КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ТЕХНОЛОГІЙ

ЩЕРБАНЬ Володимир Юрійович

д.т.н., професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем, завідувач кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1108

Телефон для довідок: +38044-256-84-14

e-mail

Про кафедру
Історія кафедри

Свій початок даний процес веде з кінця 60-х років минулого сторіччя, коли з ініціативи кафедри автоматизації в інституті (тоді Київський технологічний інститут легкої промисловості) було створено обчислювальний центр. Його очолила випускниця цієї кафедри Сагінашвілі О.С. Апаратне забезпечення центру, спочатку, складалося з ЕОМ «Мир» й «Наірі».

В 1972 році, для більш широкого використання обчислювальної техніки в навчальному процесі та в проведенні науково-дослідних робіт, із співробітників кафедри автоматизації виділяється група молодих, перспективних викладачів, з яких, відповідно до наказу Мінвузу України, була сформована кафедра обчислювальної техніки та прикладної математики. Очолив новостворену кафедру д.т.н., професор, лауреат Державної премії СРСР Л.Г.Шатіхін (мал.1). У той час на кафедрі працювали: В.І. Бурік, Б.П. Дроменко, С.Б. Дегтярьов, І.С. Володін, Т.І. Астистова, О.Л. Поляничко, М.Г. Моісєєва, Ю.О. Шакола.

З 1978 року завідувачем кафедри призначається к.т.н., доцент Ратушний В.М. (мал.2). Постійно ведеться робота по нарощенню обчислювальних потужностей кафедри. З'являються машини типу ЄС. Кафедра постійно проводить роботу із залучення молодих фахівців до викладацької роботи.

Мал. 1

 

Мал. 2

 

На кафедрі починає викладати к.т.н., доцент Іванченко Г.Ф. (перед цим працював начальником навчальної частини та в.о. завідувача кафедри).

В 1984 році кафедру очолює д.т.н., професор Хилюк Л.Ф., що працював у Центральному НДІ комплексного використання водних ресурсів разом з к.ф.-м.н. Краснитським С.М.

В 1991 році завідувачем кафедри обчислювальної техніки й прикладної математики обирають  на той час доцента Краснитського С.М. (мал.3). В 1992 році під його керівництвом відкривається нова спеціальність — «Системи автоматизованого проектування», що в 1994 році змінила назву на «Інформаційні технології проектування». Перший комп'ютерний клас  кафедри нараховував усього 10 персональних ЕОМ.

Мал. 3

 

Необхідно відзначити, що з 1992 року починається співробітництво кафедри обчислювальної техніки й прикладної математики з іншими випускаючими кафедрами. Особливо тісна співпраця спостерігається з кафедрами технології й конструювання швейних виробів і виробів зі шкіри. Така інтеграція зусиль колективів дозволила значно підняти рівень курсових робіт і дипломних проектів за рахунок використання сучасних інформаційних технологій. Це співробітництво триває й розвивається й сьогодні.

В 1998 році відбувається структурна реорганізація кафедри обчислювальної техніки й прикладної математики. На її базі утворюються дві кафедри: інформаційних технологій проектування та інформатики. Першу кафедру очолив д.т.н. Кривий С.Л. (мал.4), а другу д.т.н., професор Савенков О.І.. 

Кафедра інформаційних технологій проектування увійшла в структуру факультету технології легкої промисловості. До викладацького складу кафедри належали такі визнані фахівці в області інформаційних технологій проектування як проф. Краснитський С.М., доц. Шрамченко Б.Л., доц. Яхно В.М., доц. Чупринка В.І., доц. Рєзніков С.А., доц. Опанасенко В.М., доц. Мороховець М.К., ст.в. Брюхович А.Е., к.ф.-м.н. Покровський А.В., ст. в. Колиско О.З., ст. в. Чумак О.О., ст. в. Бондаренко Н.О.,  ас. Рєзанова В.Г., викл. Сініцин І.В., зав. лабораторії Долгопол Л.К., зав. лабораторії Трішкін Ю.О.

На кафедрі інформаційних технологій проектування відкривається новий комп'ютерний клас. Він включав 20 персональних комп'ютерів, об'єднаних у локальну комп'ютерну мережу типу «клієнт-сервер».

В 2000 році кафедру інформаційних технологій проектування очолив д.т.н., професор, академік Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем Щербань В.Ю. (мал.5). У цей час на кафедрі створюється другий комп'ютерний клас на 20 робочих місць, обладнаний сучасною комп'ютерною технікою й ліцензованим програмним забезпеченням. Кафедра проходить у Міністерстві освіти й науки України акредитацію на IV рівень й одержує можливість готовити магістрів за фахом — інформаційні технології проектування.

Мал. 4

 

До роботи на кафедрі залучаються як досвідчені фахівці так і молоді викладачі, що добре себе зарекомендували: доц. Пінчук А.В., доц. Хоменко Л.В., ас. Федотова Л.Л., ас. Бура В.В., ас. Латушко О.О., ас. Чебанюк О.В., провідний інженер Ярошевський В.М.

Кафедра продовжує активне співробітництво з Інститутом кібернетики й Інститутом математики АН України. В рамках Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем бере активну участь у розробці кваліфікаційних тестів і контрольних завдань за напрямом — комп'ютерні науки.

У зв'язку з розвитком глобальної комп'ютерної мережі Internet, для підвищення рівня представлення університету, кафедра працює над створенням його WEB-сайту. Така робота стала логічним продовженням щорічних конкурсів WEB-сторінок, які проводяться на кафедрі.

