КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ТЕХНОЛОГІЙ

ЩЕРБАНЬ Володимир Юрійович

д.т.н., професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, академік МАКНС, завідувач кафедри

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-1108

Телефон для довідок: +38044-256-84-14

e-mail

Про кафедру
Історія кафедри

Свій початок даний процес веде з кінця 60-х років минулого сторіччя, коли з ініціативи кафедри автоматизації в інституті (тоді Київський технологічний інститут легкої промисловості) було створено обчислювальний центр. Його очолила випускниця цієї кафедри Сагінашвілі О.С. Апаратне забезпечення центру, спочатку, складалося з ЕОМ «Мир» й «Наірі».

В 1972 році, для більш широкого використання обчислювальної техніки в навчальному процесі та в проведенні науково-дослідних робіт, із співробітників кафедри автоматизації виділяється група молодих, перспективних викладачів, з яких, відповідно до наказу Мінвузу України, була сформована кафедра обчислювальної техніки та прикладної математики. Очолив новостворену кафедру д.т.н., професор, лауреат Державної премії СРСР Л.Г.Шатіхін (мал.1). У той час на кафедрі працювали: В.І. Бурік, Б.П. Дроменко, С.Б. Дегтярьов, І.С. Володін, Т.І. Астистова, О.Л. Поляничко, М.Г. Моісєєва, Ю.О. Шакола.

З 1978 року завідувачем кафедри призначається к.т.н., доцент Ратушний В.М. (мал.2). Постійно ведеться робота по нарощенню обчислювальних потужностей кафедри. З'являються машини типу ЄС. Кафедра постійно проводить роботу із залучення молодих фахівців до викладацької роботи.

Мал. 1

 

Мал. 2

 

На кафедрі починає викладати к.т.н., доцент Іванченко Г.Ф. (перед цим працював начальником навчальної частини та в.о. завідувача кафедри).

В 1984 році кафедру очолює д.т.н., професор Хилюк Л.Ф., що працював у Центральному НДІ комплексного використання водних ресурсів разом з к.ф.-м.н. Краснитським С.М.

В 1991 році завідувачем кафедри обчислювальної техніки й прикладної математики обирають  на той час доцента Краснитського С.М. (мал.3). В 1992 році під його керівництвом відкривається нова спеціальність — «Системи автоматизованого проектування», що в 1994 році змінила назву на «Інформаційні технології проектування». Перший комп'ютерний клас  кафедри нараховував усього 10 персональних ЕОМ.

Мал. 3

 

Необхідно відзначити, що з 1992 року починається співробітництво кафедри обчислювальної техніки й прикладної математики з іншими випускаючими кафедрами. Особливо тісна співпраця спостерігається з кафедрами технології й конструювання швейних виробів і виробів зі шкіри. Така інтеграція зусиль колективів дозволила значно підняти рівень курсових робіт і дипломних проектів за рахунок використання сучасних інформаційних технологій. Це співробітництво триває й розвивається й сьогодні.

В 1998 році відбувається структурна реорганізація кафедри обчислювальної техніки й прикладної математики. На її базі утворюються дві кафедри: інформаційних технологій проектування та інформатики. Першу кафедру очолив д.т.н. Кривий С.Л. (мал.4), а другу д.т.н., професор Савенков О.І.. 

Кафедра інформаційних технологій проектування увійшла в структуру факультету технології легкої промисловості. До викладацького складу кафедри належали такі визнані фахівці в області інформаційних технологій проектування як проф. Краснитський С.М., доц. Шрамченко Б.Л., доц. Яхно В.М., доц. Чупринка В.І., доц. Рєзніков С.А., доц. Опанасенко В.М., доц. Мороховець М.К., ст.в. Брюхович А.Е., к.ф.-м.н. Покровський А.В., ст. в. Колиско О.З., ст. в. Чумак О.О., ст. в. Бондаренко Н.О.,  ас. Рєзанова В.Г., викл. Сініцин І.В., зав. лабораторії Долгопол Л.К., зав. лабораторії Трішкін Ю.О.

На кафедрі інформаційних технологій проектування відкривається новий комп'ютерний клас. Він включав 20 персональних комп'ютерів, об'єднаних у локальну комп'ютерну мережу типу «клієнт-сервер».

В 2000 році кафедру інформаційних технологій проектування очолив д.т.н., професор, академік Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем Щербань В.Ю. (мал.5). У цей час на кафедрі створюється другий комп'ютерний клас на 20 робочих місць, обладнаний сучасною комп'ютерною технікою й ліцензованим програмним забезпеченням. Кафедра проходить у Міністерстві освіти й науки України акредитацію на IV рівень й одержує можливість готовити магістрів за фахом — інформаційні технології проектування.

Мал. 4

 

До роботи на кафедрі залучаються як досвідчені фахівці так і молоді викладачі, що добре себе зарекомендували: доц. Пінчук А.В., доц. Хоменко Л.В., ас. Федотова Л.Л., ас. Бура В.В., ас. Латушко О.О., ас. Чебанюк О.В., провідний інженер Ярошевський В.М.

Кафедра продовжує активне співробітництво з Інститутом кібернетики й Інститутом математики АН України. В рамках Міжнародної академії комп'ютерних наук і систем бере активну участь у розробці кваліфікаційних тестів і контрольних завдань за напрямом — комп'ютерні науки.

У зв'язку з розвитком глобальної комп'ютерної мережі Internet, для підвищення рівня представлення університету, кафедра працює над створенням його WEB-сайту. Така робота стала логічним продовженням щорічних конкурсів WEB-сторінок, які проводяться на кафедрі.

