КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Факультет індустрії моди

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ ТРИКОТАЖНОГО ВИРОБНИЦТВА

ГАЛАВСЬКА Людмила Євгеніївна

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
Адреса 01011 м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 1

Викладацька - навчальний корпус 1, ауд. 1-0395
Кабінет зав. кафедри - навчальний корпус 2, ауд. 2-0303

Телефони для довідок:  
+38044-256-29-38 - завідувач кафедри
+38044-256-21-35 - викладацька
 +38044-256-84-38 - завідувач навчальною в’язальною лабораторією
e-mail:  
Про кафедру
Історія розвитку кафедри

Назва кафедри з часу її заснування  залишається незмінною — кафедра технології трикотажного виробництва, хоча назва спеціальності, за якою кафедра випускає спеціалістів, змінювалась декілька разів.

Кафедру за час її існування очолювали:

1945-1948 рр. — доц. Андрій Іванович Шакола;
1948-1972 рр. — канд. техн. наук, доц. Лідія Петрівна Ігнатова;
1972-1981 рр. — доктор техн. наук, проф. Федір Андріанович Мойсеєнко;
1981-1988 рр. — канд. техн. наук, доц. Лев Костянтинович Ващинський;
1988-1993 рр. — канд. техн. наук, доц. Сергій Іванович Шаповаленко;
1993-2009рр. – канд. техн. наук, проф. Людмила Олександрівна Крилова;
З 2009 р. – канд. техн. наук, доц. Людмила Євгеніївна Галавська

 МОЙСЕЄНКО
Федір Андріанович,
д.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
в 1972-1981 роках


КРИЛОВА
Людмила Олександрівна,
к.т.н., проф.,
завідувач кафедрою
в 1993-2009 роках

 

Історична довідка про кафедру Технології трикотажного виробництва

Науково-педагогічні працівники

Спеціальну професійну підготовку студентів веде висококваліфікований професорсько-викладацький колектив кафедри, у якому працює 2 професори, 7 доцентів та 1 старший викладач. Кількість викладачів з вченими ступенями та званнями складає 90%.  

Середній вік – 42 роки. Відсутні викладачі пенсійного віку. На кафедрі на даний час працює 1 викладач віком до 35 років (к.т.н. Єрмоленко І.В.).

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації ведеться на кафедрі на основі власного кадрового складу через відділ аспірантури та докторантури КНУТД за спеціальністю 05.18.19 – «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів».

У період з 2008 по 2016 роки викладачами кафедри захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: доц. Мельник Л.М. у 2008 р., зам. декана факультету ТСМ Романюк Є.О. у 2010 р., доцент Єліна Т.В. у 2013 р.; аспірантка Єрмоленко І.В. у 2015 р.; 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктор технічних наук: зав. кафедри ТТВ Галавська Л.Є. у 2013 р., доц. Кизимчук О.П. у 2016 р. На сьогоднішній день на кафедрі навчається 3 аспіранти (Батрак О.А., Бахмач Д.А., Безсмертна В.І.) та 1 докторант (Боброва С.Ю.).

У штаті кафедри є два завідуючих лабораторіями, які мають вищу освіту зі спеціальності «Технологія тканин і трикотажу»; три майстра виробничого навчання; один навчальний майстер; один старший лаборант.

Колектив кафедри технології трикотажного виробництва - 2009 рік

 

Колектив кафедри технології трикотажного виробництва – 2006 рік

 

ГАЛАВСЬКА Людмила Євгеніївна, доктор технічних наук, професор.

У 1995 р. закінчила Державну Академію легкої промисловості України за спеціальністю «Технологія тканин і трикотажу». В 1995-1998 рр. аспірантка кафедри, з листопада 1998р. по серпень 2001 р. працювала асистентом кафедри. У жовтні 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за спеціальністю «Технологія текстильних матеріалів». З вересня 2001 р. працює доцентом кафедри ТТВ. У грудні 2002 р. присвоєно вчене звання доцента за кафедрою ТТВ. З 2005-2006 н.р. виконувала обов'язки заступника кафедри. З вересня 2009 р. – завідувач кафедри технології трикотажного виробництва КНУТД. У квітні 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор технічних наук. У червні 2015 р. присвоєно вчене звання професора кафедри ТТВ.

Автор 200 публікацій, з них 168 наукового характеру, у тому числі одна стаття у фаховому виданні, що входить до наукометричної бази Scopus, 55 статей у фахових виданнях, 10 – у провідних наукових виданнях інших держав, 6 патентів, 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір; 29 публікацій навчально-методичного характеру, у тому числі 1 підручник з грифом МОН України, 1 навчальний посібник з грифом  КНУТД.

З 2015р. секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.102.06. Член спеціалізованої вченої ради Д26.102.01

З 2008 по 2013 рр. віцеголова, з 2014 р. голова Української національної секції Міжнародної федерації технологів трикотажників (IFKT).

  

КИЗИМЧУК Олена Павлівна, доктор технічних наук, доцент.

Після закінчення в 1987 р. КТІЛП два роки працювала майстром, технологом в'язального цеху Харківського трикотажного об'єднання. В 1989-1992 рр. – аспірантка кафедри технології хімічних волокон КТІЛП, 1992-1994 рр. – завідуюча лабораторії полімерів кафедри технології переробки пластмас та еластомерів, 1994-2002 рр. – старший науковий співробітник КНУТД. У 1994-1996 рр. та 2001 р. працювала асистентом кафедри за сумісництвом. З 2002 р. асистент, потім доцент кафедри технології трикотажного виробництва. Кандидатську дисертацію за спеціальністю «Технологія текстильних матеріалів» захистила в 2001 р, вчене звання доцента отримала у 2005 р. У 2007 р. пройшла піврічне стажування на кафедрі матеріалів та текстилю Массачусеттського університету (США). У червні 2016 року захистила докторську дисертацію за спеціальністю 05.18.19 – Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів.

Автор 60 наукових статей, серед яких 15 – у закордонних виданнях, 3 з яких входять до наукометричної бази Scopus. та понад 50 тез доповідей міжнародних та всеукраїнських конференцій, одного патенту України, одного патенту США та двох свідоцтв реєстрації авторського права на твір. Брала участь у виконанні 8 наукових держбюджетних тем. Працює над докторською дисертацією на тему «Наукові основи створення аукзетік текстильних матеріалів», основні положення якої викладено у монографії «Текстильні матеріали з від’ємним коефіцієнтом Пуассона» (К.: Кафедра, - 2015 р.). Співавтор підручника з грифом МОН України «Основи технології виробів заданої форми» (К.: Кафедра, - 2014 р.).

У 2005-2006 рр. була вченим секретарем спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій.

З 2008 р. секретар Української національної секції Міжнародної федерації технологів трикотажників (IFKT).

У 2013 році стала переможцем програми академічних обмінів ім. Фулбрайта та отримала стипендію Уряду США на проведення досліджень за темою «Вироблення та дослідження трикотажних матеріалів з від'ємним коефіцієнтом Пуассона» у Массачусеттському університеті м. Дартмут з 1 вересня 2013р. до 31 серпня 2014р.

  

БОБРОВА Світлана Юріївна, кандидат технічних наук, доцент.

В 1995р. закінчила ДАЛПУ і з 1996 р. працює на кафедрі на посадах: старшого лаборанта (1996-1998 рр.), асистента (1998-2004 рр.), доцента (з 2004р.). В 1999-2002 рр. – навчання в аспірантурі. Кандидатську дисертацію захистила в 2003 р. 

Автор 100 наукових праць, з яких 39 наукових статей у фахових та міжнародних виданнях, 54 тез доповідей на конференціях, 1 патент України та 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

З 2008 р. член Української національної секції Міжнародної федерації технологів трикотажників (IFKT). 