Мал. 5

Освітні програми

1. Профіль освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки бакалавра

1 – Загальна інформація

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Київський національний університет технологій та дизайну

Кафедра комп’ютерних наук та технологій

Ступінь вищої освіти та кваліфікація мовою оригіналу

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Ступінь вищої освіти – бакалавр

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців.

Диплом бакалавра, одиничний, 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 10 місяців.

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки УД  № 11010110 від 09.07. 2019 р.

Рівень

Національна рамка кваліфікацій України (НРК України) – шостий рівень. 

Передумови

Повна загальна середня освіта або ступінь молодшого бакалавра для вступу на 1-й курс. Ступінь молодшого бакалавра для вступу на скорочений термін здобуття освіти.

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До 1 липня 2024 р.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

http://knutd.edu.ua/ekts/

2 – Мета освітньої програми

Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі інформаційних технологій, що направлені на здобуття студентом здатностей застосувати математичні основи, алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних систем і технологій; які здатні здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу та обробки даних в організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних системах

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область

 

Програма орієнтована на формування у здобувачів компетентностей щодо набуття глибоких знань, умінь та навичок зі спеціальності.

Обов’язкові навчальні освітні компоненти – 75%, з них: дисципліни загальної підготовки – 30%, професійної підготовки –  44%, практична підготовка – 13%, вивчення іноземної мови – 13%. Дисципліни вільного вибору студента – 25% обираються із загальноуніверситетського каталогу відповідно до затвердженої процедури в Університеті.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра.

Основний фокус програми

Загальна програма: Комп’ютерні науки.

Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері інформаційних технологій; вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів при моделюванні, проєктуванні, розробці та супроводі інформаційних систем і технологій, здійсненні розробки, впровадженні і супроводі інтелектуальних систем аналізу та обробки даних в організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних системах.

Особливості  освітньої програми

Програма орієнтована на підготовку фахівців для легкої промисловості

4 – Придатність випускників до працевлаштування та  подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галузі легкої промисловості і здатен працювати на посадах: адміністратор бази даних; адміністратор даних; адміністратор доступу; адміністратор системи; інженер з програмного забезпечення комп'ютерів; інженер-програміст; програміст (база даних); програміст прикладний;  інженер із застосування комп'ютерів; фахівець з інформаційних технологій; фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення; фахівець з розроблення комп'ютерних програм.

Подальше навчання

Можливість навчання за освітньо-науковою або освітньо-професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Використовується студентоцентроване та проблемноорієнтоване навчання, навчання через практику та самонавчання. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності – активної безпосередньої участі науково-педагогічного працівника і здобувача вищої освіти. Основними підходами при викладанні та навчанні є гуманістичність, студентоцентризм, системність, технологічність, дискретність. Форми організації освітнього процесу: лекція, семінарське, практичне, лабораторне заняття, практична підготовка, самостійна робота, консультації, розробка фахових проєктів (робіт). В процесі викладання широко застосовуються мультимедійні засоби представлення ілюстративного матеріалу.

Оцінювання

Усні та письмові екзамени, тестування, есе, проєктні роботи, презентації, звіти, портфоліо, дипломна бакалаврська робота.

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних  технологій і характеризується  комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 1

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та  синтезу.

ЗК 2

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 3

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 4

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 5

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 6

Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 7

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 8

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 9

Здатність працювати в команді.

ЗК 10

Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 11

Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 12

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

ЗК 13

Здатність діяти на основі етичних міркувань.

ЗК 14

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського  (вільного демократичного) суспільства та необхідність його  сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК 15

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння  історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Фахові компетентності (ФК)

 

 

ФК 1

Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування.

ФК 2

Здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетичного програмування тощо.

ФК 3

Здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення програмних та інформаційних систем.

ФК 4

Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного розв’язування професійних задач.

ФК 5

Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх  оптимальні розв’язки, будувати моделі оптимального управління з урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії.

ФК 6

Здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики.

ФК 7

Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів.

ФК 8

Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління.

ФК 9

Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, виконувати розподілену обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах.

ФК 10

Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого  циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника. 

ФК 11

Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі  методів обчислювального інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач.

ФК 12

Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів  в інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників результативності функціонування операційних систем і системного програмного забезпечення.

ФК 13

Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує якість  роботи  комп’ютерних  мереж.

ФК 14

Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти й експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.

ФК 15

Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови та практичного застосування  функціональних моделей організаційно-економічних і   виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків їх проектування.

ФК 16

Здатність реалізовувати високопродуктивні обчислення  на  основі хмарних сервісів і технологій, паралельних і розподілених обчислень при розробці й експлуатації розподілених систем паралельної обробки інформації.

7 – Програмні результати навчання

Знання та розуміння:

ПРН 1

Знати основні форми і закони абстрактно-логічного мислення, основ логіки, норм критичного підходу, основ методології наукового пізнання, методів аналізу та синтезу.

 

ПРН 2

Знати методи навчання, організації та здійснення, стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності, розуміння предметної області комп'ютерних наук.

ПРН 3

Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій. 

ПРН 4

Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи безпечного проектування програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах неповноти та невизначеності  вихідних даних.

ПРН 5

Розуміти відповідальність за власні рішення та результати професійної діяльності.

Застосування знань та розумінь (уміння):

ПРН 6

Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу інформації в предметній області комп'ютерних наук.

ПРН 7

Використовувати сучасний математичний апарат неперервного та дискретного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в професійній діяльності для розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в процесі  проектування  та  реалізації  об’єктів інформатизації.

