КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

Інститут інженерії та інформаційних технологій

Ігор Васильович ПАНАСЮК

д.т.н., професор, академік Академії інженерних наук України та Української технологічної академії,
директор Інституту інженерії та інформаційних технологій

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, кімната 1-0237, 1-0252

Контактний телефон (факс): +38044-288-51-32

e-mail: 

Положення про інститут інженерії та інформаційних технологій

Програма розвитку на 2022-23 роки

План роботи ННІІІТ 2023-2024 н.р.

 

Сторінка інституту в  https://www.facebook.com/HHIIIT/

Сторінка інституту в   https://www.instagram.com/nniiit/?hl=uk

Деканат

Світлана Анатоліївна ДЕМІШОНКОВА,

кандидат технічних наук, доцент. Заступник директора інституту

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, кімната 1-0252

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-24-87

e-mail: 

Марія Василівна ДЕМІШОНКОВА,

методист вищої категорії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, кімната 1-0252

Телефон (факс) для справок: +38044-256-24-87

e-mail: 

Людмила Володимирівна КРАВЧЕНКО,

старший диспетчер

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 1, кімната 1-0252

Телефон (факс) для довідок: +38044-256-24-87

e-mail: 

 

Про інститут

Місія інституту полягає у задоволенні потреб населення в підготовці конкурентоспроможних фахівців в сфері енергетичної, електронної та комп’ютерної інженерії, нано- та мікротехнологій; активній участі в особистісному розвитку кожної людини, її вихованні й удосконаленні здібностей.

Мета – навчати й виховувати молодь, розвивати потенціал учасників освітнього процесу, їх творчі здібності та активну соціальну позицію.

Завдання:

‒      забезпечення якісної підготовки фахівців за спеціальностями комп’ютерна інженерія; системний аналіз; електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; прикладна фізика та наноматеріали;

‒      розвиток наукових досліджень в галузі інформаційних технологій та природничих наук, трансфер технологій та інновацій у реальний сектор економіки;

‒      міжнародна інтеграція наукової та освітньої діяльності інституту шляхом участі у міжнародних освітніх і наукових проєктах, конкурсах, виставках в сфері енергетичної, електронної та комп’ютерної інженерії, нано- та мікротехнологій, академічній мобільності, публікаційної активності тощо.

Випускники

Випускники інституту працюють на державних та приватних підприємствах, у вітчизняних і зарубіжних фірмах, серед яких: ВOSCH, Microsoft, Epam Systems, Укренерго, ГК «Фокстрот», Укрсиббанк, «Ельдорадо», «Запоріженерго» та інші.

Кафедри
Спеціальності та освітні програми інституту

Спеціальність

Освітня програма

Випускова кафедра

шифр

назва

назва

код

Ступінь бакалавра

 

105

Прикладна фізика та наноматеріали

Нано- та мікротехнології в дизайні

БНТ

ПФВМ

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

 БКІ

КІЕМ

124

Системний аналіз

Системний аналіз і управління

БСАУ

КІЕМ

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханіка

БЕМ

КІЕМ

Інтелектуальні системи відновлювальної енергетики та електромобілів

БІС

КІЕМ

Ступінь магістра

 

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

МгКІ

КІЕМ

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електропобутова техніка

МгЕМ

КІЕМ

Ступінь доктора філософії

 

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ДФЕЕЕ

КІЕМ

 

Професії

ФАХІВЕЦЬ З ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИКИ ТА НАНОМАТЕРАЛІВ

Випускники освітньої програми «Нано- та мікротехнології в дизайні» здатні самостійно розробляти проєкти виробів з врахуванням технологічних, економічних, екологічних та естетичних параметрів; проводити коректне обґрунтувати вибору апаратних та програмних засобів для вирішення поставлених задач в галузі технології наноструктур; проводити науково-дослідні роботи в галузі енергоефективних технологій з використанням наноматеріалів та нанотехнологій, що сприятимуть зменшенню витрат різних типів палива, підвищенню екологічної безпеки; покращення візуально-естетично сприйняття дизайнерських розробок без зниження їх функціональності; проводити конструкторські роботи з використанням апаратних та програмних засобів для розробки, виготовлення та дослідження наноструктур.

ФАХІВЕЦЬ З КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

Комп’ютерні інженери, мають професійну підготовку в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Займаються багатьма аспектами обчислень: від проектування окремих мікропроцесорів, комп’ютерів і суперкомп’ютерів до кругового проектування. Завдання, пов’язані з комп’ютерною інженерією, включають написання програм і мікропрограм для вбудованих мікроконтролерів, проектування інтеграль-них схем, аналогових датчиків, плат змішаних сигналів, а також розробку операційних систем. Комп’ютерні інженери також працюють над дослідженнями для робототехніки, які спираються на використанні цифрових систем для управління і контролю електричних систем, таких як двигуни, системи зв’язку та датчики.

Майбутні фахівці отримують практичні навички використання сучасного програмного забезпечення, технологій 3D та математичного моделювання, обслуговування комп’ютерних систем та мереж, проходять практику на провідних підприємствах галузі.