Мал. 5

Освітні програми

Профіль програми

освітнього ступеня «Бакалавр»

122 «Комп’ютерні науки»

(6.0501 Комп’ютернні науки)

(шифр, назва напряму)

Тип та обсяг програми

Освітньо-професійна, 240 кредитів ЄКТС/ 4 роки

Вищий навчальний заклад

Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

Ліцензія

Серія АЕ №527263 від 09.09.2014

Акредитація

Сертифікат НД-ІІ №1115141 від11.08.2011р термін дії до 01.07.2021р.

Рівень програми, тип диплому

Перший рівень вищої освіти, одиничний

Галузь знань

12 Інформаційні технології ( 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» )

Кваліфікація

3121 «Фахівець з інформаційних технологій»

A

Ціль програми

 

Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей в галузі інформатики та обчислювальної техніки, що направлені на здобуття студентом знань та розумінь для вирішення проблем аналізу та синтезу складних систем на основі новітніх інформаційних технологій, із застосуванням сучасних досягнень фундаментальних та інженерних наук.

B

Характеристика програми

1

Предметна область, напрям

Основний предмет - Технологія розробки програмного забезпечення, Фундаментальні принципи розробки ПЗ, Алгоритмізація і програмування (18,75%). Дотичні: Архітектура комп’ютерів та розподілені системи, Дискретні структури, Графіка і візуалізація, Управління інформацією і інформаційна безпека, Основні системні принципи та інтелектуальні системи, Мережі та комунікації, Операційні системи та міжплатформна взаємодія, Комп’ютерний аналіз - (41,25%); фундаментальні дисципліни -(10%); соціально-гуманітарні дисципліни-(5%); загальна виробнича культура(15%); знання іноземної мови(10%), факультатив -  фізичне виховання.

2

Фокус програми та спеціалізації

Загальна програма: «Комп’ютерні науки». Акцент робиться на технології розробки і супровід прикладного програмного забезпечення.

Спеціалізації відсутні.

3

Орієнтація програми

Програма орієнтується на сучасні наукові досягнення інформатики та обчислювальної техніки, враховує специфіку роботи в галузі інформаційних технологій. Забезпечує професійну підготовку розробників програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик.

4

Особливості програми

Регулярне оновлення, що дозволяє враховувати тенденції прогресуючого розвитку І-технологій. Є мобільною за програмою академічної мобільності «Подвійний диплом»

Працевлаштування

Сфера діяльності випускників — розробка, експлуатація та дослідження технологій створення прикладного програмного забезпечення .  Місцем роботи можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, у тому числі на платформі Веб, в галузі телекомунікацій; організації розробники CAD/CAM систем , і експлуатанти комп’ютерних технологій, таких як CRM/ERP, e-commerce, e-learning, e-banking. Первинні посади- програміст-стажер, інженер-програміст, системний адміністратор, адміністратор баз даних.

Продовження освіти

Навчальна програма підготовки бакалаврів комп’ютерних наук базується на міжнародних стандартах, які підготовлені спільно міжнародною асоціацією АСМ, і містить уніфікований перелік рекомендованих базових дисциплін. Це гарантує отримання широких знань і умінь в області сучасних обчислювальних засобів та інформаційних технологій, і надає студентам можливість вибирати для продовження освіти на магістерському рівні різні інші кафедри і університети світу, де реалізовані подібні навчальні програми.

Стиль та методика навчання

 

Підходи до викладання та навчання

Викладання предметів передбачає як традиційні методи викладання – лекції, практичні і лабораторні заняття, консультації. Так і новітні технології як-то студентоцентроване навчання, самонавчання, електронне навчання за допомогою інших сучасних технологій навчання і т.ін.

 

Методи оцінювання

Тестування знань, усні презентації, звіти про лабораторні роботи, звіти про практику, письмові есе, контрольні роботи, курсові (проектні) роботи, усні та письмові екзамени, комплексний фаховий екзамен.

Програмні компетентності

 

Загальні (універсальні)

Соціально-особистісні: розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принцип біоетики); розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя; здатність учитися; здатність до критики та самокритики; креативність, здатність підмічати і навчатися; креативності на робочому місці і в трудовому колективі; адаптивність і комунікабельність; турбота про якість виконуваної роботи; толерантність; екологічна грамотність.

Загальнонаукові: базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії; базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін.

Інструментальні:здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; базові знання іншої мови (мов); навички роботи з комп’ютером.

 

Спеціальні (фахові)

 

Загально-професійні: базові уявлення про різноманітність обладнання легкої та текстильної промисловості ; володіння методами опису, ідентифікації, класифікації в межах УДК і МПК; базові навики  загальних принципів організації та функціонування операційних систем,

здатність розробляти елементи системного програмного забезпечення; базові навики   теоретичних і практичних основ методології та технології моделювання у процесі дослідження, проектування

та експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів інформаційних технологій, інших об’єктів професійної діяльності; здатність реалізовувати алгоритми моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об’єктів; базові навики   теоретичних основ, процесів і процедур управління ІТ-проектами,

стандартів РМВОК і принципів командної роботи; здатність працювати в команді

та застосовувати програмні системи проектного управління; базові навики основ архітектури комп’ютерів і комп’ютерних мереж, уміння застосовувати їх в процесі обґрунтування технічного забезпечення ІС; базові навики теорій організації баз даних та знань, методів і технологій їх розробки, здатність проектувати логічні та фізичні моделі баз даних та запити до них; базові знання теоретичних, методичних і алгоритмічних основ інформаційних технологій для їх використання під час розв’язання прикладних і наукових завдань в області інформаційних систем і технологій; базові знання в області системних досліджень і вміння застосовувати їх під час управління ІТ-проектами, моделюванні систем, системному аналізі об’єктів інформатизації, прийнятті рішень, розробці методів і систем штучного інтелекту; базові знання основних підходів, методів

і технологій штучного інтелекту, здатність розробляти та застосовувати моделі представлення знань, стратегії логічного виведення, технологій інженерії знань, інструментальних засобів підтримки інтелектуальних систем; базова здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності; базова здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді.