ПРН 8

Використовувати знання закономірностей випадкових явищ, їх властивостей та операцій над ними, моделей випадкових процесів та сучасних програмних середовищ для розв’язування задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних моделей.

ПРН 9

Використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання, нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного   програмування для розв’язання задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів керування тощо.

ПРН 10

Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, оцінювати ефективність та складність алгоритмів на основі застосування формальних моделей алгоритмів та обчислюваних функцій.

ПРН 11

Використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій,  розв'язання звичайних диференціальних та інтегральних рівнянь, особливостей чисельних методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати навички програмної реалізації чисельних методів.

ПРН 12

Використовувати методи дослідження операцій, розв’язання одно – та багатокритеріальних оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного програмування.

ПРН 13

Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і систем для задач аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових об’єктах.

ПРН 14

Розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати  парадигму програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук.

ПРН 15

Використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати запити до них, створювати розподілені бази  даних,  сховища  та  вітрини  даних,  бази  знань,  у  тому  числі  на хмарних сервісах, із застосуванням мов WEB -програмування.

ПРН 16

Володіти навичками управління життєвим циклом програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміти розробляти проектну документацію  (техніко-економічне  обґрунтування,  технічне  завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт).

ПРН 17

Застосовувати методи та алгоритми обчислювального інтелекту та інтелектуального аналізу даних в задачах класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку асоціативних правил  з  використанням програмних інструментів підтримки багатовимірного аналізу даних на основі технологій DataMining, TextMining, WebMining.

ПРН18

Володіти  мовами  системного  програмування  та  методами  розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технології, архітектури комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення.

ПРН 19

Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних систем, методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології  проектування при розробці і дослідженні функціональних моделей   організаційно-економічних і виробничо-технічних систем.

ПРН 20

Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці та експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення.

Формування суджень:

ПРН 21

Узагальнювати інформацію та уміти презентувати її з акцентами критичної оцінки.

ПРН 22

Зрозуміло доносити складні ідеї та аргументувати їх.

ПРН 23

Володіти типовими для професійної комунікації лексико-синтаксичними моделями, вибудовувати комунікацію в усній і письмовій формі державною та іноземною мовами, виходячи із цілей і ситуації спілкування.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітньо-професійну програму за кваліфікацією, відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються; мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В процесі організації навчання залучаються професіонали з досвідом дослідницької/управлінської/інноваційної/творчої роботи та/або роботи за фахом.

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес протягом всього циклу підготовки за освітньою програмою. Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами, що відповідають чинним нормативним актам.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Програма повністю забезпечена навчально-методичним комплексом з усіх компонентів освітньої програми, наявність яких представлена у модульному середовищі освітнього процесу Університету.

9 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Передбачає можливість академічної мобільності за деякими компонентами освітньої програми, що забезпечують набуття загальних компетентностей.

Міжнародна кредитна мобільність

Програма розвиває перспективи участі та стажування у науково-дослідних проектах та програмах академічної мобільності. Виконується в активному дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою «Подвійний диплом».

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Основні компоненти освітньої програми забезпечені навчально-методичним комплексом для іноземних студентів російською та англійською мовами.


2. Профіль освітньо-професійної програми Комп’ютерні науки магістра
 

1 – Загальна інформація

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Київський національний університет технологій та дизайну

Кафедра комп’ютерних наук та технологій

Ступінь вищої освіти та кваліфікація мовою оригіналу

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД № 11007782 від 08.01.2019р.

Цикл/рівень

Національна рамка кваліфікацій України (НРК України) – сьомий рівень

Передумови

Ступінь бакалавра

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До 1 липня 2024р.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

http://knutd.edu.ua/ekts/

2 – Мета освітньої програми

Підготовка фахівців, які володіють глибокими знаннями, а також базовими й професійними компетентностями в галузі інформаційних технологій, що направлені на здобуття студентом навичок науково-дослідницького, проектно-конструкторського та інноваційного характеру в галузі сучасних комп’ютерних систем, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності і науково-дослідних і виробничих організаціях. Основними цілями програми є досягнення рівня підготовки магістра, що дозволяє виконувати науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи у галузі застосування інформаційних технологій у легкій промисловості, та виховання активних членів громадянського суспільства.

3 – Характеристика освітньої програми

Предметна область

 

Програма орієнтована на формування у здобувачів компетентностей щодо набуття глибоких знань, умінь та навичок зі спеціальності. Обов’язкові навчальні освітні компоненти – 73%, з них: дисципліни загальної підготовки – 6 %, професійної підготовки –  50%, практична підготовка – 12%, вивчення іноземної мови – 6%, дипломне проєктування – 26%. Дисципліни вільного вибору студента – 27% обираються із загальноуніверситетського каталогу відповідно до затвердженої процедури в Університеті.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна для підготовки магістра.

 

Основний фокус освітньої програми

Акцент робиться на формуванні та розвитку професійних компетентностей у сфері інформаційних технологій; вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів в галузі комп’ютерної графіки, системного аналізу, моделювання інформаційних систем, керування базами даних, проектування складних об’єктів і систем, управління ІТ-проектами, захисту комп’ютерної інформації, архітектури комп’ютерів і комп’ютерних мереж.

Особливості програми

Програма орієнтована на підготовку фахівців з застосування інформаційних технологій у легкій промисловості, зокрема у швейній та взуттєвій галузях.