ФАХІВЕЦЬ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

Фахівець з інтелектуальних систем відновлювальної енергетики та електромобілів  здатний використовувати професійно-профільовані знання, уміння й практичні навички в галузі електричної інженерії для розв’язання спеціалізованих задач з розроблення, проектування, обслуговування інтелектуальних систем із використанням відновлювальних джерел та джерел живлення електромобілів, а також для вирішення практичних проблем у професійній діяльності з врахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі. За результатами навчання фахівець здобуває знання та вміння: використовувати комп’ютерні технології 3D - моделювання  та віртуального дослідження електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання та інтелектуальних систем управління; проводити необхідні технічні розрахунки при проектуванні інтелектуальних систем в галузі відновлювальної енергетики та для електромобілів з врахуванням конкретних умов їх практичного використання; знати принципи роботи вітроенергетичних та сонячних енергетичних установок; використовувати інформаційні технології для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності; використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з природознавчих та технічних наук для дослідження інтелектуальних систем; здійснювати безпечне технічне використання електрообладнання, електричних, електронних, комп’ютерних систем автоматизованого керування.

ФАХІВЕЦЬ З СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ І УПРАВЛІННЯ

Фахівці з системного аналізу і управління  здатні розробляти і застосовувати методи і засоби системного аналізу для вирішення проблем управління в складних системах; формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у галузі  системного аналізу, що направлені на здобуття знань, вмінь і навичок, необхідних для  вирішення проблем управління на основі системної методології. За результатами навчання бакалавр з системного аналізу  здобуває знання та вміння: розуміти і застосовувати на практиці методи статистичного моделювання і прогнозування, оцінювати вихідні дані; знати та вміти застосовувати основні методи постановки та умов та  вирішення задач системного аналізу в умовах невизначеності цілей, зовнішніх конфліктів; знати основи теорії оптимізації, оптимального керування, теорії прийняття рішень, вміти застосовувати їх на практиці для розв’язування прикладних задач управління і проектування складних систем; володіти сучасними методами розробки програм і програмних комплексів та прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур і операцій; знати і вміти застосовувати на практиці системи управління базами даних і знань та інформаційні системи; проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, експлуатувати програмні засоби роботи з даними і знаннями в комп’ютерних системах і мережах.

ФАХІВЕЦЬ З ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Освітня програма «Електромеханіка» спрямована на підготовку фахівця, який здатний використовувати професійні знання, уміння й практичні навички в галузі фундаментальних розділів електромеханіки для дослідження електромеханічних систем, а також для здійснення безпечного технічного використання електрообладнання, електричних, електронних, комп’ютерних систем автоматизованого управління. Працевлаштування за фахом можливе на підприємствах, в організаціях та установах, що функціонують в галуззях електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. Випускник може працювати у сфері проектування, виробництва, експлуатації, організаційно-управлінської, інженерно-економічної, екологічної та комерційної діяльності.

ФАХІВЕЦЬ З ЕЛЕКТРОПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

Фахівець з електропобутової техніки у своїй діяльності орієнтований на об’єкти, основу яких становить електромеханічне перетворювання енергії і керування нею. Сферою діяльності є сучасна складна електропобутова техніка, автоматизовані електроприводи промислових установок і технологічних комплексів, виробництво електричних машин і апаратів, приладів, електрообладнання транспортних засобів, гірнича електромеханіка, електротехнологічні установки і системи. Фахівець з електропобутової техніки може працювати інженером дослідником, обіймати посади вищого управлінського персоналу промислових підприємств та науково-дослідних установ.

ФАХІВЕЦЬ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Спеціальність “Комп’ютерна інженерія” спрямована на підготовку фахівців з комп’ютерних мереж і технологій. Комп’ютерні інженери мають професійну підготовку в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Завдання, пов’язані з комп’ютерною інженерією, включають написання програм і мікропрограм для вбудованих мікроконтролерів, проектування інтегральних схем, аналогових датчиків, плат змішаних сигналів, а також розробку операційних систем. Комп’ютерні інженери також працюють над дослідженнями для робототехніки, які спираються на використанні цифрових систем для управління і контролю електричних систем, таких як двигуни, системи зв’язку та датчики. Важливими напрямами розвитку комп’ютерної інженерії у останні роки стали системи «Розумний будинок» та «Інтернет речей» з інтеграцією окремих пристроїв в єдину мережу.

За результатами навчання магістр з комп’ютерних мереж і технологій здобуває знання та вміння:

проектувати комп’ютерні системи та мережі, розробляти математичні моделі їх роботи із використанням пакетів прикладного програмного забезпечення (MatLab, Simulink);

розробляти прикладне програмне забезпечення (Visual Studio, Atmel Studio, Arduino IDE);

створювати 3D моделі (SolidWorks), виготовляти прототипи на 3-D принтерах;

конструювати спеціальні механізми та їхні специфічні деталі з використанням пакетів AutoCad (САD – система автоматизованого проектування і креслення), SolidWorks, PTC Creo (Pro/ENGINEER), ANSYS (САD, CAE- системи автоматизованого проектування, інженерного аналізу), СAMWorks (CAM – система підготовки виробництва, програмування верстатів з ЧПК для деталей будь-якої складності та призначення);

створювати професійно-орієнтовані бази даних, використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;

володіти сучасними методами організації повного циклу розробки, впровадження, експлуатації та сервісного обслуговування комп’ютерних систем та мереж.

