фахівця із сучасним світоглядом і мисленням, готового до професійної діяльності у сфері туризму та рекреації. Формування та розвиток професійних компетентностей  відповідно до вимог провідних міжнародних організацій та вітчизняних підприємств туристичної індустрії з урахуванням потреб регіонального ринку послуг.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС»

Рівень вищої освіти – магістр. Термін навчання – 1р.4 міс.

Програма передбачає повне занурення в індустрію, завдяки якому здобувачі освіти отримують знання і навички відповідно до світових стандартів гостинності. Це, передусім, бізнес-освіта, зосереджена на підготовці управлінців вищої ланки, здатних керувати і організовувати роботу різних відділів готельно-ресторанного комплексу, працювати над проєктами.

Основне завдання програми: підготовка кваліфікованих фахівців, які володіють глибокими знаннями, інноваційним та креативним мисленням, а також загальними та професійними компетентностями в галузі готельно-ресторанного бізнесу, що затребувані у вітчизняній індустрії гостинності та в міжнародному готельно- ресторанному бізнесі в умовах нової реальності.

Студенти

Важливим завданням для колективу кафедри є виховання у студентської молоді високих професійних моральних, духовних і культурних якостей, активної громадянської позиції, національної свідомості та патріотизму.

Невід’ємним складником підготовки висококваліфікованих фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів. З цією метою сформовані наукові гуртки, члени яких досліджують теоретичні та практичні аспекти розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в Україні, беруть участь у роботі наукових конференцій, семінарів, круглих столів. Результатом науково-дослідної роботи студентів є участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт, бізнес-планів та олімпіадах.

Викладачі кафедри запроваджують найбільш сучасні види навчальних занять: бінарні лекції, практичні заняття, тренінги, розбір конкретних ситуацій, мозкові штурми, ділові ігри, круглі столи, стажування, контрольні, курсові та дипломні роботи, а також різні види практик. Паралельно з освітнім процесом викладачі кафедри організовуються навчальні екскурсії та відвідування спеціалізованих виставок.

Для нас важливим є: забезпечення якісного освітнього процесу, спрямованого на використання особистісно-орієнтованих технологій навчання, всебічний розвиток особистості, врахування індивідуальних особливостей студента, його здібностей, інтересів, потреб, зосередженість на формуванні його світосприймання, професійних навичок і саморозвитку.

Студенти кафедри беруть участь у конкурсі стартап-проєктів «Інноватика в освіті, науці, бізнесі: виклики та можливості», Міжнародному конкурсі одного образу та новорічно-різдвяного декору «Сузір’я Каштан», Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальностей «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм».

У 2022 р. студенти кафедри долучилися до організації і проведення конференції в КНУТД «Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій», «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості».

В конкурсі студентських наукових робіт прийняли участь 9 студентів. У І турі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт  студенти отримали призові місця:

І місце

Бойко Валерія Євгеніївна «Впровадження безконтактних технологій ослуговування в готе-лі-ресторані «ASTERI» (спец. Готельно-ресторанна справа, н.к. доц. Колесніченко Т. О.)

Зайченко Даря Анатоліївна «Туристичне партнерство» (спец. Туризм, н.к. доц. Бірюкова Ю. А.)

ІІ місце

Жирна Анна Олександрівна «Освітнє партнерство» (спец. Туризм, н.к. доц. Вергун А. М.)

Жирна Анна Олександівна «Готельне партнерство» (спец. Готельно-ресторанна справа, н.к. доц. Бірюкова Ю. А.)

 

У рамках ІІ Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості» відбулося оголошення та представлення переможців у номінаціях «КРАЩИЙ СТАРТАП КНУТД 2021». І місце – Стартап. БЕЗКОНТАКТНИЙ СМАРТ ГОТЕЛЬ. Автори: Валерія Бойко, Оксана Кабанець, Богдан Пшеничний. Керівник: Тетяна Олександрівна Колісниченко.

У рамках ІІІ Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості» (листопад, 2022 р.) у конкурсі стартап-проєктів взяли участь 8 студентів кафедри, що навчаються за спеціальностями «Готельно-ресторанна справа», «Туризм і рекреація» та «Менеджмент соціокультурної діяльності».

ПІП студента

Група

Наукова розробка

Чапига В.С

БГР-1-19

Стартап: Онлайн-тур

Сімаченко М.С.

