КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA RU EN

Інститут інженерії та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки

ЗЛОТЕНКО Борис Миколайович

завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України

Адреса: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 2, навчальний корпус 1, ауд. 1-0107, 1-0109, 1-0111, 1-115а,б,в,г

Телефони для довідок: +38044-256-29-03

e-mail

Сайт кафедри: kems.knutd.edu.ua

Сторінка в  facebook.com/kems.knutd

Про кафедру

Місія: формування національної науково-технічної еліти, яка має креативний ресурс щодо створення та впровадження нової техніки та інноваційних технологій для промислових і побутових споживачів.

Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітні ступені - «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії») та 123 Комп’ютерна інженерія (освітній ступінь - «Бакалавр»).

Конкурентною перевагою магістерських та бакалаврських освітніх програм кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки є:

 • практичне спрямування та гнучкість відповідно до розвитку техніки та технологій, вимог стейкхолдерів і кон’юктури світового ринку освітніх послуг;
 • якісна підготовка кваліфікованих фахівців з електромеханіки та електропобутової техніки (спеціальність 141) і фахівців з комп’ютерних систем і мереж (спеціальність 123), які володіють спеціальними знаннєвими і практичними компетенціями для роботи на підприємствах різної форми власності та вміють швидко реагувати на глобальні тенденції розвитку техніки та технологій.  
Історія розвитку кафедри

Кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки починає свою історію з 1992 року, коли була створена кафедра машин та апаратів хімічних виробництв та побутового обслуговування та згідно з планом прийому на перший курс було прийнято 25 чоловік. В 1997 році відбувся перший випуск інженерів з електропобутової техніки. Наприкінці 1997 році кафедру перейменовано в кафедру електромеханічних систем. В 1998 році кафедра отримала ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю «Електропобутова техніка» і в 1999 році відбувся їх перший випуск. В 2001 році кафедра отримала акредитаційні документи на ІV рівень акредитації за напрямом «Електромеханіка» та спеціальності «Електропобутова техніка». За період з 1992 року кафедрою підготовлено більше 1200 спеціалістів з електропобутової техніки.

В 2018 р. кафедру електромеханічних систем перейменовано в кафедру комп’ютерної інженерії та електромеханіки. В цьому ж році кафедра отримала акредитаційні документи на підготовку бакалаврів за  освітньою програмою «Комп’ютерні системи та мережі» спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія».

Завідувачами кафедри працювали: 1992-1995р.р. – проф., к.т.н. Стародуб О.А., 1995-2010р.р. – заслужений діяч науки і техніки України, проф., д.т.н. Кострицький В.В.; 2011-серпень 2012р.р заслужений працівник народної освіти України, проф., д.т.н. Бурмістенков О.П. З вересня 2012р. кафедрою завідує доктор технічних наук, професор Злотенко Б.М.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015р. № 266 з 01.09.2015р. запроваджено новий перелік спеціальностей, відповідно до якого напрям підготовки 6.0507 «Електромеханіка»  трансформовано у спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», а підготовка магістрів за спеціальністю 8.05070206 «Електропобутова техніка» здійснюється за освітньою програмою «Електропобутова техніка» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Колектив кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки

Науково-педагогічні працівники

Спеціальну професійну підготовку студентів веде висококваліфікований професорсько-викладацький колектив кафедри, в якому працює 4 професори, 5 доцентів, 3 асистенти. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації ведеться на кафедрі на основі власного кадрового складу через відділ аспірантури та докторантури КНУТД. 

ЗЛОТЕНКО Борис Миколайович, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Відмінник освіти України.

В 1986 році закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, а в 2008 році – Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка. В 2003 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук, в 2004 році – вчене звання професора. Тема докторської дисертації «Наукові основи проектування технологічного процесу лиття виробів легкої промисловості з прогнозованими властивостями». Здійснює підготовку кадрів через аспірантуру та докторантуру. Під його керівництвом захищені 1 докторська та 3 кандидатських дисертації. Має понад 120 наукових праць, у тому числі в зарубіжних виданнях, 5 монографій, 1 підручник, 3 навчальних посібника. Є автором 18 навчально-методичних розробок. На кафедрі КІЕМ працює з 1994 року, загальний стаж науково-педагогічної роботи – 32 роки. Заступник головного редактора електронного наукового журналу «Технології та дизайн».

Напрямок наукової діяльності: комп’ютерно-інтегровані електромеханічні пристрої та системи.

Викладає дисципліни «Технологічні процеси та конструкції побутових машин та приладів» і «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності» для здобувачів магістерського рівня вищої освіти для всіх технічних спеціальностей КНУТД.

  

БУРМІСТЕНКОВ Олександр Петрович, академік УТА, Заслужений працівник народної освіти України, професор, доктор технічних наук.