  

МЕЛЬНИК Людмила Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент.

У 1999 р закінчила Державну Академію легкої промисловості України за спеціальністю «Технологія тканин і трикотажу». З 1999 по 2003 рр. працювала зав. лабораторією кафедри ТТВ. 2003 - 2006 р.р. - аспірантка кафедри технології трикотажного виробництва КНУТД. З 2006 р. після закінчення аспірантури працювала асистентом кафедри ТТВ. Кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.18.19 - «Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів» захистила у 2008 р. З 2012 р. - доцент кафедри ТТВ.

Автор понад 50 публікацій. У 2015р. у співавторстві видано підручник з грифом МОН України "Основи теорії в'язання». Брала участь у виконанні 2 наукових держбюджетних тем.

  

ЄЛІНА Тетяна Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент.

У 1995 році закінчила ДАЛПУ. У 1997-1999 рр. викладала у Тираспольському технікумі побутового обслуговування.   У 1999 - 2001 роках працювала асистентом кафедри ТТВ, 2002-2007 приватний підприємець. У 2008 році оформлена на посаду асистента кафедри ТТВ за контрактом. З грудня 2010 по січень 2013 року – аспірантка кафедри ТТВ. Автор 27 наукових статей, 25 тез доповідей та 5 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір. У 2013 році – захистила кандидатську дисертацію та зарахована на посаду асистента кафедри ТТВ. З липня 2014 р. переведена на посаду доцента. Викладає курс «Автоматизоване проектування текстилю».

  

ДЗИКОВИЧ Тетяна Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент .

З 2002 р. працює завідуючою в'язальних лабораторій кафедри ТТВ. Після закінчення КТІЛП у 1995 р. працювала старшим лаборантом (1995-2002 рр.). У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію. З 2014 року – доцент кафедри за сумісництвом.

Автор 48 публікацій, з них – 46 наукового характеру, у тому числі 12 статей у фахових виданнях, 10 патентів, 2 публікації навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 19 праць, з них наукових – 17 (з 6 у фахових виданнях – 3 одноосібні), 2 навчально-методичного характеру та один патент на промисловий зразок.

  

 

Допоміжний персонал:

 

КАСЬЯН Любов Іванівна, завідувач наукової лабораторії та комп'ютерного класу кафедри.

Після закінчення КТІЛП в 1985 р. працювала технологом в технічному відділі Іллічівської трикотажної фабрики (Узбекистан). В 1986 р. – начальник в’язального цеху Червоноградської надомної дільниці (м. Львів), 1987-2002 рр. – інженер-економіст на шкіряному заводі «Чинбар» (м. Київ). В 2002 р. – ст. лаборант, а з 2003 р. зав. лабораторією кафедри.

Співавтор патенту України.

МАХІНЯ Тетяна Олексіївна, завідувач в'язальними лабораторіями, за сумісництвом старший викладач кафедри ТТВ.

Після закінчення в 1981 р. КТІЛП була навчальним майстром, завідуючою лабораторії кафедри, а з 1988 р. — асистентом кафедри. З 1999 р. — старший викладач кафедри. З 2005 р. – доцент кафедри. З 2015 р. – старший викладач кафедри. 

Автор 80 публікацій, з них 55 наукового характеру, у тому числі 17 наукових статей, 29 тез доповідей, 1 авторське свідоцтво та 8 патентів на винаходи і промислові зразки; 25 публікацій навчально-методичного характеру.

СІПОТЕНКО Віра Федорівна, навчальний майстер на плосков’язальному обладнанні.

З 1974 по 1982 працювала в’язальницею круглов’язальних машин на фабриці «Киянка». З 1982 року - в’язальницею плосков’язальних машин у Республіканському домі моди трикотажних виробів «Хрещатик».

На сьогодні передає свій багаторічний досвід виготовлення високоякісних трикотажних виробів підростаючому поколінню трикотажників, працюючи на посаді навчального майстра на плосков’язальному обладнанні.

 

Аспіранти кафедри ТТВ:

 

БАТРАК Олександра Анатоліївна,  аспірант кафедри ТТВ.

У 2015 році закінчила магістратуру КНУТД за спеціальністю – «Технології та дизайн трикотажу». У грудні 2015 року вступила до аспірантури. Автор 7 наукових праць, з яких 2 статті у фахових виданнях, з яких 1 у науковому фаховому виданні, що входить до наукометричної бази SCOPUS, та 5 тез доповідей на конференціях.


БЕЗСМЕРТНА Вікторія Ігорівна, аспірант кафедри ТТВ.

У 2015 році закінчила магістратуру КНУТД за спеціальністю – «Технології та дизайн трикотажу». У жовтні 2016 року вступила до аспірантури. Автор 5 наукових праць, з яких 1 стаття у фаховому виданні та 4 тез доповідей на конференціях. 

  

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра ТТВ є однією з небагатьох кафедр, яка має у своєму арсеналі не макети, а працююче в'язальне обладнання різних типів. У ході навчального процесу у в'язальних лабораторіях кафедри проходять практичні заняття студентів не тільки своєї спеціальності, а студентів взуттєвих, економічних, механічних спеціальностей та художнього моделювання одягу.

Навчальний процес у в'язальних лабораторіях кафедри ТТВ

 

До складу кафедри технології трикотажного виробництва входять: лекційна аудиторія; дві навчальні в’язальні лабораторії; кабінет дизайну та САПР трикотажу; навчальна лабораторія дизайну та художнього проектування трикотажу; навчальна швейна лабораторія. У своєму розпорядженні кафедра має 7 комп'ютерів, які використовуються при викладанні дисциплін дизайнерського спрямування, при виконанні лабораторних, курсових, дипломних та наукових робіт. Крім того, навчальним процесом передбачено проведення лабораторних робіт у спеціалізованих комп'ютерних класах інформаційно-обчислювального центру КНУТД, які оснащені сучасними ПЕОМ у достатній кількості.

Кафедра має один філіал на трикотажному підприємстві ПАТ «Софія» (м. Бровари), технічну базу якого використовує для проведення не лише виробничої та переддипломної практик, а й для лабораторних робіт.

 

Оснащення навчальних лабораторій випускаючої кафедри, яка готує фахівців за освітньою програмою «Технології та дизайн трикотажу»

Машини і автомати кафедри ТТВ. Фото

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри ТТВ проводиться в межах наукового напряму університету «Розробка нового асортименту трикотажних полотен і виробів широкого вжитку та спеціального призначення з прогнозованими споживними властивостями», наук. кер. д.т.н., проф. Галавська Л.Є..

Основні наукові напрями:

 • створення теоретичних основ проектування і технології в’язання нових видів трикотажних полотен та виробів;
 • нормалізація технологічних процесів трикотажного виробництва;
 • розробка технології переробки нових видів текстильних ниток і пряжі на в’язальному обладнанні;
 • розробка структури і технології в’язання трикотажу технічного та медичного призначення;
 • розробка автоматизованих систем проектування та візуалізації трикотажу;
 • художньо-технологічне проектування трикотажних полотен та виробів широкого вжитку та спеціального призначення.

У період з 2011 по 2016 роки професорсько-викладацьким складом, аспірантами та здобувачами кафедри опубліковано 324 наукові праці, з яких статей у фахових виданнях – 85, у міжнародних – 27, серед них 3, що входять до наукометричної бази Scopus, тез доповідей міжнародних конференцій – 40, всеукраїнських - 168; отримано 8 патентів, 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, зроблено 54 доповідей на міжнародних конференціях та 183 на всеукраїнських.

