КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет індустрії моди

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДИЗАЙНУ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ГАЛАВСЬКА Людмила Євгеніївна

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
Адреса 01011 м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1

Викладацька - навчальний корпус 1, ауд. 1-0394
Кабінет зав. кафедри - навчальний корпус 2, ауд. 2-0303

Контактні телефони:  
+38044-256-29-38 - завідувач кафедри
+38044-256-21-35 - викладацька
 +38044-256-84-38 - завідувач навчальною в’язальною лабораторією
+38044-256-21-48 - завідувач навчальними лабораторіями
e-mail:  


Положення про кафедру технології та дизайну текстильних матеріалів

Програма розвитку кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів

Про кафедру
Історія розвитку кафедри

Назва кафедри з часу її заснування і до 10.09.2019  залишалась незмінною – кафедра технології трикотажного виробництва, хоча назва спеціальності, за якою кафедра випускає спеціалістів, змінювалась декілька разів. У зв'язку з реорганізацією кафедри Матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів шляхом приєднання до кафедри технології трикотажного виробництва кафедрі присвоєно нову назву – кафедра Технології та дизайну текстильних матеріалів (ТДТМ).

Кафедру технології трикотажного виробництва за час її існування очолювали:

1945-1948 рр. — доцент Андрій Іванович Шакола;
1948-1972 рр. — канд. техн. наук, доцент Лідія Петрівна Ігнатова;
1972-1981 рр. — доктор техн. наук, професор Федір Андріанович Мойсеєнко;
1981-1988 рр. — канд. техн. наук, доцент Лев Костянтинович Ващинський;
1988-1993 рр. — канд. техн. наук, доцент Сергій Іванович Шаповаленко;
1993-2009рр. – канд. техн. наук, професор Людмила Олександрівна Крилова;
З 2009 р. – канд. техн. наук, доцент Людмила Євгеніївна Галавська.

Кафедра матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів заснована у 1953 році. За весь період існування кафедри її очолювали:

1953-1977 рр. – канд. техн. наук, професор Микола Миколайович Пожидаєв;
1977-1982 рр. – канд. техн. наук, доцент Анатолій Григорович Ковальський;
1983-1987 рр. – канд. техн. наук, доцент Роман Дмитрович Єфремов;
1987-2007 рр. – канд. техн. наук, професор Валентин Володимирович Рибальченко;
2007-2019 рр. – доктор техн. наук, професор Наталія Петрівна Супрун.

З вересня 2019 р. після реорганізації кафедру Технології та дизайну текстильних матеріалів очолює д.т.н., проф. Галавська Л.Є.

Історична довідка про кафедру Технології трикотажного виробництва

Історична довідка про кафедру Матеріалознавства та експертизи текстильних матеріалів

 

Науково-педагогічні працівники

Спеціальну професійну підготовку студентів веде висококваліфікований професорсько-викладацький колектив кафедри, у якому працює 5 професорів та 5 доцентів. Кількість викладачів з науковими ступенями та вченими званнями складає 100%.  

Середній вік – 48 років. Викладачі пенсійного віку відсутні.

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації ведеться на кафедрі на основі власного кадрового складу через відділ аспірантури та докторантури КНУТД за спеціальностями 05.18.19 – «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів» та 05.02.01 – «Матеріалознавство».

На сьогоднішній день на кафедрі навчається 4 аспіранта (Шипко Д.О., Дмитрик О.М., Чумак Л.Ю., Левицька Д.Р.).

У штаті кафедри є два завідуючих лабораторіями, які мають вищу освіту чотири майстри виробничого навчання; один навчальний майстер; два старших лаборанти.

ГАЛАВСЬКА Людмила Євгеніївна, доктор технічних наук, професор.

У 1995 р. закінчила Державну Академію легкої промисловості України за спеціальністю «Технологія тканин і трикотажу». В 1995-1998 рр. аспірантка кафедри, з листопада 1998р. по серпень 2001 р. працювала асистентом кафедри. У жовтні 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю «Технологія текстильних матеріалів». З вересня 2001 р. працює доцентом кафедри ТТВ. У грудні 2002 р. присвоєно вчене звання доцента за кафедрою ТТВ. З 2005-2006 н.р. виконувала обов'язки заступника кафедри. З вересня 2009 р. – завідувач кафедри технології трикотажного виробництва КНУТД. У квітні 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор технічних наук. У червні 2015 р. присвоєно вчене звання професора кафедри технології трикотажного виробництва. З вересня 2019 р. – завідувач кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів.

Автор 200 публікацій, з них 168 наукового характеру, у тому числі одна стаття у фаховому виданні, що входить до наукометричної бази Scopus, 55 статей у фахових виданнях, 10 – у провідних наукових виданнях інших держав, 6 патентів, 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; 30 публікацій навчально-методичного характеру, у тому числі 1 підручник з грифом МОН України, 2 навчальні посібники з грифом  КНУТД.

З 2015р. секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06. Член спеціалізованої вченої ради Д26.102.01

З 2008 по 2013 рр. віцеголова, з 2014 р. голова Української національної секції Міжнародної федерації технологів трикотажників (IFKT).

  

КИЗИМЧУК Олена Павлівна, доктор технічних наук, професор.

Після закінчення в 1987 р. КТІЛП два роки працювала майстром, технологом в'язального цеху Харківського трикотажного об'єднання. В 1989-1992 рр. – аспірантка кафедри технології хімічних волокон КТІЛП, 1992-1994 рр. – завідуюча лабораторії полімерів кафедри технології переробки пластмас та еластомерів, 1994-2002 рр. – старший науковий співробітник КНУТД. У 1994-1996 рр. та 2001 р. працювала асистентом кафедри за сумісництвом. З 2002 р. асистент, потім доцент кафедри технології трикотажного виробництва. Кандидатську дисертацію за спеціальністю «Технологія текстильних матеріалів» захистила в 2001 р, вчене звання доцента отримала у 2005 р. У 2007 р. пройшла піврічне стажування на кафедрі матеріалів та текстилю Массачусеттського університету (США). У червні 2016 року захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.18.19 – Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів. У 2020 році присвоєно вчене звання професора кафедри ТДТМ.

Автор 60 наукових статей, серед яких 15 – у закордонних виданнях, 3 з яких входять до наукометричної бази Scopus. та понад 50 тез доповідей міжнародних та всеукраїнських конференцій, одного патенту України, одного патенту США та двох свідоцтв реєстрації авторського права на твір. Брала участь у виконанні 8 наукових держбюджетних тем. Працює над докторською дисертацією на тему «Наукові основи створення аукзетік текстильних матеріалів», основні положення якої викладено у монографії «Текстильні матеріали з від’ємним коефіцієнтом Пуассона» (К.: Кафедра, - 2015 р.). Співавтор підручника з грифом МОН України «Основи технології виробів заданої форми» (К.: Кафедра, - 2014 р.).

У 2005-2006 рр. була вченим секретарем спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій.

З 2008 р. секретар Української національної секції Міжнародної федерації технологів трикотажників (IFKT).

У 2013 році стала переможцем програми академічних обмінів ім. Фулбрайта та отримала стипендію Уряду США на проведення досліджень за темою «Вироблення та дослідження трикотажних матеріалів з від'ємним коефіцієнтом Пуассона» у Массачусеттському університеті м. Дартмут з 1 вересня 2013р. до 31 серпня 2014р.

  

РЕДЬКО Яна Володимирівна, доктор технічних наук, доцент.

У 2004 році з відзнакою закінчила магістратуру КНУТД за спеціальністю «Хімічна технологія та обладнання опоряджувального виробництва». У 2008 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Отримання електропровідних властивостей текстильних матеріалів в процесі опорядження» за спеціальністю «Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів». У 2008 році отримала диплом кандидата технічних наук. Вчене звання доцента присвоєно у 2014 році. Має понад 80 наукових праць, серед яких є публікації, що входять до міжнародної науково-метричної бази даних Scopus, 10 патентів України. лауреат Премії Президента України для молодих вчених (2011 р.), стипендіат Кабінету Міністрів України (2010 - 2012 рр.). Співавтор навчального посібника з грифом МОН України «Текстильно-допоміжні сполуки», співавтор більше 20 методичних розробок, співавтор монографії «Отримання бар’єрних властивостей текстильних матеріалів з використанням нанотехнологій» (2013 р.).