В 1964 році закінчив Московський технологічний інститут легкої промисловості. В 1989 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук, в 1991 році – вчене звання професора. Тема докторської дисертації «Оборудование для центробежного перемешивания материалов лёгкой промышленности /научные основы проектирования/». Здійснює підготовку кадрів через аспірантуру та докторантуру. Під його керівництвом захищені 8 кандидатських та 4 докторських дисертацій. Має понад 300 наукових праць, у тому числі в зарубіжних виданнях, 9 навчальних посібників, 2 підручники, 4 монографії, автор понад 100 навчально-методичних розробок. Є одним із засновників кафедри КІЕМ (1992 рік), загальний стаж науково-педагогічної роботи – 56 років.

Має державні нагороди: медалі «20 лет победы в ВОВ 1941 – 1945 г.», «В память 1500-летия Киева», « Медаль Ушинського – АПН України», нагороджений почесною грамотою Кабінету міністрів України та подякою Київського міського голови.

Засновник наукової школи «Динаміка рідких та квазірідких середовищ в технологічному обладнанні легкої промисловості».

Викладає дисципліну «Теорія електропривода».

  

ОСИПЕНКО Володимир Васильович, доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки.

В 1977 році закінчив Львівський політехнічний інститут на факультеті автоматики. Загальний науково-педагогічний стаж 27 років. Тема докторської дисертації – «Індуктивні технології системних інформаційно-аналітичних досліджень в задачах інноваційного проектування». Є автором біля 100 наукових праць, в тому числі біля 30 наукових робіт в закордонних виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science, автор 2 навчальних посібників, співавтор 4 монографій. На кафедрі КІЕМ працює з 2018 року. 

Напрямок наукової діяльності: ідуктивні технології системних інформаційно-аналітичних досліджень в проблемах інноваційного проектування, інтелектуальні методи та математичний інструментарій моделювання складних систем. 

Викладає дисципліни: «Алгоритми та методи обчислень», «Архітектура систем оброблення інформації». 

   

КУЛІК Тетяна Ігорівна, доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки. 

В 2003 році закінчила Київський національний університет технологій та дизайну. В 2018 році присуджено науковий ступінь доктора технічних наук. Тема докторської дисертації «Розвиток наукових основ технології виготовлення деталей взуття складної форми із полімерних матеріалів». Має понад 100 наукових праць, у тому числі в зарубіжних виданнях, 3 монографії. Є автором 20 навчально-методичних розробок. На кафедрі КІЕМ працює з 2007 року, загальний стаж науково-педагогічної роботи – 18 років.

Напрямок наукової діяльності: ресурсоощадні технологічні процеси побутових машин та приладів.

Викладає дисципліни: «Розрахунок та конструювання електромеханічних пристроїв», «Устаткування для сервісного обслуговування», «Комп’ютерні технології проектування електромеханічних пристроїв», «Системи сервісних технологій».

  

БІЛА Тетяна Яківна, кандидат технічних наук, доцент. 

В 1980 році закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості. В 1986 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, в 1991 році - вчене звання доцента. Тема кандидатської дисертації «Розробка відцентрових пристроїв безперервної дії для змішування сипких матеріалів». Здійснює підготовку кадрів через аспірантуру. Під її керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація. Має понад 90 наукових праць, 6 навчальних посібників, 1 підручник, 1 монографію. Є автором понад 110 навчально-методичних розробок. На кафедрі КІЕМ працює з дня заснування (1992 р.), загальний стаж науково-педагогічної роботи – 33 роки. Має державну нагороду: медаль «За трудовое отличие».

Напрямок наукової діяльності: динаміка сипких середовищ, комп’ютерне моделювання ЕМС, ІТ-технології в електропобутовій техніці.

Викладає дисципліни «Моделювання електромеханічних систем», «Обробка інформації в інтерактивних середовищах», «Проектування електромеханічних пристроїв».

  

ДЕМІШОНКОВА Світлана Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент.

В 1997 році закінчила Київську державну академію легкої промисловості України. В 2015 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Тема кандидатської дисертації «Розробка методів оцінювання фізико-механічних властивостей матеріалів легкої промисловості». Має понад 30 наукових праць, у тому числі в зарубіжних виданнях, 1 навчальний посібник, автор 50 навчально-методичних розробок. На кафедрі КІЕМ працює з 1999 р., загальний стаж науково-педагогічної роботи – 20 років. Заступник директора Навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій.

Напрямок наукової діяльності: інженерне та комп’ютерне проектування сучасної електропобутової техники.

Викладає дисципліни «Електричні апарати», «Інженерне проектування та розрахунок складної ЕПТ», «Технологія виробництва побутових машин і приладів», «Вимірювання в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці».

 

ПАВЛЕНКО Володимир Миколайович, кандидат технічних наук, доцент.

В 2000 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. В 2011 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Тема кандидатської дисертації «Удосконалення конструкцій з’єднань з натягом в машинах легкої промисловості». Має 20 наукових праць. На кафедрі КІЕМ працює з 2012 р., загальний стаж науково-педагогічної роботи – 8 років.

Викладає дисципліни «Електричні машини», «Електропобутова техніка», «Монтаж і налаштування побутових машин і приладів», «Перетворювальні пристрої ЕПТ».

 

СТАЦЕНКО Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.