4 – Придатність випускників до подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Випускник є придатним для працевлаштування на підприємствах, в організаціях та установах, що займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення так і ті що загалом використовують комп’ютерні технології. Посади: аналітик комп’ютерних систем, архітектор комп’ютерних систем, програміст, тестувальник, керівник технічної групи, керівник розробки програмного забезпечення.

Подальше навчання

Навчання впродовж життя для вдосконалення професійної, наукової та інших видів діяльності. Можливість продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (доктор філософії).

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Використовується студентоцентроване та проблемноорієнтоване навчання, навчання через науково-дослідну  практику та самонавчання. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності – активної безпосередньої участі викладача і студента.

Основними підходами при викладанні та навчанні є гуманистичність,  студентоцентризм, системність, технологічність, дискретність.

Форми організації освітнього процесу: лекція, практичне заняття, практична підготовка, самостійна робота, консультація, розробка фахових проектів.

Оцінювання

Екзамени, заліки, тести, проєктні роботи, презентації, звіти.

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність (ІК)

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі інформаційних технологій професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 1

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 3

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 4

Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК 5

Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями

ЗК 6

Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 7

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 8

Здатність працювати в команді.

ЗК 9

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Фахові компетентності (ФК)

 

 

ФК 1

Розуміння теоретичних засад комп’ютерних наук для об’єктивного оцінювання можливостей використання обчислювальної техніки в певних процесах людської діяльності і визначення перспективних інформаційних технологій.

ФК 2

Здатність комунікувати з представниками різних галузей знань та сфер діяльності з метою з’ясування їх потреб в автоматизації обробки інформації.

ФК 3

Здатність збирати, формалізувати, систематизувати і аналізувати потреби та вимоги до комп’ютерної системи, що розробляється, експлуатується чи супроводжується.

ФК 4

Здатність формалізувати предметну область певного проєкту як складну систему з визначенням ключових елементів та зв’язків між ними, мети та критеріїв оцінки її функціонування у вигляді відповідної інформаційної моделі.

ФК 5

Здатність використовувати математичні методи для аналізу формалізованих моделей предметної області певного проєкту в процесі його реалізації і супроводження.

ФК 6

Здатність збирати і аналізувати дані (включно з великими), для забезпечення якості прийняття рішень.

ФК 7

Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектурні рішення комп’ютерних систем різного призначення.

ФК 8

Здатність застосовувати існуючі і розробляти нові алгоритми розв’язування задач у галузі комп’ютерних наук: алгоритми розв’язання обчислювальних та логічних задач, алгоритми паралельних та розподілених обчислень, алгоритми аналітичної обробки й інтелектуального аналізу великих даних з оцінкою їх ефективності та складності.

ФК 9

Здатність розробляти програмне забезпечення: розуміти та застосовувати основи логіки для вирішення проблем; вміти конструювати, виконувати та налагоджувати програми за допомогою сучасних інтегрованих програмних (візуальних) середовищ розробки; розуміти методології програмування, включаючи об'єктно-орієнтоване, структуроване, процедурне та функціональне програмування; порівнювати наявні в даний час мови програмування, методології розробки програмного забезпечення та середовища розробки, а також обирати та використовувати ті, що відповідають певному проєкту; вміти оцінювати код для повторного використання або включення до існуючої бібліотеки; вміти оцінювати конфігурацію та вплив на налаштування в умовах роботи з сторонніми програмними пакетами.

ФК 10

Здатність використовувати програмні інструменти для організації командної роботи над проєктом.

ФК 11

Здатність розробляти та адмініструвати бази даних та знань, володіти сучасними теоріями та моделями даних та знань, методами їх інтерактивної та автоматизованої розробки, технологіями обробки та візуалізації.

ФК 12

Здатність оцінювати якість ІТ-проєктів, комп’ютерних і програмних систем різного призначення, володіти методологіями, методами і технологіями забезпечення та вдосконалення якості ІТ-проєктів, комп’ютерних та програмних систем на основі міжнародних стандартів оцінки якості програмного забезпечення інформаційних систем, моделей оцінки зрілості процесів розробки інформаційних та програмних систем.

 

ФК 13

Здатність ініціювати та планувати процеси розробки комп’ютерних систем та програмного забезпечення, включно з його  розробкою, аналізом, тестуванням, системною інтеграцією,  впровадженням і супроводом.

ФК 14

Здатність виявляти проблемні ситуації в процесі експлуатації програмного забезпечення і формулювати завдання для його модифікації або реінжинірингу.

7 – Програмні результати навчання

Знання та розуміння:

ПРН1

Ідентифікувати поняття, алгоритми та структури даних необхідні для опису предметної області розробки або дослідження; забезпечити декомпозицію поставленої задачі з метою застосування відомих методів і технологій для її вирішення

ПРН 2

Обирати належні засоби для розробки або дослідження (наприклад, середовище розробки, мова програмування, програмне забезпечення та програмні пакети), що дозволяють знайти правильне і ефективне рішення.

Застосування знань та розумінь (уміння):

ПРН 3

Аналізувати проміжні результати розробки або дослідження з метою з'ясування їх відповідності вимогам; розробляти тести та використовувати засоби верифікації, щоб переконатися у якості прийнятих рішень.

ПРН 4

Аналізувати предметну область розробки або дослідження, використовуючи наявну документацію, консультації з стейкхолдерами; розробляти документацію, що фіксує як функціональні, так і нефункціональні вимоги до розробки чи дослідження.

ПРН 5

Моделювати об'єкт розробки або дослідження з точки зору функціональних компонентів (підсистем) таким чином, щоб полегшити та оптимізувати роботу над проєктом; використовувати наявні технології та методи динамічного і статичного аналізу програм для забезпечення якості результату.