БГР-2-20

Стартап: Онлайн-тур, Стартап: Бот Fast Queue

Коренько К.О.

БТУР-20

Стартап: Онлайн-тур

Мамула В.С.

БГР-1-20

Стартап: Онлайн-тур, Стартап: Бот Fast Queue

Шиш В.Г.

БГР-2-19

Стартап: Бот Fast Queue

Сльозкіна Д.С.

БГР-2-20

Стартап: Бот Fast Queue, Стартап: Lounge KNUTD

Мацюк М.В.

БГР-1-19

Стартап: Lounge KNUTD

Беззуб В.О.

БМСД-22

Стартап: Lounge KNUTD

  

У 2022-2023 н.р. активною була участь студентів у роботі міжнародних наукових та всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів та симпозіумів.

 

 

Науково-педагогічний колектив кафедри плідно працює над усебічним удосконаленням практичної складової підготовки студентів. Згідно з навчальним планом передбачено три види практик: навчальна, виробнича та переддипломна. Практика та екскурсії організовує колектив кафедри спільно із партнерами, що дає змогу здобувачам освіти ознайомитися з особливостями роботи сучасних підприємств готельно-ресторанного та  туристичного бізнесу, оцінити можливості подальшого працевлаштування.

 

 

 

  

Постійними партнерами і базами практики є підприємства готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, такі як: Асоціація дитячого та молодіжного туризму України, Асоціація готельних об’єднань та готелів міст України, ТОВ «САД-ЛЮКС» готель ресторан «ASTERI», ТОВ «РЕЙКАРЦ ХОТЕЛ МЕНЕДЖМЕНТ», ДП ГК «НАЦІОНАЛЬНИЙ», готель «Турист», бутик-готель «Воздвиженський», ТОВ «Ниалтрейд», ТОВ «Сант Валентин», мережа турагенцій «Поїхали з нами», ГС «Асоціація Дитячого та Молодіжного Туризму України», ТОВ «Сверус», ТОВ «Лайт готель енд хаб», АГП «Аладін», Туристична агенція «Сто доріг», ТОВ Туристична компанія «Менитіс». 

    

    

    

Перспективи для студентів

Випускники кафедри можуть працювати на підприємствах готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, державних і приватних установах туризму та відпочинку України і за кордоном.

Опанувавши одну з освітніх програм «Підприємництво в готельно-ресторанному бізнесі», «Туризм», «Готельно-ресторанний бізнес» випускники мають унікальну можливість щодо працевлаштування:

– на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують у сфері готельно-ресторанного бізнесу обіймати такі посади: керуючий, адміністратор, директор готелю, керуючий, адміністратор, директор ресторану, кафе, бару, керуючий нічним клубом, готельним комплексом, пансіонату, базою відпочинку, маркетолог з розвитку бренду, менеджер із залучення клієнтів;

– менеджер (управитель) з туризму; туризмознавець; інструктор-методист з туризму; інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму); фахівець з розвитку сільського туризму; фахівець з туристичного обслуговування; організатор туристичної та готельної діяльності; організатор подорожей (екскурсій); фахівець із конференц-сервісу та організації дозвілля;, інспектор з туризму; агент з організації туризму, консультант з організації туристичної діяльності; фахівець-аналітик з дослідження ринку туристичних послуг, менеджер з розробки туристичних маршрутів; фахівець з методів розширення ринку збуту туристичної продукції.

Практика в апарт-готелі «Asterі» Практика в «Royal Grand Hotel»
Практика в «Premier Hotel Rus Kyiv» Практика в «Royal Hotel De Paris»
Практика-стажування в ресторації «Одеса-мама» Практика в «Студентське кафе КНУТД»
Практика в туристичній кампанії «Сант Валентин» Навчальна практика в туристично-інформаційному центрі
Практика в Асоціації дитячого та молодіжного туризму України
Гуртки

Студентська наукова діяльність є пріоритетним напрямом роботи кафедри. З метою забезпечення наукової підготовки майбутніх фахівців на кафедрі діє студентський науковий гурток «Туризм та індустрія гостинності», спрямований на дослідження актуальних питань стратегічного розвитку готельно-ресторанного і туристичного бізнесу в Україні та світі, а також новітніх технологій у готельно-ресторанній сфері та впливу інновацій на якість і ефективність надання готельно-ресторанних та туристичних послуг. Студенти кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу є активними учасниками не лише наукових конференцій, а й конкурсів наукових робіт, стартап-проєктів на національному та міжнародному рівнях.