Спеціалізовано-професійні: базова здатність використовувати знання дискретних структур і вміння застосовувати сучасні методи дискретної математики під час здійснення аналізу, синтезу та проектування інформаційних систем різної природи; базова здатність використовувати знання принципів, методів і алгоритмів комп’ютерної графіки, здатність застосовувати їх під час розробки графічних інтерфейсів взаємодії людини з комп’ютером; базова здатність використовувати знання методології автоматизованого проектування складних об’єктів і систем, здатність використовувати сучасні комп’ютерні технології для їх системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування; базова здатність використовувати знання сучасних методів побудови та аналізу ефективних алгоритмів

і здатність їх реалізовувати в конкретних застосуваннях; базова здатність використовувати знання теоретичних особливостей чисельних методів, можливостей їх використання для розв’язання інженерних задач, уміння використовувати чисельні методи під час вирішення різних прикладних завдань; базова здатність використовувати знання принципів структурного програмування, сучасних процедурно- орієнтованих мов, основних структур даних і здатність їх застосовувати під час програмної реалізації алгоритмів професійних завдань; здатність до об’єктно-орієнтованого мислення, знання об’єктно-орієнтованих мов програмування та здатність застосовувати такий підхід під час проектування складних програмних систем; базова здатність використовувати знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки програмних систем, здатність їх застосовувати на всіх етапах життєвого циклу; базова здатність використовувати знання серверних технологій створення веб-застосувань, здатність застосовувати методи та інструментальні засоби для їх проектування; базова здатність використовувати знання архітектури та стандартів компонентних моделей, комунікаційних засобів і розподілених обчислень, здатність вирішувати проблеми масштабованості, підтримки віддалених компонентів і взаємодії різних програмних платформ

в розподілених інформаційних системах рівня підприємства; базова здатність використовувати знання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту комп’ютерної інформації, законодавства і стандартів у цій області, сучасних криптосистем; здатність їх застосовувати у професійній діяльності; базова здатність використовувати знання особливостей технологій розподілених систем і паралельних обчислень; здатність їх застосовувати у професійній діяльності.

 Програмні результати навчання

 

Обізнаність в області технологій програмування, володіння алгоритмічним мисленням, методами програмної інженерії для реалізації програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик.

Наявність грунтовної математичної підготовки, а також знань з теоретичних, методичних, і алгоритмічних основ інформаційних технологій для використання математичного апарату під час вирішення прикладних і наукових завдань в області інформаційних систем і технологій

Здатність до проектної діяльності в професійній сфері, уміння будувати і використовувати моделі для опису об’єктів і процесів, здійснювати їх якісний аналіз

Володіння технологією розробки програмного забезпечення відповідно до вимог і обмежень замовника

Здатність до математичного та логічного мислення, знання основних понять ідей і методів фундаментальної математики та вміння їх використовувати під час розв’язання конкретних задач;

Знання основних структур даних, сучасних методів побудови та аналізу ефективних алгоритмів і вміння їх реалізувати в конкретних застосуваннях

Здатність до аспектно та об’єктно орієнтованого мислення, знання об’єктно-орієнтованих мов програмування та уміння застосовувати об’єктно та аспектно орієнтований підхід під час проектування складних програмних систем

Знання принципів і правил формалізації ситуацій, уміння застосувати математичні методи обгрунтування та прийняття управлінських чи технічних рішень в різних ситуаціях

Знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки програмних систем, уміння їх застосовувати на всіх етапах життєвого циклу

Знання сучасних теорій організації баз даних та знань, методів та технологій їх розробки, уміння проектувати логічні та фізичні моделі баз даних і запити до них

Знання технологій створення Веб- додатків, уміння застосовувати методи та інструментальні засоби для їх проектування

Знання теоретичних і практичних основ технології та методології моделювання у процесі дослідження, проектування та експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів, інших об’єктів професійної діяльності

Знання методів аналізу, моделювання, реінжинірінгу бізнес-процесів інформаційних систем, уміння застосувати CASE- засоби під час їх проектування

Знання основ економічної теорії, підприємництва та бізнесу, уміння застосовувати їх у процесі техніко-економічного обгрунтування ІТ- проектів.

 

Профіль програми

освітнього ступеня «Магістр»

122 «Комп’ютерні науки»

(6.0501 Комп’ютерні науки)

(шифр, назва напряму)

Тип та обсяг програми

Освітньо-професійна, 90 кредитів ЄКТС/ 1,5 роки

Вищий навчальний заклад

Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

Ліцензія

Серія АЕ №527263 від 09.09.2014

Акредитація

Сертифікат НД-ІІ №1115135 від 11.08.2011р термін дії до 01.07.2021р

Рівень програми, тип диплому

Другий рівень вищої освіти, одиничний

Галузь знань

12 Інформаційні технології  (0501 Інформатика та обчислювальна техніка)

Кваліфікація

2131.2 «Аналітик комп’ютерних систем»

 

A

Ціль програми

 

Забезпечити фундаментальну теоретичну і практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких грунтовних знань для виконання професійних завдань та обов’язків науково-дослідницького, проектно-конструкторського та інноваційного характеру в галузі сучасних комп’ютерних систем, здатності до коректної самостійної постановки і вирішення завдань науково-практичної діяльності і науково-дослідних і виробничих організаціях.(Та педагогічної роботи у ВНЗ різного рівня акредитації – наукові магістри).

