КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

ЩЕРБАНЬ Володимир Юрійович

д.т.н., професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем, завідувач кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1108

Контактний телефон: +38044-256-84-14

e-mail

Про кафедру
Історія кафедри

Свій початок даний процес веде з кінця 60-х років минулого сторіччя, коли з ініціативи кафедри автоматизації в інституті (тоді Київський технологічний інститут легкої промисловості) було створено обчислювальний центр. Його очолила випускниця цієї кафедри Сагінашвілі О.С. Апаратне забезпечення центру, спочатку, складалося з ЕОМ «Мир» й «Наірі».

В 1972 році, для більш широкого використання обчислювальної техніки в навчальному процесі та в проведенні науково-дослідних робіт, із співробітників кафедри автоматизації виділяється група молодих, перспективних викладачів, з яких, відповідно до наказу Мінвузу України, була сформована кафедра обчислювальної техніки та прикладної математики. Очолив новостворену кафедру д.т.н., професор, лауреат Державної премії СРСР Л.Г.Шатіхін (мал.1). У той час на кафедрі працювали: В.І. Бурік, Б.П. Дроменко, С.Б. Дегтярьов, І.С. Володін, Т.І. Астистова, О.Л. Поляничко, М.Г. Моісєєва, Ю.О. Шакола.

З 1978 року завідувачем кафедри призначається к.т.н., доцент Ратушний В.М. (мал.2). Постійно ведеться робота по нарощенню обчислювальних потужностей кафедри. З'являються машини типу ЄС. Кафедра постійно проводить роботу із залучення молодих фахівців до викладацької роботи.

Мал. 1

 

Мал. 2

 

На кафедрі починає викладати к.т.н., доцент Іванченко Г.Ф. (перед цим працював начальником навчальної частини та в.о. завідувача кафедри).

В 1984 році кафедру очолює д.т.н., професор Хилюк Л.Ф., що працював у Центральному НДІ комплексного використання водних ресурсів разом з к.ф.-м.н. Краснитським С.М.

В 1991 році завідувачем кафедри обчислювальної техніки й прикладної математики обирають  на той час доцента Краснитського С.М. (мал.3). В 1992 році під його керівництвом відкривається нова спеціальність — «Системи автоматизованого проектування», що в 1994 році змінила назву на «Інформаційні технології проектування». Перший комп'ютерний клас  кафедри нараховував усього 10 персональних ЕОМ.

Мал. 3

 

Необхідно відзначити, що з 1992 року починається співробітництво кафедри обчислювальної техніки й прикладної математики з іншими випускаючими кафедрами. Особливо тісна співпраця спостерігається з кафедрами технології й конструювання швейних виробів і виробів зі шкіри. Така інтеграція зусиль колективів дозволила значно підняти рівень курсових робіт і дипломних проектів за рахунок використання сучасних інформаційних технологій. Це співробітництво триває й розвивається й сьогодні.

В 1998 році відбувається структурна реорганізація кафедри обчислювальної техніки й прикладної математики. На її базі утворюються дві кафедри: інформаційних технологій проектування та інформатики. Першу кафедру очолив д.т.н. Кривий С.Л. (мал.4), а другу д.т.н., професор Савенков О.І.. 

Кафедра інформаційних технологій проектування увійшла в структуру факультету технології легкої промисловості. До викладацького складу кафедри належали такі визнані фахівці в області інформаційних технологій проектування як проф. Краснитський С.М., доц. Шрамченко Б.Л., доц. Яхно В.М., доц. Чупринка В.І., доц. Рєзніков С.А., доц. Опанасенко В.М., доц. Мороховець М.К., ст.в. Брюхович А.Е., к.ф.-м.н. Покровський А.В., ст. в. Колиско О.З., ст. в. Чумак О.О., ст. в. Бондаренко Н.О.,  ас. Рєзанова В.Г., викл. Сініцин І.В., зав. лабораторії Долгопол Л.К., зав. лабораторії Трішкін Ю.О.

На кафедрі інформаційних технологій проектування відкривається новий комп'ютерний клас. Він включав 20 персональних комп'ютерів, об'єднаних у локальну комп'ютерну мережу типу «клієнт-сервер».