ПРН 6

Визначати, оцінювати та порівнювати різні технології (методи, мови, алгоритми, графіки робіт) з метою встановлення пріоритетів у відповідності з різними критеріям продуктивності та якості, що визначені завданням.

ПРН 7

Володіти принципами, техніками та засобами розробки або дослідження, що використовуються у предметній області розробки або дослідження; створювати прототипи програмного забезпечення, щоб переконатися, що воно відповідає вимогам до розробки; виконувати його тестування і статичний аналіз, щоб переконатися у відповідності завданню розробки або дослідження.

ПРН 8

Розробляти та забезпечувати заходи з моніторингу, оптимізації, технічного обслуговування, виявлення відмов тощо.

ПРН 9

Демонструвати здатність участі у колективній роботі, використання інструментів колективної розробки чи дослідження.

ПРН 10

Вміти спілкуватися з людьми, які не є професіоналами у галузі комп'ютерних наук, з метою виявлення їх потреб щодо комп'ютеризації процесів, до яких вони залучені.

ПРН 11

Користуватись документацією і довідковими матеріалами, підручниками чи посібниками з розробки програмного забезпечення; вміти писати технічні звіти і презентувати результати своєї роботи як державною так і іноземною мовами.

Формування суджень:

ПРН 12

Забезпечувати відстеження стану розробки, відображення його у технічній документації з використанням засобів управлінням версіями документів.

ПРН 13

Враховувати соціально-економічні аспекти проєкту в контексті завдання розробки або дослідження, зокрема несуперечливість технічного прогресу і етичних стандартів.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують освітню програму за кваліфікацією, відповідають профілю і напряму освітніх компонентів, що викладаються; мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід практичної роботи. В процесі організації навчання залучаються професіонали з досвідом дослідницької/ управлінської/інноваційної/творчої роботи та/або роботи за фахом.

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення дозволяє повністю забезпечити освітній процес протягом всього циклу підготовки за освітньою програмою. Стан приміщень засвідчено санітарно-технічними паспортами, що відповідають чинним нормативним актам.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Програма повністю забезпечена навчально-методичним комплексом з усіх навчальних компонентів, наявність яких представлена у модульному середовищі освітнього процесу Університету.

9 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Передбачає можливість академічної мобільності за деякими компонентами освітньої програми, що забезпечують набуття загальних та/або фахових компетентностей.

Міжнародна кредитна мобільність

Програма розвиває перспективи участі та стажування у науково-дослідних проєктах та програмах академічної мобільності за кордоном. Виконується в активному дослідницькому середовищі, є мобільною за програмою «Подвійний диплом».

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти здійснюється за акредитованими освітніми програмами.


Наукова діяльність

На кафедрі КНТ під керівництвом д.т.н., професора Щербаня В.Ю. проводиться робота, спрямована на розробку САПР обладнання та технологічних процесів легкої й текстильної промисловості, яка входить до наукового напрямку «Перспективні інформаційні технології виробництва товарів широкого вжитку». За результатами проведених досліджень опубліковано 6 монографій , 4 навчальних посібники , більше 250 статей та тез доповідей в наукових виданнях, 6 патентів України.

Однією з найважливіших сторін науково-дослідної роботи студентів кафедри КНТ є участь в організації та проведенні щорічної виставки-конкурсу з розробки WEB-сторінок по тематиці діяльності кафедри, факультету та університету. Такі щорічні виставки-конкурси вже стали традиційними і отримали дуже високу оцінку. В цій роботі, під керівництвом викладачів кафедри, взяли участь більш ніж 100 студентів. Характерною рисою є те, що з кожним роком їх чисельність збільшується та оновлюється.

Крім цього, студенти та співробітники кафедри КНТ за проханням інших кафедр університету здійснюють технічну та методичну допомогу в питанні використання сучасних інформаційних технологій в науковій та навчальній діяльності. Тут можна відзначити тісні зв'язки з кафедрами технології та конструювання швейних виробів (зав. кафедри проф. Березненко C.М.), конструювання та технології виробів із шкіри (зав. кафедри проф. Коновал В.П.) та кафедри електрохімічної енергетики і хімії (зав. кафедри проф. Барсуков В.З.).

В рамках співробітництва з Міжнародною академією комп'ютерних наук та систем під керівництвом академіка Щербаня В.Ю. на кафедрі КНТ  за дорученням Президії академії, проводиться робота по розробці комплексних завдань для проведення Міжнародних олімпіад за напрямком «Інформатика та інформаційні технології».

Кафедра уклала 2 договори про науково-технічне співробітництво з Інститутом кібернетики та Інститутом математики НАН України. Співробітники кафедри КНТ згідно договорів про науково-технічне співробітництво, брали участь в організації та проведенні на базі Інституту кібернетики АН України міжнародної конференції, присвяченої перспективам розвитку вітчизняної електронної обчислювальної техніки.

На кафедрі працює аспірантура. 2 аспіранти та 5 здобувачів. Професори кафедри беруть участь у роботі 3 спеціалізованих вчених рад.

 

Наукові школи

 • Науковий керівник д.т.н., професор Щербань В.Ю. — «Математичне забезпечення САПР обладнання та технологічних процесів легкої та текстильної промисловості».
 • Науковий керівник д.ф.-м.н., професор Краснитський С.М. — «Умови еквівалентності та ортогональності ймовірнісних мір, що відповідають гауссівським узагальненим однорідним випадковим полям».
 • Науковий керівник д.т.н., професор Чупринка В.І. — «Математичне та програмне забезпечення для підготовки до автоматизованого розкрою матеріалів на деталі виробів легкої промисловості ». 