B

Характеристика програми

1

Предметна область, напрям

Основний напрям- розробка програмного забезпечення. Модулі: соціально-гуманітарна підготовка (6,7%);  професійна підготовка (53,3%); практична підготовка та підсумкова атестація (40%).

2

Фокус програми та спеціалізації

Загальна програма: «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Акцент робиться на підготовку фахівців вищої кваліфікації що покликані  реалізовувати усі етапи створення програмного забезпечення: визначення та аналіз вимог замовника, проектування архітектури програмної системи, детальне проектування, конструювання, комплексування програмних засобів, їх тестування, інсталяція, підтримка, супроводження, сприяння своєчасній заміні(видаленню) програмних засобів з експлуатації. Спеціалізація – магістр «наукового напрямку», є базою для продовження навчання в аспірантурі і підготовки викладацьких кадрів для кафедри інформаційних технологій проектування КНУТД та інших ВНЗ різного рівня акредитації у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

3

Орієнтація програми

Програма зорієнтована на інформаційні процеси, технології, системи і мережі, та їх інструментальне (програмне, технічне, організаційне) забезпечення, способи і методи проектування, відладки, виробництва і експлуатації інформаційних технологій і систем в різних галузях а також на підприємствах різних видів діяльності в умовах інформаційного суспільства. Забезпечує професійну підготовку розробників програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик.

 

4

Особливості програми

Безперервні зміни в сучасних інформаційних технологіях вимагають постійної корекції навчальних планів і навчальних дисциплін, тому склад вибіркових дисциплін програми періодично оновлюється, що дозволяє враховувати тенденції розвитку.

 

 

C

Працевлаштування та продовження освіти

1

Працевлаштування

Сфера діяльності випускників — проектні та наукові організації, комп’ютерні фірми, навчальні заклади. Місцем роботи можуть бути як організації що займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення так і ті що загалом використовують комп’ютерні технології. Посади- аналітик, архітектор, програміст, тестувальник, керівник технічної групи, керівник розробки програмного забезпечення.

2

Продовження освіти

Динаміка розвитку предметної області вимагає постійної зміни кількості і якості знань та умінь від випускника, тому обов’язковим є постійне підвищення кваліфікації розробників програмного забезпечення. Базування освітньої програми на міжнародних стандартах і уніфікований перелік дисциплін доволяють випускникам проходити підвищення кваліфікаціїі на підприємстві, або підвищення кваліфікації що рекомендовані виробниками ПЗ. Магістри наукового напрямку можуть продовжувати навчання в аспірантурі для отримання освітньонаукового рівня «Доктор філософії».

 

 

D

Стиль та методика навчання

1

Підходи до викладання та навчання

Вивчення предметів передбачає: лекції, семінари, практикуми, практичні і лабораторні роботи, індивідуальну робота під керівництвом викладача, консультації, самостійне і особисте навчання, практику, роботу над проектом, електронне навчання тощо.

2

Методи оцінювання

Усний екзамен, письмовий екзамен, презентація, тест, зразки виконаних робіт, звіт з практики, поточне оцінювання,  контрольні/курсові/розрахункові роботи, дипломна робота.

 

 

E

Програмні компетентності

1

Загальні (універсальні)

Соціально-особистісні: розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принцип біоетики); розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя; здатність учитися; здатність до критики та самокритики; креативність, здатність до системного мислення; адаптивність і комунікабельність; турбота про якість виконуваної роботи; толерантність; екологічна грамотність.

Загальнонаукові: базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності; базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії; базові знання в галузі сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати Інтернет ресурси; базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; базові знання в ІТ-галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін.

Інструментальні: здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; знання іншої мови (мов); навички роботи з комп’ютером; навички управління інформацією; дослідницькі навички.

2

Спеціальні (фахові)

 

Загально-професійні: знання  з питань системного аналізу об'єкта проектування і предметної області, їхніх взаємозв'язків; знати критерії вибору засобів обчислювальної техніки, програмування і їхнього застосування для ефективної реалізації апаратно-програмних комплексів; знання проектування архітектури апаратно-програмних комплексів,  і їхніх компонентів; знання з проектування людино-машинного інтерфейсу апаратно-програмних комплексів; знання з розробки (на основі діючих стандартів) документації для різних категорій фахівців, що беруть участь у створенні, експлуатації і супроводі об'єктів професійної діяльності; знання з проектування математичного, інформаційного і програмного забезпечення обчислювальних і автоматизованих систем; знання сучасних технологій та інструментальних засобів розробки складних програмних систем, уміння їх застосовувати на всіх етапах життєвого циклу розробки; знання принципів проектування і застосування сучасних комп’ютерних систем та мереж; знання принципів адміністрування та налаштування сучасних комп’ютерних систем; знання особливостей програмування для сучасних комп’ютерних систем; знання принципів проектування і застосування інтелектуальних систем; знання методів автоматизованого проектування комп’ютерних систем, уміння використовувати сучасні комп’ютерні засоби проектування комп’ютерних систем; здатність застосовувати сучасні експериментальні методи дослідження САПР галузі; здатність застосовувати обчислювальний експеримент при дослідженнях; здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності; здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді; уміння вести дискусію й викладати дисципліни за спеціальністю для підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка».

Спеціалізовано-професійні: здатність використовувати професійно профільовані знання для дослідження операцій; здатність використовувати професійно профільовані знання для логічних основ побудови та функціонування САПР; здатність використовувати професійно профільовані знання в методології сучасних наукових дослідженнях; здатність використовувати професійно профільовані знання при застосуванні існуючих методик обробки експериментальних даних; здатність використовувати професійно профільовані знання при автоматизованому проектуванні виробничих процесів; здатність використовувати професійно профільовані знання в комплексних системах проектування виробів легкої промисловості; здатність використовувати професійно профільовані знання при алгоритмізації математичних моделей макро і мікрорівня.

