КНУТД
Київський національний університет технологій та дизайну

UA EN

ЦИФРОВЕ МИСТЕЦТВО

Обрати професію Сторінки освітніх програм

ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ І МОДИ

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітня програма «Цифрове мистецтво»

Освітній ступень «бакалавр»

02 Культура і мистецтво

 

 КАФЕДРА ЦИФРОВОГО МИСТЕЦТВА 

 

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, ауд. 4-0814

Контактні телефони: +38 (044) 256-84-19

e-mail: 

сторінка кафедри https://www.knutd.edu.ua/university/faculties/tlp/fim_cm/

  https://www.instagram.com/d_art22/

  https://www.facebook.com/digitalartknutd             

 

Рівні освіти, на які проводиться набір вступників:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти.

Бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

та на базі молодшо госпеціаліста (вступ на 3й курс)

 

Навчання проводиться за держзамовленням та за кошти фізичних чи юридичних осіб.

Вступ на навчання для отримання освітнього ступеня «бакалавр» проводиться згідно  «Правил прийому до Київського Національного Університету технологій та дизайну»

Телефони та контакти приймальної комісії

Адреса: 01011 м. Київ, вул. Мала Шияновська (Немировича-Данченка), 2, навчальний корпус 4, 2 поверх.

Телефон для довiдок: +38044-256-29-75

e-mail[email protected]

 

Після успішного завершення навчання випускники отримують диплом про базову вищу освіту встановленого державного зразка за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

(3 роки 10 місяців) (денна або заочна форма навчання).

Для викладацького колективу кафедри важливим завданням є формування у студентів необхідних в сучасних реаліях професійних компетенцій, креативного мислення, художнього смаку, бажання постійного удосконалення,  активної громадянської позиції та патріотизму.

Викладачі кафедри запроваджують найбільш сучасні види навчальних занять: майстер класи, онлайн лекції, практичні заняття, арт зустрічі, командні завдання,  круглі столи, стажування, а також різні види практик в сфері образотворчого мистецтва., студенти беруть участь в мистецьких заходах, виставках, конкурсах та волонтерських проектах. Паралельно з освітнім процесом викладачі кафедри організовують екскурсії в музеї, скетчинг сесії та відвідування різних арт заходів.

Використовується студентоцентроване та проблемно-орієнтоване навчання, навчання через навчальну, виробничу та переддипломну практики й самонавчання.

Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності – активної безпосередньої участі науково-педагогічного працівника і здобувача вищої освіти.

Форми організації освітнього процесу: лекція, практичне заняття, практична підготовка, самостійна робота, консультації, розробка фахових творчих проєктів (робіт).

 

В результаті навчання студенти-бакалаври будуть мати такі знання та навички професійної діяльності:

Акцент робиться на розвиток професійних компетентностей у сфері цифрового образотворчого мистецтва; формування різнобічного візуального мислення та навичок образотворчої діяльності художника в галузі інноваційного цифрового проєктування, а також застосування комп'ютерних технологій при вирішенні проблемних проєктних завдань із застосуванням певних теорій, положень, методів мистецької діяльності із розумінням еволюції образотворчого мистецтва.

 

Випускники факультету за фаховим спрямуванням «Цифрове мистецтво» здатні працювати:

 

Студенти мають можливість опанувати сучасні спеціалізовані дисципліни:

Крім того, дві дисципліни на кожен семестр здобувач освіти обирає на власний вибір.

Студенти кафедри цифрового мистецтва мають можливість, навчаючись на 3 та 4 курсах, одержати військову освіту та отримати відповідний диплом державного зразка.

На військову підготовку (на базі Київського національного університету технологій та дизайнуякий проводить військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу спільно з Національним університетом оборони України з подальшим присвоєнням офіцерського звання) можуть бути прийняті студенти всіх форм навчання. Пройти військову підготовку, за бажанням, можуть як юнаки, так і дівчата

Для підготовки до вступу на фахове спрямування «Графічний дизайн» є підготовчі курсинавчаючись на яких вступники мають змогу підготуватись до складання творчого конкурсу (спецкомпозиція) та покращити свій рівень малювання.

Всім студентам факультету мистецтв і моди, які проживають в містах та населених пунктах за межами Києва та Київської області, забезпечено проживання в гуртожитку, розташованому неподалік навчальних корпусів.

ЗАПРОШУЄМО  вступати до

Київського національного університету технологій та дизайну

на освітню програму ЦИФРОВЕ МИСТЕЦТВО