Результати студентських наукових робіт отримують апробацію у вигляді наукових статей і тез наукових доповідей, під час участі у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Тематика наукових досліджень студентського гуртка 2023-2024 навчального року передбачає ознайомлення студентів із краєзнавчими дослідженнями, напрямками та історією розвитку індустрії гостинності в Україні, роботу над питаннями популяризації внутрішнього туризму серед українців.

Одне з перших засідань гуртка було присвячене Всесвітньому Дню туризму – 27 вересня. Темою цьогорічного свята став гастрономічний туризм, який серед усіх видів туризму сьогодні є найбільш трендовим. Студенти взяли участь у своєрідному гастрофестивалі, де долучилися до опису, створення та демонстрації типових страв різних регіонів України.

11 жовтня відповідно до плану роботи гуртка студенти першого та другого курсів кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу відвідали історико-краєзнавчу екскурсію «Київ – град Ярослава», яку провела доцент кафедри ТГРБ, дійсний член Всеукраїнської  асоціації гідів  Борисова О.В.  Екскурсія була розпочата з відвідання головної оборонної архітектурної пам’ятки часів Київської Русі -Золотих воріт з пам’ятником Ярославу Мудрому.

Цікавість викликала і скульптура кота Пантелеймона, що була встановлена за кошти киян на вшанування тварини, що жила у ресторані «Пантагрюель», навпроти Золотоворотівського  скверу, і загинула під час пожежі у ньому.

Кіт Пантелеймон

Збручанський ідол

«Їжак в тумані»

Також побували на місці біля пам’ятника «Їжачку в тумані», поряд неї друг їжака – кінь з вершником - пам’ятник прикордонникам.  Останнім відвіданим об’єктом була одна з найвизначніших пам’яток історії та культури України, значимий об’єкт ЮНЕСКО – Софійський собор. Також студенти разом із керівником гуртка прогулялись Андріївським узвозом, піднялись на Замкову гору, оцінили сервіс київського ресторану швидкого харчування.

 

12 жовтня студенти першого, другого та четвертих курсів кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну відвідали Національний  історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр». Під час екскурсії були відвідані та оглянуті такі меморіали та пам’ятки:

1. Пам'ятник розстріляним у Бабиному Яру дітям: встановлений у пам’ять про дітей, які загинули в Бабиному Яру під час Голокосту. Він нагадує про найбільш беззахисних жертв трагедії.

2. Меморіальний музей Бабиного Яру та музей Голокосту: єдиний архітектурний комплекс, що дає змогу ознайомитись з історією тієї трагедії за допомогою фотознімків, статей, інсталяцій тощо.

3. Пам’ятник «Ромський віз», що закарбовує пам'ять про ромів.

4. Аудіовізуальна інсталяція «Дзеркальне поле» символізує Дерево Життя, вражає своєю силовою повістю про трагічну та страшну трагедію Бабиного Яру. Дзеркальні стовпи та диск  з отворами від куль, звукові ефекти хрускоту кісток, вібрації, що проходять скрізь отвори, - надають усвідомлення глибокого сенсу, створюють враження незабутнього співчуття та вшанування.

5. Кам’яні фігури з монокулярами: фігури, крізь які можна почути історії праведників та свідків подій, вони додають глибинного сенсу та стверджують пам’ять про тих, хто рятував життя в ті страшні часи.

6. Пам’ятник розстріляним євреям «Менора»: величезна металева структура у формі ритуального приладдя, світла свічки, стоїть як символ вшанування та пам'яті жертв Бабиного Яру. Її масштаб та величина наголошують на важливості ніколи не забувати про цю страшну трагедію.

7. Символічна дерев'яна синагога «Місце для роздумів»: ця неординарна структура у формі книжки, що розкладається, репрезентує символізм і духовний аспект Бабиного Яру. Вона надає можливість відвідувачам задуматися над подіями та виразити своє вшанування жертвам.