В 2002 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. В 2007 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, в 2011 році - вчене звання доцента. Тема кандидатської дисертації «Розробка автоматизованого відцентрового змішувача безперервної дії з додатковою зоною змішування для сипких матеріалів легкої промисловості». Має 50 наукових праць, у тому числі в зарубіжних виданнях, 3 навчальних посібника, 1 монографію. Є автором 25 навчально-методичних розробок. На кафедрі КІЕМ працює з 2005 року, загальний стаж науково-педагогічної роботи – 14 років. Нагороджений подякою Київського міського голови.

Напрямок наукової діяльності: динаміка руху сипких матеріалів у змішувальних комплексах безперервної дії, ІТ-технології в електропобутовій техніці.

Викладає дисципліни «Інтелектуальні системи керування електропобутовою технікою», «Обчислювальна техніка та алгоритмізація».

  

СТАЦЕНКО Дмитро Володимирович, кандидат технічних наук, доцент.

В 2010 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. В 2013 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Тема кандидатської дисертації «Удосконалення процесу формування верху взуття із шкіри, пом’якшеної ензимами». Має 18 наукових праць, у тому числі в зарубіжних виданнях, 1 монографію. На кафедрі КІЕМ працює з 2013 року, загальний стаж науково-педагогічної роботи – 6 років. 

Напрямок наукової діяльності: комп’ютерно-інтегровані електромеханічні пристрої та системи.

Викладає дисципліну «Системи керування електромеханічними пристроями».

  

БОНДАРЕНКО Микола Йосипович, асистент.

В 1980 році закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості. Має 55 наукових праць , 6 навчальних посібників. Є автором біля 100 навчально-методичних розробок. На кафедрі КІЕМ працює з 1997 року, загальний стаж науково-педагогічної роботи – 32 роки. Проводить заняття з дисциплін «Устаткування для сервісного обслуговування», «Інженерне проектування та розрахунки складної електропобутової техніки», «Проектування електромеханічних пристроїв».

 

ГЛАДЧУК Олександр Зеновійович, асистент.

В 1998 році закінчив Київську державну академію легкої промисловості України. Має 10 наукових праць. На кафедрі КІЕМ працює з 2000 року.

Напрямок наукової діяльності: динамічні режими роботи електричних машин та електропобутової техніки.

Проводить заняття з дисциплін «Електричні машини», «Електропобутова техніка», «Вимірювання в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці», «Теорія електропривода», «Монтаж і налаштування побутових машин і приладів», «Перетворювальні пристрої ЕПТ», «Розрахунок та конструювання електромеханічних пристроїв», «Технологічні процеси та конструкції ПМП».

 

ВОЛЯНИК Олексій Юрійович, асистент.

В 2015 році закінчив Київський національний університет технологій та дизайну. Має 8 наукових праць, у тому числі в зарубіжних виданнях. На кафедрі КІЕМ працює з 2018 року.

Напрямок наукової діяльності: вдосконалення  конструкцій і технологічних  режимів складної електропобутової техніки.

Проводить заняття з дисциплін «Розрахунок та конструювання електромеханічних пристроїв», «Технологічні процеси та конструкції побутових машин та пристроїв», «Моделювання електромеханічних систем».

 

Допоміжний персонал кафедри:

ДОРОШЕНКО Валентина Володимирівна, майстер виробничого навчання.

В 1979 році закінчила ЛТХП. На кафедрі КІЕМ працює з 2011 року.

Навчальні і лабораторні приміщення

Кафедра для організації i ведення навчального процесу, а також науково-дослідної роботи займає у головному корпусі університету наступні приміщення:

 • кафедральний комп'ютерний центр, ауд. 1 -0115-б;
 • лабораторія електричних машин, ауд. 1-0115-в;
 • лабораторія електричних апаратів та електроприводу, ауд. 1-0115-г;
 • лабораторія електропобутової техніки, ауд. 1-109-а;
 • навчально-виробнича майстерня, ауд. 1-0107-а.

Кожна спеціалізована аудиторія закріплена за провідним викладачем. Розроблено плани оснащення лабораторними стендами та методичною літературою. Повністю модернізовано та оновлено стенди для виконання лабораторних занять з курсів «Електропобутова техніка», «Електричні машини», «Теорія електроприводу», «Перетворювальні пристрої ЕПТ», «Технологічні процеси та конструкції ПМП», «Інтелектуальні системи керування ЕПТ».

Кафедральний комп'ютерний центр оснащений мультимедійним пристроєм для проведення лекційних та практичних занять, проекційнм екраном, 15 робочими місцями прикладним програмним забезпеченням SolidWorks, Компас LT, MatLAB, MathCAD, Open Office, Adobe Reader, а також обладнаний технічними засобами доступу до мережі INTERNET та модульного середовища освітнього процесу КНУТД для користування студентами під час виконання лабораторних і самостійних завдань, курсового та дипломного проектування.

Матеріально-технічна база кафедри постійно розширюється та поповнюється новими приладами для оснащення лабораторних приміщень, взірцями сучасної електропобутової техніки. За останні п'ять років оновлено близько 90% стендів для проведення лабораторних занять.