Науковой керівник держбюджетних тематик протягом 2012 - 2016 рр.: «Наукові основи нанотехнологій створення волокнистих матеріалів з магнітними та електропровідними властивостями», «Фізико-хімічні закономірності нанотехнологій створення текстильних матеріалів із комплексом бар’єрних властивостей для захисту у надзвичайних ситуаціях».

У 2019 р. захистила докторську дисертацію на тему «Розвиток наукових основ нанотехнологій створення текстильних матеріалів з електропровідними і магнітними властивостями».

Наукові інтереси: хімічна технологія текстильних матеріалів; волокна з електро-магнітними властивостями; синтез окислювальних барвників на волокнистих матеріалах; нанотехнології створення текстильних матеріалів із спеціальними властивостями.

  

БОБРОВА Світлана Юріївна, кандидат технічних наук, доцент.

В 1995р. закінчила ДАЛПУ і з 1996 р. працює на кафедрі на посадах: старшого лаборанта (1996-1998 рр.), асистента (1998-2004 рр.), доцента (з 2004р.). В 1999-2002 рр. – навчання в аспірантурі. Кандидатську дисертацію захистила в 2003 р. 

Автор 100 наукових праць, з яких 39 наукових статей у фахових та міжнародних виданнях, 54 тез доповідей на конференціях, 1 патент України та 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

З 2008 р. член Української національної секції Міжнародної федерації технологів трикотажників (IFKT). 

   

МЕЛЬНИК Людмила Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент.

У 1999 р закінчила Державну Академію легкої промисловості України за спеціальністю «Технологія тканин і трикотажу». З 1999 по 2003 рр. працювала зав. лабораторією кафедри ТТВ. 2003 - 2006 р.р. - аспірантка кафедри технології трикотажного виробництва КНУТД. З 2006 р. після закінчення аспірантури працювала асистентом кафедри ТТВ. Кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.18.19 - «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів» захистила у 2008 р. З 2012 р. - доцент кафедри ТТВ.

Автор понад 50 публікацій. У 2015р. у співавторстві видано підручник з грифом МОН України "Основи теорії в'язання». Брала участь у виконанні 2 наукових держбюджетних тем.

  

ДЗИКОВИЧ Тетяна Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент.

З 2002 р. працює завідуючою в'язальних лабораторій кафедри ТТВ. Після закінчення КТІЛП у 1995 р. працювала старшим лаборантом (1995-2002 рр.). У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2014 року – доцент кафедри за сумісництвом. З 2015 року – доцент кафедри ТТВ. У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри технології трикотажного виробництва.

Автор 48 публікацій, з них – 46 наукового характеру, у тому числі 12 статей у фахових виданнях, 10 патентів, 2 публікації навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 19 праць, з них наукових – 17 (з 6 у фахових виданнях – 3 одноосібні), 2 навчально-методичного характеру та один патент на промисловий зразок.

  

АРАБУЛІ Світлана Іванівна, кандидат технічних наук, доцент.

Закінчила Українську інженерно-педагогічну академію у 2002 році за спеціальністю «Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка та дослідження текстильних композиційних матеріалів для виробів медичного призначення». З 2015 року – завідувач відділу аспірантури і докторантури КНУТД. У 2020 році присвоєно вчене звання доцента кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів. Наукове стажування: Літня школа в Технічному університеті м. Ліберець, 2005 р. (Чеська Республіка); Словацький технічний університет, 2005 р. (Словацька Республіка); Університет м. Гента, 2007-2008 (Бельгія). Стипендіат Міжнародного Вишеградського фонду (2009-2010). Учасник міжнародних проєктів: EUREKA E! 3191 MULFUNC, EUREKA E! 3778 MANGO, EUREKA E! 5799 BATAN, FP7 2BFUNTEX290500 (2004-2015). Науковий керівник міжнародних проєктів: EUREKA E! 10710 UV-SHIELD (2017-2020), «Development and investigation of nanomodified textiles for human-being and electronic equipment’s protection» (2019-2020) Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2009 р.). Автор/співавтор 60 наукових публікацій. Співавтор 1 монографії.

Наукові інтереси: нанотехнології для виробництва текстильних матеріалів із спеціальними властивостями, тепло-, масоперенос в текстильних та багатошарових композитах.

  

 

Допоміжний персонал:

 

МАХІНЯ Тетяна Олексіївна, завідувач в'язальними лабораторіями, за сумісництвом старший викладач кафедри ТДТМ.

Після закінчення в 1981 р. КТІЛП була навчальним майстром, завідуючою лабораторії кафедри, а з 1988 р. — асистентом кафедри. З 1999 р. — старший викладач кафедри. З 2005 р. – доцент кафедри. З 2015 р. – старший викладач кафедри. 

Автор 80 публікацій, з них 55 наукового характеру, у тому числі 17 наукових статей, 29 тез доповідей, 1 авторське свідоцтво та 8 патентів на винаходи і промислові зразки; 25 публікацій навчально-методичного характеру.

КРИЖАНОВСЬКА Олександра Петрівна, завідувач навчальними лабораторіями.

Закінчила Херсонський державний технічний університет у 1976 році. Після закінчення інституту працювала змінним майстром, інженером-технологом на Чернігівському камвольному комбінаті. 3 1978 по 1986 рік старший інженер виробничого відділу об’єднання «Укрпромвовна» МЛП України. З 2000року працює в університеті на посаді ведучого інженера навчально-технологічної лабораторії з прядіння та асистентом кафедри. З 2012 року працювала завідувачем навчальної лабораторії. Є провідним спеціалістом в області прядіння текстильних волокон. Вона є співавтором підручника для студентів спеціальності 7(8).05160103 «Прядіння натуральних і хімічних волокон» «Основи технологій прядильних виробництв» та навчального посібника «Збірник задач з прядіння бавовни і хімічних волокон».

СІПОТЕНКО Віра Федорівна, навчальний майстер.

З 1974 по 1982 працювала в’язальницею круглов’язальних машин на фабриці «Киянка». З 1982 року - в’язальницею плосков’язальних машин у Республіканському домі моди трикотажних виробів «Хрещатик».

На сьогодні передає свій багаторічний досвід виготовлення високоякісних трикотажних виробів підростаючому поколінню трикотажників, працюючи на посаді навчального майстра на плосков’язальному обладнанні.

МАРХАЙ Марина Анатоліївна, старший лаборант.

Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості у 1983 році, за спеціальністю «Технологія швейних виробів». Працює на кафедрі з 1975 року. Має більше 15 наукових праць, має 1 патент. Приймає участь у методичній та науково-дослідній роботі кафедри. 

 

Аспіранти кафедри ТДТМ:

 

ШИПКО Данило Олександрович, аспірант кафедри ТДТМ.

З 2018 року навчається у аспірантурі за спеціальністю 182 – Технології легкої промисловості. Науковий керівник д.т.н., проф. Галавська Л.Є. Тема дисертаційної роботи «Розробка технології в'язання кулірного трикотажу підвищеної міцності та неруйнівних методів оцінки його фізико-механічних характеристик».

Автор 6 наукових праць, з яких 3 статті у фаховому виданні та 3 тез доповідей на конференціях. 

ДМИТРИК Оксана Михайлівна, аспірант кафедри ТДТМ.

У 2020 році закінчила магістратуру КНУТД за освітньо-науковою програмою «Технології легкої промисловості», спеціальність 182 Технології легкої промисловості. У жовтні 2020 року вступила до аспірантури за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості. Науковий керівник д.т.н., проф. Галавська Л.Є. Тема дисертаційної роботи «Удосконалення технології переробки високоміцних ниток на плосков'язальному обладнанні». Автор 7 наукових праць, з яких 2 статті у фахових виданнях України та 6 тез доповідей на конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра ТДТМ є однією з небагатьох кафедр, яка має у своєму арсеналі не макети, а працююче в'язальне обладнання різних типів. У ході навчального процесу у в'язальних лабораторіях кафедри проходять практичні заняття студентів не тільки своєї спеціальності, а студентів взуттєвих, економічних, механічних спеціальностей та художнього моделювання одягу.