 

Наукове співробітництво

Кафедра уклала 2 договори про науково-технічне співробітництво з Інститутом кібернетики та Інститутом математики НАН України. Співробітники кафедри КНТ згідно договорів про науково-технічне співробітництво, брали участь в організації та проведенні на базі Інституту кібернетики АН України міжнародної конференції, присвяченої перспективам розвитку вітчизняної електронної обчислювальної техніки.

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі працюють 18 викладачів, з яких 4 професори (3 доктори технічних наук, 1 – доктор фізико-математичних наук), та 9 доцентів (кандидатів технічних наук).

ЩЕРБАНЬ Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, академік МАКНС.

Базова наукова спеціальність: Машини та апарати легкої промисловості. Технологія текстильних матеріалів. Викладає дисципліни: Основи системного аналізу об'єктів та процесів комп'ютеризації, Математичне моделювання САПР. Науковий напрямок: Перспективні інформаційні технології виробництва товарів широкого вжитку. Математичне моделювання систем в легкій промисловості.

 

КРАСНИТСЬКИЙ Сергій Михайлович, доктор ф.-мат. наук, професор.

Базова наукова спеціальність: Теорія ймовірностей і функціональний аналіз. Теорія ймовірностей і математична статистика. Викладає дисципліни: Теорія ймовірностей та імовірнісні процеси в легкій промисловості, Елементи функціонального аналізу, Прогнозування технологічних процесі легкої промисловості. Науковий напрямок: Питання математичної статистики при дослідженні процесів легкої промисловості.

 

ОПАНАСЕНКО Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки.

Базова наукова спеціальність: Електронні обчислювальні машини. Викладає дисципліни: ЕОМ і мікропроцесорні системи. Науковий напрямок: Синтез параметричного модуля багаторівневої логічної схеми.

 

МІНАЄВ Юрій Миколайович, доктор технічних наук, професор

Напрям наукових досліджень – управління в складних системах за умов невизначеності, інтелектуальні технології та системи, штучний інтелект, моделювання задач оптимізації в АСУ за умов недостовірного математичного опису.

ЯХНО Володимир Михайлович, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Електронні обчислювальні машини. Математичне забезпечення ЕОМ. Викладає дисципліни: Логічні основи побудови та функціонування САПР, Дослідження операцій, Організація баз даних та знань. Науковий напрямок: Інформаційні технологій проектування в САПР.

 

ШРАМЧЕНКО Борис Лазарович, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Системи автоматизованого проектування ЕОМ, комплекси, системи і мережі. Викладає дисципліни: Теоретичні основи трансляції, Технології захисту інформації, Технології програмування, Технології розподілення систем та паралельних обчислень. Науковий напрямок: Технічне та лінгвістичне забезпечення САПР в легкій промисловості.

 

ЧУПРИНКА Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор.

Базова наукова спеціальність: Механіка, прикладна математика. Викладає дисципліни: Автоматизоване проектування виробничих процесів, САПР при конструюванні виробів у галузі легкої промисловості, Алгоритмізація і програмування. Науковий напрямок: САПР в легкій промисловості.

 

РЕЗАНОВА Вікторія Георгіївна, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Механіка, Прикладна математика. Викладає дисципліни: Наукова інформатика, Математичні моделі в САПР, Технології комп’ютерного проектування, Математичне моделювання технологічних процесів в легкій промисловості. Науковий напрямок: Математичне моделювання та розробка програмного забезпечення для розрахунку явища специфічного волокно утворення.

 

ДЕМКІВСЬКИЙ Євген Олександрович, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Комп'ютерні мережі, Методи синтезу та оптимізації, технології програмування. Науковий напрямок:Системи підтримки прийняття рішень, проектування та реалізація.

 

КОЛИСКО Оксана Зенонівна, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Інтегральна та функціональна мікроелектронна техніка. Викладає дисципліни: Основи програмування та алгоритмічні мови, Комп'ютерна графіка, Програмна підтримка маркетингу, Сучасні графічні комп'ютерні системи. Науковий напрямок: Питання САПР при розкрою тканини та шкір.

 

АСТІСТОВА Тетяна Іванівна, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів. Викладає дисципліни: Основи Web-дизайну, HTML, Обчислювальна математика та програмування, Інформаційні технології керування та проектування. Науковий напрямок: Технічне та лінгвістичне забезпечення САПР в легкій промисловості.

 

ДЕМКІВСЬКА Тетяна Іванівна, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Комп’ютерні мережі, Методи та системи штучного інтелекту, Інтелектуальний аналіз даних, Проектування інформаційних систем, Управління ІТ проектами. Науковий напрямок: Системи підтримки прийняття рішень, проектування та реалізація.

 

ШОЛУДЬКО Мар’яна Ігорівна, доцент, кандидат технічних наук. 

Базова наукова спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Геометричні моделі в САПР, Теорія алгоритмів, Математичне моделювання макро- і мікро- рівня. Науковий напрямок: Математичне моделювання процесу взаємодії монониток з направляючими великої кривизни.

 

ВОЛІВАЧ Антоніна Петрівна, старший викладач.

ЗБазова наукова спеціальність: Автоматизація технологічних процесів та виробництв. Викладає дисципліни: Інформатика, Інформатика і комп'ютерна техніка. Науковий напрямок: Дослідження ефективності використання тестуючих комп’ютерних програм.

 

МЕЛЬНИК Геннадій Валерійович, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Організація баз даних, Дослідження операцій, Логічні основи побудови та функціонування САПР. Науковий напрямок: Математичне моделювання процесу взаємодії монониток з напрямними великої кривизни.