Наукова діяльність

Наукова робота є одним з провідних напрямків діяльності професорсько-викладацького складу кафедри. Основний науковий напрямок кафедри сформувався в 70-тi роки минулого століття i був спрямований на розробку нових видів обладнання легкої промисловості та електропобутової техніки. Він формувався під впливом наукових праць і керівництвом професорів Піскорського Г.А., Бурмістенкова О.П. та Петка І.В., коли у 1970-95 рр. з цієї тематики захистили кандидатські дисертації більше ніж 20 аспiрантiв i пошукачiв.

Кафедра приймає  участь у науково-дослідній роботі університету, а саме:

 • проводить наукові дослідження за найважливішими теоретичними, науково-технічними і соціально-економічними проблемами за профілем кафедри, проблемами педагогіки вищої школи у тісному зв'язку із завданнями підвищення якості підготовки спеціалістів;
 • складає щорічні звіти за підсумками НДР, проводить щорічну атестацію аспірантів кафедри;
 • обговорює завершені науково-дослідні роботи і дає рекомендації щодо їх опублікування, бере участь у впровадженні результатів  досліджень  у практику;
 • розглядає дисертації, які представляються членами кафедри або, за доручення керівництва університету, іншими здобувачами;
 • організовує науково-дослідну роботу студентів.

Більше десяти років професорсько-викладацький склад безперервно виконує державні науково-дослідні замовлення, що фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань. В останні роки д.т.н., професор Злотенко Б.М. був науковим керівником наступних НДР: «Теоретична розробка енергозберігаючих тепломасообмінних процесів у легкій, текстильній промисловості та побутовому обслуговуванні, заснованих на використанні електроактивованих водних розчинів», «Фізико-хімічні основи модифікації біополімерів під дією електрохімічно активованих водних систем у виробництві шкіри та хутра», «Економіко-екологічні засади рециклінгу полімерних відходів у контексті розвитку урбаністичної інфраструктури».

Співробітниками кафедри за останні роки надруковано понад 130 наукових робіт, з яких  видано 15 за кордоном та 34 роботи за участю студентів, отримано 10 патентів на винахід, надруковано 14 монографій, 3 підручника, 18 навчальних посібників. Викладачі приймають участь у науково-практичних конференціях, в тому числі і міжнародних.

Серед них такі міжнародні конференції: «Мехатронні системи: інновації та інжиніринг», «Енергоефективний університет», «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», «Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи», Київ; «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних обʾєктів», Кременчук; «Актуальні проблеми розвитку техніки та технологій», Хмельницький; «Інженерія та технології: наука, освіта, виробництво», Луцьк; «Фундаментальные и прикладные исследования в современной науке», Харків;  «Інженерія. Технології. Безпека», Болгарія.

В науково-дослідних роботах кафедри беруть участь студенти. Щорічно за тематикою науково-дослідних робіт лабораторій виконується в середньому 5-10 магістерських робіт та проектів. Всі студенти, починаючи з четвертого курсу, охоплені навчальною науково-дослідною роботою, яка визначається індивідуальними завданнями. Студенти виступають з доповідями, а також беруть участь в обговоренні як опоненти. Кращі роботи рекомендуються на студентську науково-технічну конференцію. Частина цих робіт переростає в курсові та дипломні проекти. Щорічно студентами під керівництвом викладачів кафедри публікується 5 – 6 наукових статей у різних виданнях та 12 – 15 тез доповідей. За участю студентів в 2017-2019 роках розроблено та виготовлено 10 стендів для дослідження характеристик електропобутової техніки, дослідження режимів роботи електроприводів та інтелектуальних систем керування ЕПТ.

Щорічно студенти приймають участь в олімпіадах вузівського рівня з дисциплін кафедри, кращі роботи рекомендуються кафедрою для участі в конкурсах та олімпіадах міжвузівського, республіканського або іншого рівня. Такою науковою роботою охоплюється біля 80% студентів. Також серед випускників магістратури проводиться конкурс на кращі випускні кваліфікаційні роботи.

 

Наукові школи

На кафедрі сформовано дві наукові школи, роботи яких відомі не тільки в Україні, а й за її межами.

Перша з них стосується досліджень технологічних процесів, машин та апаратів, які використовуються в виробництві та експлуатації електропобутової техніці. Керівник цієї школи -  доктор технічних наук, професор Бурмістенков О.П. За останні роки з цього напряму  захищені чотирі докторські дисертації та дві кандидатські дисертації.

Друга школа відома своїми розробками, дослідженнями і впровадженнями технологій та нових елементів електропобутової техніки. Цю школу очолював доктор технічних наук, професор Петко І.В. (1936-2019 р.). Під його керівництвом захищено 1 докторська та 9 кандидатських дисертацій.

В університеті функціонує п'ять спецiалiзованих рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій, до складу яких входять 2 члени кафедри (Бурмістенков О.П., Злотенко Б.М.). Злотенко Б.М. є також членом спеціалізованої ради в Хмельницькому національному університеті.