В 2000 році кафедру інформаційних технологій проектування очолив д.т.н., професор, академік Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем Щербань В.Ю. (мал.5). У цей час на кафедрі створюється другий комп'ютерний клас на 20 робочих місць, обладнаний сучасною комп'ютерною технікою й ліцензованим програмним забезпеченням. Кафедра проходить у Міністерстві освіти й науки України акредитацію на IV рівень й одержує можливість готовити магістрів за фахом — інформаційні технології проектування.

Мал. 4

 

До роботи на кафедрі залучаються як досвідчені фахівці так і молоді викладачі, що добре себе зарекомендували: доц. Пінчук А.В., доц. Хоменко Л.В., ас. Федотова Л.Л., ас. Бура В.В., ас. Латушко О.О., ас. Чебанюк О.В., провідний інженер Ярошевський В.М.

Кафедра продовжує активне співробітництво з Інститутом кібернетики й Інститутом математики АН України. В рамках Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем бере активну участь у розробці кваліфікаційних тестів і контрольних завдань за напрямом — комп'ютерні науки.

У зв'язку з розвитком глобальної комп'ютерної мережі Internet, для підвищення рівня представлення університету, кафедра працює над створенням його WEB-сайту. Така робота стала логічним продовженням щорічних конкурсів WEB-сторінок, які проводяться на кафедрі.

Мал. 5

Спеціальності, освітні програми

На кафедрі комп’ютерних наук готують фахівців з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки наступних рівнів вищої освіти:

перший (бакалаврський), освітня програма: https://knutd.edu.ua/files/ekts/2021/fmkt/fmkt_122_bit_2021.pdf

другий (магістерський),  освітня програма:  https://knutd.edu.ua/files/ekts/2021/fmkt/fmkt_122_mgit_2021.pdf

третій (доктора філософії)  освітня програма:  https://knutd.edu.ua/files/ekts/2021/fmkt/fmkt_122_dfkn_2021.pdf


Наукова діяльність

На кафедрі КН під керівництвом д.т.н., професора Щербаня В.Ю. проводиться робота, спрямована на розробку: математичного та програмного забезпечення інформаційно-довідкових та експертних систем промисловості, сфери обслуговування та освіти; математичного та програмного забезпечення САПР обладнання та технологічних процесів текстильної швейної та взуттєвої промисловості.

Однією з найважливіших сторін науково-дослідної роботи студентів кафедри КН є участь в організації та проведенні щорічної виставки-конкурсу з розробки WEB-сторінок по тематиці діяльності кафедри, факультету та університету. Такі щорічні виставки-конкурси вже стали традиційними і отримали дуже високу оцінку. В цій роботі, під керівництвом викладачів кафедри, взяли участь більш ніж 100 студентів. Характерною рисою є те, що з кожним роком їх чисельність збільшується та оновлюється.

Крім цього, студенти та співробітники кафедри КНТ за проханням інших кафедр університету здійснюють технічну та методичну допомогу в питанні використання сучасних інформаційних технологій в науковій та навчальній діяльності. Тут можна відзначити тісні зв'язки з кафедрами технології та конструювання швейних виробів, конструювання та технології виробів із шкіри та кафедри електрохімічної енергетики та хімії.

В 2021 році на кафедрі опубліковано:  загальна кількість публікацій 178, з них : монографій 4(61.18 др.ар.), монографій в зарубіжних виданнях 1 (0.92 друк.арк.), статей 80 (8,325 др.ар.), з них 4 у зарубіжних виданнях, 14 у фахових виданнях, зокрема 8 у Scopys, 49 статей з участю студентів; 54 тез доповідей (4,7 др.ар.) з них 28 міжнародного рівня з участю студентів, 24 міжнародного рівня, 24 за участю студентів (2.2 др.арк.), 4 авторські свідоцтва, 9 методичних вказівок (22.39 др.арк.).

В рамках співробітництва з Міжнародною академією комп'ютерних наук та систем під керівництвом академіка Щербаня В.Ю. на кафедрі КН за дорученням Президії академії, проводиться робота по розробці комплексних завдань для проведення Міжнародних олімпіад за напрямком «Інформатика та інформаційні технології».

На кафедрі працює аспірантура. 8 аспірантів та 2 здобувачі. Професори кафедри беруть участь у роботі 3 спеціалізованих вчених рад.