«Дзеркальне поле»

Пам’ятник розстріляним дітям

«Менора»

 

Всередині меморіального музею Голокосту та Бабиного Яру

23 жовтня студенти- члени наукового гуртка мали можливість відвідати цікавий та пізнавальний захід у залі імені Вороніна головного корпусу університету - зустріч з культурною діячкою, власницею туристичного агентства, засновницею представленого проекту «Берегиня традицій», Юлією Толкодубовою. Під час заходу були представлені проектні фото-роботи, що показали ланцюг релігійних та астрономічних свят, характерних кожному місяцю у календарі наших предків. Ці фотографії зображали дітей, дівчат, жінок, які були одягнуті у традиційний український етнічний одяг різних етнічних регіонів країни. Захід був надзвичайно цікавим та пізнавальним. Проект «Берегиня традицій» вражає своєю метою об'єднання людей та збереження культурних цінностей. Демонстрація фото-робіт була надзвичайно ілюстративною та вражаючою. Вона допомогла краще розібратися у важливості і різноманітності свят та обрядів нашого народу.

 

Картина «Лютнева»: відтворення традиції прядіння

Картина «Квітнева»: зустріч весни

Картина «Серпнева»: початок жнив

24 жовтня  студенти-першокурсники здійснили незвичну, але надзвичайно цікаву екскурсію на Байкове кладовище. У ролі екскурсовода виступив студент 4 курсу групи БТУР-20 Агєєв Ярослав. Цей захід є прикладом меморіального виду туризму. Під час екскурсії групою були відвідані  та оглянуті наступні місця: військовий національно-медичний госпіталь; костел святого Миколая;  будівля "Комплекс Торонто - Київ" і історія співпраці України і Канади; Палац Україна та його монументальна архітектура; річка Либідь. Студенти дізналися цікаві факти про історію, культуру та пам'ятки, відвідані на Байковому кладовищі; оглянули могилу видатної української поетеси Лесі Українки; на найбільш почесній, головній алеї Байкового побачили могили видатних особистостей - Михайла Грушевського, Богдана Ступки, В’ячеслава Чорновола, Леоніда Каденюка. Екскурсія була цікавою та пізнавальною, а захоплюючі краєвиди та архітектурні споруди залишили враження.

Костел Святого Миколая

Могила В’ячеслава Чорновола

Пам’ятник Леоніду Каденюку

Пам’ятник Лесі Українці

Результатами роботи гуртка у 1 семестрі є: 

- Участь здобувачів вищої освіти у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях (опубліковано 18 тез доповідей);

- Участь членів гуртка в конкурсі стартап-проектів у рамках проведення ІV Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості» (17 листопада 2023 р., КНУТД) - підготовка проекту на тему «Безпечна ніч» (№9), який увійшов у десятку фіналістів;

- Враження від дослідження міста Києва як центру туризму світового рівня.

Студенти протягом 2022-23 н.р. прийняли участь у міжнародних конференціях та форумах, зокрема, «Індустрія гостинності: стан, тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни» (м. Львів, 19-21 квітня 2023 р.); «Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку» (Прага, Чехія), «Current and youth ways of solving the problems of world science» (Флоренція, Італія, 28-30 серпня 2023р.), «Modern methods of solving scientific problems of reality» (Варна, Болгарія, 05-08 вересня 2023 р.).

Щорічно в рамках НДР студенти приймають участь в науковопрактичних конференціях, що проводяться на базі КНУТД, зокрема, «Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій», «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості».

Результатами роботи наукового гуртка «Туризм та індустрія гостинності» за 2022-2023 н.р. є:

1) 3 студенти – участь у ІІІ Всеукраїнській конференції «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості» (17 листопада 2022р. з публікацією тез);

2) 15 студентів – взяли участь у ІІ Всеукраїнській конференції "Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій« (14 квітня 2023 р. з публікацією тез);

3) 8 студентів - участь у конкурсі стартап-проєктів КНУТД;

4) 12 студентів - представлення стартап-проєктів за межами КНУТД: 10 екскурсійних маршрутів «Kyiv after 24.02».