При кафедрі успішно працює магістратура, аспірантура і докторантура. Успішно закінчили докторантуру і захистили дисертації на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук доценти: 

 • Б.М.Злотенко (2003р.), професор, завідувач кафедри КІЕМ; 
 • І.В.Панасюк (2004р.), професор, академік Академії інженерних наук України та Української технологічної академії, директор ННІІІТ КНУТД ;
 • В.П.Місяць (2008р.), професор кафедри прикладної механіки та машин КНУТД;
 • О.С. Поліщук (2019 р.), завідувач кафедри машин і апаратів Хмельницького національного університету.

Аспіранти та пошукачі вчених ступенів мають можливість відвідувати наукові школи-семінари.  Саме тут і обговорюються їхні наукові розробки.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
 • Алгоритми та методи обчислень.
 • Архітектура систем оброблення інформації.
 • Вимірювання в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.
 • Електричні апарати.
 • Електричні машини.
 • Теорія електропривода.
 • Електропобутова техніка.
 • Проектування електромеханічних пристроїв.
 • Інженерне проектування та розрахунок складної електропобутової техніки .
 • Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності.
 • Устаткування для сервісного обслуговування ЕПТ.
 • Системи керування електромеханічними пристроями.
 • Комп’ютерні технології проектування ЕМП.
 • Комп’ютерна логіка.
 • Технологічні процеси та конструкції ПМП.
 • Обробка інформації в інтерактивних середовищах.
 • Моделювання електромеханічних систем.
 • Інтелектуальні системи керування ЕПТ.
 • Монтаж і налаштування побутових машин і приладів.
 • Розрахунок та конструювання електромеханічних пристроїв. 
 • Перетворювальні пристрої ЕПТ.
 • Обчислювальна техніка та алгоритмізація.
 • Системи сервісних технологій.
Навчально-методичне забезпечення

Невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу і основним видом діяльності кафедри є навчально-методична робота, якою передбачено реалізацію питань з планування, організації та проведення всіх видів навчальних занять, самостійної роботи студентів, їх практичної підготовки, виконання індивідуальних завдань. На кафедрі діє постійний навчально-методичний семінар, на якому розглядаються питання організаційного та науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

Кафедрою розроблені освітні програми ступеня бакалавра спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електромеханіка» і 123 «Комп’ютерна інженерія» за освітньою програмою «Комп’ютерні системи та мережі» та ступеня магістра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електропобутова техніка».

Навчально-методичне забезпечення дисциплін базується на основі освітніх програм, навчальних планів спеціальності та складається з таких елементів:

 • програми навчальних дисциплін;
 • робочі програми навчальних дисциплін;
 • програми практик;
 • програми державних іспитів;
 • засоби діагностики якості вищої освіти;
 • методичні рекомендації і тематика курсових робіт з дисциплін, де передбачено їх виконання;
 • методичні рекомендації і тематика кваліфікаційних випускних робіт;
 • методична документація для організації самостійної роботи студентів з дисциплін навчального плану.

Підготовка бакалаврів та магістрів на кафедрі ведеться згідно з навчальними планами, затвердженими МОН України. До навчальних планів кафедра внесла деякі вдосконалення, які забезпечують глибше засвоєння профілюючих дисциплін, впровадження комп'ютеризації в інженерні дослідження, використання сучасних інтерактивних пакетів таких, як SolidWorks, Компас, AutoCAD, MathCAD, MathLab та інші. Це в свою чергу, дозволило здійснити більш тісний зв'язок з сучасним виробництвом, а також дозволило вводити елементи новизни і розвиток особистої творчості талановитої молоді. У навчальний процес впроваджений ряд курсів, передбачених як типовими навчальними планами, так і рішеннями Ради вузу. Це зокрема, такі курси, як «Комп’ютерні технології проектування ЕМП», «Обробка інформації в інтерактивних середовищах» тощо. В цілому робочі плани спеціальності відповідають типовим.

В навчальному плані підготовки магістрів за освітньою програмою «Електропобутова техніка» передбачаються такі дисципліни: «Методологія сучасних наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Інженерне проектування та розрахунок складної побутової техніки», «Електропобутова техніка», «Інтелектуальні системи керування ЕПТ», «Перетворювальні пристрої ЕПТ» тощо.

У навчальних планах кафедри регламентовано час, який відводиться на самостійну роботу студентів, а в програмах вказані теоретичні розділи курсів, винесені на самостійну роботу і які вивчаються студентами в поза аудиторний час. Регулярно, один раз на тиждень, проводяться консультації, а також співбесіди-семінари зі студентами для виявлення рівня засвоєння матеріалу, для чого години консультацій і їх графік плануються викладачам в кафедральний розклад занять.

Всі дисципліни, які викладаються на кафедрі, мають навчальні та робочі програми. Всі навчальні програми відповідають навчальним планам, розглянуті на засіданні кафедри, методичній раді університету i відповідно затверджені.  У програмах чітко розмежовано матеріал, який подається на лекціях, практичних i лабораторних заняттях. Наведена тематика домашніх завдань, курсових робіт i проектів (якщо вони передбачаються програмою). Розроблені комплексні контрольні роботи з кожної дисципліни, розроблена та подана форма поточного i підсумкового контролю.