На кафедрі облаштовані навчально-наукові лабораторії, що дозволяють проводити випробування волокон, ниток і полотен у відповідності з діючими стандартами:

 • лабораторія «Дослідження фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів для одягу»;
 • лабораторія «Дослідження фізико-механічних властивостей текстильних волокон та ниток»;
 • лабораторія «Дослідження фізико-механічних властивостей текстильних матеріалів для виробів із шкіри»;
 • асортиментні кабінети текстильних матеріалів.

Навчально-наукові лабораторії оснащенні стандартизованими приладами для визначення механічних та фізичних властивостей матеріалів для виробів текстильної та легкої промисловості. 

Навчальний процес у в'язальних лабораторіях кафедри ТДТМ

 

До складу кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів входять: три лекційні аудиторії; дві навчальні в’язальні лабораторії; чотири навчальні лабораторії з матеріалознавства; кабінет дизайну та САПР трикотажу; навчальна лабораторія дизайну та художнього проектування трикотажу; навчальна швейна лабораторія. У своєму розпорядженні кафедра має 9 комп'ютерів, які використовуються при викладанні дисциплін дизайнерського спрямування, при виконанні лабораторних, курсових, дипломних та наукових робіт. Крім того, навчальним процесом передбачено проведення лабораторних робіт у спеціалізованих комп'ютерних класах інформаційно-обчислювального центру КНУТД, які оснащені сучасними ПЕОМ у достатній кількості.

Кафедра має один філіал на трикотажному підприємстві ПАТ «Софія» (м. Бровари), технічну базу якого використовує для проведення не лише виробничої та переддипломної практик, а й для лабораторних робіт.

 

Машини і автомати кафедри ТДТМ. Фото

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри ТДТМ проводиться в межах наукових напрямів університету:

 • • Н/н 3/22 «Розробка нового асортименту трикотажних полотен і виробів широкого вжитку та спеціального призначення з прогнозованими споживними властивостями», наук. кер. д.т.н., проф. Галавська Л.Є.

Основні наукові напрями:

 • створення теоретичних основ проектування і технології в’язання нових видів трикотажних полотен та виробів;
 • нормалізація технологічних процесів трикотажного виробництва;
 • розробка технології переробки нових видів текстильних ниток і пряжі на в’язальному обладнанні;
 • розробка структури і технології в’язання трикотажу технічного та медичного призначення;
 • розробка автоматизованих систем проектування та візуалізації трикотажу;
 • художньо-технологічне проектування трикотажних полотен та виробів широкого вжитку та спеціального призначення.;
 • розробка одягу та приладдя для поранених, які знаходяться на лікуванні у військових шпиталях;
 • експертиза текстильних матеріалів та виробів;
 • розробка асортименту функціонального одягу для людей з особливими потребами.

В останні роки велика увага приділяється розробці одягу та приладдя для поранених, які знаходяться на лікуванні у військових шпиталях. Аспірантами кафедри Іванова І.О., Пожилова-Несміяна Г.М. під керівництвом Н.П.Супрун було розроблено та виготовлено колекцію сучасного шпитального одягу, яка з успіхом демонструвалась на виставках різного рівня.

Науковими інтересами співробітників кафедри є дослідження технологій та устаткування легкої та текстильної промисловостей; дослідження експлуатаційних властивостей текстильних матеріалів, які використовуються для захисту людини та навколишнього середовища; прогнозування властивостей текстильних матеріалів.

У період з 2015 по 2019 роки професорсько-викладацьким складом, аспірантами та здобувачами кафедри опубліковано 400 наукових праць, з яких статей у фахових виданнях – 87, у міжнародних – 39, монографій – 14, тез доповідей міжнародних конференцій – 96, всеукраїнських – 152, у т.ч. 11 статей у фахових виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus. Отримано 12 патентів. Зроблено 109 доповідей на міжнародних конференціях та 276 на всеукраїнських.

Чотири викладачі кафедри ТДТМ є повноправними членами Міжнародної федерації трикотажників. Викладачі та аспіранти кафедри приймають участь у роботі конгресу міжнародної федерації трикотажників з представленням доповідей за результатами досліджень:

47th international federation of knitting technologists congress, 25-26 вересня 2014 р., Туреччина, м. Ізмір, 3 доповіді;

48th international federation of knitting technologists congress, 9-11 червня 2016 р., Німеччина, м. Мюнхенгладбах, 4 доповіді;

49th IFKT International Congress “Stepping into the future…”, 2-4 жовтня 2018 р., Польща, м. Лодзь, 3 доповіді.

Також прийняли участь з доповідями за кордоном у міжнародній конференції з опублікуванням статей у фаховому виданні, що входить до наукометричної бази Scopus: 9th Central European Conference 2017  "Fibre Grade Polymers, Chemical Fibres and Special Textiles", 11-13 September 2017, Czech Republic, Liberec, Technical University of Liberec.

За звітний період подано шість проектів на участь у конкурсі на державне фінансування МОН України:

 • проект «Розробка технології в’язання трикотажних полотен підвищеної міцності для потреб оборонно-промислового комплексу», науковий керівник – д.т.н. Галавська Л.Є., відповідальний виконавець – к.т.н. Боброва С.Ю., виконавці – к.т.н. Єліна Т.В., Безсмертна  В.І., 2017 рік;
 • проект «Розробка раціональних технологічних процесів виробництва та інноваційних неруйнівних методів контролю властивостей текстильних матеріалів реабілітаційного призначення», науковий керівник – д.т.н. Кизимчук О.П., виконавці – к.т.н. Мельник Л.М., 2017 рік;
 • проект «Розробка функціонального трикотажу з прогнозованими фізико-механічними характеристиками для виготовлення захисних виробів військового призначення», науковий керівник – д.т.н. Галавська Л.Є., відповідальний виконавець – к.т.н. Боброва С.Ю., 2018 рік;
 • проект «Розробка багатофункціональних трикотажних полотен та виробів для формування речового майна та тактичного спорядження військовослужбовців», науковий керівник – д.т.н. Галавська Л.Є., відповідальний виконавець – к.т.н. Боброва С.Ю., 2019 рік;
 • проект «Розробка нового асортименту соціально-орієнтованих швейних виробів для інвалідів, важкохворих та інших маломобільних категорій громадян»,  науковий керівник – д.т.н. Супрун Н.П., відповідальний виконавець – к.т.н. Литвинова О.І., 2019 рік;
 • проект «Розробка інноваційного асортименту соціально-орієнтованих швейних виробів з розширеними реабілітаційними властивостями для поранених, осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій громадян» науковий керівник – д.т.н. Супрун Н.П., відповідальний виконавець – к.т.н. Литвинова О.І., 2020 рік.

За останні 5 років науково-педагогічними працівниками кафедри виконувались наступні держбюджетні теми:

1) 16.04.49 ДБ «Розробка покриттів для ран з пролонгованою лікувальною та антимікробною дією на нетканих основах з вітчизняної текстильної сировини» (термін виконання 2015-2016 рр.). номер Державної реєстрації 0112U000263. Науковий керівник – Н.П.Супрун, та відповідальний виконавець – О.І. Литвинова;

2) 16.04.54 ДБ «Розробка нового асортименту одягу для поранених та шпитального одягу з гнучкою морфологічною структурою» (термін виконання 2017-2018 рр.). номер Державної реєстрації 0117U000606. Науковий керівник – Н.П. Супрун, та відповідальний виконавець – О.І. Литвинова;

3) 16.02.42 ДБ «Фізико-хімічні закономірності нанотехнологій створення текстильних матеріалів із комплексом бар’єрних властивостей для захисту у надзвичайних ситуаціях» (термін виконання 2015-2017 рр.), номер Державної реєстрації 0115U002481, наказ Міністерства освіти і науки України 473 від  17.04.2012 р.) Науковий керівник – Я.В. Редько, та відповідальний виконавець – О.О. Гараніна;

4) 16.04.61 МВ ДБ  «Розробка біометричних пакетів текстильних матеріалів та виробів для комплексного оцінювання тактико-технічних і фізичних властивостей речового майна військовослужбовців» (2017-2019 р.).