Наукові школи

 • Науковий керівник д.т.н., професор Щербань В.Ю. — «Математичне моделювання та розробка САПР технологічних процесів та обладнання легкої та текстильної промисловості». За час існування школи захищено 24 кандидатських та 5 докторських дисертацій. Школа підтримує тісні зв’язки з Інститутами кібернетики, математики НАН України, Хмельницьким національним університетом, Херсонським національним технічним університетом, УкрНІІшвейпром, УкрНІІ текстильно-галантерейної промисловості. Опубліковано 28 монографій, навчальних посібників, понад 450 статей у фахових виданнях та провідних журналах, опубліковано понад 550 тез доповідей на різного рівня наукових конференціях та більше 220 авторських свідоцтв та патентів.
 • Науковий керівник д.ф.-м.н., професор Краснитський С.М. — «Умови еквівалентності та ортогональності ймовірнісних мір, що відповідають гауссівським узагальненим однорідним випадковим полям».
 • Науковий керівник д.т.н., професор Чупринка В.І. — «Математичне та програмне забезпечення для підготовки до автоматизованого розкрою матеріалів на деталі виробів легкої промисловості ». 

Наукове співробітництво

На кафедрі діють 2 договори про науково-технічне співробітництво з Інститутом кібернетики та Інститутом математики НАН України. Співробітники кафедри КНТ згідно договорів про науково-технічне співробітництво, брали участь в організації та проведенні на базі Інституту кібернетики АН України міжнародної конференції, присвяченої перспективам розвитку вітчизняної електронної обчислювальної техніки.

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі працюють 15 викладачів, з яких 4 професори (3 доктори технічних наук, 1 – доктор фізико-математичних наук), та 9 доцентів (кандидатів технічних наук).

ЩЕРБАНЬ Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, академік МАКНС.

Базова наукова спеціальність: Машини та апарати легкої промисловості. Технологія текстильних матеріалів. Викладає дисципліни: Основи системного аналізу об'єктів та процесів комп'ютеризації, Математичне моделювання САПР. Науковий напрямок: Перспективні інформаційні технології виробництва товарів широкого вжитку. Математичне моделювання систем в легкій промисловості.

 

КРАСНИТСЬКИЙ Сергій Михайлович, доктор ф.-мат. наук, професор.

Базова наукова спеціальність: Теорія ймовірностей і функціональний аналіз. Теорія ймовірностей і математична статистика. Викладає дисципліни: Теорія ймовірностей та імовірнісні процеси в легкій промисловості, Елементи функціонального аналізу, Прогнозування технологічних процесі легкої промисловості. Науковий напрямок: Питання математичної статистики при дослідженні процесів легкої промисловості.

 

ОПАНАСЕНКО Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки.

Базова наукова спеціальність: Електронні обчислювальні машини. Викладає дисципліни: ЕОМ і мікропроцесорні системи. Науковий напрямок: Синтез параметричного модуля багаторівневої логічної схеми.

 

ЯХНО Володимир Михайлович, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Електронні обчислювальні машини. Математичне забезпечення ЕОМ. Викладає дисципліни: Логічні основи побудови та функціонування САПР, Дослідження операцій, Організація баз даних та знань. Науковий напрямок: Інформаційні технологій проектування в САПР.

 

ЧУПРИНКА Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор.

Базова наукова спеціальність: Механіка, прикладна математика. Викладає дисципліни: Автоматизоване проектування виробничих процесів, САПР при конструюванні виробів у галузі легкої промисловості, Алгоритмізація і програмування. Науковий напрямок: САПР в легкій промисловості.

 

РЕЗАНОВА Вікторія Георгіївна, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Механіка, Прикладна математика. Викладає дисципліни: Наукова інформатика, Математичні моделі в САПР, Технології комп’ютерного проектування, Математичне моделювання технологічних процесів в легкій промисловості. Науковий напрямок: Математичне моделювання та розробка програмного забезпечення для розрахунку явища специфічного волокно утворення.

 

ДЕМКІВСЬКИЙ Євген Олександрович, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Комп'ютерні мережі, Методи синтезу та оптимізації, технології програмування. Науковий напрямок:Системи підтримки прийняття рішень, проектування та реалізація.

 

КОЛИСКО Оксана Зенонівна, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Інтегральна та функціональна мікроелектронна техніка. Викладає дисципліни: Основи програмування та алгоритмічні мови, Комп'ютерна графіка, Програмна підтримка маркетингу, Сучасні графічні комп'ютерні системи. Науковий напрямок: Питання САПР при розкрою тканини та шкір.