 

F

Програмні результати навчання

 

Вміння застосовувати наукові результати комп’ютерних дисциплін та математики для створення складних програмних систем як високоякісного технічного продукту за допомогою вдосконалених технологічних правил і процедур, методик вимірювання в цілях отримання результатів наукових досліджень.

Здатність удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, самостійно навчатись новим методам дослідження, до змін наукового і науково-виробничого профілю в своїй професійній діяльності.

Уміння вільно користуватися рідною і іноземною мовами як засобом ділового спілкування.

Використання на практиці умінь і навиків в організації дослідницьких і проектних робіт, в співпраці з колективом.

Здатність проявляти ініціативу, зокрема в ситуаціях ризику, брати на себе всю повноту відповідальності.

Здатність самостійно набувати і використовувати в практичній діяльності нові знання і уміння, зокрема в нових областях знань, безпосередньо не пов'язаних з сферою діяльності.

Уміння розробляти стратегії проектування, визначення цілей проектування, критеріїв ефективності, обмежень застосовності,уміння розробляти нові методи і засоби проектування інформаційних систем.

Здатність здійснювати авторський супровід процесів проектування, впровадження і супроводу інформаційних систем і технологій.

Уміння організовувати взаємодію колективів розробника і замовника, ухвалення управлінських рішень в умовах різних думок.

Уміння знаходити компроміс між різними вимогами (вартості, якості, термінів виконання) як при довгостроковому, так і при короткостроковому плануванні, знаходження оптимальних рішень.

Здатність здійснювати збір, аналіз науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики дослідження.

Уміння проводити розробку і дослідження теоретичних і експериментальних моделей об'єктів професійної діяльності.

Уміння проводити розробку і дослідження методик аналізу, синтезу, оптимізації і прогнозування якості процесів функціонування інформаційних систем і технологій.

Уміння здійснювати моделювання процесів і об'єктів з використанням стандартних програмних технологій.

Уміння здійснювати постановку і проведення експериментів по заданій методиці і аналіз результатів.

Здатність проводити аналіз результатів проведення експериментів, здійснювати вибір оптимальних рішень, готувати і складати огляди, звіти і наукові публікації.

Здатність прогнозувати розвиток інформаційних систем і технологій.

Уміння формувати нові конкурентоздатні ідеї в області теорії і практики інформаційних технологій і систем, розробляти методи вирішення нестандартних завдань і нові методи вирішення традиційних завдань.

Наукова діяльність

На кафедрі КНТ під керівництвом д.т.н., професора Щербаня В.Ю. проводиться робота, спрямована на розробку САПР обладнання та технологічних процесів легкої й текстильної промисловості, яка входить до наукового напрямку «Перспективні інформаційні технології виробництва товарів широкого вжитку». За результатами проведених досліджень опубліковано 6 монографій , 4 навчальних посібники , більше 250 статей та тез доповідей в наукових виданнях, 6 патентів України.

Однією з найважливіших сторін науково-дослідної роботи студентів кафедри КНТ є участь в організації та проведенні щорічної виставки-конкурсу з розробки WEB-сторінок по тематиці діяльності кафедри, факультету та університету. Такі щорічні виставки-конкурси вже стали традиційними і отримали дуже високу оцінку. В цій роботі, під керівництвом викладачів кафедри, взяли участь більш ніж 100 студентів. Характерною рисою є те, що з кожним роком їх чисельність збільшується та оновлюється.

Крім цього, студенти та співробітники кафедри КНТ за проханням інших кафедр університету здійснюють технічну та методичну допомогу в питанні використання сучасних інформаційних технологій в науковій та навчальній діяльності. Тут можна відзначити тісні зв'язки з кафедрами технології та конструювання швейних виробів (зав. кафедри проф. Березненко C.М.), конструювання та технології виробів із шкіри (зав. кафедри проф. Коновал В.П.) та кафедри електрохімічної енергетики і хімії (зав. кафедри проф. Барсуков В.З.).

В рамках співробітництва з Міжнародною академією комп'ютерних наук та систем під керівництвом академіка Щербаня В.Ю. на кафедрі КНТ  за дорученням Президії академії, проводиться робота по розробці комплексних завдань для проведення Міжнародних олімпіад за напрямком «Інформатика та інформаційні технології».

Кафедра уклала 2 договори про науково-технічне співробітництво з Інститутом кібернетики та Інститутом математики НАН України. Співробітники кафедри КНТ згідно договорів про науково-технічне співробітництво, брали участь в організації та проведенні на базі Інституту кібернетики АН України міжнародної конференції, присвяченої перспективам розвитку вітчизняної електронної обчислювальної техніки.

На кафедрі працює аспірантура. 2 аспіранти та 5 здобувачів. Професори кафедри беруть участь у роботі 3 спеціалізованих вчених рад.

 

Наукові школи

 • Науковий керівник д.т.н., професор Щербань В.Ю. — «Математичне забезпечення САПР обладнання та технологічних процесів легкої та текстильної промисловості».
 • Науковий керівник д.ф.-м.н., професор Краснитський С.М. — «Умови еквівалентності та ортогональності ймовірнісних мір, що відповідають гауссівським узагальненим однорідним випадковим полям».
 • Науковий керівник д.т.н., професор Чупринка В.І. — «Математичне та програмне забезпечення для підготовки до автоматизованого розкрою матеріалів на деталі виробів легкої промисловості ». 