Усі види навчального навантаження студентів кафедри повністю забезпечені навчально-методичною літературою:  методичними вказівками до лабораторних та практичних занять, курсового і дипломного проектування, конспектами лекцій, тестовими питаннями тощо, які періодично поновлюються. Щорічно викладачами кафедри розробляється та видається 10-12 методичних розробок. Вся методична література з дисциплін кафедри має електронні версії.

У модульному середовищі освітнього процесу (МСОП) КНУТД в електронному вигляді подано навчально-методичні комплекси всіх дисциплін, що викладаються на кафедрі, для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання.

Співробітники кафедри постійно розробляють та видають підручники, навчальні посібники та монографії для забезпечення основних дисциплін з циклу професійної та практичної підготовки електромеханіків. Основними з яких є:

 1. Математичне моделювання електромеханічних систем: навчальний посібник / Т.Я.Біла, В.В.Стаценко. - К. : КНУТД, 2016. - 400 с.
 2. Розрахунок та конструювання електромеханічних пристроїв :  навчальний посібник / І. В. Петко, М. Й. Бондаренко, В. В. Кострицький. - К. : КНУТД, 2016. - 328 с.
 3. Бурмістенков О.П., Стародуб О.А., Місяць В.П., Біла Т.Я., Стаценко В.В. Обладнання підготовчих процесів виготовлення виробів легкої промисловості. Навчальний посібник. – К.: КНУТД, 2011. – 130 с.
 4. Попович М.Г., Кострицький В.В., Артеменко Л.Ф., Бурмістенков О.П. та ін. Розробка та дослідження електромеханічних систем автоматизації та складових електропривода. – К.: КНУТД, 2011. – 502 с.
 5. Бурмістенков О.П., Місяць В.П., Панасюк І.В., Злотенко Б.М. Переробка відходів гуми та термо-пластичних матеріалів: монографія.-К.:Кафедра, 2012.-240 с.
 6. Злотенко Б.М.Савченко Г.В.Матвієнко О.А. Використання електроактивованих водних середовищ у взуттєвому виробництві: монографія.-К.:Кафедра, 2012.-144 с.
 7. Петко І.В , Бурмістенков О.П., Біла Т.Я., Скиба М.Є. Електропобутова техніка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/–Хмельницький: ХНУ, 2017. – 213 с.
 8. Бондаренко М.Й., Панасюк І.В. Ремонт та діагностика електропобутової техніки: навчальний посібник К.: КНУТД, 2012. - 327 с.
 9. Петко І. В., Бурмістенков О. П., Біла Т. Я. Основи електропобутової техніки: навчальний посібник /. – К.: КНУТД, 2013. – 239 с.
 10. Використання ензимів у шкіряно-взуттєвому виробництві / Гаркавенко С.С., Стаценко Д.В., Злотенко Б.М. - К. КНУТД, 2016. - 178 с.
 11. Автоматизовані комплекси безперервного приготування композицій сипких матеріалів : монографія / В.В. Стаценко, О.П. Бурмістенков, Т.Я. Біла. – К.: КНУТД, 2017. – 220 с.
 12. Обробка інформації в інтерактивних середовищах: навчальний посібник / Т.Я.Біла, В.В.Стаценко. - К. : КНУТД, 2017. - 396 с.
 13. Методологія наукових досліджень з основами інтелектуальної власності: підручник / А. Г. Данилкович, Б. М. Злотенко. - К. : КНУТД, 2017. – 433 с.
 14. Електромеханічні пристрої (Теорія і практика) : навчальний посібник / О.П. Бурмістенков, І.В Петко., М.Й. Бондаренко, Б.М. Злотенко. - К.: КНУТД, 2017. – 275 с.
 15. Calculation of stress and deformation of polymeric parts / in Monograph "Actual problems of modern science" / Кулік Т. І.,  Злотенко Б. М. - Bydgoszcz (Poland): UTP University of Science and Technology, 2017.
 16. Рециклінг полімерних відходів взуттєвого виробництва : монографія / О.М. Синюк, Т.І. Кулік, М.Є. Скиба, Б.М.Злотенко. - К. : КНУТД, 2018. -144 с.
 17. Автоматизовані системи управляння : монографія / В.В. Осипенко, М.О. Кіктєв, В.П. Лисенко. – К. , 2018. – 1000 с.
 18. Теорія електропривода. Курсове проектування: навчальний посібник / О.П. Бурмістенков, І.В. Петко, М.Й. Бондаренко, Б.М. Злотенко. - К. : КНУТД, 2018 р. - 212 с.

Кафедра постійно здійснює підготовку і підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. Встановлює творчі зв'язки з кафедрами інших ВНЗ, вивчає, узагальнює і розповсюджує досвід роботи кращих викладачів, допомагає молодим викладачам оволодівати педагогічною майстерністю.

Кафедра проводить консультації з комп’ютерних технологій дослідження електромеханічних систем в середовищах MatLab+Simulink+SimPower Systems та MathCad.