 

АСТІСТОВА Тетяна Іванівна, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів. Викладає дисципліни: Основи Web-дизайну, HTML, Обчислювальна математика та програмування, Інформаційні технології керування та проектування. Науковий напрямок: Технічне та лінгвістичне забезпечення САПР в легкій промисловості.

 

ДЕМКІВСЬКА Тетяна Іванівна, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Комп’ютерні мережі, Методи та системи штучного інтелекту, Інтелектуальний аналіз даних, Проектування інформаційних систем, Управління ІТ проектами. Науковий напрямок: Системи підтримки прийняття рішень, проектування та реалізація.

 

ШОЛУДЬКО Мар’яна Ігорівна, доцент, кандидат технічних наук. 

Базова наукова спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Геометричні моделі в САПР, Теорія алгоритмів, Математичне моделювання макро- і мікро- рівня. Науковий напрямок: Математичне моделювання процесу взаємодії монониток з направляючими великої кривизни.

 

ВОЛІВАЧ Антоніна Петрівна, старший викладач.

ЗБазова наукова спеціальність: Автоматизація технологічних процесів та виробництв. Викладає дисципліни: Інформатика, Інформатика і комп'ютерна техніка. Науковий напрямок: Дослідження ефективності використання тестуючих комп’ютерних програм.

 

МЕЛЬНИК Геннадій Валерійович, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Організація баз даних, Дослідження операцій, Логічні основи побудови та функціонування САПР. Науковий напрямок: Математичне моделювання процесу взаємодії монониток з напрямними великої кривизни.

 

КОРОГОД Ганна Олександрівна, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами. Викладає дисципліни: Інформатика і компютерні науки, Інформаційні технології керування та проектування, Технології розподілення систем та паралельних обчислень. Науковий напрямок: Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах або Комп'ютерні засоби та системи.

 

Студенти

Студенти кафедри активно залучаються до вирішення складних науково-технічних проблем, оскільки саме наукова діяльність сприяє глибокому оволодінню спеціальністю. Вже з 2 курсу вони приймють активну участь у науково-дослідній роботі кафедри. Студенти готують реферати, роблять доповіді на наукових студентських семінарах та конференціях молодих вчених та студентів.

Щороку в лютому-березні серед студентів 3-5 курсів на кафедрі проводиться вузівський тур Всеукраїнської олімпіади з циклу профілюючих дисциплін, в якому тільки за останній рік прийняли участь більше 50 студентів.

Щорічно студенти приймають активну участь у Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених та студентів, що проходить у квітні в КНУТД, підсекція “Інформаційні технології проектування”. 

В 2018 році студентами кафедри опубліковано: 76 статей (9,85 друк.арк.), 88 тез доповідей (7,17 друк.арк.), 86 тез доповідей Всеукраїнського рівня, 2 тези доповіді на конференціях міжнародного рівня.

В 2019 році студентами кафедри опубліковано: загальна кількість публікацій 141, з них : статей 70 (8,794 др.ар.), 71 теза доповідей (5,24 др.ар.) з них 68 Всеукраїнського рівня, 3 міжнародного рівня (0.24 др.арк.).

В 2020 році студентами кафедри опубліковано: загальна кількість публікацій 77, з них : статей 49 (6,793 др.ар.), 29 тез доповідей (2,2 др.ар.) з них 68 міжнародного рівня (2.16 др.арк.).

Талановита студентська молодь кафедри має можливість приймати участь у щорічних конкурсах наукових робіт та олімпіадах з профілюючих дисциплін і отримують відзнаки та призові місця.

У 2010 році робота студента групи ІТ1-06  Усикова В. “Програмне та математичне забезпечення для автоматизованого розкрою матеріалів прямокутної форми на деталі складної конфігурації” заняла 2 місце на конкурсі наукових робіт “САПР в машинобудуванні” (науковий керівник професор, д.т.н. Чупринка В.І.)

У 2017 році на конкурсі студентських наукових робіт (секція Мехатроніка, метрологія та комп’ютерні технології), студентка Панасюк Х.О. здобула диплом 2 ступеня, а студенти Чакова Х.О. та Юрчук О.В. диплом 3 ступеня.

У 2018 році студент Макаренко О.І. зайняв 2 місце у 2 етапі всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні».

