КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНІКИ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Спеціальність «131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» 

Освітня програма «Прикладна механіка»

Освітній ступінь «бакалавр»

 

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ МЕХАНІКИ ТА МАШИН

 

Адреса:

01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, кiмн. 1-0152, 1-0165

Телефони для довідок: +38044-215-21-68, +38044-256-29-94

e-mail: 

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Для вступу на 1 курс для здобуття освітнього ступеня бакалавр денної або заочної форм навчання вступники складають конкурсні предмети (ЗНО).

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну».

 

Телефони та контакти приймальної комісії  

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail

 

Освітньо-професійна програма Прикладна механіка з спеціальності 131 Прикладна механіка - для тих, хто прагне навчитися розробляти та конструювати машини та їх складові із застосуванням сучасного інструментарію та засобів автоматизованого проектування, розрахунків, віртуальних випробувань, налагоджувати, обслуговувати різноманітні технологічні машини, що включають електроніку та механіку (мехатроніку), транспортно-логістичні, робототехнічні системи, володіти навичкам роботи в системах інформаційних технологій програмування.

Програма навчання враховує специфіку розвитку перспективних напрямів галузевого машинобудування, застосування провідних технологій проектування, розрахунків, 3D моделювання, обслуговування різних галузей машинобудівного комплексу України та за її межами.

Типові початкові посади бакалаврів: бакалавр з прикладної механіки  підготовлений до виконання професійної роботи на таких посадах: механік, механік виробництва, механік з ремонту устаткування, механік перевантажувальних машин, механік цеху, механік-налагоджувальник, технік з автоматизації виробничих процесів, технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік з інструменту, технік з механізації трудомістких процесів, технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка), копіювальник технічної документації, кресляр, кресляр-конструктор, інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань, лаборант (галузі техніки), технік з налагоджування та випробувань, технік з підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації.

Конкурентні переваги:


Навчання в університеті.

Навчальний процес супроводжується сучасними комунікаційними засобами навчання через «Модульне середовище освітнього процесу КНУТД», «Електронний журнал», «Zoom», «Google Meet» та інші, які забезпечують студентам зручний доступ до електронних освітніх ресурсів, включно з навчально-методичними матеріалами з дисциплін (конспектами лекцій, методичними вказівками, підручниками, навчальними посібниками, презентаційними матеріалами тощо), можливість здавати звіти, виконувати контрольні тестування, консультуватися з викладачами на форумах, дізнаватися про розклад занять, консультацій, екзаменів, результати навчання та багато іншого, що дозволяє також реалізувати неперервність навчання в дистанційному режимі навіть у мовах можливого локдауну.

Практична підготовка.

На кафедрі прикладної механіки та машин при підготовці фахівців з прикладної механіки поглиблено вивчаються сучасні системи 3D-моделювання з використанням CAD/CAE/CAM систем SolidWorks, САМWorks, Creo PTC, ANSYS та Moldex 3D технології доповненої реальності Vuforia Studio PTC тощо, що застосовуються при проектуванні виробів різного призначення (деталі та механізми машин, зварні конструкції, вироби з листового металу та пластмаси, прес-форм та інші вироби різної складності), індустріального дизайну та візуалізації.

Студентам надається можливість пройти екзамен на рівень володіння програмою SolidWorks та отримати відповідний міжнародний сертифікат компанії Dassault Systemes (CSWA: Certified SOLIDWORKS Associate).

  

Фахові дисципліни проводяться в спеціалізованих аудиторіях, які оснащені елементами мехатроніки фірм Festo (Німеччина), Camozzi, Аrduino (Італія)) та робототехніки, промисловими та макетними мікроконтролерами фірми Arduino, різними мовами програмування (Arduino IDE, FluidSim, Freezing, Grbl, Marlin, Ladder Diagram та інші), 3D- принтерами, металорізальними верстатами тощо.

З метою поглиблення знань студентів з фундаментальних та загально-професійних дисциплін передбачено щорічне проходження практик на базових підприємствах та наукових установах.

Рівень підготовки студентів кафедрою прикладної механіки та машин підтверджується чисельними дипломами, грамотами та призовими місцями на всеукраїнських конкурсах та олімпіадах, а також високими посадами випускників минулих років.

 

За результатами навчання студенти здобувають такі знання та професійні навички:

Місцем професійної діяльності фахівця з прикладної механіки  є:

Наступний рівень вищої освіти.

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування:

Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну програму бакалавра «Прикладна механіка», можуть продовжувати навчання в магістратурі за освітніми програмами «Мехатроніка та робототехніка», або «Індустріальна інженерія» з подальшим навчанням в аспірантурі та докторантурі за освітньо-науковою програмою «Галузеве машинобудування».

Військова підготовка

Одночасно з базовою вищою освітою студентам 3 та 4 курсів надається можливість здобуття військово-облікової спеціальності «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Час проходження військової підготовки узгоджений з розкладом занять студентів в університеті.

Всім студентам факультету Мехатроніки та комп’ютерних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитках, які розташований неподалік від навчальних корпусів університету.

Можливе навчання за індивідуальним, зручним для студента, графіком, що дозволяє поєднувати навчання з роботою на старших курсах.

 

 

«ЩОБ БУДУВАТИ – ПОТРІБНО ЗНАТИ, ЩОБ ЗНАТИ – ПОТРІБНО ВЧИТИСЯ»