У 2009 році сім викладачів кафедри ТТВ стали повноправними членами Міжнародної федерації трикотажників. У вересні 2008 р., травні 2010 р., вересні 2014 р. та червні 2016р. викладачі кафедри прийняли активну участь у роботі 44, 45, 47 та 48 конгресів Міжнародної федерації трикотажників, які проходили у м. Санкт-Петербург (Росія), м. Любляна (Словенія), м. Ізмір (Туреччина) та м. Мюнхенгладбах (Намеччина) відповідно.

У 2010 році викладачі кафедри ТТВ прийняли участь у 2 міжнародних конференціях за межами України з представленням доповідей англійською мовою (м. Любляни, Словенія, 45-й конгрес міжнародної федерації трикотажників; м. Габрово,  Болгарія, Технічний університет Габрово, 10-та ювілейна Міжнародна наукова конференція «Unitech. Gabrovo-2010»).

У 2012 році викладачі кафедри ТТВ прийняли участь у міжнародній конференції за межами України з представленням доповідей англійською мовою (м. Синая, Румунія, 46-й конгрес міжнародної федерації трикотажників.

У 2013 році викладачі кафедри ТТВ прийняли участь у міжнародній конференції за межами України (м. Габрово,  Болгарія, Технічний університет Габрово, 13-та Міжнародна наукова конференція «Unitech. Gabrovo-2013»).

Доц. Кизимчук О.П.  стала переможцем програми академічних обмінів ім. Фулбрайта та отримала стипендію Уряду США на проходження стажування в університеті м. Массачусетс (США) з 1 вересня 2013р. до 31 травня 2014 р.

25-26 вересня 2014 року викладачі та аспіранти кафедри технології трикотажного виробництва, члени IFKT, прийняли участь у роботі 47 конгресу міжнародної федерації трикотажників, Туреччина, Ізмір (47th international federation of knitting technologists congress).

9-11 червня 2016 року викладачі, аспіранти та студенти кафедри технології трикотажного виробництва, члени IFKT, прийняли участь у роботі 48 конгресу міжнародної федерації трикотажників, Німеччина, м.Мюнхенгладбах (48th International Federation of Knitting Technologists Congress).

За сприяння кафедри розроблено угоду про взаємне співробітництво в організації та проведенні V Міжнародної конференції «Textile Science and Economy V» в рамках проекту «Six International Conferences 2013», яка відбулась в м.Зренянін, Сербія  5 та 6 листопада 2013.

За останні роки активізувалася робота кафедри щодо участі у виставках. Кафедра приймала участь у Всеукраїнській спеціалізованій виставці «Освіта, робота, бізнес»; у виставках, присвячених Всеукраїнській конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», КНУТД; виставці, присвяченій Всеукраїнському З'їзду Легкої промисловості, 4 червня 2013 р., КНУТД ; виставці, що проходила у рамках ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективний університет», 21 листопада 2013 р., КНУТД; у виставках у рамках 29-й Міжнародного фестивалю моди Kyiv Fashion, 9-11 вересня 2015, м. Київ; Міжнародного форуму товарів і послуг для дітей Baby Fashion: Baby Expo, 17 - 20 березня 2015р., м. Київ; фестивалю сімейного дозвілля BABY ACTIVE-2015, 16 травня 2015 р.,  м. Київ; у виставці,присвяченій 85-річчю КНУТД, 2 жовтня 2015 р., м. Київ, КНУТД та виставці, присвяченій Дню відкритих дверей, 21 березня 2015 р., КНУТД; у виставках у рамках 31-го Міжнародного фестивалю моди Kyiv Fashion, 7-9 вересня 2016, м. Київ; 18-тої Міжнародної виставки Baby Fashion, 22 березня 2016 року, м. Київ; фестивалю сімейного дозвілля BABY ACTIVE-2016, 14 травня 2016 р.,  м. Київ; у ХІІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека», 12-14 жовтня 2016 р., м. Київ; у виставці у рамках 11 Міжнародної бієнале художнього текстилю та показі моди "Скіфія", 16-17 червня 2016р., м. Херсон, Україна; у виставці, присвяченій Дню відкритих дверей, 26 березня 2016 р., КНУТД. та у виставці творчих робіт студентів кафедри ТТВ в музеї за склом КНУТД,  04 квітня 2016 р. 

Виставка «Освіта, робота, бізнес»

 

Виставка, присвячена Всеукраїнському З'їзду Легкої промисловості, 4 червня 2013 р.,КНУТД

 

 

Виставка у рамках ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективний університет»,
21 листопада 2013 р., КНУТД

 

 Виставка з нагоди 84-ї річниці КНУТД, 3 жовтня 2014 року

 

Всеукраїнський Благодійний ярмарок «Коло життя» на підтримку поранених у зоні АТО військовиків, 19 жовтня 2014 року

 

Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки у рамках Благодійного ярмарку «Коло життя», 19 жовтня 2014 року

 

Майстер-клас з виготовлення вітальної листівки у рамках Благодійного ярмарку «Коло життя», 19 жовтня 2014 року

 

Благодійний ярмарок на підтримку поранених у зоні АТО військовиків
у рамках ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективний університет»,
21 листопада 2014 року

 

Учасники благодійного ярмарку «Коло життя»,  27 грудня 2014 року

 

Майстер-класи у рамках другого благодійного ярмарку «Коло життя», 
27 грудня
2014 року

 

Урочиста мить передачі зібраних студентами кошт у якості гуманітарної допомоги 
у зону АТО до благодійної скриньки, 27 грудня 2014 року 

 

Науково-педагогічні працівники кафедри ТТВ прийняли участь у спільному семінарі-презентації «Київська ініціатива. Інновації для бізнесу», який відбувся 03 березня 2015 року в Київському національному університеті технологій та дизайну. На виставці були представлені готові до впровадження інноваційні розробки кафедри у сфері трикотажного виробництва.

Експонати виставки «Інноваціі для бізнесу»

 

Організатори заходу: Київська міська державна адміністрація, Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет  технологій та дизайну, Президія ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, Українська асоціація підприємств легкої промисловості.

17-20 березня 2015 року кафедра прийняла участь у міжнародній виставці товарів для дітей «BABY EXPO. 19 Міжнародний форум товарів для дітей». До уваги підприємців та споживачів було представлено трикотажний одяг для дітей, інтер'ерний трикотаж (килими, ковдри, подушки, картини, іграшки) для оздоблення дитячих кімнат.

Експозиція виставки «BABY EXPO. 19 Міжнародний форум товарів для дітей»

 

  

Розробки трикотажного одягу для дітей, представлені на міжнародній виставці 
«BABY EXPO. 19 Міжнародний форум товарів для дітей»

 

16 травня 2015 року викладачі кафедри разом зі студентами прийняли участь у благодійній акції «Оберіг для солдата» у рамках фестивалю сімейного дозвілля «Baby Active»: виготовлення оберегів для бійців зони АТО.

Студенти учасники благодійної акції «Оберіг для солдата»

 

Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки
у рамках фестивалю сімейного дозвілля «Baby Active
», 16 травня 2015 року

 

 

Майстер-клас з виготовлення вітальної листівки
у рамках фестивалю сімейного дозвілля «Baby Active
», 16 травня 2015 року

 

Учасники благодійної акції «Оберіг для солдата», 16 травня 2015 року

 

 

Галузева виставка  з легкої промисловості та індустрії моди Kyiv Fashion
у рамках 29-го Міжнародного фестивалю моди Kyiv Fashion, 17-19 вересня 2015 р.

 

21 березня 2015 року кафедра прийняла участь у виставці, присвяченій Дню відкритих дверей у Київському національному університеті технологій та дизайну. Майбутні абітурієнти та їх батьки мали змогу ознайомитись з творчими розробками студентів спеціальності «Технології та дизайн трикотажу».

Експонати виставки у рамках Дня відкритих дверей в КНУТД

  

4 червня 2015 року до Дня працівника Легкої промисловості викладачі разом зі студентами провели флешмоп «Ярмбомбінг» та відзняли відеопривітання для підприємців галузі.