Також однією з важливих сторін науково-дослідної роботи студентів кафедри КНТ є участь в організації і проведенні щорічної виставки-конкурсу по розробці WEB-сторінок по тематиці діяльності кафедри, факультету та універсистету. В цій роботі під керівництвом викладачів кафедри беруть участь понад 80 студентів. Переможці конкурсу надалі ставали призерами міжнародних конкурсів та фестивалів з WEB-дизайну та реклами в Інтернет.

За дорученням керівництва університету кафедра КН є провідною в розробці WEB-сторінки Національного олімпійського комітету України.

Захист дипломних магістерських робіт студентами кафедри КНТ

  

  

Кращі дипломні роботи

На захисті магістерських робіт призові місця отримали студенти:

1 місце  - Виноградов Артемій Олександрович (керівник проф. Щербань В.Ю).

2 місце  - Козлова Катерина Юріївна (керівник доц. Яхно В.М).

3 місце   - Самойленко Лариса Петрівна (керівник доц. Яхно В.М).

На захисті дипломних проектів спеціалістів призові місця отримали студенти:

1 місце  - Мальцев Лев Ігоровичу (керівник доц.Колиско О.З.).

2  місце  - Мурай Артем Сергійовичу (керівник доц. Резніков С.А.).

3 місце   - Гайчук Маргарита Ігорівна (керівник доц. Колиско О.З.).

Перспективи для студентів

Випускники даної спеціальності можуть виконувати роботу з розробки і експлуатації програмного забезпечення для САПР не тільки на підприємствах легкої промисловості, але й в інших галузях промисловості, народного господарства, економіки і бізнесу, які потребують глибоких знань з комп'ютерної техніки та технологій. Студенти що виявляють схильність до наукової діяльності продовжують навчання в аспірантурі університету та інституту кібернетики НАНУ.

Випускники готові до вирішення основних професійних завдань, серед яких:

грунтовна математична підготовка, а також підготовка з теоретичних, методичних і алгоритмічних основ інформаційних технологій для використання математичного апарату під час вирішення прикладних і наукових знань в області інформаційних систем і технологій;

ґрунтовна підготовка в області програмування, володіння алгоритмічним мисленням, методами програмної інженерії, для реалізації програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик

Випускники отримують спеціалізовано-професійні компетенції:

знання принципів, методів і алгоритмів комп’ютерної графіки, уміння застосовувати їх під час розробки графічних інтерфейсів взаємодії людини з комп’ютером;

знання теоретичних і практичних основ методології системного аналізу для дослідження складних міждисциплінарних проблем різної природи, методів формалізації системних завдань, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики;

знання теоретичних і практичних основ методології та технології моделювання у процесі дослідження, проектування та експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів, інформаційних технологій; здатність реалізовувати алгоортми моделювання для  дослідження характеристик і стану складних об’єктів;

знання концепцій сховищ даних, їх оперативної аналітичної обробки та інтелектуального аналізу; уміння виявляти в даних раніше невідомих знань, необхідних для прийняття рішень в різних сферах професійної діяльності;

знання методології автоматизованого проектування складних об’єктів і систем, уміння використовувати сучасні комп’ютерні технології для їх системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування;

знання теоретичних основ управління ІТ проектами, стандартів РМБОК і принципів командної роботи; уміння працювати в команді та застосовувати прогамні системи проектного управління;

знання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту комп’ютерної інформації; уміння їх застосовувати  в процесі професійної діяльності;

знання основ архітектури комп’ютерних мереж, уміння застосовувати їх в процесі обґрунтування технічного забезпечення інформаційних систем. 

Студентські гуртки

На кафедрі працює гурток під керівництвом В.Ю. Щербаня, де студенти вивчають мови програмування, які не вивчаються в навчальному процесі.

Випускники

Випускники кафедри КНТ працюють в державних та комерційних установах на посадах системних адміністраторів, керівників відділів розробки прикладного програмного забезпечення, адміністраторів комп'ютерних мереж у комерційних банках.

Інформація про деяких випускників кафедри “Комп’ютерних наук та технологій

Сініцин І.В. переїхав у США і працює у відомій корпорації Microsoft.

Шиліна Оксана переїхала у Великобританію і працює програмістом однієї з комп’ютерних фірм.