5) 16.04.73 ДБ «Розробка багатофункціональних трикотажних полотен та виробів для формування речового майна та тактичного спорядження військовослужбовців» (термін виконання 2021-2022 рр.), номер державної реєстрації 0121U109756. Науковий керівник – Л.Є. Галавська, відповідальний виконавець – С.Ю. Боброва.

За останні роки активізувалась на кафедрі міжнародна проектна діяльність:

1) Міжнародна європейська інноваційна науково-технічна програма «EUREKA» проєкт Е!10710 UV-SHIELD “Design and development of UV shielding materials” (Проектування і розробка текстильних матеріалів для захисту від УФ випромінювання)» (2016-2019), Договір №М/63-2019 від 05.06.2019 р., керівник проєкту: к.т.н. Арабулі С.І., обсяг фінансування у 2019 р. – 190 тис. грн.; https://www.eurekanetwork.org/project/id/10710

2) Українсько-чеський науковий проєкт «Development and investigation of nanomodified textiles for human-being and electronic equipment’s protection» (Розробка та дослідження наномодифікованих текстильних матеріалів для захисту людини та електронного обладнання) (2019-2020). Реєстраційний номер 0119U101931, Договір М/22-2019 від 22.05.2019 р., керівник проекту: к.т.н., доц. Арабулі С.І., обсяг фінансування у 2019 р. – 120 тис. грн.

3) Українсько-литовський проєкт «Трикотажні матеріали для засобів індивідуального захисту від механічних пошкоджень та дії полум'я (акронім - PERPROKNIT)» (2020-2021). Реєстраційний номер 0120U103797, Договір М/27-2020 від 14.08.2020 р., обсяг фінансування у 2020 р. – 110 тис. грн. Реєстраційний номер: 0121U113770, Договір М/72-2021 від 19.11.2021р., обсяг фінансування у 2021 р. – 165 тис. грн. Керівник проекту: д.т.н., проф. Галавська Л.Є.

У рамках Освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості, до складу якого входить КНУТД, НПП кафедри спільно з ТОВ «РА.ДА» виконують науково-дослідні роботи зі створення трекінгових шкарпеток з антибактеріальною дією й дезодоруючим ефектом; функціональних трикотажних полотен для виготовлення вогнетривкої натільної білизни та балаклав як елементів військової уніформи та спецодягу пожежників.

За період 2015-2021рр. виконано 7 госпдоговірних тем на загальну суму 12,5 тис. грн.

За сприяння кафедри розроблено угоду про взаємне співробітництво в організації та проведенні V Міжнародної конференції «Textile Science and Economy V» в рамках проекту «Six International Conferences 2013», яка відбулась в м.Зренянін, Сербія  5 та 6 листопада 2013.

За останні роки активізувалася робота кафедри щодо участі у виставках. Кафедра приймала участь у виставках, присвячених Всеукраїнській конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», КНУТД; виставках, що проходили у рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективний університет», КНУТД; виставках у рамках Міжнародного фестивалю моди Kyiv Fashion, м. Київ; Міжнародного форуму товарів і послуг для дітей Baby Fashion: Baby Expo, м. Київ; фестивалю сімейного дозвілля BABY ACTIVE,  м. Київ; виставках, присвячених Дню відкритих дверей, КНУТД; у  Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека», м. Київ; у виставці у рамках Міжнародної бієнале художнього текстилю та показі моди "Скіфія", м. Херсон, Україна; та у традиційній щорічній виставці творчих робіт студентів кафедри в музеї за склом, КНУТД.  

Виставка, присвячена Всеукраїнському З'їзду Легкої промисловості, КНУТД

 

 

Виставка у рамках ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективний університет», КНУТД

 

 Виставка з нагоди 84-ї річниці КНУТД

 

Всеукраїнський Благодійний ярмарок «Коло життя» на підтримку поранених у зоні АТО військовиків

 

Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки у рамках Благодійного ярмарку «Коло життя»

 

Майстер-клас з виготовлення вітальної листівки у рамках Благодійного ярмарку «Коло життя»

 

Благодійний ярмарок на підтримку поранених у зоні АТО військовиків
у рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективний університет»

 

Учасники благодійного ярмарку «Коло життя»

 

Майстер-класи у рамках другого благодійного ярмарку «Коло життя»

 

Урочиста мить передачі зібраних студентами коштів у якості гуманітарної допомоги 
у зону АТО до благодійної скриньки 

 

Експонати виставки «Інноваціі для бізнесу»

 

Експозиція виставки «BABY EXPO. 19 Міжнародний форум товарів для дітей»

 

  

Розробки трикотажного одягу для дітей, представлені на міжнародній виставці 
«BABY EXPO. 19 Міжнародний форум товарів для дітей»

 

Студенти учасники благодійної акції «Оберіг для солдата»

 

Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки
у рамках фестивалю сімейного дозвілля «Baby Active
»

 

 

Майстер-клас з виготовлення вітальної листівки
у рамках фестивалю сімейного дозвілля «Baby Active
»

 

Учасники благодійної акції «Оберіг для солдата»

 

 

Галузева виставка  з легкої промисловості та індустрії моди Kyiv Fashion
у рамках 29-го Міжнародного фестивалю моди Kyiv Fashion

 

Експонати виставки у рамках Дня відкритих дверей в КНУТД

  

До Дня працівника Легкої промисловості викладачі разом зі студентами провели флешмоп «Ярмбомбінг» та відзняли відеопривітання для підприємців галузі.

Флешмоп до Дня працівника Легкої промисловості 

 

 

Виставка у рамках 18-го Міжнародного форуму товарів і послуг для дітей 
Baby Fashion, м. Київ


Майстер-клас у рамках 6-го фестивалю-ярмарку сімейного дозвілля 
«Активна Дитина 2016», м. Київ

  


 

Представлення студентами колекції вишуканих вишиванок ручної роботи народної майстрині Піонії Кондратюк, 
ANTVAN Fashion Days, м. Київ, НСК “Олімпійський”

 


Виставка творчих робіт студентів кафедри ТТВ в музеї КНУТД

 

XIII Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека», м. Київ

 

 

Роботи, преставлені 11 Міжнародный бієнале художнього текстилю та показ моди «Скіфія»,  м. Херсон

 


Виставка у рамках Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів, КНУТД

 

Науково-дослідна робота серед студентства є стимулюванням активної творчої праці молоді в процесі навчання і допомогою в більш глибокому оволодінні спеціальністю. Саме тому кафедра приділяє велику увагу організації та проведенню науково-дослідної роботи студентів (НДРС). Студенти четвертого та п'ятого курсів залучаються до виконання індивідуальних науково-дослідних робіт, що виконуються викладачами кафедри у рамках держбюджетних тем чи другої половини робочого дня.

На кафедрі працює, створений у 2004 році, Центр технології та дизайну трикотажу, діяльність якого спрямована на створення умов для практичного впровадження творчих розробок студентів та надання платних послуг населенню з розробки дизайну та виготовленню трикотажних виробів і полотен різної складності. Основними функціями та напрямками діяльності Центру є:

 • залучення студентів до творчої діяльності;
 • сприяння у виготовленні кращих моделей із трикотажу, розроблених студентами в дипломних роботах;
 • виконання робіт на замовлення населення, надання послуг населенню; розробка структур переплетень та в’язання трикотажних полотен та деталей трикотажних виробів;
 • проведення навчання на промислових, напівпромислових та ручних плоскофангових машинах в університеті;
 • розрахунок заправних карт на в’язання деталей трикотажних виробів.

Завдяки існуванню Центра студенти мають можливість втілювати у життя цікаві дизайнерські ідеї, виготовляти трикотажні вироби на в’язальному обладнанні кафедри ТТВ та приймати участь у щорічному міжнародному конкурсі-показі моделей одягу «Печерські каштани».