Флешмоп до Дня працівника Легкої промисловості 

 

 

Виставка у рамках 18-го Міжнародного форуму товарів і послуг для дітей 
Baby Fashion, м. Київ,  22 березня 2016 р


Майстер-клас у рамках 6-го фестивалю-ярмарку сімейного дозвілля 
«Активна Дитина 2016», м. Київ, 14 травня 2016 р.

  


 

Представлення студентами колекції вишуканих вишиванок ручної роботи народної майстрині Піонії Кондратюк, 
ANTVAN Fashion Days, 26-27 березня 2016 р., м. Київ, НСК “Олімпійський”

 


Виставка творчих робіт студентів кафедри ТТВ в музеї КНУТД, 04 квітня 2016 р.

 

XIII Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека», 
м. Київ, 12 жовтня 2016 р.

 

 

Роботи, преставлені 11 Міжнародный бієнале художнього текстилю та показ моди «
Скіфія»,  м. Херсон, 16-17 червня 2016 р.

 


Виставка у рамках Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів,
КНУТД, 28 квітня 2016 р.

 

У 2010 році завершено роботу над виконанням держбюджетної теми «Розробка шляхів технологічної трансформації трикотажної промисловості України та банку даних світових досягнень галузі» (16.04.16 ДБ, державна реєстрація №0109U002478) під науковим керівництвом проф. Омельченка В.Д.. Наявність такої інтерактивної електронної бази даних надасть можливість одержання вичерпної інформації щодо сучасних технологій та обладнання у сфері трикотажного виробництва.   У виконанні теми приймали участь 7 викладачів (Омельченко В.Д., Крилова Л.О., Гайдамака В.К., Галавська Л.Є., Кизимчук О.П., Боброва С.Ю., Мельник Л.М.) та два аспіранта Мотовиловець Н.В. та Єліна Т.В.

У 2013 році завершилось  виконання держбюджетної теми «Створити нові в’язані поліфункціональні текстильні матеріали, наукові основи їх проектування та раціональні технологічні процеси їх виробництва». Наук. керівник – проф. Омельченко В.Д. У виконанні теми приймали участь 6 викладачів (Омельченко В.Д., Галавська Л.Є., Кизимчук О.П., Боброва С.Ю., Мельник Л.М.) та чотири аспіранта Єліна Т.В., Розсоха Т.І., Бескін Н.В. та Єрмоленко І.В.

Науково-дослідна робота серед студентства є стимулюванням активної творчої праці молоді в процесі навчання і допомогою в більш глибокому оволодінні спеціальністю. Саме тому кафедра приділяє велику увагу організації та проведенню науково-дослідної роботи студентів (НДРС). Студенти четвертого та п'ятого курсів залучаються до виконання індивідуальних науково-дослідних робіт, що виконуються викладачами кафедри у рамках держбюджетних тем чи другої половини робочого дня.

На кафедрі працює, створений у 2004 році, Центр технології та дизайну трикотажу, діяльність якого спрямована на створення умов для практичного впровадження творчих розробок студентів та надання платних послуг населенню з розробки дизайну та виготовленню трикотажних виробів і полотен різної складності. Основними функціями та напрямками діяльності Центру є:

 • залучення студентів до творчої діяльності;
 • сприяння у виготовленні кращих моделей із трикотажу, розроблених студентами в дипломних роботах;
 • виконання робіт на замовлення населення, надання послуг населенню; розробка структур переплетень та в’язання трикотажних полотен та деталей трикотажних виробів;
 • проведення навчання на промислових, напівпромислових та ручних плоскофангових машинах в університеті;
 • розрахунок заправних карт на в’язання деталей трикотажних виробів.

Завдяки існуванню Центра студенти мають можливість втілювати у життя цікаві дизайнерські ідеї, виготовляти трикотажні вироби на в’язальному обладнанні кафедри ТТВ та приймати участь у щорічному міжнародному конкурсі-показі моделей одягу «Печерські каштани».

Навчально-методичне забезпечення

Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі згідно навчального плану, забезпечені необхідною навчально-методичною документацією: типова і робоча програми, методичні вказівки, конспекти лекцій, тестові питання та ін., які періодично поновлюються. З усіх навчальних дисциплін розроблено конспекти лекцій на електронних носіях. На теперішній час на кафедрі ведеться робота у напрямку розробки методичних вказівок для циклу вибіркових дисциплін відкритих спеціалізацій.

У період з 2011 по 2016 роки викладачами кафедри підготовлено і видано 86 методичних робіт, спрямованих на організацію аудиторної та самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання.

У 2010 році видано «Енциклопедію швейного виробництва», співавторами якої є доц. Галавська Л.Є., проф. Крилова Л.О. та доц. Васильєва Л.Є..

У 2012 році видано два підручники з грифом МОНМС України:  «Функціональні групи в'язальних машин» автор проф. Клочко О.І. та «Проектування виробництв трикотажної промисловості» авторів проф. Омельченко В.Д., доц. Литвиненко Н.М., Романюк Є.О.

У 2013 році видано підручник з грифом МОНМС України «Основи технології виробів заданої форми» авторів доц. Гайдамаки В.К., доц. Кизимчук О.П.

У 2014 році видано підручник з грифом МОНМС України «Основи теорії в'язання візерункового трикотажу» авторів доц. Король В.П., доц. Галавська Л.Є.

У 2015 році видано підручник з грифом МОНМС України «Основи теорії в'язання» авторів проф. Крилова Л.О., доц. Мельник Л.М.

У 2016 році видано навчальний посібник з грифом КНУТД «Конструювання трикотажних виробів та основи швейно-трикотажного виробництва» авторів Омельченко В.Д., Галавська Л.Є., Розсоха Т.І.

    

 

Для більш плідного та цілеспрямованого розв'язання проблеми забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою в університеті затверджена програма «Підручник», якою передбачені підготовка та видання на кафедрі навчальної літератури.

Спеціальності, освітні програми та спеціалізації

Кафедра технології трикотажного виробництва є однією з випускаючих кафедр Київського національного університету технологій і дизайну на факультеті  Індустрії моди і єдиною на теренах України, яка забезпечує підготовку спеціалістів-технологів для усіх профілів трикотажного виробництва: білизняне, виробництво верхніх трикотажних,  панчішно-шкарпеткових та рукавичних виробів, виробництво штучного хутра, а також виробів технічного та медичного призначення.

Кафедра технології трикотажного виробництва забезпечує підготовку кадрів у галузі знань 18 – Виробництво та технології за спеціальністю 182 – Технології легкої промисловості за двома освітніми ступенями:

бакалавр, освітня програма «Технології та дизайн трикотажу»;

магістр, освітня програма «Технології та дизайн трикотажу».

Форма навчання: денна та заочна.

У 2013 році кафедра пройшла акредитацію і отримала відповідні сертифікати та ліцензії на підготовку фахівців, а саме:

бакалавр: ліцензований обсяг прийому на денну форму - 75 осіб, заочну – 30;

магістр: ліцензований обсяг прийому на денну форму - 50 осіб, заочну – 10.

Термін дії ліцензії до 01.07.2023 року.


 

Спеціалізації

Крокуючи в ногу з потребами на ринку праці в молодих фахівцях певної професійної підготовки текстильного спрямування на кафедрі підготовка магістрів здійснюється за трьома спеціалізаціями:

Розподіл студентів за спеціалізаціями відбувається на етапі вибору освітньої програми магістерської підготовки.