  

 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ МАГІСТРІВ ОПП «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС»:

1) Моргулець О.Б., Коробкіна М.Р., Вофсі П.В. Інституційні чинники та їх вплив на розвиток готельно-ресторанного бізнесу України //Економіка і суспільство. 2023. No53 (фахове видання) https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2688

2) Могрулець О.Б., Вофсі П.В. Пробелеми розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні // The XXXIV International Scientific and

Practical Conference «Current and youth ways of solving the problems of world science», August 28-30, 2023, Florence, Italy. P.115-118. https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2023/08/Current-and-youth-ways-of-solving-the-problems-of-world-science.pdf

3) Бровенко Т.В., Швед В.С. Брендінг готельно-ресторанного підприємства // XXXV Міжнародна науково-практична конференція «Modern methods of solving scientific problems of reality», 05-08 вересня 2023 р., Варна, Болгарія. С. 84-88. https://isg-konf.com/modern-methods-of-solving-scientific-problems-of-reality/

4) Вергун А.М., Нишенко О.В. Туристична галузь України в умовах сьогодення // Наукові дослідження: парадигма інноваційного розвитку: збірник тез наукових праць XІ Міжнародної наукової конференції (Прага, Чехія, «30» серпня 2022 року). 2022. С. 30-33 https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16672211153469.pdf#page=31

5) Бунтова Н.В., Томашук Ю.В. Туризм та готельно-ресторанний бізнес: виклики та можливості розвитку // Індустрія гостинності: стан,

тенденції розвитку та перспективи галузі в умовах війни : збірник праць Міжнародного науково-практичного форуму (м. Львів, 19‒21 квітня 2023 р.) / [відп. ред.: проф. О. І. Мороз]. ‒ Львів: «Камула», 2023. ‒С.196-200 https://lpnu.ua/sites/default/files/2023/pages/22752/03luschik-mariyaindustriya-gostinnosti-zbirnik-tez.pdf

6) Моргулець О.Б., Костіна Н.А. Креативний менеджмент в діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу // Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 14 квітня 2023 року. – Київ : КНУТД, 2023. – С.181-183 https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23838

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/23838/1/INORKKI_2023_P181-183.pdf

7) Бунтова Н.В., Кошик О.І., Вофсі П.В Інтеграція історико-культурної спадщини в сферу індустрії гостинності // Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 14 квітня 2023 року. – Київ : КНУТД, 2023. – С. 178-179. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23836

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/23836/1/INORKKI_2023_P178-179.pdf

8) Бунтова Н. В., Невгадовська А. В. Розвиток туристичного бізнесу в нових реаліях // Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 14 квітня 2023 року. – Київ : КНУТД, 2023. – С. 168-170. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23831

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/23831/1/INORKKI_2023_P168-170.pdf

9) Бунтова Н. В., Клочок Б. В. Перспективи відновлення туризму та індустрії гостинності в світі та Україні // Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 14 квітня 2023 року. – Київ : КНУТД, 2023. – С.167-168. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23830

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/23830/1/INORKKI_2023_P167-168.pdf

10) Нишенко О.В. Крос-культурні особливості реалізації проєктів на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу // Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 14 квітня 2023 року. – Київ : КНУТД, 2023. – С.151-153. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23821

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/23821/1/INORKKI_2023_P151-153.pdf

11) Нишенко О.В. Готельно-ресторанний бізнес України: реалії та перспективи розвитку // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали IIІ Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м. Київ, 17 листопада 2022 року. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 154-160. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22830

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/22830/1/Innovatyka2022_V2_P154-160.pdf

12) Шевчук С. М., Мудрицький С. В. Геоінформаційні системи у сфері туризму та гостинності // Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 14 квітня 2023 року. – Київ : КНУТД, 2023. – С. 175-177. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23835

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/23835/1/INORKKI_2023_P175-177.pdf

13) Шевченко О. О., Бибик В. Ю. Інноваційні напрямки удосконалення діяльності підприємства індустрії гостинності // Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 14 квітня 2023 року. – Київ : КНУТД, 2023. – С.173-175. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23834

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/23834/1/INORKKI_2023_P173-175.pdf

14) Тимейчук А. М., Харлан Р. Ю. Сучасні виклики ресторанного бізнесу в Україні // Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і індустрій : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 14 квітня 2023 року. – Київ : КНУТД, 2023. – С. 172-173. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23833

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/23833/1/INORKKI_2023_P172-173.pdf

15) Шевчук С. М., Легоньков О.А. Регіональна туристично-рекреаційна система: сутність та функціонування // Інтеграція науки і освіти: розвиток культурних і креативних індустрій : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 14 квітня 2023 року. – Київ : КНУТД, 2023. – С.170-171. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/23832