Бура Володимир працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій одного з банків.

Бочак Микола працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій фірми з продажу автомобілів.

Мурженко Владислав, к.т.н., працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій страхової компанії.

Омельченко Павло, к.т.н., працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій комерційної фірми.

Міжнародна співпраця

В рамках співробітництва з Міжнародною академією комп’ютерних наук та систем під керівництвом акад. В.Ю.Щербаня кафедрою за дорученням Президії академії, проводиться робота по розробці комплексних завдань для проведення міжнародних олімпіад за напрямком «Інформатика та інформаційні технології».

На кафедрі діє наукова школа , яку очолює проф. Щербань В.Ю. Школа підтримує тісні зв’язки з Івановським текстильним інститутом. Основними напрямками наукової діяльності школи є: математичне моделювання технологічних процесів та обладнання легкої та текстильної промисловості, удосконалення технологічних процесів легкої та текстильної промисловості, розробка САПР технологічних процесів та обладнання легкої та текстильної промисловості.

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра комп’ютерних наук та технологій включає в себе два комп'ютерних класи, що оснащені сучасним комп'ютерним обладнанням (два мережевих комутатори по 16 персональних ЕОМ). На кафедрі працює науково-дослідна лабораторія з проблем розробки САПР обладнання та технологічних процесів легкої та текстильної промисловості і лабораторія технічного обслуговування та модернізації ЕОМ.

Дисципліни кафедри

Дисципліни бакалаврів

 1. Українська та зарубіжна культура
 2. Іноземна мова
 3. Філософія політологія та соціологія
 4. Фізичне виховання
 5. Вища математика
 6. Комп’ютерна графіка і візуалізація
 7. Алгоритмізація і програмування
 8. Навчальна практика
 9. Ділова українська мова
 10. Дискретні структури
 11. Комп’ютерний аналіз
 12. Теорія ймовірностей та математична статистика
 13. Теорія алгоритмів
 14. Фундаментальні принципи розробки програмного забезпечення
 15. Управління інформацією та інформаційна безпека
 16. Архітектура комп’ютерів та розподілені системи
 17. Математичні методи дослідження операцій та прийняття рішень
 18. Основні системні принципи та інтелектуальні системи
 19. Методи та системи штучного інтелекту
 20. Іноземна мова фахового спрямування
 21. Виробнича практика
 22. WEB технології
 23. CAD/CAM/CAE системи легкої промисловості
 24. Моделювання систем
 25. Технології розробки програмних продуктів
 26. Управління ІТ проектами
 27. Геометричні моделі САПР
 28. Основи Web-дизайну
 29. Переддипломна практика
 30. Підготовка дипломної бакалаврської роботи

Дисципліни магістрів

 1. Ділова іноземна мова
 2. Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
 3. Сучасні методології обробки експериментальних даних
 4. Математичне моделювання об’єктів макро і мікрорівня
 5. Розподілені комп’ютерні системи та мережі
 6. Дослідження операцій
 7. Науково-дослідна практика
 8. Переддипломна практика
 9. Підготовка випускної кваліфікаційної роботи
 10. Логічні основи побудови та функціонування САПР
 11. Автоматизоване проектування виробничих процесів

Дисципліни аспірантів

 1. Філософія науки і методологія досліджень
 2. Іноземна мова для академічних цілей.
 3. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях
 4. Інтелектуальна власність та комерціалізація наукових досліджень
 5. Педагогічна майстерність у вищій школі
 6. Математичне моделювання складних процесів та структурних об’єктів
 7. Багатопараметрична оптимізація складних процесів та структур
 8. Педагогічна практика
 9. Алгоритми аналізу та прогнозування багатовимірних вибіркових даних і випадкових процесів
 10. Імовірнісні та алгебраїчні основи теорії інформації і оптимального кодування.
 11. Проектування та аналіз алгоритмів
 12. Автоматизоване проектування раціональних схем розкрою матеріалів на деталі виробів легкої промисловості
 13. Автоматизоване проектування виробів легкої промисловості
 14. Технології обробки великих даних
Спеціальності

На кафедрі здійснюється підготовка студентів  за спеціальностію 122 “Комп’ютерні науки”.

Випускники отримують кваліфікацію:

 • Бакалавр з комп’ютерних наук (бакалавр),
 • Магістр комп'ютерних наук (магістр).