КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Документи для забезпечення освітнього процесу

Закон України «Про вищу освіту»

 

Положення, що регламентують освітній процес у

Київському національному університеті технологій та дизайну

 

Кодекс академічної доброчесності КНУТД

Положення про рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників

Положення конкурсного відбору за програмами міжнародної академічної мобільності в Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про академічну мобільність

Положення про гаранта освітньої програми у КНУТД

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах в Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про звання Почесний доктор (Doctor Honoris Causa)

Положення про індивідуальний графік навчання

Положення про моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм у Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про навчально-методичний центр управління підготовкою фахівців

Положення про навчання студентів без відриву від виробництва

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію та навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів

Положення про організацію та проведення педагогічної практики аспірантів

Положення про організацію і проведення практичної підготовки студентів КНУТД

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про планування та облік робочого часу науково-педагогічних працівників Університету

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про порядок визнання та перезарахування результатів навчання здобутих шляхом формальної, неформальної та/або інформальної освіти та визначення академічної різниці у КНУТД

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти та надання їм академічної відпустки у Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії та додатку до диплома європейського зразка у КНУТД 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка та додатку до диплома про вищу освіту (DIPLOMA SUPPLEMENT) у Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про порядок і методику рейтингового оцінювання академічних досягнень студентів

Положення про порядок надання навчальній літературі грифу КНУТД

Положення про порядок організації та реалізації дуальної форми здобуття вищої освіти у Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про порядок повторного вивчення освітнього компонента освітньої програми у Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про порядок призначення і виплати стипендій

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради Київського національного університету технологій та дизайну про присудження ступеня доктора філософії

Положення про порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук в Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про атестацію студентів та екзаменаційну комісію у Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти у Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про розробку освітніх програм у КНУТД

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у Київському національному університеті технологій та дизайну

Положення про стейкхолдерів освітніх програм КНУТД

Положення про наукові гуртки

Положення про залучення іноземного викладача

Зразок диплома магістра

Зразок диплома спеціаліста

Зразок диплома бакалавра

Зразок диплома доктора філософії

Зразок додатка до диплома європейського зразка

Типова номенклатура справ факультету/інституту/коледжу

Типова номенклатура справ кафедри

Порядок конкурсного відбору за програмами академічної мобільності в КНУТД