Навчально-методичне забезпечення

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі згідно навчального плану, забезпечені необхідною навчально-методичною документацією: типова і робоча програми, методичні вказівки, конспекти лекцій, тестові питання та ін., які періодично поновлюються. З усіх навчальних дисциплін розроблено конспекти лекцій на електронних носіях. На теперішній час на кафедрі ведеться робота у напрямку розробки методичних вказівок для циклу вибіркових дисциплін відкритих спеціалізацій.

У період з 2015 по 2019 роки викладачами кафедри підготовлено і видано близько 150 навчально-методичних розробок, спрямованих на організацію аудиторної та самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання.

У 2010 році видано «Енциклопедію швейного виробництва», співавторами якої є доц. Галавська Л.Є., проф. Крилова Л.О. та доц. Васильєва Л.Є..

У 2012 році видано два підручники з грифом МОНМС України:  «Функціональні групи в'язальних машин» автор проф. Клочко О.І. та «Проектування виробництв трикотажної промисловості» авторів проф. Омельченко В.Д., доц. Литвиненко Н.М., Романюк Є.О.

У 2013 році видано підручник з грифом МОНМС України «Основи технології виробів заданої форми» авторів доц. Гайдамаки В.К., доц. Кизимчук О.П.

У 2014 році видано підручник з грифом МОНМС України «Основи теорії в'язання візерункового трикотажу» авторів доц. Король В.П., доц. Галавська Л.Є.

У 2015 році видано підручник з грифом МОНМС України «Основи теорії в'язання» авторів проф. Крилова Л.О., доц. Мельник Л.М.

У 2016 році видано навчальний посібник з грифом КНУТД «Конструювання трикотажних виробів та основи швейно-трикотажного виробництва» авторів Омельченко В.Д., Галавська Л.Є., Розсоха Т.І.

У 2018 році видано підручник з грифом КНУТД «Механічна технологія текстильних матеріалів. Частина ІІ. (Ткацьке, трикотажне та неткане виробництва)» авторів Слізков А.М., Щербань В.Ю., Кизимчук О.П.

   

   

  

 

Спеціальності, освітні програми та спеціалізації

Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів є однією з випускаючих кафедр Київського національного університету технологій і дизайну на факультеті  Індустрії моди і єдиною на теренах України, яка забезпечує підготовку спеціалістів-технологів для усіх профілів трикотажного виробництва: білизняне, виробництво верхніх трикотажних,  панчішно-шкарпеткових та рукавичних виробів, виробництво штучного хутра, а також виробів технічного та медичного призначення.

Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів забезпечує підготовку кадрів у галузі знань 18 – Виробництво та технології за спеціальністю 182 – Технології легкої промисловості першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти:

бакалавр, освітня програма «Індустрія моди», фахове спрямування «Технології та дизайн трикотажу»;

магістр, освітня програма «Індустрія моди», фахове спрямування «Технології та дизайн трикотажу»;

магістр, освітньо-наукова програма «Технології легкої промисловості».

Форма навчання: денна та заочна.


 

Перелік дисциплін кафедри ТДТМ на 2021-2022 н.р.

№ з/п

Назва дисципліни

Шифр

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1

Основи технології текстилю

ОТТ

Основи теорії в'язання

ОТВ

Технологія вироблення візерункового трикотажу

ТВВТ

Конструювання трикотажних виробів та основи швейної технології

КТВта ОШТ

Основи композиції, кольорознавства та дизайну в індустрії моди

ОККДІМ

Технологія виробів заданої форми

ТВЗФ

Основи проектування текстильного виробництва

ОПТВ

Художньо-технологічне проектування трикотажних полотен

ХТПТП

Проектування складових елементів костюму

ПСЕК

10 

Функціональні групи в'язальних машин

ФГВМ

11 

Матеріалознавство

М

12 

Креативні технології в текстилі

КТТ

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

13 

Проектування виробництв трикотажної промисловості

ПВТП

14 

Комп'ютерні технології у трикотажному виробництві

КТуТВ

15 

Технічний та медичний текстиль

ТМТ

16 

Планування експерименту та пошуково-дослідницької діяльності

ПЕПДД

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

17 

Сучасні аспекти оцінки відповідності текстильних матеріалів та виробів

САОВТМВ

18 

3D моделювання у текстильному  виробництві

3DМуТВ

19 

Наукові основи проектування та прогнозування характеристик виробів легкої промисловості

НОППХВЛП

20 

Теоретичні основи матеріалознавства (текстильного, шкіряно-хутрового та взуттєвого)

ТОМ

21 

Експертне оцінювання якості матеріалів для виробів текстильної та легкої промисловості

ЕОЯМВТЛП

22 

Основи розробки методів дослідження та складання нормативної документації

ОРМДСНД

23 

Теоретичні основи планування експериментів та інтерпретації результатів визначення властивостей матеріалів

ТОПЕта ІРВВМ

24 

Новітні методи дослідження структури і властивостей матеріалів

НМДСіВМ

 

Аспірантура:

Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів забезпечує підготовку докторів філософії (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти):

 • у галузі знань 13 Механічна інженерія за спеціальністю 132 Матеріалознавство;
 • у галузі знань 18 Виробництво та технології за спеціальністю 182 Технології легкої промисловості.
Студенти

Студенти кафедри технології та дизайну текстильних матеріалів активно залучаються до вирішення складних науково-технічних проблем, оскільки саме наукова діяльність сприяє більш глибокому оволодінню спеціальністю. Вже з 3 курсу вони приймають активну участь у науково-дослідній роботі кафедри. Студенти готують реферати з наукових питань і роблять доповіді на наукових студентських семінарах та конференціях молодих вчених та студентів.

Щороку в січні-лютому на кафедрі серед студентів 3-5 курсів проводиться вузівський тур Всеукраїнської олімпіади з циклу профілюючих дисциплін, у якому за останні 2 роки прийняло участь понад 100 студентів.

Обдарована студентська молодь має можливість представити на щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з розділу «Легка промисловість» власні наукові розробки, виконані у співпраці з викладачами кафедри. 

Свою творчість та дизайнерський хист студенти проявляють, приймаючи участь у щорічному Міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Печерські каштани». До участі у міжнародному конкурсі студенти готують колекції трикотажних виробів, текстильні вироби у техніці «Печворк» та ляльки з текстилю. Також приймають активну участь у Всеукраїнському новорічно-різдвяному конкурсі молодих дизайнерів одного образу та декору «Сузір’я «Каштан» у номінаціях: новорічний бал, різдвяна листівка, новорічна ялинка та іграшка.

Кафедра постійно працює над вдосконаленням практичної підготовки студентів. Згідно навчального плану передбачені три види практик: навчальна, виробнича та переддипломна. Навчальну практику студенти проходять у спеціалізованих в’язальних лабораторіях кафедри. Протягом цієї практики студенти вивчають основні типи в'язальних та швейних машин, набувають робочі навички по їх заправці, обслуговуванню, з розробки переплетень та візерунків, а також виготовлення зразків трикотажних полотен або виробів. Виробнича практика проходить на підприємствах галузі. У Києві постійними базами практики являються ПрАТ «Софія», ТОВ «Дім моди «РІТО», «Торговий дім «АЛКОМ», Державне підприємство «Київський державний науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості».

Навчальна практика студентів у в'язальних лабораторіях кафедри ТДТМ

 

Щорічно під час проведення навчальної практики студенти, які навчаються за освітньою програмою «Технології та дизайн трикотажу», власноруч в’яжуть на промисловому в’язальному обладнанні напівфабрикати та пошивають на спеціалізовану швейному обладнанні трикотажні вироби та оформлюють стенди. Також виготовляють трикотажні іграшки. Усі ці вироби згодом у рамках благодійних акцій КНУТД передаються до дитячих будинків.

Трикотажні іграшки ручної роботи


 

 

Під час практики та протягом навчального року під керівництвом викладачів кафедри проходять майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок. Традиційно на кафедрі організовуються виставки-конкурси на кращу ляльку-мотанку.