Студенти

Студенти кафедри технології трикотажного виробництва активно залучаються до вирішення складних науково-технічних проблем, оскільки саме наукова діяльність сприяє більш глибокому оволодінню спеціальністю. Вже з 3 курсу вони приймають активну участь у науково-дослідній роботі кафедри. Студенти готують реферати з наукових питань і роблять доповіді на наукових студентських семінарах та конференціях молодих вчених та студентів.

Щороку в січні-лютому на кафедрі серед студентів 3-5 курсів проводиться вузівський тур Всеукраїнської олімпіади з циклу профілюючих дисциплін, у якому за останні 2 роки прийняло участь понад 100 студентів.

Обдарована студентська молодь має можливість представити на щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з розділу «Легка промисловість» власні наукові розробки, виконані у співпраці з викладачами кафедри. 

У 2012 році магістр Конахевич Н.Р. (науковий керівник доц. Галавська Л.Є.) стала переможцем конкурсу з розділу «Легка промисловість» (зайняла 2 місце).

Щорічно студенти приймають активну участь у Всеукраїнській науково-технічній конференції молодих вчених та студентів, що проходить у квітні в КНУТД, підсекція «Технологія і дизайн трикотажу». Всього за  останні 3 роки зроблено 151 доповідь, опубліковано 107 тез.

Значно зросла кількість дипломних робіт науково-дослідного та дизайнерського характеру. Тематика дипломних робіт науково-дослідного характеру відповідає напряму науково-дослідної роботи кафедри. За результатами наукових досліджень студенти у співавторстві з викладачами кафедри оформлюють патенти та заявки на промисловий зразок полотна чи виробу.

У вузівському конкурсі на кращу дипломну роботу

серед магістрів І місце зайняли:

 • у 2012 р. – Конахевич Н.Р. «Дослідження параметрів структури та ергономічних показників якості бікомпонентного кулірного трикотажу функціонального призначення, виробленого гладким плюшевим переплетенням», науковий керівник доц. Галавська Л.Є.
 • у 2013 р. – Лукомська О.Л. «Розробка технології та дизайну полі функціонального трикотажу», науковий керівник доц. Галавська Л.Є.
 • у 2014 році – Бородаєнко Б.А. «Розробка кулірних трикотажних полотен лікувально-профілактичного призначення», науковий керівник доц. Галавська Л.Є.
 • у 2015 році – Безсмертна В.І. «Прогнозування повітропроникності трикотажу з використанням сучасних комп'ютерних технологій», науковий керівник доц. Єліна Т.В.

серед спеціалістів І місце зайняли:

 • у 2012 р. - Федько Д.О. «Розробка дизайну та технології виготовлення жіночого верхнього трикотажного виробу», науковий керівник Карпуніна О.М.
 • у 2013 р. – Копиленко Я.А. «Розробка технології та дизайну виробів верхнього трикотажу», науковий керівник доц. Махіня Т.О.
 • у 2014 році – Кебець І.О. «Розробка технології та дизайну трикотажної колекції виробів для тварин», науковий керівник доц. Боброва С.Ю.
 • у 2015 році – Кирилюк К.О. «Розробка технології та дизайну підліткового трикотажного одягу за мотивами творчості Катерини Білокур», науковий керівник доц. Махіня Т.О.

До участі у ХІІ міжнародному конкурсі молодих модельєрів-дизайнерів «Печерські каштани» студенткою 4-го курсу групи БТ2-10 спеціальності «Технології та дизайн трикотажу» Деревенець Оленою підготовлено одну колекцію з 5 виробів під назвою «Золото єгипетських богів»; студентки Справедлива Яна (гр. БТ2-10) та Шуляк Катерина (гр.БТ1-10) представили на конкурсі колекцію «Без зайвого»; студентки гр. БТ2-10 Дробина Ірина та Кирилюк Катерина прийняли участь у розробці колекції «Рассвет внутри нас» студентського авторського колективу: Оренчина Яна та Давиденко Діана (гр. БШК1-10). Дана колекція пройшла у фінал.

До участі у ХV міжнародному конкурсі молодих  модельєрів-дизайнерів “Печерські каштани” студентами підготовлено колекцію: «Бутони нашого життя», автори Кирилюк К., Берднікова І.О. (гр. СпТ-14).

Кафедра постійно працює над вдосконаленням практичної підготовки студентів. Згідно навчального плану передбачені три види практик: навчальна, виробнича та переддипломна. Навчальну практику студенти проходять у спеціалізованих в’язальних лабораторіях кафедри. Протягом цієї практики студенти вивчають основні типи в'язальних та швейних машин, набувають робочі навички по їх заправці, обслуговуванню, з розробки переплетень та візерунків, а також виготовлення зразків трикотажних полотен або виробів. Виробнича практика проходить на підприємствах галузі. У Києві постійними базами практики являються Броварська трикотажна фабрика ПАТ «Софія», трикотажна фабрика «Киянка», Дім моди «Ріто», Державне підприємство «Київський науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості».

На сьогоднішній день кафедра має договори з 9 підприємствами на проведення практики.

Навчальна практика студентів у в'язальних лабораторіях кафедри ТТВ

 

Щорічно під час проведення навчальної практики студенти власноруч в’яжуть на промисловому в’язальному обладнанні напівфабрикати та пошивають на спеціалізовану швейному обладнанні трикотажні вироби та оформлюють стенди. Також виготовляють трикотажні іграшки. Усі ці вироби згодом у рамках благодійних акцій КНУТД передаються до дитячих будинків.

Трикотажні іграшки ручної роботи


 

Оформлені студентами стенди після проходження навчальної практики

 

Під час практики та протягом навчального року під керівництвом викладачів кафедри проходять майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок. Традиційно на кафедрі організовуються виставки-конкурси на кращу ляльку-мотанку.

  

  

Роботи з конкурсу творчих робіт студентів

 

 

Участь студентів у конкурсі ялинкових прикрас та ялинок  «Сузір’я-Каштани»

 

Майстер-клас з виготовлення вітальних листівок

Перспективи для студентів

Кафедра технології трикотажного виробництва є однією з випускаючих кафедр Київського національного університету технологій і дизайну на факультеті Технологій сервісу та моди Індустрії моди і єдиною в Україні, яка забезпечує підготовку спеціалістів-технологів для трикотажного виробництва. В Україні налічується близько 53 трикотажних підприємств, велика кількість побутових трикотажних ательє та приватних малих підприємств, де необхідні спеціалісти з технології трикотажу. Під час навчання студенти спеціальності «Технології та дизайн трикотажу» опановують усі профілі трикотажного виробництва: білизняне, виробництво верхніх трикотажних виробів, панчішно-шкарпеткових та рукавичних виробів, виробництво штучного хутра, а також виробів технічного та медичного призначення, , у тому числі вміння розробляти технологію виготовлення та дизайн трикотажних виробів відповідної асортиментної групи з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Оволодівши спеціальністю «Технології та дизайн трикотажу» випускники мають унікальну можливість щодо працевлаштування не тільки у якості технолога на трикотажному виробництві, а й стати провідним дизайнером трикотажного одягу та різноманітних текстильно-галантерейних виробів на його основі шляхом реалізації навичок, вмінь та майстерності художнього проектування, колористичного оформлення, дизайну трикотажу, конструювання та пошиття трикотажних виробів. Крім того, випускники на базі знань, набутих у процесі навчання, можуть також на професійних теренах реалізовувати свої творчі здібності з використанням передових комп'ютерних технологій, а саме: створювати трикотажні полотна нових структур, розробляти та виготовляти на сучасному в'язальному обладнанні з електронним керуванням процесу в'язання власні моделі трикотажного одягу і представляти їх до розгляду у якості промислового зразка чи прийняти участь зі своєю колекцією трикотажних виробів, які відповідають сучасному напрямку моди, у відповідних оглядах-конкурсах.