 

Наукове співробітництво

Кафедра уклала 2 договори про науково-технічне співробітництво з Інститутом кібернетики та Інститутом математики НАН України. Співробітники кафедри КНТ згідно договорів про науково-технічне співробітництво, брали участь в організації та проведенні на базі Інституту кібернетики АН України міжнародної конференції, присвяченої перспективам розвитку вітчизняної електронної обчислювальної техніки.

Науково-педагогічні працівники

На кафедрі працюють 18 викладачів, з яких 4 професори (3 доктори технічних наук, 1 – доктор фізико-математичних наук), та 9 доцентів (кандидатів технічних наук).

ЩЕРБАНЬ Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, академік МАКНС.

Базова наукова спеціальність: Машини та апарати легкої промисловості. Технологія текстильних матеріалів. Викладає дисципліни: Основи системного аналізу об'єктів та процесів комп'ютеризації, Математичне моделювання САПР. Науковий напрямок: Перспективні інформаційні технології виробництва товарів широкого вжитку. Математичне моделювання систем в легкій промисловості.

 

КРАСНИТСЬКИЙ Сергій Михайлович, доктор ф.-мат. наук, професор.

Базова наукова спеціальність: Теорія ймовірностей і функціональний аналіз. Теорія ймовірностей і математична статистика. Викладає дисципліни: Теорія ймовірностей та імовірнісні процеси в легкій промисловості, Елементи функціонального аналізу, Прогнозування технологічних процесі легкої промисловості. Науковий напрямок: Питання математичної статистики при дослідженні процесів легкої промисловості.

 

ОПАНАСЕНКО Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки.

Базова наукова спеціальність: Електронні обчислювальні машини. Викладає дисципліни: ЕОМ і мікропроцесорні системи. Науковий напрямок: Синтез параметричного модуля багаторівневої логічної схеми.

 

МІНАЄВ Юрій Миколайович, доктор технічних наук, професор

Напрям наукових досліджень – управління в складних системах за умов невизначеності, інтелектуальні технології та системи, штучний інтелект, моделювання задач оптимізації в АСУ за умов недостовірного математичного опису.

ЯХНО Володимир Михайлович, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Електронні обчислювальні машини. Математичне забезпечення ЕОМ. Викладає дисципліни: Логічні основи побудови та функціонування САПР, Дослідження операцій, Організація баз даних та знань. Науковий напрямок: Інформаційні технологій проектування в САПР.

 

ШРАМЧЕНКО Борис Лазарович, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Системи автоматизованого проектування ЕОМ, комплекси, системи і мережі. Викладає дисципліни: Теоретичні основи трансляції, Технології захисту інформації, Технології програмування, Технології розподілення систем та паралельних обчислень. Науковий напрямок: Технічне та лінгвістичне забезпечення САПР в легкій промисловості.

 

ЧУПРИНКА Віктор Іванович, доктор технічних наук, професор.

Базова наукова спеціальність: Механіка, прикладна математика. Викладає дисципліни: Автоматизоване проектування виробничих процесів, САПР при конструюванні виробів у галузі легкої промисловості, Алгоритмізація і програмування. Науковий напрямок: САПР в легкій промисловості.

 

РЕЗАНОВА Вікторія Георгіївна, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Механіка, Прикладна математика. Викладає дисципліни: Наукова інформатика, Математичні моделі в САПР, Технології комп’ютерного проектування, Математичне моделювання технологічних процесів в легкій промисловості. Науковий напрямок: Математичне моделювання та розробка програмного забезпечення для розрахунку явища специфічного волокно утворення.

 

ДЕМКІВСЬКИЙ Євген Олександрович, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Комп'ютерні мережі, Методи синтезу та оптимізації, технології програмування. Науковий напрямок:Системи підтримки прийняття рішень, проектування та реалізація.

 

КОЛИСКО Оксана Зенонівна, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Інтегральна та функціональна мікроелектронна техніка. Викладає дисципліни: Основи програмування та алгоритмічні мови, Комп'ютерна графіка, Програмна підтримка маркетингу, Сучасні графічні комп'ютерні системи. Науковий напрямок: Питання САПР при розкрою тканини та шкір.

 

АСТІСТОВА Тетяна Іванівна, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів. Викладає дисципліни: Основи Web-дизайну, HTML, Обчислювальна математика та програмування, Інформаційні технології керування та проектування. Науковий напрямок: Технічне та лінгвістичне забезпечення САПР в легкій промисловості.

 

ДЕМКІВСЬКА Тетяна Іванівна, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Комп’ютерні мережі, Методи та системи штучного інтелекту, Інтелектуальний аналіз даних, Проектування інформаційних систем, Управління ІТ проектами. Науковий напрямок: Системи підтримки прийняття рішень, проектування та реалізація.

 

ШОЛУДЬКО Мар’яна Ігорівна, доцент, кандидат технічних наук. 

Базова наукова спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Геометричні моделі в САПР, Теорія алгоритмів, Математичне моделювання макро- і мікро- рівня. Науковий напрямок: Математичне моделювання процесу взаємодії монониток з направляючими великої кривизни.

 

ВОЛІВАЧ Антоніна Петрівна, старший викладач.

ЗБазова наукова спеціальність: Автоматизація технологічних процесів та виробництв. Викладає дисципліни: Інформатика, Інформатика і комп'ютерна техніка. Науковий напрямок: Дослідження ефективності використання тестуючих комп’ютерних програм.

 

МЕЛЬНИК Геннадій Валерійович, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Організація баз даних, Дослідження операцій, Логічні основи побудови та функціонування САПР. Науковий напрямок: Математичне моделювання процесу взаємодії монониток з напрямними великої кривизни.

 

КАЛАШНИК Валерій Юрійович, асистент.