  

  

Роботи з конкурсу творчих робіт студентів

 

 

Участь студентів у конкурсі ялинкових прикрас та ялинок  «Сузір’я-Каштани»

 

Майстер-клас з виготовлення вітальних листівок

Перспективи для студентів

Кафедра технології та дизайну текстильних матеріалів є єдиною в Україні, яка забезпечує підготовку спеціалістів-технологів для трикотажного виробництва. В Україні налічується близько 53 трикотажних підприємств, велика кількість побутових трикотажних ательє та приватних малих підприємств, де необхідні спеціалісти з технології трикотажу. Під час навчання студенти спеціальності «Технології та дизайн трикотажу» опановують усі профілі трикотажного виробництва: білизняне, виробництво верхніх трикотажних виробів, панчішно-шкарпеткових та рукавичних виробів, виробництво штучного хутра, а також виробів технічного та медичного призначення, , у тому числі вміння розробляти технологію виготовлення та дизайн трикотажних виробів відповідної асортиментної групи з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Опанувавши освітню програму «Технології та дизайн трикотажу» випускники мають унікальну можливість щодо працевлаштування не тільки у якості технолога на трикотажному виробництві, а й стати провідним дизайнером трикотажного одягу та різноманітних текстильно-галантерейних виробів на його основі шляхом реалізації навичок, вмінь та майстерності художнього проектування, колористичного оформлення, дизайну трикотажу, конструювання та пошиття трикотажних виробів. Крім того, випускники на базі знань, набутих у процесі навчання, можуть також на професійних теренах реалізовувати свої творчі здібності з використанням передових комп'ютерних технологій, а саме: створювати трикотажні полотна нових структур, розробляти та виготовляти на сучасному в'язальному обладнанні з електронним керуванням процесу в'язання власні моделі трикотажного одягу і представляти їх до розгляду у якості промислового зразка чи прийняти участь зі своєю колекцією трикотажних виробів, які відповідають сучасному напрямку моди, у відповідних оглядах-конкурсах.

Студентська колекція одягу під назвою «Світлина»

 

Студентська колекція одягу під назвою «Квітка»

 

Студентська колекція одягу під назвою «Північ»

 

Студентська колекція одягу під назвою «Синя Борода»

 

Студентська колекція одягу під назвою «Трипілля»

 

 

Студентська колекція одягу під назвою «Зимова феєрія»

 

Студентська колекція одягу під назвою «Світський раунд»

 

Студентська колекція одягу під назвою «Одеський причал»

 

Студентська колекція одягу під назвою «Макош»

 

Студентська колекція одягу під назвою «Багряний світанок»

 

 

Студентська колекція одягу під назвою «Бутони нашого життя»

 

У процесі навчання вивчаються всі види сировини, асортимент трикотажних виробів, способи їх виготовлення, теорія в'язання переплетень всіх класів; основи композиції і історія одягу та матеріальної культури; елементи художнього проектування та дизайну трикотажних полотен та виробів, у тому числі і з використанням сучасних комп'ютерних графічних пакетів, методики конструювання трикотажних виробів, їх колористичне оформлення та розкрійно-швейне виробництво; технологічні та візерункові можливості в'язального обладнання різних типів. У період навчальної практики є можливість отримання навичок роботи на в'язальному обладнанні.

 

Випускники кафедри можуть працювати на підприємствах з виготовлення верхніх трикотажних виробів, білизни, спортивного трикотажу, штучного трикотажного хутра, гардин та мережив, медичних трикотажних виробів (бандажів, штучних судин, рейтуз для схуднення тощо), трикотажу технічного призначення.

При бажанні молоді фахівці освітньої програми «Технології та дизайн трикотажу» можуть присвятити свою професійну діяльність не тільки роботі на трикотажних підприємствах, що спеціалізуються на виготовленні трикотажних виробів побутового призначення, а й розробці та виготовленню нетрадиційної трикотажної продукції спеціального призначення (технічний трикотаж) в умовах державних чи комерційних структур; сміливо відкрити власну справу, попередньо здійснивши маркетингові дослідження ринку товарів трикотажної галузі; стати дизайнером трикотажного одягу, іміджмейкером, стилістом.

  

Паралельно з базовою освітою студенти мають можливість здобути військову освіту та одержати звання офіцера запасу. 

Після одержання вищої освіти випускники мають можливість вступити до аспірантури за спеціальностями 182 Технології легкої промисловості та 132 Матеріалознавство. 

Студентські гуртки

Одним із видів наукового та творчого пошуку студентів на кафедрі є їх участь у роботі наукових гуртків.  На кафедрі функціонують наступні наукові гуртки:

 • Шлях дизайнера від простого до складного, наукові керівники докторантка кафедри Єліна Тетяна Вікторівна та к.т.н., ст.н.с. Литвиненко Наталія Миколаївна;
 • Екологічно безпечний трикотаж, наукові керівники д.т.н., проф. Галавська Людмила Євгеніївна та к.т.н., доц. Дзикович Тетяна Анатоліївна;
 • Розумний текстиль, наукові керівники д.т.н., доц. Кизимчук Олена Павлівна та к.т.н., доц. Мельник Людмила Михайлівна;
 • Експерт – текстильник, науковий керівник д.т.н., проф. Слізков Андрій Миколайович;
 • Екологічні текстильні матеріали, науковий керівник д.т.н., проф. Супрун Наталія Петрівна.
Випускники

Історична довідка про випускників кафедри технології трикотажного виробництва
Прізвища деяких випускників та посади, які вони займали

 

Інформація про деяких  випускників кафедри

 

Омельченко Василь Дмитрович

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, академік Академії інженерних наук України, Заслужений працівник промисловості України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, провідний науковий співробітник Державного підприємства «Київський науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості».

Народився 1 січня 1946 року у м. Києві. Закінчив  у 1969 р. КТІЛП. В 1973-1976 роках – аспірант кафедри ТТВ. Кандидатську дисертацію захистив у 1977 році. В 1976-1991рр. працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті текстильно-галантерейної промисловості: зав. лабораторією в'язання, зав. Київським технологічним відділом, заступником генерального директора з наукової роботи, директором Київського філіалу НПО «Текстильгалантерея». З 1992 року – директором Київського державного НДІ текстильно-галантерейної промисловості та за сумісництвом з 1993 року ¾ доцент, потім професор кафедри технології трикотажного виробництва КНУТД. 2007-2012 р.р. професор кафедри технології трикотажного виробництва.

Автор понад 200 наукових робіт, 48 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, співавтор монографії «Високотехнологічні, конкурентоспроможні і екологічні волокнисті матеріали та вироби з них». У 2007 р. Омельченку В.Д.  у складі творчого колективу працівників КНУТД та виробничників присвоєна Державна премія України у галузі науки і техніки.

За результатами науково-технічної праці науковців під керівництвом Омельченка В.Д. було повністю переналагоджено на нові технології діяльність 14 підприємств у різних європейських країнах.

Омельченко В.Д. нагороджено золотою та срібною медалями різних міжнародних виставок. Має звання «Винахідник СРСР».  

Омельченко В.Д. підготував 5 кандидатів наук, 2 з яких  працюють викладачами кафедри ТТВ.

Голова національного технічного комітету Держспоживстандарту України з легкої промисловості (ТК-125). З 2008 р. по 2012 р. голова Української національної секції Міжнародної федерації технологів трикотажників (IFKT).

Чапланов Олександр Миколайович

Закінчив у 1974 році КТІЛП за спеціальністю «Технологія трикотажного виробництва».

Директор КП Харківського трикотажного об'єднання. Віце-президент Асоціації підприємств легкої промисловості Харківської області.

Народився 23 червня 1949 року в м. Мелекес Ульянівської області у родині робітника залізниці.

З 1966 по 1967 рр. працював учнем автослюсаря в автоколоні. У 1967 прийшов у легку промисловість i почав свою трудову діяльність з учня помічника майстра панчішного цеху Мелекеської фабрики ім. Клари Цеткін.