Студентська колекція одягу під назвою «Світлина»

 

Студентська колекція одягу під назвою «Квітка»

 

Студентська колекція одягу під назвою «Північ»

 

Студентська колекція одягу під назвою «Синя Борода»

 

Студентська колекція одягу під назвою «Трипілля»

 

 

Студентська колекція одягу під назвою «Зимова феєрія»

 

Студентська колекція одягу під назвою «Світський раунд»

 

Студентська колекція одягу під назвою «Одеський причал»

 

Студентська колекція одягу під назвою «Макош»

 

Студентська колекція одягу під назвою «Багряний світанок»

 

 

Студентська колекція одягу під назвою «Бутони нашого життя»

 

У процесі навчання вивчаються всі види сировини, асортимент трикотажних виробів, способи їх виготовлення, теорія в'язання переплетень всіх класів; основи композиції і історія одягу та матеріальної культури; елементи художнього проектування та дизайну трикотажних полотен та виробів, у тому числі і з використанням сучасних комп'ютерних графічних пакетів, методики конструювання трикотажних виробів, їх колористичне оформлення та розкрійно-швейне виробництво; технологічні та візерункові можливості в'язального обладнання різних типів. У період навчальної практики є можливість отримання навичок роботи на в'язальному обладнанні.

 

Випускники кафедри можуть працювати на підприємствах з виготовлення верхніх трикотажних виробів, білизни, спортивного трикотажу, штучного трикотажного хутра, гардин та мережив, медичних трикотажних виробів (бандажів, штучних судин, рейтуз для схуднення тощо), трикотажу технічного призначення.

При бажанні молоді фахівці можуть присвятити свою професійну діяльність не тільки роботі на трикотажних підприємствах, що спеціалізуються на виготовленні трикотажних виробів побутового призначення, а й розробці та виготовленню нетрадиційної трикотажної продукції спеціального призначення (технічний трикотаж) в умовах державних чи комерційних структур; сміливо відкрити власну справу, попередньо здійснивши маркетингові дослідження ринку товарів трикотажної галузі; стати дизайнером трикотажного одягу, іміджмейкером, стилістом.

Паралельно з базовою освітою студенти мають можливість здобути військову освіту та одержати звання офіцера запасу. 

Після одержання вищої освіти випускники мають можливість вступити до аспірантури за спеціальністю 05.18.19 – «Технологія текстильних матеріалів, швейних та трикотажних виробів». 

Студентські гуртки

На кафедрі у 2016-2017 навчальному  році  функціонує два наукових гуртка «Шлях дизайнера від простого до складного», науковий керівник аспірантка кафедри ТТВ Бескін Наталія Вікторівна та «Екологічно безпечний трикотаж», науковий керівник д.т.н., проф. кафедри ТТВ Галавська Людмила Євгеніївна та к.т.н., доц.. Дзикович Тетяна Анатоліївна.

 

В план наукового гуртка «Шлях дизайнера від простого до складного», затвердженого на 2016-2017 навчальний рік, включено такі теми:

 1. Вивчення техніки «мокрого валяння», виконання робіт в матеріалі
 2. Вивчення техніки «вибійки на текстилі», виконання робіт в матеріалі
 3. Створення текстильних композицій з використанням різних текстильних матеріалів за заданою тематикою
 4. Відвідування виставки сучасних художників, аналіз творчих робіт
 5. Відвідування показу молодого дизайнеру одягу, аналіз колекції
 6. Перегляд документального фільму про творчість сучасного дизайнеру одягу, обговорення останніх колекцій
 7. Професія – ілюстратор. Аналіз дизайну друкованих видань
 8. Професія – веб-дизайнер. Аналіз дизайну електронних інтерфейсів веб-сторінки

 

В план наукового гуртка «Екологічно безпечний трикотаж», затвердженого на 2016-2017 навчальний рік, включено наступні теми:

 1. Якість та безпечність товарів легкої промисловості, зокрема, швейних і трикотажних виробів
 2. Стандартизація продукції текстильної та легкої промисловості: закони України «Про стандартизацію» і «Про захист прав споживача»
 3. Процедура оцінювання та підтвердження відповідності виробів та технологій встановленим нормам
 4. Державні сертифікаційні центри системи УКРСЕПРО та сертифікація продукції в Україні на екологічну безпечність
 5. Міжнародна Асоціація дослідження і випробувань в галузі екології текстилю (ЕКО-ТЕКС)
 6. Міжнародний стандарт OEKO-TEX Standard 100
 7. Українські виробники екологічно безпечних швейних та трикотажних виробів
 8. Світовий досвід виготовлення екологічно безпечної продукції текстильної та легкої промисловості
 9. Розробка структури та дослідження споживних властивостей трикотажу з вмістом еко-сировини
Випускники

Історична довідка про випускників кафедри технології трикотажного виробництва
Прізвища деяких випускників та посади, які вони займали

 

Інформація про деяких  випускників кафедри технології трикотажного виробництва

 

Омельченко Василь Дмитрович

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, академік Академії інженерних наук України, Заслужений працівник промисловості України, лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки, провідний науковий співробітник Державного підприємства «Київський науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості».

Народився 1 січня 1946 року у м. Києві. Закінчив  у 1969 р. КТІЛП. В 1973-1976 роках – аспірант кафедри ТТВ. Кандидатську дисертацію захистив у 1977 році. В 1976-1991рр. працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті текстильно-галантерейної промисловості: зав. лабораторією в'язання, зав. Київським технологічним відділом, заступником генерального директора з наукової роботи, директором Київського філіалу НПО «Текстильгалантерея». З 1992 року – директором Київського державного НДІ текстильно-галантерейної промисловості та за сумісництвом з 1993 року ¾ доцент, потім професор кафедри технології трикотажного виробництва КНУТД. 2007-2012 р.р. професор кафедри технології трикотажного виробництва.

Автор понад 200 наукових робіт, 48 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, співавтор монографії «Високотехнологічні, конкурентоспроможні і екологічні волокнисті матеріали та вироби з них». У 2007 р. Омельченку В.Д.  у складі творчого колективу працівників КНУТД та виробничників присвоєна Державна премія України у галузі науки і техніки.

За результатами науково-технічної праці науковців під керівництвом Омельченка В.Д. було повністю переналагоджено на нові технології діяльність 14 підприємств у різних європейських країнах.

Омельченко В.Д. нагороджено золотою та срібною медалями різних міжнародних виставок. Має звання «Винахідник СРСР».  

Омельченко В.Д. підготував 5 кандидатів наук, 2 з яких  працюють викладачами кафедри ТТВ.

Голова національного технічного комітету Держспоживстандарту України з легкої промисловості (ТК-125). З 2008 р. по 2012 р. голова Української національної секції Міжнародної федерації технологів трикотажників (IFKT).

Чапланов Олександр Миколайович

Закінчив у 1974 році КТІЛП за спеціальністю «Технологія трикотажного виробництва».

Директор КП Харківського трикотажного об'єднання. Віце-президент Асоціації підприємств легкої промисловості Харківської області.

Народився 23 червня 1949 року в м. Мелекес Ульянівської області у родині робітника залізниці.

З 1966 по 1967 рр. працював учнем автослюсаря в автоколоні. У 1967 прийшов у легку промисловість i почав свою трудову діяльність з учня помічника майстра панчішного цеху Мелекеської фабрики ім. Клари Цеткін.

З 1969 по 1974 рр. за направленням фабрики навчався у Київському технологічному інституті легкої промисловості на факультеті «Технологія трикотажного виробництва». Після повернення з навчання працював начальником швейно- кетельного цеху.

З 1976 по 1980 рр. заступник головного інженера Ульяновського виробничого трикотажного об'єднання. 1980-1987 рр. – головний інженер Ульяновського виробничого трикотажного об'єднання.