Історія інституту

Навчально-науковий інститут інженерії та інформаційних технологій створений рішенням Вченої ради КНУТД від 30.08.2018р. шляхом відокремлення трьох кафедр та центру енергоефективності від факультету Мехатроніки та комп’ютерних технологій.

До структури інституту входять підрозділи з багатою історією та вагомим досвідом в підготовці високоспеціалізованих фахівців своєї галузі, а саме:

  • кафедра комп’ютерної інженерії та електромеханіки;
  • кафедра прикладної фізики та вищої математики;
  • центр енергоефективності (заснований у 2017р.);
  • Навчально-науковий комплекс військової підготовки.

Кафедри вищої математики та фізики Київського національного університету технологій та дизайну одні з найстаріших кафедр університету були створені в 1930 році. Кафедра прикладної фізики та вищої математики (ПФВМ) утворена в вересні 2020 року на базі двох кафедр: кафедри вищої математики і кафедри фізики.

Кафедра «Комп’ютерної інженерії та електромеханіки» починає свою історію з 1992 року, коли згідно з планом прийому на перший курс було прийнято 25 осіб, а в 1997 році відбувся перший випуск інженерів-електромеханіків, фахівців з електропобутової техніки. В 1998 році кафедра отримала ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю «Електропобутова техніка».

Навчання в інституті здійснюється за акредитованими освітніми програмами на основі новітніх підходів, технологій та методики навчання.

Інститут  активно розвиває свій кадровий потенціал та виступає ініціатором створення та розроблення інноваційних проектів. Діяльність інституту охоплює весь спектр робіт організаційного, навчального, методичного, наукового та виховного спрямування.

Наукові напрями інституту

Наукові школи

Динаміка рідких та квазірідких середовищ в технологічному обладнанні легкої промисловості

Науковий керівник - Бурмістенков Олександр Петрович

д.т.н., професор, академік УТА,

Заслужений працівник народної освіти України

Напрями:

- розробка ефективних технологічних процесів та обладнання для виготовлення композицій з полімерних матеріалів, лиття виробів під тиском, фінішної обробки формованих виробів, подрібнення відходів гуми та полімерних матеріалів з подальшим поверненням їх у виробничий цикл;

- створення нових конструкцій, методів розрахунку, технологічних режимів, алгоритмів та програм, що забезпечують одержання матеріалів з необхідними властивостями на кожному етапі їх виробництва.

Результати:

- захищено 6 докторських та 12 кандидатських дисертацій;

- у творчому доробку понад 400 публікацій, з них 7 монографій, 2 підручника, 10 навчальних посібників, близько 40 авторських свідоцтв та патентів.

Зарубіжне партнерство

В інституті ведеться підготовка іноземних студентів з Туреччини, Азербайджану, Грузії, Туркменістану.

Інститут співпрацює з іноземними партнерами в в освітній та науковій сфері.

Партнери інституту:

Студенти

Сьогодні інститут налічує близько 350 студентів. Практичні навички студенти здобувають в провідних наукових установах НАН України, на сучасних підприємствах.

Навчання в університеті надає можливість долучитись до високих здобутків професійної та загальнолюдської культури не тільки в аудиторіях, а й розширити ерудицію беручи участь  в університетських  конкурсах, олімпіадах та конференціях.

В інституті працює студентське самоврядування, студенти інституту є активними членами редколегії університетської газети. Своє дозвілля студенти проводять у спортивних секціях, гуртках самодіяльності.

В інституті також діють наукові гуртки, студенти яких щорічно виступають з доповідями на Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і студентів «Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості» .

Студентам – юнакам та дівчатам – за час навчання в університеті надана можливість додатково оволодіти військовою професією – стати офіцерами. Нашим університетом на договірній основі з Національним університетом оборони імені Івана Черняхівського створено необхідні умови для проходження відповідного навчання на базі Навчально-наукового комплексу військової підготовки.

Для освітнього процесу використовується сучасне обладнання та оснащені аудиторії

 

Перше проведення «Віденського Студентського Балу» за участю студентів Інституту

 

Студенти інституту приймають участь у Всеукраїнських та Міжнародних змаганнях.

 

Студенти та співробітники Інституту беруть активну участь у Всеукраїнських та міжнародних міжнародних спеціалізованих форумах та конференціях

Міжнародна науково-практична конференція «Енергоефективний університет»

 

Форум «Від енергоефективності до енергонезалежності»

 

Святкування «Дня вишиванки»  на кафедрі КІЕМ

 

Вручення дипломів з відзнакою випускникам Інституту