 

КАЛАШНИК Валерій Юрійович, асистент.

Базова наукова спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Елементи системного програмування С++, Комп'ютерні мережі, Структурне програмування C++. Науковий напрямок: Математичне моделювання технологічного процесу переробки комплексних ниток на трикотажних машинах.

 

ЧУПРИНКА Наталія Вікторівна, заступник декана факультету , кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Основи Web-дизайну, HTML, Обчислювальна математика та програмування, Інформаційні технології керування та проектування. Науковий напрямок: Технічне та лінгвістичне забезпечення САПР в легкій промисловості.

 

КОРОГОД Ганна Олександрівна, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами. Викладає дисципліни: Інформатика і компютерні науки, Інформаційні технології керування та проектування, Технології розподілення систем та паралельних обчислень. Науковий напрямок: Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах або Комп'ютерні засоби та системи.

 

Студенти

На даний  час на кафедрі “Комп’ютерних наук та технологій” навчаються 385 студентів на денній формі та 92 на заочній формі навчання.

Студенти кафедри активно залучаються до вирішення складних науково-технічних проблем, оскільки саме наукова діяльність сприяє глибокому оволодінню спеціальністю. Вже з 2 курсу вони приймють активну участь у науково-дослідній роботі кафедри. Студенти готують реферати, роблять доповіді на наукових студентських семінарах та конференціях молодих вчених та студентів.

Щороку в лютому-березні серед студентів 3-5 курсів на кафедрі проводиться вузівський тур Всеукраїнської олімпіади з циклу профілюючих дисциплін, в якому тільки за останній рік прийняли участь більше 50 студентів.

Щорічно студенти приймають активну участь у Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених та студентів, що проходить у квітні в КНУТД, підсекція “Інформаційні технології проектування”. Всього за останні 3 роки було зроблено 83 доповіді, опубліковано 75 тез.

Талановита студентська молодь кафедри має можливість приймати участь у щорічних конкурсах наукових робіт та олімпіадах з профілюючих дисциплін і отримують відзнаки та призові місця.

У 2010 році робота студента групи ІТ1-06  Усикова В. “Програмне та математичне забезпечення для автоматизованого розкрою матеріалів прямокутної форми на деталі складної конфігурації” заняла 2 місце на конкурсі наукових робіт “САПР в машинобудуванні” (науковий керівник професор, д.т.н. Чупринка В.І.)

У 2011 році студент групи Казакуца Б. заняв 2 місце на олімпіаді “САПР в машинобудуванні.

У 2011 році студентка групи ІТ1-07 Макарова С. заняла 2 місце на конкурсі наукових робіт “САПР в машинобудуванні”, (науковий керівник професор, д.т.н. Чупринка В.І.)

У 2012 році студенти групи Чупринко Н. та Пасулько О. заняли 2 місце на конкурсі наукових робіт “САПР в машинобудуванні”, (науковий керівник професор, д.т.н. Чупринка В.І.)

У 2013 році студент групи БІТ2-11 Харчук М. заняв 1 місце на заочному турі олімпіади САПР в машинобудуванні”.

У 2017 році на конкурсі студентських наукових робіт (секція Мехатроніка, метрологія та комп’ютерні технології), студентка Панасюк Х.О. здобула диплом 2 ступеня, а студенти Чакова Х.О. та Юрчук О.В. диплом 3 ступеня.

У 2018 році студент Макаренко О.І. зайняв 2 місце у 2 етапі всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні».

Також однією з важливих сторін науково-дослідної роботи студентів кафедри КНТ є участь в організації і проведенні щорічної виставки-конкурсу по розробці WEB-сторінок по тематиці діяльності кафедри, факультету та універсистету. В цій роботі під керівництвом викладачів кафедри беруть участь понад 30 студентів. Переможці конкурсу надалі ставали призерами міжнародних конкурсів та фестивалів з WEB-дизайну та реклами в Інтернет.

За дорученням керівництва університету кафедра КНТ є провідною в розробці WEB-сторінки Національного олімпійського комітету України.

Захист дипломних магістерських робіт студентами кафедри КНТ

  

  

Кращі дипломні роботи

На захисті магістерських робіт призові місця отримали студенти:

1 місце  - Виноградов Артемій Олександрович (керівник проф. Щербань В.Ю).

2 місце  - Козлова Катерина Юріївна (керівник доц. Яхно В.М).

3 місце   - Самойленко Лариса Петрівна (керівник доц. Яхно В.М).

На захисті дипломних проектів спеціалістів призові місця отримали студенти:

1 місце  - Мальцев Лев Ігоровичу (керівник доц.Колиско О.З.).

2  місце  - Мурай Артем Сергійовичу (керівник доц. Резніков С.А.).

3 місце   - Гайчук Маргарита Ігорівна (керівник доц. Колиско О.З.).

Перспективи для студентів

Випускники даної спеціальності можуть виконувати роботу з розробки і експлуатації програмного забезпечення для САПР не тільки на підприємствах легкої промисловості, але й в інших галузях промисловості, народного господарства, економіки і бізнесу, які потребують глибоких знань з комп'ютерної техніки та технологій. Студенти що виявляють схильність до наукової діяльності продовжують навчання в аспірантурі університету та інституту кібернетики НАНУ.