3 1987 р. по розпорядженню Міністерства легкої промисловості СРСР переведений до України та призначений генеральним директором Харківського виробничого трикотажного об'єднання, на якому працює й на цей час.

Під керівництвом О.М. Чапланова одне з відстаючих підприємств галузі було технічно переоснащене у 1990-1992 рр., а його продукція стала конкурентоспроможною.

Характерними рисами Олександра Миколайовича є діловитість, порядність, людяність, цілеспрямованість. Знання талановитого інженера допомогли йому згуртувати колектив фахівців-однодумців. Тому колектив навчився працювати у будь якій складній економічній ситуації.

Велику увагу приділяє Олександр Миколайович підготовці молодих кадрів. Понад 20 років призначається головою Державної Екзаменаційної комісії з трикотажного та опоряджувального виробництва Державного вищого навчального закладу «Харківський коледж текстилю та дизайну».

Чаюн Володимир Григорович

У 1982 р. закінчив КТІЛП і одержав диплом інженера-технолога за спеціальності «Технологія тканин і трикотажу». Голова правління ВАТ «Софія».

Народився 17 вересня 1960 року в с. Пугачівка Жашківського району Черкаської області.

Все своє професійне життя Володимир Григорович присвятив рідному підприємству, на якому працює після закінчення інституту: з 1984 р. по 1986 р. – старшим технологом, з 1984 р. по 1987 р. – начальником цеху Броварської фабрики верхнього дитячого трикотажу.

Упродовж 1987-1988 р.р. – на  партійній роботі: обіймав посаду інструктора відділу пропаганди й агітації броварського міському Компартії України.

Повернувшись на фабрику, з 1988 р. по 1990 р. обіймав посаду начальника цеху, з 1990 р. по 2002 р. – головного інженера фабрики.

У 2002 р. Чаюна В.Г. обрано головою правління ВАТ «Софія». Виявлена довіра є визнанням колективу фабрики високих професійних і людських якостей Володимира Григоровича.

Людвиченко Тетяна Григорівна

Народилася 6 січня 1960 року в м. Бердянськ Запорізької області. Закінчила КТІЛП у 1983 р. зі спеціальності «Технологія тканин і трикотажу».

Трудову діяльність розпочала у 1977 р. на Бердянській трикотажній фабриці.

З 1983 р. працює на Броварській трикотажній фабриці верхнього дитячого трикотажу ВАТ «Софія». Обіймала посади майстра виробничого навчання, інженера-технолога, старшого інженера-технолога цеху, заступника начальника художньо-технологічної служби підприємства, виконавчого директора, заступника голови правління з маркетингу.

У 2003 році  вступила на заочне відділення аспірантури КНУТД. Під час навчання в аспірантурі працювала за сумісництвом на кафедрі технології трикотажного виробництва асистентом, старшим викладачем. У 2008 році Тетяна Григорівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. На сьогоднішній день, будучи промисловцем, займає активну наукову позицію: приймає участь у наукових конференціях різного рівня, публікує наукові статті.

Сидорчук Алла Євгеніївна

Народилася 26 липня 1962 року в  с.Михайлочка Шепетівського району Хмельницької області. Закінчила КТІЛП у 1984 р. зі спеціальності «Технологія тканин і трикотажу».

Працює на ВАТ «Софія» з 1984 р., обіймала посади інженера з праці, економіста, інженера ІІ категорії. З 1999 р. – голова об'єднаного профкому.

Товчига (Ануфрієва) Олена Вікторівна

Закінчила КТІЛП у 1974 році за спеціальністю «Технологія трикотажного виробництва».

Народилася 24 квітня 1952 року.

Працювала з 1974 по 2000 р.р. у Республіканському будинку моделей трикотажних виробів, який згодом був перейменований у Будинок моделей "Хрещатик".

Починала свою трудову діяльність з посади начальника зміни в'язального цеху. Останні  два роки працювала начальником ОТК.

На теперішній час працює інженером-менеджером у трикотажній фірмі ООО "АЛТ - Люкс".

Тихомиров Олександр Денисович

Народився у 1951 р.

Закінчив у 1974 році КТІЛП за спеціальністю «Технологія трикотажного виробництва». у 1974 році закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості, у 1983 році - Київську вищу школу. Професор кафедри теорії держави та права Київського національного університету внутрішніх справ

Доктор юридичних наук, професор.

Трудову діяльність розпочав у 1974 році. Дев’ять років працював в апараті Міністерства внутрішніх справ України, а з 1984 року - у Київському національному університеті внутрішніх справ.

Кандидатську дисертацію захистив у 1991 році, докторську - у 2006 році, у 2007 р. йому присвоєне вчене звання професора. Автор та співавтор 120 наукових та навчально-методичних публікацій з філософії права, теорії держави та права, юридичної деонтології, юридичної компаративістики.

Осауленко Олександр Іванович

У 1974 році закінчив факультет трикотажного виробництва КТІЛП (гр.Т-71).

Народився у 1952 році. З серпня 1974 по листопад 1975 року працював інженером технічного відділу Білоцерківської трикотажної фабрики. З листопада 1975 року працює в органах внутрішніх справ. Пройшов шлях від інспектора до начальника відділу МВС України, від лейтенанта до полковника міліції. З червня 1993 року займається навчально-науковою роботою в Національній академії внутрішніх справ. Послідовно займав посади наукового співробітника, викладача, старшого викладача, доцента, заступника начальника кафедри теорії держави та права. З березня 2005 року займає посаду професора кафедри загальноправових дисциплін. Кандидат юридичних наук (1997р.), доцент (2000р.), автор понад 80 друкованих наукових праць з правової тематики, включаючи 4 одноосбових навчальних посібники.

Пащенко Раїса Іванівна

Закінчила у 1969 р. факультет трикотажного виробництва КТІЛП. Начальник відділу ТОВ «І.В.К.».

Після закінчення КТІЛП у 1969 р. за направленням працювала у київському будинку моделей трикотажних виробів.

Майже все трудове життя Раїса Іванівна займається питаннями матеріально-технічного постачання та збуту продукції: спочатку – в «Укртрикотажпостачбут» (1972-1988 рр.), згодом – в «Укрлегпостачкомплект» (1988-2003 рр.).

Р.І. Пащенко обіймала посади від старшого інженера до начальника ДП «Легпостачкомплект».

Набутий досвід дозволяє Раїсі Пащенко якісно виконувати будь-які завдання на посаді начальника відділу ТОВ «І.В.К».

Лєшуков Олександр Михайлович

Закінчив у 1983 р. КТІЛП за спеціальністю «Технологія трикотажного виробництва». Технічний директор ТОВ «І.В.К.»

Олександр Михайлович поступово наближався до своєї мети: у 1976 р. закінчив Бендерський технікум легкої промисловості та у 1978 р. вступив на факультет технології трикотажного виробництва КТІЛП.

Після закінчення інституту працював на броварській фабриці верхнього дитячого трикотажу, пройшовши шлях від помічника майстра до начальника цеху. З 1986 р. по 1990 р. О.М. Лєшуков – на партійній роботі у броварському міськомі Компартії України. З 1996 р. працював заступником голови правління АТЗТ «Укртрикотаж».

На даний час Олександр Михайлович обіймає посаду директора ТОВ «І.В.К.» 

Прокопова (Шульженко) Євгенія Анатоліївна

У 1977 р. закінчила КТІЛП за фахом інженер-технолог трикотажного виробництва.

Директор Державного підприємства «Київський науково-дослідний інститут текстильно-галантерейної промисловості».

Народилася 7 листопада 1952 року в м. Прилуки Чернігівської області. У 1977 р. розпочала трудову діяльність у Київському НДІ текстильно-галантерейної промисловості на посаді молодшого наукового співробітника лабораторії технології в'язання. У 1992-1995 рр. працювала науковим та старшим науковим співробітником, завідувачем лабораторії технології в'язання текстильних матеріалів.