Базова наукова спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Елементи системного програмування С++, Комп'ютерні мережі, Структурне програмування C++. Науковий напрямок: Математичне моделювання технологічного процесу переробки комплексних ниток на трикотажних машинах.

 

ЧУПРИНКА Наталія Вікторівна, заступник декана факультету , кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Основи Web-дизайну, HTML, Обчислювальна математика та програмування, Інформаційні технології керування та проектування. Науковий напрямок: Технічне та лінгвістичне забезпечення САПР в легкій промисловості.

 

КОРОГОД Ганна Олександрівна, доцент, кандидат технічних наук.

Базова наукова спеціальність: Автоматизоване управління технологічними процесами. Викладає дисципліни: Інформатика і компютерні науки, Інформаційні технології керування та проектування, Технології розподілення систем та паралельних обчислень. Науковий напрямок: Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах або Комп'ютерні засоби та системи.

 

МУРЗА Назар Іванович, асистент.

Базова наукова спеціальність: Інформаційні технології проектування. Викладає дисципліни: Моделювання систем, Web-технології, Комп’ютерна графіка та візуалізація. Науковий напрямок:Удосконалення конструкції компенсаторів натягу нитки, що мають рухомі елементи.

 

Студенти

На даний  час на кафедрі “Комп’ютерних наук та технологій” навчаються 385 студентів на денній формі та 92 на заочній формі навчання.

Студенти кафедри активно залучаються до вирішення складних науково-технічних проблем, оскільки саме наукова діяльність сприяє глибокому оволодінню спеціальністю. Вже з 2 курсу вони приймють активну участь у науково-дослідній роботі кафедри. Студенти готують реферати, роблять доповіді на наукових студентських семінарах та конференціях молодих вчених та студентів.

Щороку в лютому-березні серед студентів 3-5 курсів на кафедрі проводиться вузівський тур Всеукраїнської олімпіади з циклу профілюючих дисциплін, в якому тільки за останній рік прийняли участь більше 50 студентів.

Щорічно студенти приймають активну участь у Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених та студентів, що проходить у квітні в КНУТД, підсекція “Інформаційні технології проектування”. Всього за останні 3 роки було зроблено 83 доповіді, опубліковано 75 тез.

Талановита студентська молодь кафедри має можливість приймати участь у щорічних конкурсах наукових робіт та олімпіадах з профілюючих дисциплін і отримують відзнаки та призові місця.

У 2010 році робота студента групи ІТ1-06  Усикова В. “Програмне та математичне забезпечення для автоматизованого розкрою матеріалів прямокутної форми на деталі складної конфігурації” заняла 2 місце на конкурсі наукових робіт “САПР в машинобудуванні” (науковий керівник професор, д.т.н. Чупринка В.І.)

У 2011 році студент групи Казакуца Б. заняв 2 місце на олімпіаді “САПР в машинобудуванні.

У 2011 році студентка групи ІТ1-07 Макарова С. заняла 2 місце на конкурсі наукових робіт “САПР в машинобудуванні”, (науковий керівник професор, д.т.н. Чупринка В.І.)

У 2012 році студенти групи Чупринко Н. та Пасулько О. заняли 2 місце на конкурсі наукових робіт “САПР в машинобудуванні”, (науковий керівник професор, д.т.н. Чупринка В.І.)

У 2013 році студент групи БІТ2-11 Харчук М. заняв 1 місце на заочному турі олімпіади САПР в машинобудуванні”.

У 2017 році на конкурсі студентських наукових робіт (секція Мехатроніка, метрологія та комп’ютерні технології), студентка Панасюк Х.О. здобула диплом 2 ступеня, а студенти Чакова Х.О. та Юрчук О.В. диплом 3 ступеня.

У 2018 році студент Макаренко О.І. зайняв 2 місце у 2 етапі всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного моделювання в машинобудуванні».

Також однією з важливих сторін науково-дослідної роботи студентів кафедри КНТ є участь в організації і проведенні щорічної виставки-конкурсу по розробці WEB-сторінок по тематиці діяльності кафедри, факультету та універсистету. В цій роботі під керівництвом викладачів кафедри беруть участь понад 30 студентів. Переможці конкурсу надалі ставали призерами міжнародних конкурсів та фестивалів з WEB-дизайну та реклами в Інтернет.

За дорученням керівництва університету кафедра КНТ є провідною в розробці WEB-сторінки Національного олімпійського комітету України.

Захист дипломних магістерських робіт студентами кафедри КНТ

  

  

Кращі дипломні роботи

На захисті магістерських робіт призові місця отримали студенти:

1 місце  - Виноградов Артемій Олександрович (керівник проф. Щербань В.Ю).

2 місце  - Козлова Катерина Юріївна (керівник доц. Яхно В.М).

3 місце   - Самойленко Лариса Петрівна (керівник доц. Яхно В.М).

На захисті дипломних проектів спеціалістів призові місця отримали студенти:

1 місце  - Мальцев Лев Ігоровичу (керівник доц.Колиско О.З.).

2  місце  - Мурай Артем Сергійовичу (керівник доц. Резніков С.А.).

3 місце   - Гайчук Маргарита Ігорівна (керівник доц. Колиско О.З.).

Перспективи для студентів

Випускники даної спеціальності можуть виконувати роботу з розробки і експлуатації програмного забезпечення для САПР не тільки на підприємствах легкої промисловості, але й в інших галузях промисловості, народного господарства, економіки і бізнесу, які потребують глибоких знань з комп'ютерної техніки та технологій. Студенти що виявляють схильність до наукової діяльності продовжують навчання в аспірантурі університету та інституту кібернетики НАНУ.