Випускники готові до вирішення основних професійних завдань, серед яких:

грунтовна математична підготовка, а також підготовка з теоретичних, методичних і алгоритмічних основ інформаційних технологій для використання математичного апарату під час вирішення прикладних і наукових знань в області інформаційних систем і технологій;

ґрунтовна підготовка в області програмування, володіння алгоритмічним мисленням, методами програмної інженерії, для реалізації програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик

Випускники отримують спеціалізовано-професійні компетенції:

знання принципів, методів і алгоритмів комп’ютерної графіки, уміння застосовувати їх під час розробки графічних інтерфейсів взаємодії людини з комп’ютером;

знання теоретичних і практичних основ методології системного аналізу для дослідження складних міждисциплінарних проблем різної природи, методів формалізації системних завдань, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики;

знання теоретичних і практичних основ методології та технології моделювання у процесі дослідження, проектування та експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів, інформаційних технологій; здатність реалізовувати алгоортми моделювання для  дослідження характеристик і стану складних об’єктів;

знання концепцій сховищ даних, їх оперативної аналітичної обробки та інтелектуального аналізу; уміння виявляти в даних раніше невідомих знань, необхідних для прийняття рішень в різних сферах професійної діяльності;

знання методології автоматизованого проектування складних об’єктів і систем, уміння використовувати сучасні комп’ютерні технології для їх системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування;

знання теоретичних основ управління ІТ проектами, стандартів РМБОК і принципів командної роботи; уміння працювати в команді та застосовувати прогамні системи проектного управління;

знання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту комп’ютерної інформації; уміння їх застосовувати  в процесі професійної діяльності;

знання основ архітектури комп’ютерних мереж, уміння застосовувати їх в процесі обґрунтування технічного забезпечення інформаційних систем. 

Студентські гуртки

На кафедрі працює гурток під керівництвом В.Ю. Щербаня, де студенти вивчають мови програмування, які не вивчаються в навчальному процесі.

Випускники

Випускники кафедри КНТ працюють в державних та комерційних установах на посадах системних адміністраторів, керівників відділів розробки прикладного програмного забезпечення, адміністраторів комп'ютерних мереж у комерційних банках.

 

Інформація про деяких випускників кафедри “Комп’ютерних наук та технологій

Сініцин І.В. переїхав у США і працює у відомій корпорації Microsoft.

Шиліна Оксана переїхала у Великобританію і працює програмістом однієї з комп’ютерних фірм.

Бура Володимир працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій одного з банків.

Бочак Микола працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій фірми з продажу автомобілів.

Мурженко Владислав, к.т.н., працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій страхової компанії.

Омельченко Павло, к.т.н., працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій комерційної фірми.

Міжнародна співпраця

В рамках співробітництва з Міжнародною академією комп’ютерних наук та систем під керівництвом акад. В.Ю.Щербаня кафедрою за дорученням Президії академії, проводиться робота по розробці комплексних завдань для проведення міжнародних олімпіад за напрямком «Інформатика та інформаційні технології».

На кафедрі діє наукова школа , яку очолює проф. Щербань В.Ю. Школа підтримує тісні зв’язки з Івановським текстильним інститутом, Костромським технологічним інститутом (Росія). Основними напрямками наукової діяльності школи є: математичне моделювання технологічних процесів та обладнання легкої та текстильної промисловості, удосконалення технологічних процесів легкої та текстильної промисловості, розробка САПР технологічних процесів та обладнання легкої та текстильної промисловості.

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра комп’ютерних наук та технологій включає в себе два комп'ютерних класи, що оснащені сучасним комп'ютерним обладнанням (два мережевих комутатори по 16 персональних ЕОМ). На кафедрі працює науково-дослідна лабораторія з проблем розробки САПР обладнання та технологічних процесів легкої та текстильної промисловості і лабораторія технічного обслуговування та модернізації ЕОМ.

Дисципліни кафедри
 1. Алгоритмізація і програмування
 2. Дискретні структури
 3. Теорія алгоритмів
 4. Архітектура комп’ютерів та розподілені системи
 5. ДВРЗК1 Основи WEB-дизайну
 6. Комп’ютерний аналіз
 7. Об’єктно-орієнтоване програмування
 8. Управління інформацією та інформаційна безпека
 9. Актуальні питання розвитку Інтернет технологій
 10. Геометричні моделі в САПР
 11. Інтелектуальний аналіз даних
 12. Ймовірнісні процеси та математична статистика в легкій промисловості
 13. Математичні методи дослідження операцій
 14. Методи та системи штучного інтелекту
 15. Організація баз даних та знань
 16. САПР при конструюванні виробів у галузях легкої промисловості
 17. Теорія прийняття рішень
 18. Технології комп’ютерного проектування
 19. Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 20. Комп’ютерні мережі
 21. Крос-платформне програмування
 22. Моделювання систем
 23. Проектування інформаційних систем
 24. Системний аналіз
 25. Сучасні мови між платформного програмування.Python.
 26. Технології захисту інформації
 27. Технологія створення програмних продуктів
 28. Управління ІТ проектами
 29. Логічні основи побудови і функціонування САПР
 30. Комплексні системи проектування виробів легкої промисловості
 31. Автоматизоване проектування виробничих процесів
 32. Математичне моделювання об’єктів макро і мікрорівня.
 33. Дослідження операцій
 34. Розподілені комп’ютерні системи і мережі
 35. Сучасні методології обробки експериментальних даних
Спеціальності

На кафедрі здійснюється підготовка студентів  за спеціальностію 122 “Комп’ютерні науки”.

Випускники отримують кваліфікацію:

 • Фахівець з інформаційних технологій (бакалавр),
 • Магістр комп'ютерних наук (магістр).