У 2003-2007 рр. заступник директора інституту, а з 2007 р. обіймає посаду директора.

Євгенія Анатоліївна Прокопова – творча особистість, умілий керівник, фахівець високого рівня. За її активною участю впроваджено багато нових технологій із застосуванням різних видів сировини та виготовлення промислових партій виробів побутового, медичного та технічного призначення як в Україні, так і в країнах СНД.

Локтіонова Ольга Миколаївна

У 1969 р. закінчила факультет технологій трикотажного виробництва КТІЛП.

Старший науковий співробітник, вчений секретар науково-технічної ради Київ НДІТГП.

Після здобуття вищої освіти Ольга Миколаївна вісім років працювала інженером виробничо-технічного відділу Республіканського будинку моделей трикотажних виробів («Хрещатик»), але потяг до творчої наукової діяльності привів її до Науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості.

Ольга Миколаївна Локтіонова – науковець-практик, автор більшості конкурентоспроможних розробок інституту, має винаходи. Нині передає свій досвід молодим спеціалістам.

Кроль (Богуш) Світлана Іванівна

У 1976 р. закінчила КТІЛП за спеціальністю «Трикотажне виробництво».

Завідувач лабораторії технології плетіння Київ НДІТГП.

Народилася 19 вересня 1953 року в с. Шпилі Іванівського району Київської області.

Трудову діяльність розпочала в Укртрикотажпромі Мінлегпрому, де працювала по 1981 р. З 1981 р. працює у Київському НДІ текстильно-галантерейної промисловості, де пройшла трудовий шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача лабораторії технології плетіння. Професіоналізм та відповідальність Світлани Ивановны сприяють вирішенню найскладніших проблем. Їй притаманні діловитість, порядність, людяність. Користується заслуженим авторитетом та повагою серед співробітників КиївНДІТГП.

Розсоха Тетяна Іванівна

У 2001 році закінчила факультет технологій легкої промисловості за спеціальністю «Технологія тканин і трикотажу» Київського державного університету технологій та дизайну.

З 2002 року – молодший науковий співробітник Київського державного науково-дослідного інституту текстильно-галантерейної промисловості (КиївНДІТГП).

У 2007 році призначена завідувачем лабораторії технології в’язаних текстильних матеріалів КиївНДІТГП.

Науковець-практик, автор наукових статей, займається проблемами розробки та виготовлення двошарових основов’язаних полотен. Приймає безпосередню участь у наукових розробках КиївНДІТГП.

Третініченко (Бондаренко) Лідія Миколаївна

Закінчила КТІЛП за спеціальністю інженер-технолог трикотажного виробництва у 1985 році.

Завідувач лабораторії технології тканих текстильних матеріалів КиївНДІТГП.

Після закінчення КТІЛПУ розпочала свою трудову діяльність на Гоголівській стрічкоткацькій фабриці, де працювала інженером-технологом з 1985 року по 1993 рік.

З 1993 року працює в Київському державному науково-дослідному інституті текстильно-галантерейної промисловості (КиївНДІТГП), де пройшла трудовий шлях від майстра до завідувача лабораторії технології тканих текстильних матеріалів.

Лідія Третініченко – спеціаліст високого рівня. Їй притаманні порядність, людяність, відповідальність. Автор нових технологічних розробок, має патенти.

Яворський Володимир Юрійович

Народився 2 січня 1952 року.

Закінчив КТІЛП у 1974 році за спеціальністю «Технологія трикотажного виробництва». З 1974 по 2007 рік працював у науково-дослідному інституті з переробки штучних та синтетичних волокон (УкрНДІПВ) на посадах інженера, старшого інженера, старшого наукового співробітника. Займався розробкою ткано-в'язаних матеріалів, які поєднують у собі деякі властивості тканин та трикотажу. У результаті цієї науково-дослідної роботи створено виробництво трикотажних каркасів пожежних рукавів на Павлово-Посадському льонокомбінаті, Дніпропетровському спец підприємстві «Пожтехніка» та на дослідно-технічній фабриці УкрНДІПВ.

Захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук у 1987 році.

З 2007 року працює у Київському державному науково-дослідному інституті текстильно-галантерейної промисловості. На даний час займається розробкою трикотажу для захисту від електромагнітного випромінювання.

Яворська Людмила Борисівна

Народилась 20 березня 1951 року.

Закінчила КТІЛП у 1973 році за спеціальністю «Технологія трикотажного виробництва».

З 1973 по 2007 рік працювала у науково-дослідному інституті з переробки штучних та синтетичних волокон (УкрНДІПВ) на посадах інженера, старшого інженера, молодшого  та старшого наукового співробітника. Займалася розробкою асортименту та технології виготовлення високо об'ємного трикотажу, штучного трикотажного хутра, трикотажних виробів спеціального призначення.

З 2007 року працює у Київському державному науково-дослідному інституті текстильно-галантерейної промисловості на посаді старшого наукового співробітника –   начальника експериментального цеху. Займається розробкою та виготовленням трикотажу для аерокосмічної техніки.

Зустріч випускників гр.Т-71 (травень 2002 року)

Зліва направо: Тихомиров А.Д., Чапланов О.М., Крилова Л.О., Яворський В.Ю., Заболотний С.Т.

 

Святкування ювілею кафедри ТТВ (жовтень 2010 року)

Перший ряд - зліва направо:
Чаюн В.Г. – випускник 1982 року, голова правління Броварської трикотажної фабрики ВАТ «Софія»
Людвиченко Т.Г. – випускниця 1983 року, заступник голови правління з маркетингу Броварської трикотажної фабрики ВАТ «Софія»
Другий ряд -  Галавська Л.Є. – зав. кафедри ТТВ, випускниця 1995 року.

 

Колектив кафедри технології трикотажного виробництва (1998 рік)

Перший ряд - зліва направо: Король В.П., Мойсеєнко Ф.А., Крилова Л.О., Боброва С.Ю., Павлюк В.М.;
другий ряд - зліва направо: Шашуріна С.П., Гайдамака В.К., Галавська Л.Є., Анашина Г.Ю.,
третій ряд - зліва направо: Махіня Т.О., Рогатін Є.О., Клочко О.І., Дзикович Т.А.,
четвертий ряд - зліва направо: Бухонька Н.П., Мельникова М.А., Остапенко Н.А., Скрипник С.Д.,
п'ятий ряд - зліва направо: Яворський В.Ю., Гершуні Н.І.


Зустріч випускників 1962 р. випуску (травень 2002 року)

Зправа наліво перший ряд: Агапова, Возна, Ременець,
другий ряд: Кравченко Л., Левковець М.,
третій ряд: Прима Л., Клочко О.І., Ляпова, Крилова Л.О.

Зарубіжне партнерство

Кафедра співпрацює з технічним коледжем національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне; Державним вищим навчальним закладом Харківським коледжем текстилю та дизайну; підтримує творчі зв'язки з міжнародною федерацією трикотажників (IFKT); з Технічним університетом Габрово (Болгарія); з Массачусеттським університетом, м. Дармурт; з текстильним факультетом «Mihajlo Pupin» Сербського університету «University of Novi Sad», м. Зренянін.

Свої професійні знання  викладачі кафедри ТТВ підтримують на достатньому рівні шляхом вивчення сучасної спеціальної вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури; обміном досягненнями зі спорідненими кафедрами університетів України оглядом виставок досягнень науки та техніки в Києві та інших містах України; участі у міжнародних конференціях та входження викладачів кафедри до складу міжнародної федерації трикотажників (IFKT).

Солодко-трикотажне привітання від студентів 
з ювілеєм кафедри технології трикотажного виробництва