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/23832/1/INORKKI_2023_P170-171.pdf

 

 

Міжнародна співпраця кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу

Участь в реалізації проєкту Британської Ради в Україні «Creative Spark»

Активну участь у реалізації проєкту Британської Ради в Україні «Creative Spark», що впроваджувався у Київському національному університеті технологій та дизайну, брали співробітники та здобувачі вищої освіти спеціальностей:  241 Готельно-ресторанна справа та 242 Туризм і рекреація. Координатором проєкту від КНУТД  було призначено доцента кафедри Шевченка Олега, членом робочої групи активно працювала доцент кафедри Бірюкова Юлія. Робочу групу очолював ректор Університету професор Іван Михайлович Грищенко. Робоча група проєкту проходила стажування у Саутгемптонському Університеті у Великій Британії. Основна діяльність проєкту  направлена на підвищення навичок підприємницької діяльності та рівня знання англійської мови у здобувачів вищої освіти.

Так, наприклад Анна Чмир, студентка 2 курсу, спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»  у складі ініціативної групи студентів вийшла у фінал міжнародного змагання Creative Spark Big Idea Challenge 2021 із конкурсним стартапом студентського кафе здорового харчування!

 

Варто відмітити активну участь студентів кафедри у заходах проєкту, спрямованих на розвиток підприємницьких навичок у здобувачів вищої освіти нашого університету. З-поміж яких тренінги «Створення власного бізнесу – від ідеї до прибутку», «Стартап-маркетинг», «Розпочни свій стартап» та інших.

  

Результати співпраці з Університетом Шеффілд Халлам з Великої Британії

У рамках меморандуму про співробітництво, укладеного в 2022 році між Київським національним університетом технологій та дизайну та Університетом Шеффілд-Халлам (Sheffield Hallam University (SHU), Великобританія), започаткована плідна науково-освітня співпраця з кафедрою Менеджменту у сфері туризму та гостинності британського партнера. Визначним досягненням такої співпраці стало впровадження на кафедрі навчально-практичного онлайн курсу "Тактика та стратегія готельної діяльності" (Hotel Operations Tactics and Strategy – HOTS). Перший захід академічної мобільності в рамках цього курсу відбувався в період з 06.02.23 р. по 04.03.23 р. Під час курсу здобувачі освіти мали можливість пройти навчання за британською освітньою програмою HOTS та порівнятися зі студентами британського вишу у мистецтві управління готелем. З-поміж більше як 50 учасників до фіналу, в якому брали участь 5 команд, увійшла студентка БТУР-20 Коренько Катерина.

HOTS — це унікальний динамічний досвід навчання та розвитку для індустрії гостинності, заснований на реалістичній комп’ютерній вправі, що моделює управління бізнесом, на основі запропонованих студентами бізнес-стратегій, планів маркетингу та продажів, залучення фінансів, операцій та роботи з персоналом, розробляючи бізнес-план та впроваджуючи його за допомогою серії рішень протягом імітаційного періоду впродовж п'яти років. Варто відзначити, що разом з британськими професорами Девідом Гремом (Dr. David Graham) та Яном Елсмором (Dr. Ian Elsmore) під час лекційно-практичних занять брав участь доцент кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу КНУТД Олег Шевченко, який офіційно отримав доступ до модульного середовища як викладач SHU та спільно з британськими колегами опублікував фахову статтю в британському науковому журналі. За результатами курсу професори Грем та Елсмор отримали подяку від Ректора КНУТД.

Наразі, на шляху до запровадження подвійного диплому у сфері туризму та гостинності, співпраця продовжується у вигляді веб-семінарів та участі у спільних заходах https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/15670/, https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/15194/, https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/news/16330/

 

Викладачами кафедри упродовж 2020–2023 рр. був реалізований модуль проєкту напряму «Жан Моне» Role of Financial Consumer Protection in the Financial Stability in Digital Era: European Approaches (620509-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE). Мета модуля полягає у європеїзації інституціональної, організаційної та процедурної архітектури захисту прав споживачів фінансових послуг в умовах цифрової трансформації, що в підсумку сприятиме фінансовій інтеграції і фінансовій стабільності України та буде досягнута шляхом упровадження європейських студій у підготовку бакалаврів.