З 1969 по 1974 рр. за направленням фабрики навчався у Київському технологічному інституті легкої промисловості на факультеті «Технологія трикотажного виробництва». Після повернення з навчання працював начальником швейно- кетельного цеху.

З 1976 по 1980 рр. заступник головного інженера Ульяновського виробничого трикотажного об'єднання. 1980-1987 рр. – головний інженер Ульяновського виробничого трикотажного об'єднання.

3 1987 р. по розпорядженню Міністерства легкої промисловості СРСР переведений до України та призначений генеральним директором Харківського виробничого трикотажного об'єднання, на якому працює й на цей час.

Під керівництвом О.М. Чапланова одне з відстаючих підприємств галузі було технічно переоснащене у 1990-1992 рр., а його продукція стала конкурентоспроможною.

Характерними рисами Олександра Миколайовича є діловитість, порядність, людяність, цілеспрямованість. Знання талановитого інженера допомогли йому згуртувати колектив фахівців-однодумців. Тому колектив навчився працювати у будь якій складній економічній ситуації.

Велику увагу приділяє Олександр Миколайович підготовці молодих кадрів. Понад 20 років призначається головою Державної Екзаменаційної комісії з трикотажного та опоряджувального виробництва Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж текстилю та дизайну».

Чаюн Володимир Григорович

У 1982 р. закінчив КТІЛП і одержав диплом інженера-технолога за спеціальності «Технологія тканин і трикотажу». Голова правління ВАТ «Софія».

Народився 17 вересня 1960 року в с. Пугачівка Жашківського району Черкаської області.

Все своє професійне життя Володимир Григорович присвятив рідному підприємству, на якому працює після закінчення інституту: з 1984 р. по 1986 р. – старшим технологом, з 1984 р. по 1987 р. – начальником цеху Броварської фабрики верхнього дитячого трикотажу.

Упродовж 1987-1988 р.р. – на  партійній роботі: обіймав посаду інструктора відділу пропаганди й агітації броварського міському Компартії України.

Повернувшись на фабрику, з 1988 р. по 1990 р. обіймав посаду начальника цеху, з 1990 р. по 2002 р. – головного інженера фабрики.

У 2002 р. Чаюна В.Г. обрано головою правління ВАТ «Софія». Виявлена довіра є визнанням колективу фабрики високих професійних і людських якостей Володимира Григоровича.

Людвиченко Тетяна Григорівна

Народилася 6 січня 1960 року в м. Бердянськ Запорізької області. Закінчила КТІЛП у 1983 р. зі спеціальності «Технологія тканин і трикотажу».

Трудову діяльність розпочала у 1977 р. на Бердянській трикотажній фабриці.

З 1983 р. працює на Броварській трикотажній фабриці верхнього дитячого трикотажу ВАТ «Софія». Обіймала посади майстра виробничого навчання, інженера-технолога, старшого інженера-технолога цеху, заступника начальника художньо-технологічної служби підприємства, виконавчого директора, заступника голови правління з маркетингу.

У 2003 році  вступила на заочне відділення аспірантури КНУТД. Під час навчання в аспірантурі працювала за сумісництвом на кафедрі технології трикотажного виробництва асистентом, старшим викладачем. У 2008 році Тетяна Григорівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. На сьогоднішній день, будучи промисловцем, займає активну наукову позицію: приймає участь у наукових конференціях різного рівня, публікує наукові статті.

Сидорчук Алла Євгеніївна

Народилася 26 липня 1962 року в  с.Михайлочка Шепетівського району Хмельницької області. Закінчила КТІЛП у 1984 р. зі спеціальності «Технологія тканин і трикотажу».

Працює на ВАТ «Софія» з 1984 р., обіймала посади інженера з праці, економіста, інженера ІІ категорії. З 1999 р. – голова об'єднаного профкому.

Товчига (Ануфрієва) Олена Вікторівна

Закінчила КТІЛП у 1974 році за спеціальністю «Технологія трикотажного виробництва».

Народилася 24 квітня 1952 року.

Працювала з 1974 по 2000 р.р. у Республіканському будинку моделей трикотажних виробів, який згодом був перейменований у Будинок моделей "Хрещатик".

Починала свою трудову діяльність з посади начальника зміни в'язального цеху. Останні  два роки працювала начальником ОТК.

На теперішній час працює інженером-менеджером у трикотажній фірмі ООО "АЛТ - Люкс".

Тихомиров Олександр Денисович

Народився у 1951 р.

Закінчив у 1974 році КТІЛП за спеціальністю «Технологія трикотажного виробництва». у 1974 році закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості, у 1983 році - Київську вищу школу. Професор кафедри теорії держави та права Київського національного університету внутрішніх справ

Доктор юридичних наук, професор.

Трудову діяльність розпочав у 1974 році. Дев’ять років працював в апараті Міністерства внутрішніх справ України, а з 1984 року - у Київському національному університеті внутрішніх справ.

Кандидатську дисертацію захистив у 1991 році, докторську - у 2006 році, у 2007 р. йому присвоєне вчене звання професора. Автор та співавтор 120 наукових та навчально-методичних публікацій з філософії права, теорії держави та права, юридичної деонтології, юридичної компаративістики.

Осауленко Олександр Іванович

У 1974 році закінчив факультет трикотажного виробництва КТІЛП (гр.Т-71).

Народився у 1952 році. З серпня 1974 по листопад 1975 року працював інженером технічного відділу Білоцерківської трикотажної фабрики. З листопада 1975 року працює в органах внутрішніх справ. Пройшов шлях від інспектора до начальника відділу МВС України, від лейтенанта до полковника міліції. З червня 1993 року займається навчально-науковою роботою в Національній академії внутрішніх справ. Послідовно займав посади наукового співробітника, викладача, старшого викладача, доцента, заступника начальника кафедри теорії держави та права. З березня 2005 року займає посаду професора кафедри загальноправових дисциплін. Кандидат юридичних наук (1997р.), доцент (2000р.), автор понад 80 друкованих наукових праць з правової тематики, включаючи 4 одноосбових навчальних посібники.

Пащенко Раїса Іванівна

Закінчила у 1969 р. факультет трикотажного виробництва КТІЛП. Начальник відділу ТОВ «І.В.К.».

Після закінчення КТІЛП у 1969 р. за направленням працювала у київському будинку моделей трикотажних виробів.

Майже все трудове життя Раїса Іванівна займається питаннями матеріально-технічного постачання та збуту продукції: спочатку – в «Укртрикотажпостачбут» (1972-1988 рр.), згодом – в «Укрлегпостачкомплект» (1988-2003 рр.).

Р.І. Пащенко обіймала посади від старшого інженера до начальника ДП «Легпостачкомплект».

Набутий досвід дозволяє Раїсі Пащенко якісно виконувати будь-які завдання на посаді начальника відділу ТОВ «І.В.К».

Лєшуков Олександр Михайлович

Закінчив у 1983 р. КТІЛП за спеціальністю «Технологія трикотажного виробництва». Технічний директор ТОВ «І.В.К.»

Олександр Михайлович поступово наближався до своєї мети: у 1976 р. закінчив Бендерський технікум легкої промисловості та у 1978 р. вступив на факультет технології трикотажного виробництва КТІЛП.

Після закінчення інституту працював на броварській фабриці верхнього дитячого трикотажу, пройшовши шлях від помічника майстра до начальника цеху. З 1986 р. по 1990 р. О.М. Лєшуков – на партійній роботі у броварському міськомі Компартії України. З 1996 р. працював заступником голови правління АТЗТ «Укртрикотаж».

На даний час Олександр Михайлович обіймає посаду директора ТОВ «І.В.К.» 

Прокопова (Шульженко) Євгенія Анатоліївна

У 1977 р. закінчила КТІЛП за фахом інженер-технолог трикотажного виробництва.

Директор Державного підприємства «Київський науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості».

Народилася 7 листопада 1952 року в м. Прилуки Чернігівської області. У 1977 р. розпочала трудову діяльність у Київському НДІ текстильно-галантерейної промисловості на посаді молодшого наукового співробітника лабораторії технології в'язання. У 1992-1995 рр. працювала науковим та старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії технології в'язання текстильних матеріалів.