Випускники готові до вирішення основних професійних завдань, серед яких:

грунтовна математична підготовка, а також підготовка з теоретичних, методичних і алгоритмічних основ інформаційних технологій для використання математичного апарату під час вирішення прикладних і наукових знань в області інформаційних систем і технологій;

ґрунтовна підготовка в області програмування, володіння алгоритмічним мисленням, методами програмної інженерії, для реалізації програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик

Випускники отримують спеціалізовано-професійні компетенції:

знання принципів, методів і алгоритмів комп’ютерної графіки, уміння застосовувати їх під час розробки графічних інтерфейсів взаємодії людини з комп’ютером;

знання теоретичних і практичних основ методології системного аналізу для дослідження складних міждисциплінарних проблем різної природи, методів формалізації системних завдань, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики;

знання теоретичних і практичних основ методології та технології моделювання у процесі дослідження, проектування та експлуатації інформаційних систем, продуктів, сервісів, інформаційних технологій; здатність реалізовувати алгоортми моделювання для  дослідження характеристик і стану складних об’єктів;

знання концепцій сховищ даних, їх оперативної аналітичної обробки та інтелектуального аналізу; уміння виявляти в даних раніше невідомих знань, необхідних для прийняття рішень в різних сферах професійної діяльності;

знання методології автоматизованого проектування складних об’єктів і систем, уміння використовувати сучасні комп’ютерні технології для їх системного, функціонального, конструкторського та технологічного проектування;

знання теоретичних основ управління ІТ проектами, стандартів РМБОК і принципів командної роботи; уміння працювати в команді та застосовувати прогамні системи проектного управління;

знання організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту комп’ютерної інформації; уміння їх застосовувати  в процесі професійної діяльності;

знання основ архітектури комп’ютерних мереж, уміння застосовувати їх в процесі обґрунтування технічного забезпечення інформаційних систем. 

Студентські гуртки

На кафедрі працює гурток під керівництвом В.Ю. Щербаня, де студенти вивчають мови програмування, які не вивчаються в навчальному процесі.

Випускники

Випускники кафедри КНТ працюють в державних та комерційних установах на посадах системних адміністраторів, керівників відділів розробки прикладного програмного забезпечення, адміністраторів комп'ютерних мереж у комерційних банках.

 

Інформація про деяких випускників кафедри “Комп’ютерних наук та технологій

Сініцин І.В. переїхав у США і працює у відомій корпорації Microsoft.

Шиліна Оксана переїхала у Великобританію і працює програмістом однієї з комп’ютерних фірм.

Бура Володимир працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій одного з банків.

Бочак Микола працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій фірми з продажу автомобілів.

Мурженко Владислав, к.т.н., працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій страхової компанії.

Омельченко Павло, к.т.н., працює завідувачем відділу комп’ютерних технологій комерційної фірми.

Міжнародна співпраця

В рамках співробітництва з Міжнародною академією комп’ютерних наук та систем під керівництвом акад. В.Ю.Щербаня кафедрою за дорученням Президії академії, проводиться робота по розробці комплексних завдань для проведення міжнародних олімпіад за напрямком «Інформатика та інформаційні технології».

На кафедрі діє наукова школа , яку очолює проф. Щербань В.Ю. Школа підтримує тісні зв’язки з Івановським текстильним інститутом, Костромським технологічним інститутом (Росія). Основними напрямками наукової діяльності школи є: математичне моделювання технологічних процесів та обладнання легкої та текстильної промисловості, удосконалення технологічних процесів легкої та текстильної промисловості, розробка САПР технологічних процесів та обладнання легкої та текстильної промисловості.

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра комп’ютерних наук та технологій включає в себе два комп'ютерних класи, що оснащені сучасним комп'ютерним обладнанням (два мережевих комутатори по 16 персональних ЕОМ). На кафедрі працює науково-дослідна лабораторія з проблем розробки САПР обладнання та технологічних процесів легкої та текстильної промисловості і лабораторія технічного обслуговування та модернізації ЕОМ.

Дисципліни кафедри
 1. Алгоритмізація і програмування
 2. Дискретні структури
 3. Теорія алгоритмів
 4. Архітектура комп’ютерів та розподілені системи
 5. ДВРЗК1 Основи WEB-дизайну
 6. Комп’ютерний аналіз
 7. Об’єктно-орієнтоване програмування
 8. Управління інформацією та інформаційна безпека
 9. Актуальні питання розвитку Інтернет технологій
 10. Геометричні моделі в САПР
 11. Інтелектуальний аналіз даних
 12. Ймовірнісні процеси та математична статистика в легкій промисловості
 13. Математичні методи дослідження операцій
 14. Методи та системи штучного інтелекту
 15. Організація баз даних та знань
 16. САПР при конструюванні виробів у галузях легкої промисловості
 17. Теорія прийняття рішень
 18. Технології комп’ютерного проектування
 19. Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 20. Комп’ютерні мережі
 21. Крос-платформне програмування
 22. Моделювання систем
 23. Проектування інформаційних систем
 24. Системний аналіз
 25. Сучасні мови між платформного програмування.Python.
 26. Технології захисту інформації
 27. Технологія створення програмних продуктів
 28. Управління ІТ проектами
 29. Логічні основи побудови і функціонування САПР
 30. Комплексні системи проектування виробів легкої промисловості
 31. Автоматизоване проектування виробничих процесів
 32. Математичне моделювання об’єктів макро і мікрорівня.
 33. Дослідження операцій
 34. Розподілені комп’ютерні системи і мережі
 35. Сучасні методології обробки експериментальних даних
Спеціальності

На кафедрі здійснюється підготовка студентів  за спеціальностію “Комп’ютерні науки”.

Випускники отримують кваліфікацію:

 • Фахівець з інформаційних технологій (бакалавр),
 • Магістр комп'ютерних наук (магістр).