 

Методичне та організаційне забезпечення практичної підготовки фахівців

На кафедрі розроблена наскрізна програма практичної підготовки студентів за спеціальністю, яка складається з програм:

 • програма з навчальної практики за освітніми програмами «Електромеханіка» та «Комп’ютерні системи та мережі»;
 • програма з виробничої технологічної практики за освітніми програмами «Електромеханіка» та «Комп’ютерні системи та мережі»;
 • програма з науково-дослідної практики магістрів за освітньою програмою «Електропобутова техніка»;
 • програма з переддипломної практики за освітньою програмою «Електропобутова техніка».

Для усіх видів практик розроблене методичне забезпечення, де визначені мета і задачі практики, визначені розділи практики і її зміст, визначені зміст та вимоги до звіту практики, порядок захисту та атестації практик.

Базами практик визначені основні електромеханічні підприємства м. Києва, а саме: ТОВ «АТЕМ», «АМАТІСЕРВИС», «Дойчеелектросервіс» та ін.

Спеціальності, освітні програми та спеціалізації

На кафедрі комп’ютерної інженерії та електромеханіки готують спеціалістів: 

- з галузі знань 14 Електрична інженерія

 • бакалаврів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електромеханіка»;
 • магістрів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за освітньою програмою «Електропобутова техніка». 

- з галузі знань 12 Інформаційні технології

 • бакалаврів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» за освітньою програмою «Комп’ютерні системи та мережі».

Ліцензований обсяг з урахуванням строків навчання становить: за освітньої програмою «Електромеханіка» 280 студентів; за освітньою програмою «Електропобутова техніка» 120 студентів; за освітньою програмою «Комп’ютерні системи та мережі» 360 студентів.

Форма навчання – денна та заочна. Оплата навчання – з держбюджету або за контрактом.

Термін навчання бакалаврів становить 3 роки 10 місяців, магістрів - 1 рік 4 місяці.

Кафедра КІЕМ також веде підготовку спеціалістів на базі технікумів та коледжів електромеханічного профілю. В цьому випадку абітурієнти приймаються на другий або третій курси.

Підготовка студентів на першому - третьому курсах ведеться на десятьох загальноосвітніх, фундаментальних та гуманітарних кафедрах університету. Спеціальну професійну підготовку здійснює кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки. Кафедра має змогу забезпечити викладання на належному рівні всіх спеціальних дисциплін електромеханічного та комп’ютерного спрямування. 

Підготовка спеціалістів з електропобутової техніки забезпечує глибоке засвоєння профілюючих дисциплін, сучасних методів аналізу технологічних та фізичних процесів, навиків використання сучасних комп'ютерних технологій обробки інформації, проектування, математичного та графічного моделювання.

Інженери-електромеханіки з електропобутової техніки завжди працевлаштовані та користуються підвищеним попитом на українському ринку праці серед фірм-роботодавців.

Студенти

В 2019-2020 навчальному році по кафедрі навчається 150 студентів денної та 50 студентів заочної форм навчання.

 

До кожної групи студентів прикріплений викладач. Він ознайомлює студентів із нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою; здійснює групові та індивідуальні консультації з метою найбільш раціонального складання індивідуальних планів студентів, здійснює контроль за їх виконанням; захищає навчальні інтереси студентів; допомагає молоді брати участь у культурному житті столиці. Впроваджуються культурно-масові заходи, регулярно відвідуються театри, виставки, музеї та спортивні заходи. Для студентів в КНУТД діють спортивні секції (футбол, волейбол, баскетбол, боротьба, теніс, бадмінтон), інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», театр-студія «Без гриму», Клуб веселих та кмітливих, танцювальні колективи бального та естрадного танцю «БУМ», вокальний ансамбль «Smile». Для відпочинку влітку у мальовничій місцевості Київщини на березі річки Козинки діє студентський спортивно-оздоровчий табір «Молодіжний».

Студенти кафедри комп’ютерної інженерії та електромеханіки мають можливість паралельно з базовою вищою освітою  здобути  військово-облікову спеціальність «Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно-побутового забезпечення» з отриманням по закінченню офіцерського звання. Для проходження військової підготовки в розкладі занять студентам надається окремий день.

Всім студентам Навчально-наукового інституту інженерії та інформаційних технологій, які мешкають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів університету.

Практико-орієнтоване навчання студентів кафедри КІЕМ передбачає екскурсії на провідні фахові підприємства та установи, участь в науково-практичних конференціях і форумах.

Перспективи для студентів

В результаті навчання фахівці за спеціальністю 141, які підготовлені кафедрою, будуть знати:

 • сучасні напрямки розвитку електропобутової техніки;
 • обчислювальну техніку та алгоритми програмування;
 • сучасні комп’ютерні програми 3D-моделювання SolidWorks, КОМПАС, AUTOCAD;
 • режими роботи електропобутової техніки;
 • конструктивні та експлуатаційні характеристики ЕПТ;
 • особливості принципових, функціональних, монтажних та структурних схем електропобутової техніки вітчизняного та зарубіжного виробництва;
 • інтерактивні прикладні пакети MATHCAD, EXCEL, ACCESS та інші; 
 • методи розрахунку різних видів побутової техніки;
 • особливості апаратної реалізації мікропроцесорних систем керування складною електропобутовою технікою;
 • комп’ютерні технології віртуального дослідження електромеханічних систем засобами пакета MATLAB з програмами Simulink, SimMechanics та іншими;
 • методи та засоби діагностування сучасної ЕПТ вітчизняного та зарубіжного виробництва;
 • правила обслуговування, ремонту та експлуатації ЕПТ.