У 2003-2007 рр. заступник директора інституту, а з 2007 р. обіймає посаду директора.

Євгенія Анатоліївна Прокопова – творча особистість, умілий керівник, фахівець високого рівня. За її активною участю впроваджено багато нових технологій із застосуванням різних видів сировини та виготовлення промислових партій виробів побутового, медичного та технічного призначення як в Україні, так і в країнах СНД.

Локтіонова Ольга Миколаївна

У 1969 р. закінчила факультет технологій трикотажного виробництва КТІЛП.

Старший науковий співробітник, вчений секретар науково-технічної ради Київ НДІТГП.

Після здобуття вищої освіти Ольга Миколаївна вісім років працювала інженером виробничо-технічного відділу Республіканського будинку моделей трикотажних виробів («Хрещатик»), але потяг до творчої наукової діяльності привів її до Науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості.

Ольга Миколаївна Локтіонова – науковець-практик, автор більшості конкурентоспроможних розробок інституту, має винаходи. Нині передає свій досвід молодим спеціалістам.

Кроль (Богуш) Світлана Іванівна

У 1976 р. закінчила КТІЛП за спеціальністю «Трикотажне виробництво».

Завідувач лабораторії технології плетіння Київ НДІТГП.

Народилася 19 вересня 1953 року в с. Шпилі Іванівського району Київської області.

Трудову діяльність розпочала в Укртрикотажпромі Мінлегпрому, де працювала по 1981 р. З 1981 р. працює у Київському НДІ текстильно-галантерейної промисловості, де пройшла трудовий шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача лабораторії технології плетіння. Професіоналізм та відповідальність Світлани Ивановны сприяють вирішенню найскладніших проблем. Їй притаманні діловитість, порядність, людяність. Користується заслуженим авторитетом та повагою серед співробітників КиївНДІТГП.

Розсоха Тетяна Іванівна

У 2001 році закінчила факультет технологій легкої промисловості за спеціальністю «Технологія тканин і трикотажу» Київського державного університету технологій та дизайну.

З 2002 року – молодший науковий співробітник Київського державного науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості (КиївНДІТГП).

У 2007 році призначена завідувачем лабораторії технології в’язаних текстильних матеріалів КиївНДІТГП.

Науковець-практик, автор наукових статей, займається проблемами розробки та виготовлення двошарових основов’язаних полотен. Приймає безпосередню участь у наукових розробках КиївНДІТГП.

Третініченко (Бондаренко) Лідія Миколаївна

Закінчила КТІЛП за спеціальністю інженер-технолог трикотажного виробництва у 1985 році.

Завідувач лабораторії технології тканих текстильних матеріалів КиївНДІТГП.

Після закінчення КТІЛПУ розпочала свою трудову діяльність на Гоголівській стрічкоткацькій фабриці, де працювала інженером-технологом з 1985 року по 1993 рік.

З 1993 року працює в Київському державному науково-дослідному інституті текстильно-галантерейної промисловості (КиївНДІТГП), де пройшла трудовий шлях від майстра до завідувача лабораторії технології тканих текстильних матеріалів.

Лідія Третініченко – спеціаліст високого рівня. Їй притаманні порядність, людяність, відповідальність. Автор нових технологічних розробок, має патенти.

Яворський Володимир Юрійович

Народився 2 січня 1952 року.

Закінчив КТІЛП у 1974 році за спеціальністю «Технологія трикотажного виробництва». З 1974 по 2007 рік працював у науково-дослідному інституті з переробки штучних та синтетичних волокон (УкрНДІПВ) на посадах інженера, старшого інженера, старшого наукового співробітника. Займався розробкою ткано-в'язаних матеріалів, які поєднують у собі деякі властивості тканин та трикотажу. У результаті цієї науково-дослідної роботи створено виробництво трикотажних каркасів пожежних рукавів на Павлово-Посадському льонокомбінаті, Дніпропетровському спец підприємстві «Пожтехніка» та на дослідно-технічній фабриці УкрНДІПВ.

Захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук у 1987 році.

З 2007 року працює у Київському державному науково-дослідному інституті текстильно-галантерейної промисловості. На даний час займається розробкою трикотажу для захисту від електромагнітного випромінювання.

Яворська Людмила Борисівна

Народилась 20 березня 1951 року.

Закінчила КТІЛП у 1973 році за спеціальністю «Технологія трикотажного виробництва».

З 1973 по 2007 рік працювала у науково-дослідному інституті з переробки штучних та синтетичних волокон (УкрНДІПВ) на посадах інженера, старшого інженера, молодшого  та старшого наукового співробітника. Займалася розробкою асортименту та технології виготовлення високо об'ємного трикотажу, штучного трикотажного хутра, трикотажних виробів спеціального призначення.

З 2007 року працює у Київському державному науково-дослідному інституті текстильно-галантерейної промисловості на посаді старшого наукового співробітника –   начальника експериментального цеху. Займається розробкою та виготовленням трикотажу для аерокосмічної техніки.

Пілявська Оксана Олександрівна 
«Текстиль — контакт»
головний менеджер відділу швейних ниток

Панченко Олена Геннадіївна
ООО «Альтаїр» 
головний спеціаліст по прядінню

Коновал Вадим Михайлович
ЗАТ «Піонтекс»
головний інженер

Черево Тетяна Анатоліївна 
«Київський національний університет культури і мистецтв»
зав. лабораторії

Сілко Ганна Георгіївна
«Київський національний університет культури і мистецтв»
зав. лабораторії

Мудрик Інна Вікторівна
ВАТ «Технофільтр»
інженер-технолог ткацького виробництва

Насиров Едуард Альбертович
Працював у будинку моди «Столичний» дизайнером
Ще навчаючись в університеті Насиров Е.А. брав активну участь у різних конкурсах та показах. На сьогоднішній день являється провідним дизайнером. Його ім'я відоме не тільки в Україні але й за кордоном.

Хайтіна Яна
Технічний директор ТОВ ТД «Альтаїр»

Опально Юлія Петрівна
Менеджер комерційного відділу ТОВ ТД «Альтаїр»

Толщікова Ганна
Менеджер комерційного відділу ТОВ ТД «Альтаїр»

Зустріч випускників гр.Т-71 (травень 2002 року)

Зліва направо: Тихомиров А.Д., Чапланов О.М., Крилова Л.О., Яворський В.Ю., Заболотний С.Т.

 

Святкування ювілею кафедри ТТВ (жовтень 2010 року)

Перший ряд - зліва направо:
Чаюн В.Г. – випускник 1982 року, голова правління Броварської трикотажної фабрики ВАТ «Софія»
Людвиченко Т.Г. – випускниця 1983 року, заступник голови правління з маркетингу Броварської трикотажної фабрики ВАТ «Софія»
Другий ряд -  Галавська Л.Є. – зав. кафедри ТТВ, випускниця 1995 року.


Зустріч випускників 1962 р. випуску (травень 2002 року)

Зправа наліво перший ряд: Агапова, Возна, Ременець,
другий ряд: Кравченко Л., Левковець М.,
третій ряд: Прима Л., Клочко О.І., Ляпова, Крилова Л.О.

Зарубіжне партнерство

Кафедра підтримує творчі зв'язки з міжнародною федерацією трикотажників (IFKT); з Технічним університетом Габрово (Болгарія); з Массачусеттським університетом, м. Дармурт; з Ліберецьким технічним університетом (Чехія); з текстильним факультетом «Mihajlo Pupin» Сербського університету «University of Novi Sad», м. Зренянін.

Свої професійні знання  викладачі кафедри підтримують на достатньому рівні шляхом вивчення сучасної спеціальної вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури; обміном досягненнями зі спорідненими кафедрами університетів України оглядом виставок досягнень науки та техніки в Києві та інших містах України; участі у міжнародних конференціях та входження викладачів кафедри до складу міжнародної федерації трикотажників (IFKT).

Солодко-трикотажне привітання від студентів з ювілеєм кафедри