В результаті навчання студенти-електромеханіки вміють:

 • розраховувати, проектувати і конструювати сучасну побутову техніку;
 • вільно працювати на комп’ютері, використовувати сучасні інтерактивні системи та прикладні програми.

Високий професійний рівень підготовки випускника кафедри КІЕМ дозволить йому:

 • працювати на державних, комерційних і спільних підприємствах з випуску і ремонту сучасної електропобутової техніки;
 • відкрити свою справу з ремонту й обслуговуванню складної побутової техніки;
 • розбиратися в складній кон’юнктурі міжнародного ринку електропобутових товарів;
 • займатися викладацькою діяльністю в комерційних і державних вищих та середніх навчальних закладах України.

Зможе працювати на посадах:

 • інженера-електромеханіка;
 • наукового співробітника;
 • викладача вищого навчального закладу.

За результатами навчання бакалавр з комп’ютерних систем і мереж здобуває знання та вміння:

 • проектувати комп’ютерні системи та мережі, розробляти математичні моделі їх роботи із використанням пакетів прикладного програмного забезпечення (MatLab, Simulink);
 • розробляти прикладне програмне забезпечення (Visual Studio, Atmel Studio, Arduino IDE);
 • створювати 3D моделі (SolidWorks), виготовляти прототипи на 3-D принтерах;
 • конструювати спеціальні механізми та їхні специфічні деталі з використанням пакетів AutoCad (САD – система автоматизованого проектування і креслення), SolidWorks, PTC Creo (Pro/ENGINEER), ANSYS (САD, CAE- системи автоматизованого проектування, інженерного аналізу), СAMWorks (CAM – система підготовки виробництва, програмування верстатів з ЧПК для деталей будь-якої складності та призначення);
 • створювати професійно-орієнтовані бази даних, використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;
 • володіти сучасними методами організації повного циклу розробки, впровадження, експлуатації та сервісного обслуговування комп’ютерних систем та мереж.

Основними місцями роботи після закінчення навчання на кафедрі комп’ютерної інженерії та електромеханіки зі спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія є :

 • Комп’ютерні фірми;
 • Відділ обробки інформації підприємств різних форм власності;
 • Фірми, які займаються розробкою прикладного та програмного забезпечення;
 • Фірми, що є провайдерами послуг Internet;
 • Фірми, що надають послуги кабельного та супутникового телебачення;
 • Наукові інститути і установи.

Випускники мають можливість пройти навчання в магістратурі та аспірантурі, отримати освіту у вищих навчальних закладах зарубіжних країн.

Найбільш успішні випускники кафедри отримують можливість працювати викладачами кафедр університету. Так 5 викладачів кафедри КІЕМ є випускниками кафедри різних років. 

Студентські гуртки

На кафедрі діють два наукових гуртка.

1) Автоматизоване управління технологічними параметрами в електропобутовій техніці.

Науковий керівник: заслужений працівник освіти, д.т.н., професор  Бурмістенков Олександр Петрович.

2) Застосування технології Internet of Things та Smart–додатків в побутовій техніці.

Науковий керівник: к.т.н., доцент Біла Тетяна Яківна.

Студенти гуртків щорічно виступають з доповідями на Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», публікують наукові статті. З результатами роботи гуртків можна ознайомитись за публікаціями в матеріалах наукових конференціях та на сайті кафедри kems.knutd.edu.ua.

Наукові розробки студентів

Випускники

Випускники успішно працюють на державних і приватних підприємствах електромашинобудівної та приладобудівної галузей України, Росії, Молдови, у вітчизняних і зарубіжних фірмах (таких як ВOSCH, Moulinex, Rowenta, Tefal, Samsung, Sony тощо), що спеціалізуються на ремонті, продажу, експлуатації та обслуговуванні електропобутової техніки.

Гордєєв М.О. - технічний директор фірми І.Б.С. по обслуговуванню побутової техніки;

Мельник О.М. - генеральний представник в Україні фірми ВOSCH;

Матковський І.П. – директор компанії «ТехноХолод»;

Оверчук М. – заступник директора мережі супермаркетів «Ельдорадо» (м. Запоріжжя);

Дейдей А. – головний інженер «Запоріженерго».

Матвеєв О.Г. – менеджер компанії Microsoft в Україні.

Михалко Р.О. – керівник ТОВ «Український Науковий Інститут Сертифікації» (UniSERT).

Стельмах Ю.М. – заступник директора ТОВ «Укравтотерм».

Випускники кафедри (2019 р.)

Зарубіжне партнерство

Кафедра готує спеціалістів для Грузії, Туреччини, Азербайджану та Молдови. 

Студентські роботи